ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Adam’s Wine

Adam’s Wine

    A Water is the giver and, at the same time, the taker of life. It covers most of the surface of the planet we live on and features large in the development of the human race. On present predictions, it is an element that is set to assume even greater significance.     

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Adam’s Wine

 

 

A     Water is the giver and, at the same time, the taker of life. It covers most of the surface of the planet we live on and features large in the development of the human race. On present predictions, it is an element that is set to assume even greater significance.     

Nước là thứ mang lại và đồng thời là thứ lấy đi sự sống. Nó bao phủ hầu hết bề mặt của hành tinh chúng ta đang sống và đóng vai trò lớn trong quá trình phát triển của nhận loại. Theo các dự đoán hiện tại, nó là một yếu tố được đưa ra để thừa nhận tầm quan trọng thậm chí còn lớn hơn.

 

B Throughout history, water has had a huge impact on our lives. Humankind has always had a rather ambiguous relationship with water, on the one hand receiving enormous benefits from it, not just as a drinking source, but as a provider of food and a means whereby to travel and to trade. But forced to live close to water in order to survive and to develop, the relationship has not always been peaceful or beneficial. In fact, it has been quite the contrary. What has essentially been a necessity for survival has turned out in many instances to have a very destructive and life-threatening side.     

Trong suốt lịch sử, nước đã có một tác động to lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nhân loại luôn có mối quan hệ khá mơ hồ với nước, một mặt nhận được lợi ích to lớn từ nó, không chỉ là nguồn nước uống, mà còn là nguồn cung cấp cho thực phẩm và phương tiện mà nhờ đó để đi lại và buôn bán. Nhưng khi bị buộc phải sống gần nước để tồn tại và phát triển, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng hòa bình hay có lợi. Trong thực tế, nó đã hoàn toàn trái ngược. Thứ về cơ bản là điều thiết yếu cho sự sống còn trong nhiều trường hợp lại có một mặt rất tàn phá và đe dọa tính mạng.

 

C Through the ages, great floods alternated with long periods of drought have assaulted people and their environment, hampering their fragile fight for survival. The dramatic changes to the environment that are now a feature of our daily news are not exactly new: fields that were once lush and fertile are now barren; lakes and rivers that were once teeming with life are now long gone; savannah has been turned to desert. What perhaps is new is our naive wonder when faced with the forces of nature.     

Qua nhiều thời đại, những trận lụt lớn xen kẽ với những đợt hạn hán kéo dài đã tấn công con người và môi trường, cản trở cuộc chiến sinh tồn mong manh của họ. Những thay đổi mạnh mẽ đối với môi trường hiện là đặc trưng của tin tức hàng ngày của chúng ta không hẳn là mới: những cánh đồng từng tươi tốt và phì nhiêu giờ trở nên cằn cỗi; sông hồ từng tràn ngập sự sống nay đã biến mất từ ​​lâu; thảo nguyên đã bị biến thành sa mạc. Có lẽ điều mới mẻ là sự ngạc nhiên ngây thơ của chúng ta khi phải đối mặt với các thế lực của thiên nhiên.

 

D Today, we are more aware of climatic changes around the world. Floods in far-flung places are instant news for the whole world. Perhaps these events make us feel better as we face the destruction of our own property by floods and other natural disasters.   

Ngày nay, chúng ta nhận thức rõ hơn về những thay đổi khí hậu trên khắp thế giới. Lũ lụt ở những nơi xa xôi là tin tức cấp bách cho toàn thế giới. Có lẽ những sự kiện này khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi đối mặt với sự tàn phá tài sản của chính mình do lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên khác.

 

E     In 2002, many parts of Europe suffered severe flood damage running into billions of euros. Properties across the continent collapsed into the sea as waves pounded the coastline wreaking havoc with sea defences. But it was not just the seas. Rivers swollen by heavy rains and by the effects of deforestation carried large volumes of water that wrecked many communities.     

