ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Ant Intelligence

Ant Intelligence

When we think of intelligent members of the animal kingdom, the creatures that spring immediately to mind are apes and monkeys. But in fact, the social lives of some members of the insect kingdom are sufficiently complex to suggest more than a hint of intelligence

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Ant Intelligence

 

When we think of intelligent members of the animal kingdom, the creatures that spring immediately to mind are apes and monkeys. But in fact, the social lives of some members of the insect kingdom are sufficiently complex to suggest more than a hint of intelligence. Among these, the world of the ant has come in for considerable scrutiny lately, and the idea that ants demonstrate sparks of cognition has certainly not been rejected by those involved in these investigations. ĐOẠN 1

Khi chúng ta nghĩ về những thành viên thông minh của vương quốc động vật, những sinh vật mà ngay lập tức nhảy vào tâm trí chúng ta là vượn và khỉ. Nhưng trong thực tế, cuộc sống xã hội của một số thành viên của vương quốc côn trùng đủ phức tạp để cho thấy nhiều hơn là một gợi ý về sự thông minh. Trong số những loài này, thế giới của loài kiến đã được xem xét kỹ lưỡng trong thời gian gần đây, và ý tưởng cho rằng loài kiến thể hiện tia sáng nhận thức chắc chắn đã không bị những người tham gia vào các cuộc điều tra này bác bỏ.

 

Ants store food, repel attackers and use chemical signals to contact one another in case of attack. Such chemical communication can be compared to the human use of visual and auditory channels (as in religious chants, advertising images and jingles, political slogans and martial music) to arouse and propagate moods and attitudes. The biologist Lewis Thomas wrote Ants are so much like human beings as to be an embarrassment. They farm fungi, raise aphids as livestock, launch armies to war, use chemical sprays to alarm and confuse enemies, capture slaves, engage in child labour, exchange information ceaselessly. They do everything but watch television. ĐOẠN 2

Những con kiến trữ thức ăn, đẩy lùi kẻ tấn công và sử dụng các dấu tín hiệu hóa học để liên lạc với nhau trong trường hợp bị tấn công. Những giao tiếp hóa học như vậy có thể được so sánh với việc con người sử dụng các kênh thích giác và thị giác ( như trong các bài thánh ca tôn giáo, các hình ảnh và điệp khúc quảng cáo, khẩu hiệu chính trị và nhạc chiến tranh) để khơi dậy và truyền cảm hứng và hành vi. Nhà sinh học Lewis Thomas đã viết những con kiến rất giống con người đến nỗi khó hiểu. Chúng trồng nấm, nuôi rệp như vật nuôi, phát động quân đội tham chiến, sử dụng phun hóa học để cảnh báo và gây bối rối cho kẻ thù, bắt nô lệ, tham gia vào lao động trẻ em, trao đổi thông tin không ngừng. Chúng làm mọi thứ trừ xem ti vi.

* aphids: small insects of a different species from ants

 

However, in ants there is no cultural transmission - everything must be encoded in the genes - whereas in humans the opposite is true. Only basic instincts are carried in the genes of a newborn baby, other skills being learned from others in the community as the child grows up. It may seem that this cultural continuity gives us a huge advantage over ants. They have never mastered fire nor progressed. Their fungus farming and aphid herding crafts are sophisticated when compared to the agricultural skills of humans five thousand years ago but have been totally overtaken by modem human agribusiness. ĐOẠN 3

Tuy nhiên, ở loài kiến không có sự truyền thụ văn hóa, mọi thứ buộc phải được mã hóa trong gen trong khi ở con người thì ngược lại mới là đúng. Chỉ những bản năng cơ bản là được mang trong gen của những đứa trẻ sơ sinh, những kỹ năng khác phải được học từ người khác trong cộng đồng như đứa trẻ lớn lên. Dường như sự liên tục văn hóa mang lại cho chúng ta lợi thế hơn so với những con kiến. Chúng không bao giờ làm chủ được lửa hay làm lửa cháy. Việc trồng nấm của chúng và chăn nuôi bầy rệp rất phức tạp nếu so sánh với kỹ năng nông nghiệp của con người năm ngàn năm trước nhưng đã bị kinh doanh nông nghiệp của con người hiện đại vượt qua hoàn toàn.

