ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Makete Integrated Rural Transport Project

Makete Integrated Rural Transport Project

Section A
The disappointing results of many conventional road transport projects in Africa led some experts to rethink the strategy by which rural transport problems were to be tackled at the beginning of the 1980s.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Makete Integrated Rural Transport Project

 

Section A
The disappointing results of many conventional road transport projects in Africa led some experts to rethink the strategy by which rural transport problems were to be tackled at the beginning of the 1980s. A request for help in improving the availability of transport within the remote Makete District of south­western Tanzania presented the opportunity to try a new approach.

Kết quả đáng thất vọng của nhiều dự án giao thông đường bộ thông thường ở Châu Phi đã khiến một số chuyên gia phải suy nghĩ lại về chiến lược giải quyết các vấn đề giao thông nông thôn vào đầu những năm 1980. Một yêu cầu trợ giúp trong việc cải thiện tính khả dụng của phương tiện giao thông trong Quận Makete xa xôi ở phía tây nam Tanzania đã cho thấy cơ hội thử một cách tiếp cận mới.

The concept of 'integrated rural transport' was adopted in the task of examining the transport needs of the rural households in the district. The objective was to reduce the time and effort needed to obtain access to essential goods and services -through an improved rural transport system. The underlying assumption was that the time saved would be used instead for activities that would improve the social and economic development of the communities. The Makete Integrated Rural Transport - Project (MIRT P) started in 1985 with financial support from the Swiss Development Corporation and was coordinated with the help of the Tanzanian government.

Khái niệm 'giao thông nông thôn tích hợp' đã được áp dụng trong nhiệm vụ kiểm tra nhu cầu giao thông của các hộ gia đình nông thôn trong huyện. Mục tiêu là sẽ phải giảm thời gian và nỗ lực cần thiết để tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu - thông qua cải thiện hệ thống giao thông nông thôn. Giả định cơ bản là thời gian tiết kiệm được thay vào đó sẽ được sử dụng cho các hoạt động giúp cải thiện sự phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng. Dự án Giao thông nông thôn tích hợp Makete (MIRT P) bắt đầu vào năm 1985 với sự hỗ trợ tài chính của Tập đoàn Phát triển Thụy Sĩ và được phối hợp với sự giúp đỡ của chính phủ Tanzania.

Section B
When the project began Makete District was virtually totally isolated during the rainy season. The regional road was in such bad shape that access to the main towns was impossible for about three months of the year. Road traffic was extremely rare with the district, and alternative means of transport were restricted to donkeys in the north of the district, people relied primarily on the paths, which were slippery and dangerous during the rains.

Khi dự án bắt đầu, Huyện Makete gần như hoàn toàn bị cô lập hoàn toàn trong mùa mưa. Đường khu vực có hình dạng xấu đến mức không thể tiếp cận các thị trấn lớn trong khoảng ba tháng trong năm. Giao thông đường bộ cực kỳ hiếm với huyện, và các phương tiện giao thông thay thế chỉ giới hạn trong những con lừa ở phía bắc của huyện, mọi người chủ yếu dựa vào những con đường mòn trơn trợt và nguy hiểm trong những mùa mưa.

Before solutions could be proposed, the problems had to be understood. Little was known about the transport demands of the rural households, so Phase I, between December 1985 and December 1987, focused on research. The socio-economic survey of more than 400 households in the district indicates that a household in Makete spent, on average, seven hours a day on transporting themselves and their goods, a figure which seemed extreme but which has also been obtained in surveys in other rural areas in Africa. Interesting facts regarding transport were found 95% was on foot, 80% was within the locality and 70% was related to the collection of water and firewood and travelling to running mills.