Năm 2002, nhiều khu vực ở Châu Âu đã gánh chịu thiệt hại lũ nghiêm trọng lên tới hàng tỷ euro. Các tài sản trên khắp lục địa sụp đổ xuống biển khi sóng đánh đường bờ biển làm hư hại hệ thống bảo vệ biển. Nhưng không chỉ có biển. Những con sông bị cuốn trôi bởi những trận mưa lớn và do tác động của nạn phá rừng mang theo một lượng nước lớn, tàn phá nhiều cộng đồng.

 Wreck havoc with: gây ra thiệt hại, làm hư hại, tàn phá

F Building stronger and more sophisticated river defences against flooding is the expensive short-term answer. There are simpler ways. Planting trees in highland areas, not just in Europe but in places like the Himalayas, to protect people living in low-lying regions like the Ganges Delta, is a cheaper and more attractive solution. Progress is already being made in convincing countries that the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases is causing considerable damage to the environment. But more effort is needed in this direction.  

 Xây dựng hệ thống bảo vệ sông chắc chắn hơn và phức tạp hơn để chống lại nạn lũ lụt là câu trả lời đắt giá trong ngắn hạn. Có nhiều cách đơn giản hơn. Trồng cây ở các vùng cao, không chỉ ở châu Âu mà ở những nơi như Himalayas, để bảo vệ người dân sống ở các vùng trũng như đồng bằng sông Hằng, là một giải pháp rẻ hơn và hấp dẫn hơn. Tiến bộ có được trong việc thuyết phục các quốc gia rằng phát thải carbon dioxide và các khí nhà kính khác đang gây ra thiệt hại đáng kể cho môi trường. Nhưng cần nhiều nỗ lực hơn nữa về phương diện này.

 

G And the future? If we are to believe the forecasts, it is predicted that two-thirds of the world population will be without fresh water by 2025. But for a growing number of regions of the world, the future is already with us. While some areas are devastated by flooding, scarcity of water in many other places is causing conflict. The state of Texas in the United States of America is suffering a shortage of water with the Rio Grande failing to reach the Gulf of Mexico for the first time in 50 years in the spring of 2002, pitting region against region as they vie for water sources. With many parts of the globe running dry through drought and increased water consumption, there is now talk of water being the new oil.     

Và tương lai? Nếu chúng ta muốn tin vào các dự báo, người ta dự đoán rằng hai phần ba dân số thế giới sẽ không có nước ngọt vào năm 2025. Nhưng đối với một số vùng ngày càng phát triển trên thế giới, tương lai đó đã ở với chúng ta. Trong khi một số khu vực bị lũ lụt tàn phá, tình trạng khan hiếm nước ở nhiều nơi khác đang gây ra xung đột. Bang Texas ở Hoa Kỳ đang bị thiếu nước với việc Rio Grande không tiếp cận được với Vịnh Mexico lần đầu tiên sau 50 năm vào mùa xuân năm 2002, khu vực này chống lại khu vực kia vì họ giành nước . Với nhiều khu vực trên thế giới bị khô hạn do hạn hán và lượng nước tiêu thụ ngày càng tăng, hiện nay người ta đang nói đến nước là dầu mới.

 

H Other doom-laden estimates suggest that, while tropical areas will become drier and uninhabitable, coastal regions and some low-lying islands will in all probability be submerged by the sea as the polar ice caps melt. Popular exotic destinations now visited by countless tourists will become no-go areas. Today's holiday hotspots of southern Europe and elsewhere will literally become hotspots - too hot to live in or visit. With the current erratic behaviour of the weather, it is difficult not to subscribe to such despair.     

Các ước tính đau lòng khác cho thấy rằng, trong khi các khu vực nhiệt đới sẽ trở nên khô hơn và không thể sinh sống được, các vùng ven biển và một số hòn đảo vùng thấp sẽ có khả năng bị biển nhấn chìm khi các chỏm băng ở hai cực tan chảy. Những điểm đến kỳ lạ nổi tiếng hiện nay được vô số khách du lịch ghé thăm sẽ trở thành những khu vực ai lui tới. Các điểm nóng nghỉ lễ ngày nay ở Nam Âu và các nơi khác sẽ trở thành điểm nóng theo đúng nghĩa đen - quá nóng để sinh sống hoặc đến thăm. Với diễn biến thất thường của thời tiết như hiện nay, thật khó để không đồng ý với sự tuyệt vọng như vậy.

