ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Making Time for Science

Making Time for Science

Chronobiology might sound a little futuristic – like something from a science fiction novel, perhaps – but it’s actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known: short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Making Time for Science

IELTS Academic Reading Sample 96

 

Chronobiology might sound a little futuristic – like something from a science fiction novel, perhaps – but it’s actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known: short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna. ĐOẠN 1

Sinh học thời gian nghe có vẻ hơi viễn vông - có lẽ giống như một thứ gì đó trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng - nhưng nó thực sự là một lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến một trong những quá trình lâu đời nhất mà sự sống trên hành tinh này từng biết: nhịp thời gian ngắn hạn và ảnh hưởng của chúng đối với hệ thực vật và động vật.

 

This can take many forms. Marine life, for example, is influenced by tidal patterns. Animals tend to be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Numerous creatures, humans included, are largely diurnal – that is, they like to come out during the hours of sunlight. Nocturnal animals, such as bats and possums, prefer to forage by night. A third group are known as crepuscular: they thrive in the lowlight of dawn and dusk and remain inactive at other hours. ĐOẠN 2

Điều này có thể có nhiều hình thức. Ví dụ, sinh vật biển chịu ảnh hưởng của các mô hình thủy triều. Động vật có xu hướng hoạt động hoặc không hoạt động tùy thuộc vào vị trí của mặt trời hoặc mặt trăng. Nhiều sinh vật, bao gồm cả con người, phần lớn là hoạt động ban ngày - nghĩa là chúng thích xuất hiện trong những giờ có ánh sáng mặt trời. Động vật ăn đêm, chẳng hạn như dơi và thú có túi, thích kiếm ăn vào ban đêm. Nhóm thứ ba được gọi là nhóm hoàng hôn: chúng phát triển mạnh trong ánh sáng yếu của bình minh và hoàng hôn và không hoạt động vào những giờ khác.

 

When it comes to humans, chronobiologists are interested in what is known as the circadian rhythm. This is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a twenty-four hour day. Aside from sleeping at night and waking during the day, each cycle involves many other factors such as changes in blood pressure and body temperature. Not everyone has an identical circadian rhythm. ‘Night people’, for example, often describe how they find it very hard to operate during the morning, but become alert and focused by evening. This is a benign variation within circadian rhythms known as a chronotype. ĐOẠN 3

Khi nói đến con người, các nhà sinh vật học thời gian quan tâm đến những gì được gọi là nhịp sinh học. Đây là chu kỳ hoàn chỉnh mà cơ thể chúng ta được làm cho thích ứng một cách tự nhiên để trải qua trong hành trình hai mươi bốn giờ một ngày. Ngoài việc ngủ vào ban đêm và thức dậy vào ban ngày, mỗi chu kỳ còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như sự thay đổi huyết áp và nhiệt độ cơ thể. Không phải ai cũng có nhịp sinh học giống nhau. Ví dụ: 'Người ban đêm' thường mô tả cách họ cảm thấy rất khó hoạt động vào buổi sáng, nhưng trở nên tỉnh táo và tập trung vào buổi tối. Đây là một biến thể lành tính trong nhịp sinh học được gọi là kiểu thời gian.

 

Scientists have limited abilities to create durable modifications of chronobiological demands. Recent therapeutic developments for humans such as artificial light machines and melatonin administration can reset our circadian rhythms, for example, but our bodies can tell the difference and health suffers when we breach these natural rhythms for extended periods of time. Plants appear no more malleable in this respect; studies demonstrate that vegetables grown in season and ripened on the tree are far higher in essential nutrients than those grown in greenhouses and ripened by laser. ĐOẠN 4

Các nhà khoa học có khả năng hạn chế trong việc tạo ra những thay đổi lâu dài đối với nhu cầu sinh học thời gian. Ví dụ, những phát triển trị liệu gần đây cho con người như máy ánh sáng nhân tạo và quản lý melatonin có thể thiết lập lại nhịp sinh học của chúng ta, nhưng cơ thể chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt và sức khỏe bị ảnh hưởng khi chúng ta vi phạm nhịp điệu tự nhiên này trong thời gian dài. Về mặt này, thực vật dường như không dễ uốn hơn; các nghiên cứu chứng minh rằng thực vật trồng theo mùa và chín trên cây có hàm lượng chất dinh dưỡng thiết yếu cao hơn nhiều so với rau trồng trong nhà kính và làm chín bằng tia laser.