 

Or have they? The farming methods of ants are at least sustainable. They do not ruin environments or use enormous amounts of energy. Moreover, recent evidence suggests that the crop farming of ants may be more sophisticated and adaptable than was thought. ĐOẠN 4

Hay là chúng cũng có? Các phương pháp nuôi trồng của kiến tối thiểu là bền vững. Chúng không phá hoại môi trường hay sử dụng nhiều lượng năng lượng. Hơn nữa, những bằng chứng gần đây cho thấy việc trồng cây của kiến có thể phức tạp và thích nghi hơn người ta tưởng.

 

Ants were farmers fifty million years before humans were. Ants can't digest the cellulose in leaves - but some fungi can. The ants, therefore, cultivate these fungi in their nests, bringing them leaves to feed on, and then use them as a source of food. Farmer ants secrete antibiotics to control other fungi that might act as 'weeds', and spread waste to fertilise the crop. ĐOẠN 5

Những con kiến là những người nông dân trước con người năm mươi triệu năm . Những con kiến không thể tiêu hóa cellulose trong lá nhưng một vài loại nấm thì có thể. Do vậy những con kiến trồng những loại nấm trong tổ của chúng, mang cho chúng lá cây để ăn và sau đó dùng chúng như một nguồn thức ăn. Những nông dân kiến bài tiết kháng sinh để kiểm soát những loại nấm khác có vai trò như cỏ dại và phát tán chất thải để bón cây trồng.

 

It was once thought that the fungus that ants cultivate was a single type that they had propagated, essentially unchanged from the distant past. Not so. Ulrich Mueller of Maryland and his colleagues genetically screened 862 different types of fungi taken from ants' nests. These turned out to be highly diverse: it seems that ants are continually domesticating new species. Even more impressively, DNA analysis of the fungi suggests that the ants improve or modify the fungi by regularly swapping and sharing strains with neighboring ant colonies. ĐOẠN 6

Người ta đã từng nghĩ rằng nấm mà những con kiến nuôi trồng là một loại duy nhất mà chúng đã nhân giống, về cơ bản không thay đổi từ quá khứ xa xưa. Nhưng không phải như vậy. Ulrich Mueller của Maryland và đồng nghiệp của anh ta đã sàng lọc di truyền 862 loại nấm khác nhau được lấy từ tổ kiến. Những loại này hóa ra rất đa dạng: dường như những con kiến đang liên tục thuần hóa các loài mới. Thậm chí ấn tượng hơn, phân tích DNA của nấm cho thấy những con kiến cải thiện và hiệu chỉnh nấm bằng cách thường xuyên hoán đổi và chia sẻ các chủng với các đàn kiến lân cận.

 

Whereas prehistoric man had no exposure to urban lifestyles - the forcing house of intelligence - the evidence suggests that ants have lived in urban settings for close on a hundred million years, developing and maintaining underground cities of specialised chambers and tunnels. ĐOẠN 7

Trong khi người tiền sử không tiếp xúc với đời sống đô thị - nơi bắt buộc phải thông minh ( thì mới sống được) - bằng chứng cho thấy rằng những con kiến đã sống trong những môi trường đô thị trong gần 100 triệu năm, phát triển và duy trì những thành phố ngầm gồm những phòng và đường hầm chuyên nghiệp.

