ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Try It and See

Try It and See

In the social sciences, it is often supposed that there can be no such
thing as a controlled experiment. Think again.

A     In the scientific pecking order, social scientists are usually looked down on by their peers in the natural sciences

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Try It and See

 

In the social sciences, it is often supposed that there can be no such thing as a controlled experiment. Think again.

Trong các ngành khoa học xã hội, người ta thường cho rằng không thể có thứ gọi là thí nghiệm kiểm tra. Hãy nghĩ lại.

A     In the scientific pecking order, social scientists are usually looked down on by their peers in the natural sciences. Natural scientists do experiments to test their theories or, if they cannot, they try to look for natural phenomena that can act in lieu of experiments. Social scientists, it is widely thought, do not subject their own hypotheses to any such rigorous treatment. Worse, they peddle their untested hypotheses to governments and try to get them turned into policies.

Theo trật tự phân hạng khoa học, các nhà khoa học xã hội thường bị các đồng nghiệp trong khoa học tự nhiên coi thường. Các nhà khoa học tự nhiên làm thí nghiệm để kiểm tra lý thuyết của họ hoặc nếu không thể, họ cố gắng tìm kiếm những hiện tượng tự nhiên có thể đóng vai trò thay thế cho thí nghiệm. Nhiều người cho rằng các nhà khoa học xã hội không đưa ra giả thuyết của chính họ cho bất kỳ cách giải quyết nào như vậy. Tồi tệ hơn, họ rao bán những giả thuyết chưa được kiểm chứng của mình cho các chính phủ và cố gắng biến chúng thành chính sách.

the pecking order: trật tự phân hạng

B     Governments require sellers of new medicines to demonstrate their safety and effectiveness. The accepted gold standard of evidence is a randomised control trial, in which a new drug is compared with the best existing therapy (or with a placebo, if no treatment is available). Patients are assigned to one arm or the other of such a study at random, ensuring that the only difference between the two groups is the new treatment. The best studies also ensure that neither patient nor physician knows which patient is allocated to which therapy. Drug trials must also include enough patients to make it unlikely that chance alone may determine the result.

Chính phủ yêu cầu người bán các loại thuốc mới chứng minh tính an toàn và hiệu quả của chúng. Tiêu chuẩn vàng được chấp nhận của bằng chứng là một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, trong đó một loại thuốc mới được so sánh với liệu pháp tốt nhất hiện có (hoặc với giả dược, nếu không có phương pháp điều trị nào). Bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên vào nhóm này hoặc nhóm kia trong nghiên cứu như vậy, đảm bảo rằng sự khác biệt duy nhất giữa hai nhóm là phương pháp điều trị mới. Các nghiên cứu tốt nhất cũng đảm bảo rằng cả bệnh nhân và bác sĩ đều không biết bệnh nhân nào được phân bổ cho liệu pháp nào. Các thử nghiệm thuốc cũng phải bao gồm việc có đủ số lượng bệnh nhân để không có khả năng chỉ dựa vào sự ngẫu nhiên để quyết định kết quả.

C     But few education programmes or social initiatives are evaluated in carefully conducted studies prior to their introduction. A case in point is the 'whole-language' approach to reading, which swept much of the English-speaking world in the 1970s and 1980s. The whole-language theory holds that children learn to read best by absorbing contextual clues from texts, not by breaking individual words into their component parts and reassembling them (a method known as phonics). Unfortunately, the educational theorists who pushed the whole-language notion so successfully did not wait for evidence from controlled randomised trials before advancing their claims. Had they done so, they might have concluded, as did an analysis of 52 randomised studies carried out by the US National Reading Panel in 2000, that effective reading instruction requires phonics.

