ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - EVA HESSE - Three Pieces Plus

EVA HESSE - Three Pieces Plus

The Guggenheim Art Gallery, New York.
In one corner of the room is a mass of tangled rope suspended from the ceiling with some sections dangling to the floor; the first of three encountered pieces

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

EVA HESSE - Three Pieces Plus

The Guggenheim Art Gallery, New York.


In one corner of the room is a mass of tangled rope suspended from the ceiling with some sections dangling to the floor; the first of three encountered pieces of work that have a resounding impact on the viewing public. ĐOẠN 1

Ở một góc phòng là một khối dây thừng chằng chịt treo trên trần nhà, có đoạn lủng lẳng xuống sàn; tác phẩm đầu tiên trong số ba tác phẩm được biết đến có ảnh hưởng vang dội đến công chúng thưởng thức tác phẩm.

It stops one in one's tracks: how dare it be there - this mess of nothing! It is like arranged chaos: that is, the confused mixture of varying sizes of rope, dipped in latex, looks as though it might collapse in a heap on the floor at any moment. At the same time, it is held up and in place by a series of fine wires and hooks, giving it a strange sense of order. ĐOẠN 2

Nó chặn đường của một người: làm sao nó dám ở đó - cái mớ hỗn độn chẳng ra gì! Nó giống như sự hỗn loạn được sắp đặt sẵn: đó là mớ hỗn độn các sợi dây có kích cỡ khác nhau, được nhúng trong mủ cao su, trông như thể nó có thể đổ thành đống trên sàn bất cứ lúc nào. Đồng thời, nó được giữ cố định bằng một loạt dây và móc mảnh, tạo cho nó một cảm giác trật tự kỳ lạ.

A deliberate challenge to the forces of gravity. It is a shambles. It makes one laugh. It is played. It is drawing in the air! Maybe it can move or dance about! Yet, it is hardly there, like something imagined. ĐOẠN 3

Một thách thức có chủ ý đối với lực hấp dẫn. Đó là một sự hỗn loạn. Nó làm cho một người cười. Nó bị chơi đùa. Nó đang vẽ trong không khí! Có lẽ nó có thể di chuyển hoặc nhảy! Tuy nhiên, nó hầu như không ở đó, giống như một cái gì đó tưởng tượng.

The materials are cheap and disposable. Impermanent, like the people looking at it. But it is very definitely present! It has a presence. You can see that people want to walk into it and become a part of it - but alas! The gallery guard is hovering nearby. ĐOẠN 4

Các vật liệu rẻ tiền và dùng một lần. Vô thường, giống như những người nhìn vào nó. Nhưng nó dĩ nhiên là hiện diện! Nó có một bộ dạng. Bạn có thể thấy rằng mọi người muốn bước vào đó và trở thành một phần của nó - nhưng than ôi! Người bảo vệ phòng trưng bày đang lượng lờ gần đó.

To the left of this piece, running along the wall, in two rows on top of each other, is a long series of lid-less boxes. They are mounted at average nose height and are made of fibreglass which gives them a shiny, almost moist, appearance. They are the colour of murky water, absorbing the gallery light with an opacity similar to that of mucus or tree gum. ĐOẠN 5

Ở bên trái của tác phẩm này, chạy dọc theo bức tường, thành hai hàng chồng lên nhau, là một dãy dài các hộp không có nắp. Chúng được gắn ở độ cao ngang mũi trung bình và được làm bằng sợi thủy tinh mang lại cho chúng vẻ ngoài sáng bóng giống như ẩm ướt. Chúng có màu của nước đục, hấp thụ ánh sáng từ phòng trưng bày với độ mờ tương tự như chất nhầy hoặc nhựa cây.

They look as though they might be soft and malleable to touch, with their irregular edges and non-conforming sides. This gives the overall impression that they could fall in on themselves or slide down the wall. The structure is puzzlingly familiar, similar to things in the world, and yet it is not like anything in particular. ĐOẠN 6

Chúng trông có vẻ mềm và dễ uốn nắn khi chạm vào, với các cạnh không đều và các mặt không hài hóa. Điều này tạo ấn tượng tổng thể rằng chúng có thể tự rơi xuống hoặc trượt xuống tường. Cấu trúc quen thuộc đến khó hiểu, giống với mọi thứ trên thế giới, nhưng nó không giống bất cứ thứ gì cụ thể.