Trước khi đưa ra các giải pháp, các vấn đề phải được hiểu rõ. Mọi người biết rất ít về nhu cầu đi lại của các hộ gia đình nông thôn nên Giai đoạn I, từ tháng 12 năm 1985 đến tháng 12 năm 1987, tập trung nghiên cứu. Cuộc khảo sát kinh tế xã hội của hơn 400 hộ gia đình trong huyện cho thấy rằng một hộ gia đình ở Makete đã dành trung bình bảy giờ một ngày để đi lại và vận chuyển hàng hóa của họ, một con số có vẻ rất kinh khủng nhưng các cuộc khảo sát ở các vùng nông thôn khác ở Châu Phi cũng thu được con số tương tự. Sự thật thú vị về giao thông được tìm thấy 95% là đi bộ, 80% là trong địa phương và 70% liên quan đến việc lấy nước, củi và di chuyển đến các nhà máy xay đang hoạt động.

Section C
Having determined the main transport needs, possible solutions were identified which might reduce the time and burden. During Phase II from January to February 1991, a number of approaches were implemented in an effort to improve mobility and access to transport.

Khi đã xác định được các nhu cầu vận chuyển chính, xác định được các giải pháp khả thi có thể giảm thời gian và gánh nặng. Trong Giai đoạn II. từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1991, một số phương pháp đã được thực hiện nhằm nỗ lực cải thiện sự di chuyển, đi lại và khả năng tiếp cận phương tiện giao thông.

An improvement of the rotted network was considered necessary to ensure the import and export of goods to the district. These improvements were carried out using methods that were heavily dependent on labour. In addition to the improvement of roads, these methods provided training in the operation of a mechanical workshop and bus and truck services. Howerer, the difference from the conventional approach was that this time consideration was given to local transport needs outside the road network.

Việc cải thiện mạng lưới đã mục nát được coi là cần thiết để đảm bảo việc xuất nhập hàng hóa cho huyện. Những cải tiến này được thực hiện bằng các phương pháp phụ thuộc nhiều vào công sức lao động. Ngoài việc cải thiện đường xá, các phương pháp này còn cung cấp đào tạo về vận hành xưởng cơ khí và các dịch vụ xe buýt và xe tải. Howerer, sự khác biệt so với cách tiếp cận thông thường là lần này xem xét đến nhu cầu vận chuyển địa phương bên ngoài mạng lưới đường bộ.

Most goods were transported along the paths that provide shortcuts up and down the hillsides, but the paths were a real safety task and made the journey on foot even more arduous. It made sense to improve the paths by building steps, handrails and footbridges.

Hầu hết hàng hóa được vận chuyển dọc theo những con đường có lối tắt lên và xuống sườn đồi, nhưng những con đường này là một nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực sự và khiến hành trình đi bộ thậm chí còn gian nan hơn. Việc cải thiện các con đường bằng cách xây dựng các bậc thang, tay vịn và cầu đi bộ là điều hợp lý.

It was uncommon to fix the means of transport that were more efficient than walking but less technologically advanced than motor vehicles. The use of bicycles was constrained by their high cost and the lack of available spare parts. Oxen were not used at all but donkeys were used by a few households in the northern part of the district. MIRTP focused on what would be most appropriate for the inhabitants of Makete in terms of what was available, how much they could afford and what they are willing to accept.  After careful consideration, the project chose the promotion of donkeys - a donkey costs less than a bicycle - and the introduction of a locally manufacturable wheelbarrow.

Việc lắp ráp các phương tiện giao thông hiệu quả hơn đi bộ nhưng kém cải tiến về mặt kỹ thuật hơn phương tiện cơ giới là điều hiếm thấy. Việc sử dụng xe đạp bị hạn chế bởi chi phí cao và thiếu phụ tùng sẵn có. Bò hoàn toàn không được sử dụng nhưng lừa được một số hộ gia đình ở phía bắc huyện sử dụng. MIRTP tập trung vào những gì phù hợp nhất cho cư dân Makete xét về những thứ có sẵn, số tiền họ có thể chi trả và những thứ mà họ sẵn sàng chấp nhận. Sau khi cân nhắc cẩn thận, dự án đã chọn việc quảng bá lừa - lừa có giá thấp hơn một chiếc xe đạp - và giới thiệu xe cút kít sản xuất tại địa phương.