Nhưng rất ít chương trình giáo dục hoặc sáng kiến xã hội được đánh giá trong các nghiên cứu được tiến hành cẩn thận trước khi đưa vào áp dụng. Một trường hợp điển hình là phương pháp' ngôn ngữ tổng thể' đối với việc đọc, đã quét qua phần lớn thế giới nói tiếng Anh trong những năm 1970 và 1980. Lý thuyết ngôn ngữ tổng thể cho rằng trẻ em học cách đọc tốt nhất bằng cách tiếp thu các dấu hiệu có ngữ cảnh từ các văn bản, chứ không phải bằng cách chia các từ riêng lẻ thành các bộ phận cấu thành của chúng và tập hợp chúng lại (một phương pháp được gọi là phát âm). Thật không may, các nhà lý thuyết giáo dục đã thúc đẩy thành công khái niệm ngôn ngữ tổng thể đã không chờ đợi bằng chứng từ các thử nghiệm kiểm tra ngẫu nhiên trước khi đưa ra tuyên bố của họ. Nếu họ làm như vậy, họ cũng có khả năng đã kết luận, cũng như một phân tích về 52 nghiên cứu ngẫu nhiên được thực hiện bởi Hội đồng đọc quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2000, rằng hướng dẫn đọc hiệu quả đòi hỏi phải có ngữ âm.

    To avoid the widespread adoption of misguided ideas, the sensible thing is to experiment first and make policy later. This is the idea behind a trial of restorative justice which is taking place in the English courts. The experiment will include criminals who plead guilty to robbery. Those who agree to participate will be assigned randomly either to sentencing as normal or to participation in a conference in which the offender comes face-to-face with his victim and discusses how he may make emotional and material restitution. The purpose of the trial is to assess whether such restorative justice limits re-offending. If it does, it might be adopted more widely.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E     The idea of experimental evidence is not quite as new to the social sciences as sneering natural scientists might believe. In fact, randomised trials and systematic reviews of evidence were introduced into the social sciences long before they became common in medicine. An apparent example of random allocation is a study carried out in 1927 of how to persuade people to vote in elections. And randomised trials in social work were begun in the 1930s and 1940s. But enthusiasm later waned. This loss of interest can be attributed, at least in part, to the fact that early experiments produced little evidence of positive outcomes. Others suggest that much of the opposition to experimental evaluation stems from a common philosophical malaise among social scientists, who doubt the validity of the natural sciences and therefore reject the potential of knowledge derived from controlled experiments. A more pragmatic factor limiting the growth of evidence-based education and social services may be limitations on the funds available for research.


    Nevertheless, some 11,000 experimental studies are known in the social sciences (compared with over 250,000 in the medical literature). Randomised trials have been used to evaluate the effectiveness of driver-education programmes, job-training schemes, classroom size, psychological counselling for post-traumatic stress disorder and increased investment in public housing. And where they are carried out, they seem to have a healthy dampening effect on otherwise rosy interpretations of the observations.G     The problem for policymakers is often not too few data, but what to make of multiple and conflicting studies. This is where a body called the Campbell Collaboration comes into its own. This independent non-profit organisation is designed to evaluate existing studies, in a process known as a systematic review. This means attempting to identify every relevant trial of a given question (including studies that have never been published), choosing the best ones using clearly defined criteria for quality, and combining the results in a statistically valid way. An equivalent body, the Cochrane Collaboration, has produced more than 1,004 such reviews in medical fields. The hope is that rigorous review standards will allow Campbell, like Cochrane, to become a trusted and authoritative source of information.

 

 

Questions 27-32
You should spend about 20 minutes on questions 27-40, which are based on Reading Passage 3.
Reading Passage 3 has seven paragraphs A-G.

Choose the correct heading for paragraphs B-G from the list of headings below.


Write the correct number i-x in boxes 27-32 on your answer sheet.

List of Headings

i     Why some early social science methods lost popularity
ii    The cost implications of research
iii    Looking ahead to an unbiased assessment of research
iv    A range of social issues that have been usefully studied
v     An example of a poor decision that was made too quickly
vi    What happens when the figures are wrong
vii   One area of research that is rigorously carried out
viii  The changing nature of medical trials
ix    An investigative study that may lead to a new system
x    Why some scientists' theories are considered second-rate

Example     Paragraph   A            Answer  X

27     Paragraph B     
28     
Paragraph C     
29     
Paragraph D     
30   
 Paragraph E     
31   
  Paragraph F     
32     
Paragraph G 

Questions 33-36
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 33-36 on your answer sheet.