 

Knowledge of chronobiological patterns can have many pragmatic implications for our day-to-day lives. While contemporary living can sometimes appear to subjugate biology – after all, who needs circadian rhythms when we have caffeine pills, energy drinks, shift work and cities that never sleep? – keeping in synch with our body clock is important.ĐOẠN 5

Kiến thức về các mô hình sinh học thời gian có thể có nhiều ý nghĩa thực tế đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong khi cuộc sống hiện thời đôi khi có thể chinh phục sinh học - suy cho cùng, ai cần nhịp sinh học khi chúng ta có thuốc caffeine, nước tăng lực, làm việc theo ca và những thành phố không bao giờ ngủ? - giữ đồng bộ với đồng hồ cơ thể của chúng ta là quan trọng.

 

The average urban resident, for example, rouses at the eye-blearing time of 6.04 a.m., which researchers believe to be far too early. One study found that even rising at 7.00 a.m. has deleterious effects on health unless exercise is performed for 30 minutes afterwards. The optimum moment has been whittled down to 7.22 a.m.; muscle aches, headaches and moodiness were reported to be lowest by participants in the study who awoke then. ĐOẠN 6

Ví dụ, một cư dân thành thị bình thường thường dậy vào thời điểm lờ mờ là 6,04 giờ sáng, mà các nhà nghiên cứu cho rằng còn quá sớm. Một nghiên cứu cho thấy ngay cả khi tăng lúc 7 giờ sáng cũng có tác động xấu đến sức khỏe trừ khi tập thể dục trong 30 phút sau đó. Thời điểm tối ưu đã được giảm xuống còn 7,22 giờ sáng. Những người tham gia nghiên cứu khi thức dậy sau đó tỉnh dậy thì bị đau cơ, nhức đầu và ủ rũ là thấp nhất.

 

Once you’re up and ready to go, what then? If you’re trying to shed some extra pounds, dieticians are adamant: never skip breakfast. This disorients your circadian rhythm and puts your body in starvation mode. The recommended course of action is to follow an intense workout with a carbohydrate-rich breakfast; the other way round and weight loss results are not as pronounced. ĐOẠN 7

Một khi bạn thức dậy và sẵn sàng, rồi sau đó thì sao? Nếu bạn đang cố giảm thêm vài cân, các chuyên gia dinh dưỡng kiên quyết: không bao giờ bỏ bữa sáng. Điều này làm mất phương hướng nhịp sinh học của bạn và khiến cơ thể bạn rơi vào trạng thái đói. Các hành động được khuyến nghị là theo sau một buổi tập luyện cường độ cao với bữa sáng giàu carbohydrate; làm theo cách ngược lại thì kết quả giảm cân không được rõ rệt.

 

Morning is also great for breaking out the vitamins. Supplement absorption by the body is not temporal-dependent, but naturopath Pam Stone notes that the extra boost at breakfast helps us get energised for the day ahead. For improved absorption, Stone suggests pairing supplements with a food in which they are soluble and steering clear of caffeinated beverages. Finally, Stone warns to take care with storage; high potency is best for absorption, and warmth and humidity are known to deplete the potency of a supplement. ĐOẠN 8

Buổi sáng cũng rất tốt để bắt đầu sử dụng vitamin. Sự hấp thụ bổ sung của cơ thể không phụ thuộc vào thời gian, nhưng naturopath Pam Stone lưu ý rằng việc tăng cường bổ sung vào bữa sáng sẽ giúp chúng ta tràn đầy năng lượng cho ngày mới. Để cải thiện sự hấp thụ, Stone gợi ý nên kết hợp các chất bổ sung với một loại thực phẩm mà chúng có thể hòa tan và tránh xa đồ uống có chứa caffein. Cuối cùng, Stone cảnh báo hãy cẩn thận với việc cất giữ; hiệu lực của thuốc cao thì hấp thụ tốt, và nhiệt độ ấm nóng và độ ẩm được biết là làm giảm công dụng của chất bổ sung.

 

After-dinner espressos are becoming more of a tradition – we have the Italians to thank for that – but to prepare for a good night’s sleep we are better off putting the brakes on caffeine consumption as early as 3 p.m. With a seven hour half-life, a cup of coffee containing 90 mg of caffeine taken at this hour could still leave 45 mg of caffeine in your nervous system at ten o’clock that evening. It is essential that, by the time you are ready to sleep, your body is rid of all traces. ĐOẠN 9

Cà phê espresso sau bữa tối ngày càng trở thành một truyền thống - chúng ta phải cảm ơn người Ý vì truyền thống uống cà phê - nhưng để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, chúng ta tốt hơn nên hạn chế tiêu thụ caffeine sớm nhất là 3 giờ chiều. Với chu kỳ bán rã bảy giờ, một tách cà phê chứa 90 mg caffeine được uống vào giờ này vẫn có thể để lại 45 mg caffeine trong hệ thần kinh của bạn lúc 10 giờ tối hôm đó. Điều cần thiết là, vào thời điểm bạn đã sẵn sàng để ngủ, cơ thể của bạn đã loại bỏ mọi vết tích của cà phê.