In the adjacent corner is the third piece, consisting of a collection of nine cylindrical open-ended objects, slit partway from end to end. They give the appearance of being randomly placed - some lying, some leaning on the wall or on each other- all seeming somehow to be related. Like the boxes, they are a multiple of each other. Made of fibreglass with a shiny surface they look almost like abandoned pods that had once been alive. The associations seem to jump around in one's head, running between sensations of delight and pleasure, violence and discomfort. ĐOẠN 7

Ở góc liền kề là tác phẩm thứ ba, bao gồm một tập hợp gồm chín đồ vật hình trụ trống hai đầu, được rạch cách đoạn từ đầu này đến đầu kia. Chúng dường như được đặt ngẫu nhiên - một số nằm, một số dựa vào tường hoặc chồng lên nhau - tất cả dường như có liên quan bằng cách nào đó. Giống như các hộp, chúng là một phần của nhau. Được làm bằng sợi thủy tinh với bề mặt sáng bóng, chúng trông gần giống như những ống dài gắn trên vỏ tàu vũ trụ (chứa nhiên liệu, vũ khí, trang bị ...) bị bỏ hoang đã từng hoạt động. Những liên tưởng dường như nhảy nhót trong đầu một người, chạy giữa những cảm giác thích thú và sung sướng, bạo lực và khó chịu.

One has to bend down to be with them more. Driven by the desire to physically interact, one is almost forced to stop further so that one can touch, or indeed taste, this intriguing surface; but no, the guard is there. ĐOẠN 8

Người ta phải cúi xuống để gần chúng hơn. Bị thúc đẩy bởi mong muốn tương tác thực, một người gần như buộc phải dừng lại thêm để có thể chạm vào, hoặc thực sự nếm thử, bề mặt hấp dẫn này; nhưng không, bảo vệ ở đó.

The visual language apparent in these artworks is unfamiliar, as is the artist, Eva Hesse. Her work is as exciting as it is disturbing. For many, Hesse's sculpture refers essentially to the body. This, perhaps, does not seem surprising when it is in relation to the body that women are generally assessed. Hesse died of a brain tumour in 1970 at the age of 34. It must be an inescapable inevitability, therefore, that her work was read in the context of its time where it has, until recently, been largely abandoned. ĐOẠN 9

Ngôn ngữ hình ảnh trong những tác phẩm nghệ thuật này cũng như nghệ sĩ, Eva Hesse rõ ràng là khá xa lạ. Tác phẩm của cô ấy vừa thú vị vừa gây bối rối. Đối với nhiều người, tác phẩm của Hesse về cơ bản đề cập đến cơ thể. Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi nó liên quan đến cơ thể mà phụ nữ thường bị đánh giá. Hesse qua đời vì một khối u não vào năm 1970 ở tuổi 34. Do đó, chắc chắn không tránh khỏi tác phẩm của cô đã được hiểu trong bối cảnh thời đại mà đã gần như bị quên lãng mãi cho đến gần đây.

 

Given the influence of feminism on our cultural consciousness since that period, it seems paramount that we avoid, or at the very least attempt to avoid, those dramatic facts about her life and family history. We may then be freed from a limited and narrow translation of her art.ĐOẠN 10

Do ảnh hưởng của chủ nghĩa nữ quyền lên ý thức văn hóa của chúng ta kể từ thời kỳ đó, nên điều tối quan trọng là chúng ta phải tránh, hoặc ít nhất là cố gắng tránh, những sự thật kịch tính về cuộc đời và lịch sử gia đình của cô ấy. Khi ấy chúng ta có thể được giải phóng khỏi một sự giải thích hạn chế và hạn hẹp về nghệ thuật của cô ấy.