***Spare Parts: phụ tùng, linh kiện

Section D
At the end of Phase II, it was clear that the selected approaches to Makete's transport problems had had different degrees of success. Phase III, from March 1991 to March 1993, focused on the refinement and most of these activities.

Vào cuối Giai đoạn II, rõ ràng là các cách tiếp cận được lựa chọn để giải quyết các vấn đề về giao thông của Makete đã có mức độ thành công khác nhau. Giai đoạn III, từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 3 năm 1993, tập trung vào việc cải tiến và gần như mọi hoạt động này.

The road improvements and accompanying maintenance system had helped make the district centre accessible throughout the year. Essential goods from outside the district had become more readily available at the market and prices did not fluctuate as much as they had done before.

Việc cải thiện đường xá và hệ thống bảo trì đi kèm đã giúp cho việc có thể đi lại đến trung tâm huyện quanh năm. Các mặt hàng thiết yếu từ bên ngoài huyện đã có mặt trên thị trường nhiều hơn và giá cả không dao động nhiều như trước.

Paths and secondary roads were improved only at the request of communists who were willing to participate in construction and maintenance. However, the improved paths impressed the inhabitants, and requests for assistance greatly increased soon after only a few improvements had been completed.

Đường dẫn và đường phụ chỉ được cải thiện theo yêu cầu của những người cộng sản sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo trì. Tuy nhiên, những con đường được cải thiện đã gây ấn tượng với người dân và các yêu cầu hỗ trợ đã tăng lên rất nhiều ngay sau khi chỉ một số cải tiến được hoàn thành.

The efforts to improve the efficiency of the existing transport services were not very successful because most of the motorised vehicles in the district broke down and there were no resources to repair them. Even the introduction of low-cost means of transport was difficult because of the general poverty of the district. The locally manufactured wheelbarrows were still too expensive for all but a few of the households. Modifications to the original design by local carpenters cut- production time and costs. Other local carpenters have been trained in the new design so that they can respond to requests. Nevertheless, a locally produced wooden wheelbarrow which costs around 500QTanzanian shillings (less than US$20) in Makete, and is about one-quarter the cost of a metal wheelbarrow, is still too expensive for most people.

Những nỗ lực cải thiện hiệu quả của các dịch vụ vận tải hiện có không mấy thành công vì hầu hết các phương tiện cơ giới trong huyện đều bị hỏng hóc và không có nguồn lực để sửa chữa. Ngay cả việc giới thiệu các phương tiện giao thông giá rẻ cũng gặp khó khăn do tình trạng nghèo đói chung của huyện. Xe cút kít sản xuất trong nước vẫn còn quá đắt đối với tất cả trừ một số hộ gia đình. Sửa đổi thiết kế ban đầu của thợ mộc địa phương cắt giảm thời gian và chi phí sản xuất. Các thợ mộc địa phương khác đã được đào tạo về thiết kế mới để họ có thể đáp ứng các yêu cầu. Tuy nhiên, một chiếc xe cút kít bằng gỗ được sản xuất tại địa phương có giá khoảng 500 Qtanzanian shilling (dưới 20 đô la Mỹ) ở Makete và bằng khoảng 1/4 giá của một chiếc xe cút kít bằng kim loại, vẫn còn quá đắt đối với hầu hết mọi người.

Donkeys, which were imported to the district have become more common and contribute, in particular, to the transportation of crops and goods to market. Those who have bought donkeys are mainly from richer households but with an increased supply through local breeding, donkeys should become more affordable. Meanwhile, local initiatives are promoting the renting out of the existing donkeys.

Lừa được nhập về huyện đã trở nên phổ biến hơn và đặc biệt góp phần vào việc vận chuyển mùa màng và hàng hóa ra thị trường. Những người đã mua lừa chủ yếu đến từ các hộ gia đình giàu có hơn nhưng với nguồn cung gia tăng thông qua gây giống tại địa phương, lừa sẽ trở nên hợp lý hơn. Trong khi đó, các sáng kiến ​​địa phương đang thúc đẩy việc cho thuê những con lừa hiện có.