 

I     Some might say that this despondency is ill-founded, but we have had ample proof that there is something not quite right with the climate. Many parts of the world have experienced devastating flooding. As the seasons revolve, the focus of the destruction moves from one continent to another. The impact on the environment is alarming and the cost to life is depressing. It is a picture to which we will need to become accustomed.

Một số người có thể nói rằng sự thất vọng này là không có cơ sở, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy có điều gì đó không đúng với khí hậu. Nhiều nơi trên thế giới đã trải qua lũ lụt kinh hoàng. Khi các mùa quay, trọng tâm của sự hủy diệt di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Tác động đến môi trường là đáng báo động và cái giá phải trả cho cuộc sống đáng thất vọng. Đó là một bức tranh mà chúng ta sẽ cần phải làm quen.

 

 

 

Questions 1-8
Reading Passage 94 has eight paragraphs labelled A-I.
Choose the most suitable headings for paragraphs B-I from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-xiii) in boxes 1-8 on your answer sheet.

One of the headings has been done for you as an example.

Note: There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

List of Headings

i     Environmental change has always been with us
ii    The scarcity of water
iii    Rivers and seas cause damage
iv    Should we be despondent? Or realistic?
v     Disasters caused by the climate make us feel better
vi    Water, the provider of food
vii   What is water?
viii   How to solve flooding
ix    Far-flung flooding
x     Humans' relationship with water
xi    The destructive force of water in former times
xii    Flooding in the future
xiii   A pessimistic view of the future

1     Paragraph  B     
2     Paragraph      
3     Paragraph  D     
4     Paragraph  E     
    Paragraph  F     
6     Paragraph  G     
7     Paragraph  H     
8     Paragraph  I

Example                 Answer

Paragraph    A          vii

Questions 9-15
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 9-15 on your answer sheet.

9  The writer believes that water
    A is gradually becoming of greater importance.
    B will have little impact on our lives in future.
    C is something we will need more than anything else.
    D will have even greater importance in our lives in the future.
     
10  Humankind's relationship with water has been
    A two-sided.
    B one-sided.
    C purely one of great benefit.
    D fairly frightening.
     
11  The writer suggests that
    A we are in awe of the news we read and see on TV every day.
    B change to the environment leaves us speechless.
    C we should not be in awe of the news we read and see on TV every day.
    D our surprise at the environmental change brought about by nature is something new.
     
12  According to the text, planting trees
    A has to be co-ordinated internationally.
    B is more expensive than building sea and river defences.
    C is a less expensive answer to flooding than building river defences.

    D is not an answer to the problem of flooding in all regions.
     
13  By 2025, it is projected that
    A at least half the world population will have fresh water.
    B the majority of the world population will have fresh water.
    C one-third of the world population will have fresh water.
    D fresh water will only be available to half of the world population.
     
14  According to the text, in the future low-lying islands
    A will still be habitable.
    B will not be under water.
    C are likely to be under water.
    D will probably not be under water.
     
15  According to the writer,
    A people do not need to get used to environmental damage.
    B people will need to get used to climate changes that cause environmental damage.
    C people are now more used to environmental damage than they have been in the past.
    D the general despondency about environmental changes is ill-founded.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Adam’s Wine

 

Questions 1-8
Reading Passage 94 has eight paragraphs labelled A-I.
Choose the most suitable headings for paragraphs B-I from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-xiii) in boxes 1-8 on your answer sheet.

One of the headings has been done for you as an example.

Note: There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

List of Headings

i     Environmental change has always been with us

Sự thay đổi môi trường luôn luôn tồn tại với chúng ta
ii    The scarcity of water

Sự khan hiếm nước
iii    Rivers and seas cause damage

Các dòng sông và biển gây ra thiệt hại
iv    Should we be despondent? Or realistic?

