ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Doctoring sales

Doctoring sales

Pharmaceuticals is one of the most profitable industries in North America. But do the drugs industry's sales and marketing strategies go too far?

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Doctoring sales

 

 

Pharmaceuticals is one of the most profitable industries in North America. But do the drugs industry's sales and marketing strategies go too far?

Dược phẩm là một trong những ngành công nghiêp lợi nhuận hất ở Bắc Mỹ. Nhưng liệu doanh số của ngành công nghiệp thuốc và các chiến dịch tiếp thị có đi quá xa?

 

A. A few months ago Kim Schaefer, sales representative of a minor global pharmaceutical company, walked into a medical center in New York to bring information and free samples of her company's latest products. That day she was lucky- a doctor was available to see her. 'The last rep offered me a trip to Florida. What do you have?' the physician asked. He was only half joking.

Vài tháng trước Kim Schaefer, địa diên bán hàng của công ty dược phẩm nhỏ toàn cầu đã bước vào một trung tâm y tế ở New York để mang thông tin và các mẫu thử miễn phí của sản phẩm mới nhất của công ty cô ấy. Hôm đó cô ấy đã may mắn, một vị bác sĩ đã có mặt để tiếp cô ấy. " Đại lý lần trước đã đề nghị một chuyến đi Floria. Bạn có cái gì" vị bác sĩ hỏi. Anh ta chỉ nửa đùa nửa thật.

 

B. What was on offer that day was a pair of tickets for a New York musical. But on any given day what Schaefer can offer is typical for today's drugs rep -a car trunk full of promotional gifts and gadgets, a budget that could buy lunches and dinners for a small county, hundreds of free drug samples and the freedom to give a physician $200 to prescribe her new product to the next six patients who fit the drug's profile. And she also has a few $ 1,000 honoraria to offer in exchange for doctors' attendance at her company's next educational lecture.

Những gì được đưa ra ngày hôm đó là một cặp vé xem một vở nhạc kịch ở New York. Nhưng vào bất kỳ ngày nào những gì mà Schaefer có thể đưa ra là điển hình cho đại lý thuốc của ngày nay - một thùng xe đầy quà tặng và tiện ích khuyến mãi, một ngân sách có thể mua đồ ăn trưa và ăn tối cho một quận nhỏ, hàng trăm mẫu thử và tự do đưa cho bác sĩ 200 đô la để kê đơn sản phẩm mới của cô ấy cho 6 bệnh nhân tiếp theo phù hợp với hồ sô thuốc. Và cô ấy cũng có tiền thù lao trị giá vài 1000 đô la để đổi lấy sự tham dự của các bác sĩ trong buổi diễn thuyết giáo dục tiếp theo của công ty cô ấy.

 

C. Selling Pharmaceuticals is a daily exercise in ethical judgment. Salespeople like Schaefer walk the line between the common practice of buying a prospect's time with a free meal, and bribing doctors to prescribe their drugs. They work in an industry highly criticized for its sales and marketing practices, but find themselves in the middle of the age-old chicken-or-egg question - businesses won't use strategies that don't work, so are doctors to blame for the escalating extravagance of pharmaceutical marketing? Or is it the industry's responsibility to decide the boundaries?

Bán dược phẩm là một bài tập hàng này trong việc đánh giá đạo đức. Những người bán hàng như Schaefer đi giữa giới hạn giữa thông lệ phổ biến của việc mua thời gian của một khách hàng tiềm năng bằng một bữa ăn trưa miễn phí và hối lộ các bác sĩ để kê đơn thuốc của họ. Họ làm việc trong một ngành công nghiệp bị chỉ trích nhiều vì doanh số của nó và các hoạt động tiếp thị nhưng tự thấy mình trong câu hỏi cũ rích về con gà và cái trứng - các doanh nghiệp sẽ không dùng các chiến lược không hiệu quả, vì vậy liệu các bác sĩ có đỗ lỗi cho tiếp thị dược phẩm ngày càng xa hoa? Hay là trách nhiêm của ngành trong việc quyết định ranh giới?