***A forcing house : a place in which the growth or development of something (especially plants) is artificially hastened

 

When we survey Mexico City, Tokyo, Los Angeles, we are amazed at what has been accomplished by humans. Yet Hoelldobler and Wilson's magnificent work for ant lovers, the Ants, describes a supercolony of the ant Formica yessensis on the Ishikari Coast of Hokkaido. This 'megalopolis' was reported to be composed of 360 million workers and a million queens living in 4,500 interconnected nests across a territory of 2.7 square kilometers. ĐOẠN 8

Khi chúng tôi khảo sát Mexico City, Los Angeles, chúng tôi kinh ngạc những gì con người đã đạt được. Tuy nhiên công trình tuyệt vời của Hoelldobler và Wilson về những người yêu kiến thì the Ants, mô tả một siêu bầy đàn của kiến Formica yessensis trên bờ biển Hokkaido. Loài megalopois được báo cáo là bao gồm 360 triệu kiến thợ và một triệu kiến chúa sống trong 4500 tổ nối liền nhau trên một lãnh thổ 2,7km2.

 

Such enduring and intricately meshed levels of technical achievement outstrip by far anything achieved by our distant ancestors. We hail as masterpieces the cave paintings in southern France and elsewhere, dating back some 20,000 years. Ant societies existed in something like their present form more than seventy million years ago. Beside this, prehistoric man looks technologically primitive. Is this then some kind of intelligence, albeit of a different kind? ĐOẠN 9

Mức độ thành tựu kỹ thuật được làm cho khớp nhau một cách phức tạp và bền vững như vậy vượt xa bất cứ thứ gì mà tổ tiên chúng ta đạt được. Chúng ta ca ngợi những bức tranh hang động ở miền nam nước Pháp và các nơi khác, có niên đại khoảng 20.000 năm như các kiệt tác. Cách đây 70 năm trước, xã hội loài kiến đã tồn tại dưới hình thức nào đó giống với hình thức hiện tại của nó. Bên cạnh đó, người tiền sử trông rất thô sơ về mặt kỹ thuật. Liệu đây có phải là một loại thông minh mặc dù thuộc một loại thông minh khác?

 

Research conducted at Oxford, Sussex and Zurich Universities has shown that when; desert ants return from a foraging trip, they navigate by integrating bearings and distances, which they continuously update their heads. They combine the evidence of visual landmarks with a mental library of local directions, all within a framework which is consulted and updated. So ants can learn too. ĐOẠN 10

Nghiên cứu được thực hiện tại các trường đại học Oxford, Sussex và Zurich đã cho thấy rằng khi kiến sa mạc quay trở về từ chuyến đi kiếm ăn, chúng định hướng bằng cách tích hợp các vị trí phương hướng và khoảng cách mà chúng liên tục cập nhập vào đầu. Chúng kết hợp các bằng chứng về các địa danh trực quan với một thư viện các phương hướng địa phương có trong đầu, tất cả đều nằm trong một khuôn khổ được tham khảo và cập nhập. Vì vậy những con kiến cũng có thể học hỏi.

 

And in a twelve-year programme of work, Ryabko and Reznikova have found evidence that ants can transmit very complex messages. Scouts who had located food in a maze returned to mobilise their foraging teams. They engaged in contact sessions, at the end of which the scout was removed in order to observe what her team might do. Often the foragers proceeded to the exact spot in the maze where the food had been, elaborate precautions were taken to prevent the foraging team using odour clues. Discussion now centers on whether the route through the maze is communicated as a 'left- right sequence of turns or as a 'compass bearing and distance' message. ĐOẠN 11

 

Và trong chương trình làm việc 12 năm, Ryabko và Reznikova đã tìm thấy bằng chứng rằng những con kiến có thể truyền những thông tin rất phức tạp. Những con do thám đã tìm thấy thức ăn trong mê cung đã quay trở lại để huy động các đội kiếm ăn của chúng. Chúng tham gia vào các phiên liên lạc, kết thúc các phiên liên lạc, con do thám được dời ra để theo dõi những gì mà nhóm của nó làm. Thông thường thì những con kiếm ăn tiến đến vị trí chính xác trong mê cung nơi mà có thức ăn, các biện pháp phòng ngừa kỹ lưỡng được Ryabko và Reznikova thực hiện để ngăn cản nhóm kiếm ăn sử dụng các manh mối mùi ( để cho các con kiếm ăn phải dùng cách truyền đạt thông tin khác chứ không dùng các manh mối về mùi để đi đến nơi thức ăn nhằm kiểm tra khả năng truyền đạt thông tin tìm phương hướng của kiến kiếm ăn). Cuộc thảo luận hiện tại tập trung vào liệu tuyến đường đi qua mê cung được truyền đạt dưới dạng " chuỗi rẽ trái -phải" hay như một thông điệp " phương hướng theo kiểu la bàn ( bắc - nam) và khoảng cách"

compass bearing : Standard compass bearings are divided into sixteen different directions around the compass, each located 22.5° apart