Chúng ta nên nản lòng hay thực tế?
v     Disasters caused by the climate make us feel better

Các thảm họa do khí hậu gây ra khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn
vi    Water, the provider of food

Nước, nguồn cung cấp thực phẩm
vii   What is water?

Nước là gì?
viii   How to solve flooding

Làm sao giải quyết lũ lụt
ix    Far-flung flooding

Lũ lụt vùng sâu xa
x     Humans' relationship with water

Mối quan hệ giữa con người với nước
xi    The destructive force of water in former times

Sức tàn phá của nước ngày xưa
xii    Flooding in the future

Ngập lụt trong tương lai
xiii   A pessimistic view of the future

Cái nhìn bi quan về tương lai

1     Paragraph  B/ x     Humans' relationship with water  

Giải thích: 

 Throughout history, water has had a huge impact on our lives. Humankind has always had a rather ambiguous relationship with water, on the one hand receiving enormous benefit from it, not just as a drinking source, but as a provider of food and a means whereby to travel and to trade. But forced to live close to water in order to survive and to develop, the relationship has not always been peaceful or beneficial. In fact, it has been quite the contrary. What has essentially been a necessity for survival has turned out in many instances to have a very destructive and life-threatening side.     

 
2     Paragraph  C/ i     Environmental change has always been with us     

Giải thích: 

 Through the ages, great floods alternated with long periods of drought have assaulted people and their environment, hampering their fragile fight for survival.


3     Paragraph  D/ v     Disasters caused by the climate make us feel better     

Giải thích: 

Today, we are more aware of climatic changes around the world. Floods in far-flung places are instant news for the whole world. Perhaps these events make us feel better as we face the destruction of our own property by floods and other natural disasters.


4     Paragraph  E/ iii    Rivers and seas cause damage

Giải thích: 

Properties across the continent collapsed into the sea as waves pounded the coastline wreaking havoc with sea defences. But it was not just the seas. Rivers swollen by heavy rains and by the effects of deforestation carried large volumes of water that wrecked many communities.     


5     Paragraph  F/ viii   How to solve flooding     

Giải thích: 

There are simpler ways. Planting trees in highland areas, not just in Europe but in places like the Himalayas, to protect people living in low-lying regions like the Ganges Delta, is a cheaper and more attractive solution.


6     Paragraph  G/ ii    The scarcity of water

Giải thích: 

 While some areas are devastated by flooding, scarcity of water in many other places is causing conflict     


7     Paragraph  H/ xiii   A pessimistic view of the future     

Giải thích: 

 Other doom-laden estimates suggest that, while tropical areas will become drier and uninhabitable, coastal regions and some low-lying islands will in all probability be submerged by the sea as the polar ice caps melt. Popular exotic destinations now visited by countless tourists will become no-go areas. Today's holiday hotspots of southern Europe and elsewhere will literally become hotspots - too hot to live in or visit.


8     Paragraph  I/ iv    Should we be despondent? Or realistic?

Giải thích: 

some might say that this despondency is ill-founded, but we have had ample proof that there is something not quite right with the climate.

 

Example                 Answer

Paragraph    A          vii

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 9-15
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 9-15 on your answer sheet.

9  The writer believes that water

Người viết tin rằng nước


    A is gradually becoming of greater importance.

càng ngày càng trở nên có tầm quan trọng hơn

    B will have little impact on our lives in future.

sẽ ít tác động lên đời sống chúng ta trong tương lai
    C is something we will need more than anything else.

là thứ gì đó mà chúng ta cần hơn bất kỳ thức khác


    D will have even greater importance in our lives in the future.

sẽ có tầm quan trọng thậm chí lớn hơn trong đời sống của chúng ta ở tương lai

Giải thích: đoạn A

On present predictions ( = future), it is an element that is set to assume even greater significance


     
10  Humankind's relationship with water has been

Mối quan hệ giữa loài người với nước là

 
    A two-sided./ hai phía

Giải thích: đoạn A

 A Water is the giver and, at the same time, the taker of life.