It should be noted, however, that a donkey, which at 20,000 Tanzanian shillings costs less than a bicycle, is still an investment equal to an average household's income over half a year. This dearly illustrates the need for supplementary measures if one wants to assist the rural poor.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một con lừa, với giá 20.000 shilling Tanzania có giá thấp hơn một chiếc xe đạp, vẫn là một khoản đầu tư tương đương với thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong nửa năm. Điều này minh họa rõ ràng sự cần thiết của các biện pháp bổ sung nếu muốn hỗ trợ người nghèo ở nông thôn.

Section E
It would have been easy to criticize the MIRTP for using in the early phases a top-down approach, in which decisions were made by experts and officials before being handed down to communities, but it was necessary to start the process from the level of the governmental authorities of the district. It would have been difficult to respond to the requests of villagers and other rural inhabitants without the support and understanding of district authorities.


 MIRTP sẽ đễ bị chỉ trích vì đã sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống trong giai đoạn đầu, trong đó các quyết định được đưa ra bởi các chuyên gia và quan chức trước khi được truyền lại cho cộng đồng, nhưng cần phải bắt đầu quá trình từ cấp độ các cơ quan chính quyền của huyện. Sẽ rất khó để đáp ứng các yêu cầu của dân làng và cư dân nông thôn khác nếu không có sự hỗ trợ và hiểu biết của chính quyền huyện.

Section F
Today, nobody in the district argues about the importance of improved paths and inexpensive means of transport. But this is the result of dedicated work over a long period particularly from the officers in charge of community development. They played an essential role in raising awareness and interest among the rural communities.

Ngày nay, không ai trong quận tranh luận về tầm quan trọng của những con đường được cải thiện và phương tiện giao thông rẻ tiền. Nhưng đây là kết quả của sự làm việc tận tâm trong một thời gian dài đặc biệt từ các cán bộ phụ trách phát triển cộng đồng. Họ đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao nhận thức và sự quan tâm giữa các cộng đồng nông thôn.


The concept of integrated rural transport is now well established in Tanzania, where a major program of rural transport is just about to start. The experiences from Makete will help in this initiative, and Makete District will act as a reference for future work.

Khái niệm về giao thông nông thôn tích hợp hiện đã được tạo lập thành công ở Tanzania, nơi một chương trình lớn về giao thông nông thôn sắp bắt đầu. Kinh nghiệm từ Makete sẽ giúp ích cho sáng kiến này và Quận Makete sẽ đóng vai trò như sự tham khảo cho công việc trong tương lai.

 

Questions 27-30
Reading Passage 3 has six sections, A-F.
Choose the correct heading for sections B, C, E and F from the list of headings below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 27-30 on your answer sheet.
_______________________________________________________

List of Headings

i. MIRTP as a future model
ii. Identifying the main transport problems
iii. Preference for motorised vehicles
iv. Government Authorities' instructions
v. Initial improvements in mobility and transport modes
vi. Request for improves transport in Makete
vii. Transport improvements in the northern part of the district
viii. Improvements in the rail network
ix. Effects of initial MIRTP measures
x. Co-operation of district officials
xi. Role of wheelbarrows and donkeys
_____________________________________________________

Example           Answer
Section A            vi

27 Section B
28 Section C

Example          Answer
Section D            ix

29 Section E
30 Section F

Questions 31-35
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 154?
In boxes 31-35 on your answer sheet write:

YES  if the statement agrees with the claims of the writer
NO   if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks about this

31. MIRTP was divided into five phases.
32. Prior to the start of the MIRTP, the Makete district was almost inaccessible during the rainy reason.
33. Phase I of MIRTP consisted of a survey of household expenditure on transport.
34. The survey concluded that one-fifth or 20% of the household transport requirement as outside the local area.
35. MIRTP hopes to improve the movements of goods from Makete district to the country's capital.