Hesse's work is much more ambiguous and funny than some rather literal readings would have us believe. Perhaps it is precisely because her use of metaphor in her work is so subtle that it escapes the one-line definitions we so love to employ. ĐOẠN 11

Tác phẩm của Hesse mơ hồ và buồn cười hơn nhiều so với một số cách hiểu theo nghĩa đen mà chúng ta nghĩ ra.  Có lẽ chính vì cách sử dụng phép ẩn dụ trong tác phẩm của cô ấy quá tinh tế nên nó thoát khỏi những định nghĩa một chiều mà chúng ta rất thích sử dụng.

We are now, more than ever, hungry for the cult of 'personality'. While Hesse and others before and since can more than fill that demand, we seem in danger of focusing on the life of the artist and not on the life of the art. ĐOẠN 12

Hơn bao giờ hết, chúng ta đang khao khát sự sùng bái 'nhân cách'. Trong khi Hesse và những người khác trước và kể từ đó có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu đó, chúng ta dường như đang có nguy cơ tập trung vào cuộc sống của nghệ sĩ chứ không phải cuộc sống của nghệ thuật.

When looking at Hesse's sculpture, drawings and paintings, the most interesting and challenging aspects lie just there - within the work. And this must be the starting point for any interpretation, not her complex life or untimely death. ĐOẠN 13

Khi xem tác phẩm điêu khắc, bản vẽ và tranh vẽ của Hessen, những khía cạnh thú vị và thách thức nhất nằm ngay ở đó - bên trong tác phẩm. Và đây phải là điểm khởi đầu cho bất kỳ sự giải thích nào, chứ không phải cuộc sống phức tạp hay cái chết không đúng lúc của cô ấy.

 

Questions 31-36
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 93?
In boxes 31-36 on your answer sheet, write:

YES    if the statement agrees with the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

Example                                                                       Answer
The Guggenheim Art Gallery is in New York.                        Yes

31 The first piece of Hesse's art has little effect on visitors to the gallery.
32 The order inherent in the first piece of Hesse's art is essential to the understanding of her work.
33 The second piece of art by Hesse is inferior in several significant ways to the first.
34 The second piece by Hesse has several design faults that attract the public.
35 The third piece of work arouses different emotions.
36 Of the three pieces of Hesse's work described, the first is the writer's favourite.

 

Question3 37-40
Choose the appropriate letter A-D and write it in box 30 on your answer sheet.

37 According to the writer, Eva Hesse
     A. is not a well-known artist.
     B. is very familiar, as is her work.
     C. is not a good artist.
     D. is strongly attracted by visual language.
     
38 The writer concludes that
    A. Hesse's work is timeless.
    B. the understanding of Hesse's work has until recently been interpreted only in the context of its time.
    C. Hesse's work is a product of her time and is not relevant to the modern world.
    D. Hesse's work is easy to read.
     
39 The writer thinks that it is .................. to define Hesse's work.
    A. not difficult
    B. essential
    C. not important.
    D. not easy
     
40 In the present climate,
    A. we may lose sight of Hesse's art and focus on her life.
    B. personality is very important.
    C. art cults are in vogue.
    D. we may lose sight of Hesse's life and focus on her art.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

EVA HESSE - Three Pieces PlusQuestions 31-36
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 93?
In boxes 31-36 on your answer sheet, write:

YES    if the statement agrees with the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

Example                                                                       Answer
The Guggenheim Art Gallery is in New York.                        Yes

31.N The first piece of Hesse's art has little effect on visitors to the gallery.
Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Hessen ít ảnh hưởng đến khách tham quan phòng trưng bày.

Giải thích: đoạn 1

In one corner of the room is a mass of tangled rope suspended from the ceiling with some sections dangling to the floor; the first of three encountered pieces of work that have a resounding impact on the viewing public.


32.NG The order inherent in the first piece of Hesse's art is essential to the understanding of her work.
Trật tự vốn có trong tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Hesse là điều cần thiết để hiểu tác phẩm của cô ấy.