 

Evenings are important for winding down before sleep; however, dietician Geraldine Georgeou warns that an after-five carbohydrate-fast is more cultural myth than chronobiological demand. This will deprive your body of vital energy needs. Overloading your gut could lead to indigestion, though. Our digestive tracts do not shut down for the night entirely, but their work slows to a crawl as our bodies prepare for sleep. Consuming a modest snack should be entirely sufficient. ĐOẠN 10

Buổi tối rất quan trọng để thư giãn trước khi ngủ; tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Geraldine Georgeou cảnh báo rằng nhịn carbohydrate sau 5 giờ là giai thoại mang tính văn hóa hơn là nhu cầu sinh học thời gian. Điều này sẽ làm mất đi nhu cầu năng lượng quan trọng của cơ thể bạn. Mặc dù vậy, quá tải trong ruột của bạn có thể dẫn đến chứng khó tiêu. Bộ máy tiêu hóa của chúng ta không đóng cửa hoàn toàn vào ban đêm, nhưng hoạt động của chúng sẽ cực kỳ chậm lại khi cơ thể chúng ta chuẩn bị cho giấc ngủ. Tiêu thụ một bữa ăn nhẹ vừa phải là hoàn toàn đủ.

 

 

 

Questions 1–7
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 96?
In boxes 1–7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1.  Chronobiology is the study of how living things have evolved over time.
2.  The rise and fall of sea levels affect how sea creatures behave.
3.  Most animals are active during the daytime.
4.  Circadian rhythms identify how we do different things on different days.
5.  A ‘night person’ can still have a healthy circadian rhythm.
6.  New therapies can permanently change circadian rhythms without causing harm.
7.  Naturally-produced vegetables have more nutritional value.

Questions 8–13
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 8–13 on your answer sheet.

8.  What did researchers identify as the ideal time to wake up in the morning?
   A 6.04
   B 7.00
   C 7.22
   D 7.30

9.  In order to lose weight, we should
   A avoid eating breakfast
   B eat a low carbohydrate breakfast
   C exercise before breakfast
   D exercise after breakfast

10.  Which is NOT mentioned as a way to improve supplement absorption?
   A avoiding drinks containing caffeine while taking supplements
   B taking supplements at breakfast
   C taking supplements with foods that can dissolve them
   D storing supplements in a cool, dry environment

11.  The best time to stop drinking coffee is
   A mid-afternoon
   B 10 p.m.
   C only when feeling anxious
   D after dinner

12.  In the evening, we should
   A stay away from carbohydrates
   B stop exercising
   C eat as much as possible
   D eat a light meal

13.  Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage 96?
   A to suggest healthier ways of eating, sleeping and exercising
   B to describe how modern life has made chronobiology largely irrelevant
   C to introduce chronobiology and describe some practical applications
   D to plan a daily schedule that can alter our natural chronobiological rhythms

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Making Time for Science

 

Questions 1–7
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 96?
In boxes 1–7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1.F  Chronobiology is the study of how living things have evolved over time.

Thời sinh học là nghiên cứu về cách mà các vật sống tiến triển qua thời gian

Giải thích: đoạn 1

 but it’s actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known: short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna.


2.T  The rise and fall of sea levels affect how sea creatures behave.

Sự tăng lên và hạ xuống của mực nước biển ảnh hưởng lên cách hành xử của các sinh vật biển

Giải thích: đoạn 2

Marine life, for example, is influenced by tidal patterns


3.NG  Most animals are active during the daytime.

Hầu hết các động vật hoạt động trong thời gian ban ngày

Giải thích: đoạn 2, Bài chỉ nói là nhiều loài ưa thích hoạt động vào ban ngày

Animals tend to be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Numerous creatures, humans included, are largely diurnal – that is, they like to come out during the hours of sunlight.


4.F  Circadian rhythms identify how we do different things on different days.

Nhịp sinh học xác định cách mà chúng ta làm những điều khác nhau vào những ngày khác nhau

Giải thích: đoạn 3

When it comes to humans, chronobiologists are interested in what is known as the circadian rhythm. This is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a twenty-four hour day.


5.T  A ‘night person’ can still have a healthy circadian rhythm.

Một người của ban đêm có thể vẫn có nhịp sinh học lành mạnh

Giải thích: đoạn 3

Not everyone has an identical circadian rhythm. ‘Night people’, for example, often describe how they find it very hard to operate during the morning, but become alert and focused by evening. This is a benign variation within circadian rhythms known as a chronotype.