Questions 36-39
Complete each sentence with the correct ending, A-J, below.

Write the correct letters, A-J, in boxes 36-39 on your answer sheet.

36. Construction of footbridges, steps and handrails
37. Frequent breakdown of buses and trucks in Makete
38. The improvement of secondary roads and paths
39. The isolation of Makete for part of the year

Academic Reading Sample 154

Question 40
Choose the correct letter A, B, C or D.
Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage 154?

A.  to suggest that projects such as MIRTP are needed in other countries
B. to describe how MIRTP was implemented and how successful it was
C. to examine how MIRTP promoted the use of donkeys
D. to warn that projects such as MIRTP are likely to have serious problems

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Makete Integrated Rural Transport Project

 

Questions 27-30
Reading Passage 3 has six sections, A-F.
Choose the correct heading for sections B, C, E and F from the list of headings below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 27-30 on your answer sheet.
_______________________________________________________

List of Headings

i. MIRTP as a future model
MIRTP như là một mô hình tương lai
ii. Identifying the main transport problems
Xác định các vấn đề giao thông chính
iii. Preference for motorised vehicles
Ưu tiên phương tiện cơ giới
iv. Government Authorities' instructions
Hướng dẫn của Cơ quan Chính phủ
v. Initial improvements in mobility and transport modes
Những cải tiến ban đầu về tính cơ động và phương thức vận chuyển
vi. Request for improves transport in Makete
Yêu cầu cải thiện giao thông ở Makete
vii. Transport improvements in the northern part of the district
Cải thiện giao thông ở phía bắc của huyện
viii. Improvements in the rail network
Những cải tiến trong mạng lưới đường sắt
ix. Effects of initial MIRTP measures
Kết quả của các biện pháp MIRTP ban đầu
x. Co-operation of district officials
Sự hợp tác của các quan chức cấp huyện
xi. Role of wheelbarrows and donkeys
Vai trò của xe cút kít và lừa
_____________________________________________________

Example           Answer
Section A            vi

27 Section B/ ii. Identifying the main transport problems

Giải thích:

Before solutions could be proposed, the problems had to be understood. Little was known about the transport demands of the rural households, so Phase I, between December 1985 and December 1987, focused on research. 


28 Section C/ v. Initial improvements in mobility and transport modes

Giải thích:

During Phase II. from January to February 1991, a number of approaches were implemented in an effort to improve mobility and access to transport.

 

Example          Answer
Section D            ix

29 Section E/ x. Co-operation of district officials

Giải thích:

 it was necessary to start the process from the level of the governmental authorities of the district. It would have been difficult to respond to the requests of villagers and other rural inhabitants without the support and understanding of district authorities.


30 Section F/i. MIRTP as a future model

Giải thích:

The concept of integrated rural transport is now well established in Tanzania, where a major program of rural transport is just about to start. The experiences from Makete will help in this initiative, and Makete District will act as a reference for future work.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 31-35
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 154?
In boxes 31-35 on your answer sheet write:

YES  if the statement agrees with the claims of the writer
NO   if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks about this

31.F MIRTP was divided into five phases.
MIRTP được chia thành năm giai đoạn.

Giải thích: 3 giai đoạn


32.T Prior to the start of the MIRTP, the Makete district was almost inaccessible during the rainy reason.
Trước khi bắt đầu MIRTP, quận Makete gần như không thể tiếp cận được vì lý do trời mưa.

Giải thích: đoạn B

When the project began Makete District was virtually totally isolated during the rainy season. The regional road was in such bad shape that access to the main towns was impossible for about three months of the year.


33.F Phase I of MIRTP consisted of a survey of household expenditure on transport.
Giai đoạn I của MIRTP bao gồm một cuộc khảo sát về chi tiêu hộ gia đình cho giao thông.