 

D.  The explosion in the sheer number of salespeople in the Reid- and the amount of funding used to promote their causes- forces close examination of the pressures, influences and relationships between drug reps and doctors. Salespeople provide much-needed information and education to physicians. In many cases the glossy brochures, article reprints and prescriptions they deliver are primary sources of drug education for healthcare givers. With the huge investment the industry has placed in face-to-face selling, sales people have essentially become specialists in one drug or group of drugs - a tremendous advantage in getting the attention of busy doctors in need of quick information.

Sự bùng nổ về số lượng tuyệt đối nhân viên bán hàng ở Reid và số tiền tài trợ được dùng để thúc đẩy cuộc điều tra nguyên nhân- hệ quả về các áp lực, ảnh hưởng và quan hệ giữa các đại lý bán thuốc và bác sĩ. Các nhân viên bán hàng cung cấp thông tin và kiến thức cần thiết cho các bác sĩ. Trong nhiều trường hợp, những tờ rơi quảng cáo bóng bẩy, những bản in bài viết và những đơn thuốc mà họ cung cấp là những nguồn chính để cung cấp kiến thức về thuốc cho những người cung cấp chăm sóc sức khỏe. Với khoản đầu tư khổng lồ mà ngành công nghiệp đã dành cho việc bán hàng trực tiếp, những nhân viên bán hàng về cơ bản đã trở thành các chuyên gia của một loại thuốc hoặc nhóm thuốc - một lợi thế to lớn trong việc thu hút sự chú ý của các bác sĩ bận rộn cần thông tin nhanh chóng.

 

E. But the sales push rarely stops in the office. The flashy brochures and pamphlets left by the sales reps are often followed up with meals at expensive restaurants, meetings in warm and sunny places, and an inundation of promotional gadgets. Rarely do patients watch a doctor write with a pen that isn't emblazoned with a drug's name, or see a nurse use a tablet not bearing a pharmaceutical company's logo. Millions of dollars are spent by pharmaceutical companies on promotional products like coffee mugs, shirts, umbrellas, and golf balls. Money well spent? It's hard to tell. I've been the recipient of golf balls from one company and I use them, but it doesn't make me prescribe their medicine,' says one doctor.' I tend to think I'm not influenced by what they give me.'

Nhưng việc thúc đẩy doanh thu hiếm khi dừng lại ở văn phòng. Các tài liệu quảng cáo hào nhoáng và tờ rơi do các đại lý bán hàng để lại thường theo sau trong các bữa ăn tại các nhà hàng sang trọng, các cuộc gặp gỡ ở những nơi ấm áp đầy nắng và tràn ngập các tiện ích khuyến mãi. Hiếm khi bệnh nhân xem bác sĩ viết bằng một cây bút không in tên của một loại thuốc hay thấy một y tá dùng máy tính bảng không có logo của công ty dược phẩm. Hàng triệu độ la được các công ty dược phẩm chi cho các sản phẩm khuyến mãi như cốc cà phê, áo thun, dù, và banh gôn. Tiền có được chi tiêu đúng? Khó để mà nói. Tôi là người nhận bóng gôn từ một công ty và tôi dùng chúng nhưng nó không khiến tôi kê đơn thuốc của họ" một bác sĩ nói. Tôi có xu hướng suy nghĩ tôi không bị ảnh hưởng bởi những gì họ đưa cho tôi.

 

F. Free samples of new and expensive drugs might be the single most effective way of getting doctors and patients to become loyal to a product. Salespeople hand out hundreds of dollars' worth of samples each week-$7.2 billion worth of them in one year. Though few comprehensive studies have been conducted, one by the University of Washington investigated how drug sample availability affected what physicians prescribe. A total of 131 doctors self-reported their prescribing patterns-the conclusion was that the availability of samples led them to dispense and prescribe drugs that differed from their preferred drug choice.

Các mẫu thuốc miễn phí của các loại thuốc mới và đắt tiền có lẽ là cách hữu hiệu duy nhất để khiến cho bác sĩ và bệnh nhân trở nên trung thành với sản phẩm. Các nhân viên bán hàng giao hàng trăm mẫu thử trị giá hàng trăm đô la mỗi tuần - trị giá 7,2 tỷ đô là mỗi năm. Mặc dù một vài nghiên cứu toàn diện đã được thực hiện nhưng  một nghiên cứu của Đại học Washington đã điều tra xem tính sẵn có của mẫu thuốc ảnh hưởng như thế nào đến bác sĩ kê đơn. Tổng cộng có 131 bác sĩ tự báo cáo về cách kê đơn của họ - kết luận là sự sẵn có của các mẫu thử đã khiến họ cấp phân và kê đơn thuốc khác với lựa chon ưa thích của họ.