Fighting Crime
Some criminals in England are agreeing to take part in a trial designed to help reduce their chances of 33....................... .  The idea is that while one group of randomly selected criminals undergoes the usual 34.......................  the other group will discuss the possibility of making some repayment for the crime by meeting the 35 ........................ It is yet to be seen whether this system, known as 36 .......................  will work.

Questions 37-40
Classify the following characteristics as relating to
  A Social Science
  B Medical Science
  C Both Social Science and Medical Science
  D Neither Social Science nor Medical Science

Write the correct letter A, B, C or D in boxes 37-40 on your answer sheet.

37 a tendency for negative results in early trials  
38 the desire to submit results for independent assessment  
39 the prioritisation of research areas to meet government needs  
40 the widespread use of studies that investigate the quality of new products 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Try It and See

 Questions 27-32
You should spend about 20 minutes on questions 27-40, which are based on Reading Passage 3.
Reading Passage 3 has seven paragraphs A-G.

Choose the correct heading for paragraphs B-G from the list of headings below.


Write the correct number i-x in boxes 27-32 on your answer sheet.

 

27     Paragraph B/ vii   One area of research that is rigorously carried out     

Giải thích:

 Governments require sellers of new medicines to demonstrate their safety and effectiveness.


28     Paragraph C/ v     An example of a poor decision that was made too quickly     

Giải thích:

Unfortunately, the educational theorists who pushed the whole-language notion so successfully did not wait for evidence from controlled randomised trials before advancing their claims. Had they done so, they might have concluded, as did an analysis of 52 randomised studies carried out by the US National Reading Panel in 2000, that effective reading instruction requires phonics.

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

Questions 33-36
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 33-36 on your answer sheet.

Fighting Crime
Some criminals in England are agreeing to take part in a trial designed to help reduce their chances of 33......re-offending................. .  The idea is that while one group of randomly selected criminals undergoes the usual 34..sentencing.....................  the other group will discuss the possibility of making some repayment for the crime by meeting the 35 .....victim................... It is yet to be seen whether this system, known as 36 ....restorative justice...................  will work.

Một số tội phạm ở Anh đang đồng ý tham gia một phiên tòa được thiết kế để giúp giảm khả năng tái phạm tội của họ . Ý tưởng là trong khi một nhóm tội phạm được chọn ngẫu nhiên sẽ trải qua bản án thông thường nhóm còn lại sẽ thảo luận về khả năng đền bù tội ác bằng cách gặp nạn nhân. Vẫn chưa biết liệu hệ thống này, được gọi là công lý phục hồi, có hoạt động hay không.

Giải thích: đoạn D

To avoid the widespread adoption of misguided ideas, the sensible thing is to experiment first and make policy later. This is the idea behind a trial of restorative justice which is taking place in the English courts. The experiment will include criminals who plead guilty to robbery. Those who agree to participate will be assigned randomly either to sentencing as normal or to participation in a conference in which the offender comes face-to-face with his victim and discusses how he may make emotional and material restitution.

 

Questions 37-40
Classify the following characteristics as relating to
  A Social Science
  B Medical Science
  C Both Social Science and Medical Science
  D Neither Social Science nor Medical Science

Write the correct letter A, B, C or D in boxes 37-40 on your answer sheet.


 

37.A a tendency for negative results in early trials  
Xu hướng dẫn đến kết quả không khả quan trong các thử nghiệm ban đầu

Giải thích: đoạn E

And randomised trials in social work were begun in the 1930s and 1940s. But enthusiasm later waned. This loss of interest can be attributed, at least in part, to the fact that early experiments produced little evidence of positive outcomes. 


38.C the desire to submit results for independent assessment  
mong muốn gửi kết quả để đánh giá độc lập

Giải thích: đoạn G

 The problem for policymakers is often not too few data, but what to make of multiple and conflicting studies. This is where a body called the Campbell Collaboration comes into its own. This independent non-profit organisation is designed to evaluate existing studies, in a process known as a systematic review. 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. vii    28. v    29. ix    30. i    31. iv   32. iii    33. re-offending  34. sentencing  35. victim  36. restorative justice   37. A   38. C   39. D   40. B 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status