 

During the course of this exhaustive study, Reznikova has grown so attached to her laboratory ants that she feels she knows them as individuals - even without the paint spots used to mark them. It's no surprise that Edward Wilson, in his essay, 'In the company of ants', advises readers who ask what to do with the ants in their kitchen to: 'Watch where you step. Be careful of little lives.' ĐOẠN 12

Trong suốt quá trình nghiên cứu toàn diện này, Reznikova đã trở nên quá gắn bó với những con kiến trong phòng thí nghiệm của mình đến nỗi cô ấy cảm thấy mình biết chúng như từng cá thể thập chí khi không có vết sơn dùng để đánh dấu chúng. Không có gì ngạc nhiên khi Edward Wilson, trong bài luận của mình, 'In the company of ants" khuyên những độc giả hỏi phải làm gì với những con kiến trong nhà bếp của họ: " coi chừng chỗ bạn giẫm lên. Hãy cẩn thận với những mạng sống bé nhỏ"

 

 

Questions 1-6
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 155?
In boxes 1-6 on your answer sheet, write:

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

 1. Ants use the same channels of communication as humans do.
 2. City life is one factor that encourages the development of intelligence.
 3.  Ants can build large cities more quickly than humans do.
 4.  Some ants can find their way by making calculations based on distance and position.
 5.  In one experiment, foraging teams were able to use their sense of smell to find food.

 6.  The essay. 'In the company of ants' explores ant communication.

Questions 7-13
Complete the summary using the list of words, A-O, below.
Write the correct letter, A-O, in boxes 7-13 on your answer sheet.

Ants as farmers
Ants have sophisticated methods of farming, including herding livestock and growing crops, which are in many ways similar to those used in human agriculture. The ants cultivate a large number of different species. of edible fungi which convert 7………………… into a form which they can digest. They use their own natural 8………………… as weed-killers and also use unwanted materials as 9…………………… Genetic analysis shows they constantly upgrade these fungi by developing new species and by 10………………… species with neighboring ant colonies. In fact, the farming methods of ants could be said to be more advanced than human agribusiness, since they use 11………………… methods, they do not affect the 12……………… and do not waste.

A

aphids

B

agricultural

C

cellulose

D

exchanging

E

energy

F

fertilizers

G

food

H

Fungi

I

growing

J

interbreeding

K

natural

L

other species

M

secretions

N

sustainable

O

environment

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Ant Intelligence


Questions 1-6
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 155?
In boxes 1-6 on your answer sheet, write:

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

 1.F Ants use the same channels of communication as humans do.

Những con kiến dùng các kênh thông tin liên lạc tương tự với con người

Giải thích: kiến truyền đạt thông tin qua chất hóa học, con người truyền đạt qua thị giác và thính giác. Ở đây bài viết chỉ so sánh và việc dùng hóa chất để truyền đạt thông tin giống như con người dùng thị giác và trực giác để truyền đạt thông tin

Ants store food, repel attackers and use chemical signals to contact one another in case of attack. Such chemical communication can be compared to the human use of visual and auditory channels (as in religious chants, advertising images and jingles, political slogans and martial music) to arouse and propagate moods and attitudes.


 2.T City life is one factor that encourages the development of intelligence.

Đời sống thành thị là một nhân tố khuyến khích phát triển trí thông minh

Giải thích: đoạn 7, ***A forcing house : a place in which the growth or development of something (especially plants) is artificially hastened

Whereas prehistoric man had no exposure to urban lifestyles - the forcing house of intelligence - the evidence suggests that ants have lived in urban settings for close on a hundred million years, developing and maintaining underground cities of specialised chambers and tunnels.