 

G. The bottom line is that pharmaceutical companies as a whole invest more in marketing than they do in research and development. And patients are the ones who pay-in the form of sky-rocketing prescription prices for every pen that's handed out, every free theatre ticket, and every steak dinner eaten. In the end, the fact remains that pharmaceutical companies have every right to make a profit and will continue to find new ways to increase sales. But as the medical world continues to grapple with what's acceptable and what's not, it is clear that companies must continue to be heavily scrutinized for their sales and marketing strategies.

Điểm mấu chốt là các công ty dược phẩm nói chung đầu tư nhiều vào việc tiếp thị hơn là họ làm nghiên cứu và phát triển. Và các bệnh nhân là những người phải trả giá theo toa thuốc cao ngất trời cho mỗi cây viết mà họ phân phát, mỗi vé xem phim miễn phí và mỗi bữa tối bít tết được ăn. Cuối cùng, thực tế vẫn là các công ty dược có mọi quyền để tạo ra lợi nhuận và sẽ tiếp tục tìm những cách thức mới để tăng doanh thu. Nhưng khi thế giới y tế tiếp tục vật lộn với những gì có thể chấp nhận được và những gì không, rõ ràng là các công ty buộc phải tiếp tục bị xem xét kỹ lưỡng về doanh số và các chiến lược tiếp thị.

 

 

Questions 1-7

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-x, in boxes 1-7 on your answer sheet.

List of Headings

i    Not all doctors are persuaded

ii    Choosing the best offers

iii    Who is responsible for the increase in promotions?

iv    Fighting the drug companies

v    An example of what doctors expect from drug companies

vi    Gifts include financial incentives

vii    Research shows that promotion works

viii    The high costs of research

ix    The positive side of drugs promotion

x    Who really pays for doctors’ free gifts?

 

1    Paragraph A 

2    Paragraph B 

3    Paragraph C 

4    Paragraph D 

5    Paragraph E 

6    Paragraph F 

7    Paragraph G

 

Questions 8-13
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 151?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the views of the writer
NO    if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks

8. Sales representatives like Kim Schaefer work to a very limited budget.
9. Kim Schaefer's marketing technique may be open to criticism on moral grounds.
10. The information provided by drug companies is of little use to doctors.
11. Evidence of drug promotion is clearly visible in the healthcare environment.
12. The drug companies may give free drug samples to patients without doctors' prescriptions
13. It is legitimate for drug companies to make money.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Doctoring sales

 

Questions 1-7

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-x, in boxes 1-7 on your answer sheet.

List of Headings

i    Not all doctors are persuaded

Không phải mọi bác sĩ đều bị thuyết phục

ii    Choosing the best offers

Việc chọn đề nghị tốt nhất

iii    Who is responsible for the increase in promotions?

Ai là người chịu trách nhiệm về việc gia tăng khuyến mại?

iv    Fighting the drug companies

Chống lại các công ty dược phẩm

v    An example of what doctors expect from drug companies

Một ví dụ về điều mà bác sĩ trông chờ từ các công ty dược

vi    Gifts include financial incentives

Những món quà bao gồm khích lệ tài chính

vii    Research shows that promotion works

Nghiên cứu chứng minh rằng khuyến mãi có tác dụng

viii    The high costs of research

Chi phí nghiên cứu cao

ix    The positive side of drugs promotion

Mặt tích cực của quảng cáo thuốc

x    Who really pays for doctors’ free gifts?

Ai là người thực sự trả cho những món quà miễn phí

 

1    Paragraph A/ v    An example of what doctors expect from drug companies

Giải thích:

'The last rep offered me a trip to Florida. What do you have?' the physician asked. He was only half joking.