33.NG The second piece of art by Hesse is inferior in several significant ways to the first.
Tác phẩm nghệ thuật thứ hai của Hesse kém hơn tác phẩm đầu tiên về một số điểm đáng kể.


34.NG The second piece by Hesse has several design faults that attract the public.
Tác phẩm thứ hai của Hessen có một số lỗi thiết kế thu hút công chúng.


35.Y The third piece of work arouses different emotions.
Tác phẩm thứ ba khơi dậy những cảm xúc khác nhau.

Giải thích: đoạn 7

 The associations seem to jump around in one's head, running between sensations of delight and pleasure, violence and discomfort. 


36.NG Of the three pieces of Hesse's work described, the first is the writer's favourite.
Trong số ba tác phẩm của Hessen được mô tả, tác phẩm đầu tiên là tác phẩm yêu thích của người viết.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Question3 37-40
Choose the appropriate letter A-D and write it in box 30 on your answer sheet.

 

37 According to the writer, Eva Hesse
Theo nhà văn, Eva Hesse

     A. is not a well-known artist.
không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Giải thích: đoạn 9

Hesse died of a brain tumour in 1970 at the age of 34. It must be an inescapable inevitability, therefore, that her work was read in the context of its time where it has, until recently, been largely abandoned


     B. is very familiar, as is her work.
rất quen thuộc, cũng như công việc của cô ấy.
     C. is not a good artist.
không phải là một nghệ sĩ giỏi.
     D. is strongly attracted by visual language.
bị hấp dẫn mạnh mẽ bởi ngôn ngữ hình ảnh.


     
38 The writer concludes that
Người viết kết luận rằng
    A. Hesse's work is timeless.
Tác phẩm của Hesse là vô tận.


    B. the understanding of Hesse's work has until recently been interpreted only in the context of its time.
sự hiểu biết về tác phẩm của Hesse cho đến gần đây chỉ được giải thích trong bối cảnh thời đại của nó.

Giải thích: đoạn 9

The visual language apparent in these artworks is unfamiliar, as is the artist, Eva Hesse. Her work is as exciting as it is disturbing. For many, Hesse's sculpture refers essentially to the body. This, perhaps, does not seem surprising when it is in relation to the body that women are generally assessed. Hesse died of a brain tumour in 1970 at the age of 34. It must be an inescapable inevitability, therefore, that her work was read in the context of its time where it has, until recently, been largely abandoned.


    C. Hesse's work is a product of her time and is not relevant to the modern world.
Tác phẩm của Hesse là sản phẩm của thời đại cô ấy và không liên quan đến thế giới hiện đại.
    D. Hesse's work is easy to read.
Tác phẩm của Hesse rất dễ đọc.
     
39 The writer thinks that it is .................. to define Hesse's work.

Người viết nghĩ rằng đó là .................. để định nghĩa tác phẩm của Hesse.
    A. not difficult
không khó
    B. essential
thiết yếu


    C. not important.
không quan trọng.


    D. not easy
không dễ

Giải thích: đoạn 11, so subtle: quá tinh tế, quá khó thấy
   Hesse's work is much more ambiguous and funny than some rather literal readings would have us believe. Perhaps it is precisely because her use of metaphor in her work is so subtle that it escapes the one-line definitions we so love to employ. 

 

40 In the present climate,
Trong hoàn cảnh hiện tại,


    A. we may lose sight of Hesse's art and focus on her life.
chúng ta có thể mất đi cái nhìn về nghệ thuật của Hesse và tập trung vào cuộc sống của cô ấy.

Giải thích: đoạn 12

we seem in danger of focusing on the life of the artist and not on the life of the art.


    B. personality is very important.
nhân cách là rất quan trọng.
    C. art cults are in vogue.
nghệ thuật sùng bái đang thịnh hành.
    D. we may lose sight of Hesse's life and focus on her art.
chúng ta có thể đánh mất cuộc sống của Hesse và tập trung vào nghệ thuật của cô ấy.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
31. No    32. NOT GIVEN    33. NOT GIVEN    34. NOT GIVEN  35. YES   36. NOT GIVEN  37. A    38. B   39. D   40. A

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status