 3.NG  Ants can build large cities more quickly than humans do.

Những con kiến xây dựng nhiều thành phố lớn nhanh hơn con người

Giải thích: không có thông tin


 4.T  Some ants can find their way by making calculations based on distance and position.

Một vài con kiến có thể tìm thấy đường đi bằng cách làm phép tính dựa trên khoảng cách và vị trí

Giải thích: đoạn 10

Research conducted at Oxford, Sussex and Zurich Universities has shown that when; desert ants return from a foraging trip, they navigate by integrating bearings and distances, which they continuously update their heads. They combine the evidence of visual landmarks with a mental library of local directions, all within a framework which is consulted and updated. So ants can learn too.


 5.F  In one experiment, foraging teams were able to use their sense of smell to find food.

Trong một thử nghiệm, đội kiếm ăn đã có thể dùng khả năng khướu giác để tìm thức ăn

Giải thích: đoạn 11, bị ngăn cản dùng khả năng khướu giác

Often the foragers proceeded to the exact spot in the maze where the food had been, elaborate precautions were taken to prevent the foraging team using odour clues.

 

 6.NG  The essay. 'In the company of ants' explores ant communication.

Bài luận " In the company of ants" khám phá sự liên lạc của kiến
Giải thích: không có thông tin

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 7-13
Complete the summary using the list of words, A-O, below.
Write the correct letter, A-O, in boxes 7-13 on your answer sheet.

Ants as farmers
Ants have sophisticated methods of farming, including herding livestock and growing crops, which are in many ways similar to those used in human agriculture.

Những con kiến có phương pháp nuôi trồng phức tạp, bao gồm chăn giữ vật nuôi và trồng cây, theo nhiều phương diện giống với phương pháp nuôi trồng trong nông nghiệp của loài người

The ants cultivate a large number of different species of edible fungi which convert 7……C cellulose…………… into a form which they can digest.

Kiến nuôi trồng nhiều loài côn trùng ăn được khác nhau

Giải thích: Đoạn 5 

Ants were farmers fifty million years before humans were. Ants can't digest the cellulose in leaves - but some fungi can. The ants, therefore, cultivate these fungi in their nests, bringing them leaves to feed on, and then use them as a source of food. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

They use their own natural 8……M secretions…………… as weed-killers and also use unwanted materials as 9……F fertilizers………………

Chúng sử dụng các chất bài tiết tự nhiên như là thứ diệt cỏ và cũng dùng những chất liệu không mong muốn như phân

Giải thích: Đoạn 5 

 Farmer ants secrete antibiotics to control other fungi that might act as 'weeds', and spread waste to fertilise the crop

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genetic analysis shows they constantly upgrade these fungi by developing new species and by 10…D exchanging……………… species with neighboring ant colonies.

Các phân tích cho thấy rằng chúng cập nhập liên tục những loài nấm này bằng cách phát triển các loài mới và bằng cách trao đổi các loài với bầy kiến hàng xóm

Giải thích: Đoạn 6

ven more impressively, DNA analysis of the fungi suggests that the ants improve or modify the fungi by regularly swapping and sharing strains with neighboring ant colonies.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In fact, the farming methods of ants could be said to be more advanced than human agribusiness, since they use 11……N sustainable…………… methods, they do not affect the 12……O environment………… and do not waste..E engery... 

Giải thích: Đoạn 4

The farming methods of ants are at least sustainable. They do not ruin environments or use enormous amounts of energy. Moreover, recent evidence suggests that the crop farming of ants may be more sophisticated and adaptable than was thought.

 

 

A

aphids

B

agricultural

C

cellulose

D

exchanging

E

energy

F

fertilizers

G

food

H

Fungi

I

growing

J

interbreeding

K

natural

L

other species

M

secretions

N

sustainable

O

environment

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1 FALSE
2 TRUE
3 NOT GIVEN
4 TRUE
5 FALSE
6 NOT GIVEN
7 C
8 M
9 F
10 D
11 N
12 O
13 E

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status