Giải thích: đoạn B, khảo sát về thời gian đi lại

Little was known about the transport demands of the rural households, so Phase I, between December 1985 and December 1987, focused on research. The socio-economic survey of more than 400 households in the district indicates that a household in Makete spent, on average, seven hours a day on transporting themselves and their goods, a figure which seemed extreme but which has also been obtained in surveys in other rural areas in Africa.


34.T The survey concluded that one-fifth or 20% of the household transport requirement as outside the local area.
Cuộc khảo sát kết luận rằng 1/5 hoặc 20% nhu cầu vận chuyển của các hộ gia đình là ở bên ngoài khu vực địa phương.

Giải thích: đoạn B, 80% là đi trong địa phương nên suy ra 20% là đi ngoài địa phương

Interesting facts regarding transport were found- 95% was on foot, 80% was within the locality


35.NG MIRTP hopes to improve the movements of goods from Makete district to the country's capital.
MIRTP hy vọng sẽ cải thiện việc vận chuyển hàng hóa từ quận Makete đến thủ đô của đất nước.

Giải thích: không có thông tin

 

Questions 36-39
Complete each sentence with the correct ending, A-J, below.

Write the correct letters, A-J, in boxes 36-39 on your answer sheet.


36.D Construction of footbridges, steps and handrails
Thi công cầu đi bộ, bậc tam cấp, tay vịn

Giải thích: đoạn C

Most goods were transported along the paths that provide shortcuts up and down the hillsides, but the paths were a real safety task and made the journey on foot even more arduous. It made sense to improve the paths by building steps, handrails and footbridges.
 


37.I Frequent breakdown of buses and trucks in Makete
Xe buýt và xe tải thường xuyên bị hỏng ở Makete

Giải thích: đoạn D

The efforts to improve the efficiency of the existing transport services were not very successful because most of the motorised vehicles in the district broke down and there were no resources to repair them.


38.G The improvement of secondary roads and paths
Cải tạo đường phụ và đường dẫn

Giải thích: đoạn D

Paths and secondary roads were improved only at the request of communists who were willing to participate in construction and maintenance.


39.E The isolation of Makete for part of the year
Makete bị cô lập trong một phần trong năm

Giải thích: đoạn D

The road improvements and accompanying maintenance system had helped make the district centre accessible throughout the year. 

 


A provided the people of Makete with experience in running bus and truck services.
đã cung cấp cho người dân Makete kinh nghiệm điều hành các dịch vụ xe buýt và xe tải.

B was especially successful in the northern part of the district.
đặc biệt thành công ở phía bắc của huyện.

C differed from earlier phases in that the community became less actively involved.
khác với các giai đoạn trước đó ở chỗ cộng đồng ít tham gia tích cực hơn.

D improved paths used for transport up and down hillsides.
đường cải tiến được sử dụng để vận chuyển lên và xuống sườn đồi.

E was no longer a problem once the roads had been improved.
không còn là vấn đề nữa khi đường đã được cải thiện.

F cost less than locally made wheelbarrows.
có giá thấp hơn xe cút kít sản xuất trong nước.

G was done only at the request of local people who were willing to lend a hand.
chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người dân địa phương, những người sẵn sàng giúp một tay.

H was at first considered by MIRTP to be affordable for the people of the district.
Lúc đầu được MIRTP coi là giá cả phải chăng cho người dân trong huyện.

I hindered attempts to make the existing transport services more efficient.
Đã cản trở nỗ lực làm cho các dịch vụ vận tải hiện có hiệu quả hơn.

J was thought to be the most important objective of Phase III.
được cho là mục tiêu quan trọng nhất của Giai đoạn III.

Question 40
Choose the correct letter A, B, C or D.
Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage 154?

A.  to suggest that projects such as MIRTP are needed in other countries


B. to describe how MIRTP was implemented and how successful it was


C. to examine how MIRTP promoted the use of donkeys
D. to warn that projects such as MIRTP are likely to have serious problems

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27 ii
28 v
29 x
30 i
31 NO
32 YES
33 NO
34 YES
35 NOT GIVEN
36 D
37 I
38 G
39 E
40 B

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status