6.F  New therapies can permanently change circadian rhythms without causing harm.

Một vài trị liệu có thể thay đổi vĩnh viễn nhịp sinh học mà không gây hại

Giải thích: đoạn 4

Recent therapeutic developments for humans such as artificial light machines and melatonin administration can reset our circadian rhythms, for example, but our bodies can tell the difference and health suffers when we breach these natural rhythms for extended periods of time.


7.T  Naturally-produced vegetables have more nutritional value.

Rau được trồng tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Giải thích: đoạn 4

 Plants appear no more malleable in this respect; studies demonstrate that vegetables grown in season and ripened on the tree are far higher in essential nutrients than those grown in greenhouses and ripened by laser.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 8–13
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 8–13 on your answer sheet.

8.  What did researchers identify as the ideal time to wake up in the morning?

Các nhà nghiên cứu xác định thời gian nào là thời gian lý tưởng để thức dậy vào buổi sáng


   A 6.04
   B 7.00


   C 7.22

Giải thích: đoạn 6

The optimum moment has been whittled down to 7.22 a.m.; muscle aches, headaches and moodiness were reported to be lowest by participants in the study who awoke then
   D 7.309.  In order to lose weight, we should

Để giảm cân bạn nên
   A avoid eating breakfast

tránh ăn sáng
   B eat a low carbohydrate breakfast

ăn sáng ít carbohydrate


   C exercise before breakfast

tập thể dục trước buổi sáng

Giải thích: đoạn 7

Once you’re up and ready to go, what then? If you’re trying to shed some extra pounds, dieticians are adamant: never skip breakfast. This disorients your circadian rhythm and puts your body in starvation mode. The recommended course of action is to follow an intense workout with a carbohydrate-rich breakfast; the other way round and weight loss results are not as pronounced.


   D exercise after breakfast

tập thể dục sau buổi sáng10.  Which is NOT mentioned as a way to improve supplement absorption?

Điều nào không được đề cập như là một cách cải thiện sự hấp thụ chất bổ sung


   A avoiding drinks containing caffeine while taking supplements

tránh thức uống chứa caffeine trong lúc uống chất bổ sung


   B taking supplements at breakfast

uống chất bổ sung vào buổi sáng

Giải thích: đoạn 8

Morning is also great for breaking out the vitamins. Supplement absorption by the body is not temporal-dependent, but naturopath Pam Stone notes that the extra boost at breakfast helps us get energised for the day ahead.


   C taking supplements with foods that can dissolve them

uống chất bổ sung cùng với thức ăn có thể hòa tan chúng
   D storing supplements in a cool, dry environment

trữ chất bổ sung trong môi trường mát mẻ, khô ráo

11.  The best time to stop drinking coffee is

Thời gian tốt nhất để ngưng uống cà phê là


   A mid-afternoon

Giữa buổi chiều

Giải thích: đoạn 9

After-dinner espressos are becoming more of a tradition – we have the Italians to thank for that – but to prepare for a good night’s sleep we are better off putting the brakes on caffeine consumption as early as 3 p.m.


   B 10 p.m.

10h tối
   C only when feeling anxious

chỉ khi cảm thấy lo lăng
   D after dinner

sau buổi tối

12.  In the evening, we should

Vào buổi tối, chúng ta nên


   A stay away from carbohydrates

tránh xa carbonhydrates
   B stop exercising

ngưng tập thể dục
   C eat as much as possible

ăn nhiều nhất có thể


   D eat a light meal

ăn bữa ăn nhẹ

Giải thích: đoạn 10

Consuming a modest snack should be entirely sufficient.13.  Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage 96?

Cụm nào sao đây mô tả đúng nhất mục đích chính của bài đọc 96


   A to suggest healthier ways of eating, sleeping and exercising

gợi ý những cách ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện lành mạnh hơn
   B to describe how modern life has made chronobiology largely irrelevant

mô tả cách cuộc sống hiện đại làm cho thời sinh học phần lớn là không thích hợp


   C to introduce chronobiology and describe some practical applications

để giới thiệu thời sinh học và mô tả một vài ứng dụng thực tế


   D to plan a daily schedule that can alter our natural chronobiological rhythms

lên kế hoạch thời gian biểu hàng ngày có thể thay đổi nhịp sinh học tự nhiên

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. FALSE
2. TRUE
3. NOT GIVEN
4. FALSE
5. TRUE
6. FALSE
7. TRUE
8. C
9. C
10. B
11. A
12. D
13. C

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status