 

2    Paragraph B/ vi    Gifts include financial incentives

Giải thích:

What was on offer that day was a pair of tickets for a New York musical. But on any given day what Schaefer can offer is typical for today's drugs rep -a car trunk full of promotional gifts and gadgets, a budget that could buy lunches and dinners for a small county, hundreds of free drug samples and the freedom to give a physician $200 to prescribe her new product to the next six patients who fit the drug's profile.

 

3    Paragraph C/ iii    Who is responsible for the increase in promotions?

Giải thích:

They work in an industry highly criticized for its sales and marketing practices, but find themselves in the middle of the age-old chicken-or-egg question - businesses won't use strategies that don't work, so are doctors to blame for the escalating extravagance of pharmaceutical marketing? Or is it the industry's responsibility to decide the boundaries?

 

4    Paragraph D / ix    The positive side of drugs promotion

Giải thích:

Salespeople provide much-needed information and education to physicians. In many cases the glossy brochures, article reprints and prescriptions they deliver are primary sources of drug education for healthcare givers

 

5    Paragraph E / i    Not all doctors are persuaded

Giải thích:

 I've been the recipient of golf balls from one company and I use them, but it doesn't make me prescribe their medicine,' says one doctor.' I tend to think I'm not influenced by what they give me.'

 

6    Paragraph F / vii    Research shows that promotion works

Giải thích:

Though few comprehensive studies have been conducted, one by the University of Washington investigated how drug sample availability affected what physicians prescribe.

 

7    Paragraph G/ x    Who really pays for doctors’ free gifts?

Giải thích:

 And patients are the ones who pay-in the form of sky-rocketing prescription prices for every pen that's handed out, every free theatre ticket, and every steak dinner eaten.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 8-13
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 151?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

YES    if the statement agrees with the views of the writer
NO    if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks

8.F Sales representatives like Kim Schaefer work to a very limited budget.

Các đại lý bán hàng như Kim Schaefer làm việc với một ngân sách rất giới hạn

Giải thích: Đoạn B

she also has a few $ 1,000 honoraria to offer in exchange for doctors' attendance at her company's next educational lecture.


9.T Kim Schaefer's marketing technique may be open to criticism on moral grounds.

Kỹ thuật tiếp thị Kim Schaefer có lẽ bị công khai chỉ trích về các cơ sở đạo đức

Giải thích: Đoạn C

Salespeople like Schaefer walk the line between the common practice of buying a prospect's time with a free meal, and bribing doctors to prescribe their drugs. They work in an industry highly criticized for its sales and marketing practices


10.F The information provided by drug companies is of little use to doctors.

Thông tin mà các công ty dược cung cấp ít được dùng cho bác sĩ

Giải thích: Đoạn D

Salespeople provide much-needed information and education to physicians. In many cases the glossy brochures, article reprints and prescriptions they deliver are primary sources of drug education for healthcare givers.


11.T Evidence of drug promotion is clearly visible in the healthcare environment.

Bằng chứng về quảng cáo thuốc được nhìn thấy rõ trong môi trường chăm sóc sức khỏe

Giải thích: Đoạn E

But the sales push rarely stops in the office. The flashy brochures and pamphlets left by the sales reps are often followed up with meals at expensive restaurants, meetings in warm and sunny places, and an inundation of promotional gadgets. Rarely do patients watch a doctor write with a pen that isn't emblazoned with a drug's name, or see a nurse use a tablet not bearing a pharmaceutical company's logo. Millions of dollars are spent by pharmaceutical companies on promotional products like coffee mugs, shirts, umbrellas, and golf balls.


12.NG The drug companies may give free drug samples to patients without doctors' prescriptions

Các công ty dược có lẽ tặng mẫu thuốc miễn phí cho bệnh nhân mà không cần kê toa

Giải thích: không có thông tin
13.T It is legitimate for drug companies to make money.

Các công ty dược kiếm tiền là hợp pháp.

Giải thích: Đoạn G

 In the end, the fact remains that pharmaceutical companies have every right to make a profit and will continue to find new ways to increase sales.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1 v
2 vi
3 iii
4 ix
5 i
6 vii
7 x
8 NO
9 YES
10 NO
11 YES
12 NOT GIVEN
13 YES

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status