    B one-sided./ một phía
    C purely one of great benefit./ chỉ đơn thuần là một mối quan hệ có nhiều lợi ích
    D fairly frightening./ khá đáng sợ
     
11  The writer suggests that

Người viết cho rằng


    A we are in awe of the news we read and see on TV every day.

Chúng ta đang lo sợ tin tức mà chúng ta đọc và nhìn thấy trên TV mỗi ngày
    B change to the environment leaves us speechless.

Sự thay đổi đối với môi trường khiến chúng ta không nói nên lời
    C we should not be in awe of the news we read and see on TV every day.

Chúng ta không nên lo sợ tin tức mà chúng ta đọc tên TV mỗi ngày


    D our surprise at the environmental change brought about by nature is something new.

Sự ngạc nghiên của chúng ta về sự thay đổi môi trường mang lại do thiên nhiên là thứ gì đó mới mẻ

Giải thích: đoạn C

What perhaps is new is our naive wonder when faced with the forces of nature.     

 

 


12  According to the text, planting trees

theo như đoạn văn bản, trồng cây


    A has to be co-ordinated internationally.

phải được phối hợp toàn cầu
    B is more expensive than building sea and river defences.

tốn kém hơn xây các công trình bảo vệ sông và biển


    C is a less expensive answer to flooding than building river defences.

là một giải pháp không tốn kém đối với lũ lụt so với xây dựng các công trình bảo vệ sông

Giải thích: đoạn F

 Building stronger and more sophisticated river defences against flooding is the expensive short-term answer. There are simpler ways. Planting trees in highland areas, not just in Europe but in places like the Himalayas, to protect people living in low-lying regions like the Ganges Delta, is a cheaper and more attractive solution

 

    D is not an answer to the problem of flooding in all regions.

không phải là một giải pháp cho vấn đề lũ lụt ở mọi khu vực
     
13  By 2025, it is projected that

Vào 2025, người ta dự đoán rằng


    A at least half the world population will have fresh water.

tối thiểu một nửa dân số thế giới sẽ có nước sạch
    B the majority of the world population will have fresh water.

đa số dân số của thế giới sẽ có nước sạch


    C one-third of the world population will have fresh water.

1/3 dân số thế giới sẽ có nước sạch

Giải thích: đoạn G

And the future? If we are to believe the forecasts, it is predicted that two¬thirds of the world population will be without fresh water by 2025.


    D fresh water will only be available to half of the world population.

nước sạch sẽ chỉ có sẵn cho một nữa dân số thế giới


     
14  According to the text, in the future low-lying islands

theo như người viết, trong tương lai các hòn đảo nằm dưới thấp


    A will still be habitable.

sẽ không ở được
    B will not be under water.

sẽ không nằm dưới nước


    C are likely to be under water.

sẽ có khả năng nằm dưới nước

Giải thích: đoạn H

some low-lying islands will in all probability be submerged by the sea as the polar ice caps melt


    D will probably not be under water.

có thể sẽ không nằm dưới nước
     
15  According to the writer,

Theo như người viết


    A people do not need to get used to environmental damage.

Mọi người không cần làm quen với thiệt hại môi trường


    B people will need to get used to climate changes that cause environmental damage.

Mọi người cần làm quen với biến đổi khí hậu gây ra thiệt hại môi trường

Giải thích: đoạn I

 The impact on the environment is alarming and the cost to life depressing. It is a picture to which we will need to become accustomed.


    C people are now more used to environmental damage than they have been in the past.

Mọi người giờ đây đã quen hơn với các thiệt hại mơi trường so với trong quá khứ
    D the general despondency about environmental changes is ill-founded.

sự thất vọng chung về những thay đổi môi trường là không có cơ sở.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. x    2. i    3.  v   4. iii    5. viii    6. ii   7. xiii    8. iv   9. D  10. A  11. D  12.  C  13. C   14.  C  15. B 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status