ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - In Praise of Amateurs

In Praise of Amateurs

Despite the specialization of scientific research, amateurs still have an important role to play. During the scientific revolution of the 17th century, scientists were largely men of private means who pursued their interest in natural philosophy for their own edification.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

In Praise of Amateurs

 

 

Despite the specialization of scientific research, amateurs still have an important role to play. During the scientific revolution of the 17th century, scientists were largely men of private means who pursued their interest in natural philosophy for their own edification. Only in the past century or two has it become possible to make a living from investigating the workings of nature. Modern science was, in other words, built on the work of amateurs. Today, science is an increasingly specialized and compartmentalized subject, the domain of experts who know more and more about less and less. Perhaps surprisingly, however, amateurs – even those without private means – are still important. ĐOẠN 1

Bất chấp sự chuyên môn hóa của nghiên cứu khoa học, những nhà nghiệp dư vẫn đóng một vai trò quan trọng. Trong suốt cuộc cách mạng khoa học của thế kỷ 17, các nhà khoa học chủ yếu là những người có phương tiện của cải riêng theo đuổi mối quan tâm của họ về triết học tự nhiên vì sự khai sáng của chính họ. Chỉ một hoặc hai thế kỷ qua, người ta mới có thể kiếm sống từ việc điều tra các hoạt động của từ nhiên. Khoa học hiện đại, nói cách khác, được xây dựng dựa trên hoạt động của những người nghiệp dư. Ngày nay, khoa học là một chủ đề ngày càng chuyên biệt và được phân vùng hóa, lĩnh vực của các chuyên gia những người biết nhiều điều về những điều ít biết. Tuy nhiên, có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là những người nghiệp dư ngay cả những người không có phương tiện của cải riêng vẫn rất quan trọng.

 

A recent poll carried out at a meeting of the American Association for the Advancement of Science by astronomer Dr Richard Fienberg found that, in addition to his field of astronomy, amateurs are actively involved in such field as acoustics, horticulture, ornithology, meteorology, hydrology and palaeontology. Far from being crackpots, amateur scientists are often in close touch with professionals, some of whom rely heavily on their co-operation. ĐOẠN 2

Một cuộc thăm dò được thực hiện tại một cuộc họp của Hiệp hội Hoa Kỳ về tiến bộ khoa học do nhà thiên văn học, Tiến sĩ Richard Fienberg cho thấy rằng, ngoài lĩnh vực thiên văn học của anh ta, những người nghiệp dư còn tích cực tham gia vào các lĩnh vực như âm học, làm vườn, chim chóc, khí tượng, thủy văn và cổ sinh vật học. Khác xa với những kẻ suy nghĩ lập dị, các nhà khoa học nghiệp dư thường liên hệ mật thiết với những chuyên gia, một số chuyên gia chủ yếu nhờ vào sự hợp tác của họ.

 

Admittedly, some fields are more open to amateurs than others. Anything that requires expensive equipment is clearly a no-go area. And some kinds of research can be dangerous; most amateur chemists, jokes Dr Fienberg, are either locked up or have blown themselves to bits. But amateurs can make valuable contributions in fields from rocketry to palaeontology and the rise of the Internet has made it easier than before to collect data and distribute results. ĐOẠN 3

Phải thừa nhận rằng, một vài lĩnh vực cởi mở hơn với những người nghiệp dư so với các lĩnh vực khác. Bất cứ lĩnh vực nào đòi hỏi thiết bị đắt tiền thì rõ ràng là một lĩnh vực ít ai lui tới. Và một vài loại nghiên cứu có thể nguy hiểm, hầu hết các nhà hóa học nghiệp dư, Tiến sĩ Fienberg nói đùa, đều bị nhốt hoặc tự nổ tung thành các mảnh nhỏ. Nhưng những người nghiệp dư có thể có những đóng góp có giá trị trong các lĩnh vực từ tên lửa đến cổ sinh vật và sự bùng nổ của internet đã khiến cho việc thu tập dữ liệu và phát tán kết quả dễ hơn trước.

 

Exactly which field of study has benefited most from the contributions of amateurs is a matter of some dispute. Dr Fienberg makes a strong case for astronomy. There is, he points out, a long tradition of collaboration between amateur and professional sky watchers. Numerous comets, asteroids and even the planet Uranus were discovered by amateurs. Today, in addition to comet and asteroid spotting, amateurs continue to do valuable work observing the brightness of variable stars and detecting novae- ‘new’ stars in the Milky Way and supernovae in other galaxies. Amateur observers are helpful, says Dr Fienberg, because there are so many of them (they far outnumber professionals) and because they are distributed all over the world. This makes special kinds of observations possible:’ if several observers around the world accurately record the time when a star is eclipsed by an asteroid, for example, it is possible to derive useful information about the asteroid’s shape. ĐOẠN 4

Chính xác lĩnh vực nghiên cứu nào đã được hưởng lợi nhất từ sự đóng góp của những người nghiệp dư là một vấn đề còn nhiều tranh cãi. Tiến sĩ Fienberg đã biện hộ dữ dội cho thiên văn học. Ông ấy chỉ ra rằng có một truyền thống phối hợp lâu dài giữa những người quan sát bầu trời chuyên nghiệp và nghiệp dư . Nhiều sao chổi và các hành tinh nhỏ và thậm chí cả hành tinh Sao Thiên Vương đã được khám phá bởi những người nghiệp dư. Ngày nay, ngoài việc phát hiện sao chổi và các hành tinh nhỏ, những người nghiệp dư tiếp tục thực hiện những công việc giá trị quan sát độ sáng của các ngôi sao biến thể và phát hiện ra các sao tân binh - những ngôi sao mới trong Dải ngân hà và siêu tân binh trong các ngân hà khác. Tiến sĩ Fienberg nói những người quan sát nghiệp dư rất hữu ích bởi vì có rất nhiều bọn họ ( họ đông hơn nhiều so với các chuyên gia) và bởi vì họ được phân bố khắp thế giới. Điều này khiến cho các loại quan sát đặc biệt trở nên khả thi: " Nếu một vài người quan sát vòng quanh thế giới ghi nhận chính xác thời gian khi một ngôi sao bị che khuất bởi một hành tinh chẳng hạn, thì có thể thu được những thông tin về hình dạng của hành tinh.

 

Another field in which amateurs have traditionally played an important role is palaeontology. Adrian Hunt, a palaeontologist at Mesa Technical College in New Mexico, insists that this is the field in which amateurs have made the biggest contribution. Despite the development of high-tech equipment, he says, the best sensors for finding fossils are human eyes – lots of them. ĐOẠN 5

Một lĩnh vực khác mà người nghiệp dư có truyền thống đóng vai trò quan trọng trong cổ sinh vật học. Adrian Hunt, một nhà cổ sinh vật học tại trường Đại học Kỹ Thuật Mesa ở New Mexico, khẳng định rằng đây là lĩnh vực mà trong đó những người nghiệp dư đã đóng góp lớn nhất. Ông ta nói, bất chấp sự phát triển của các thiết bị công nghệ cao, cảm biến tốt nhất để tìm kiếm hóa thạch là mắt người - rất nhiều con mắt. 

 

Finding volunteers to look for fossils is not difficult, he says, because of the near universal interest in anything to do with dinosaurs. As well as helping with this research, volunteers learn about science, a process he calls ‘recreational education’. ĐOẠN 6

Ông ta nói, việc tìm kiếm những tình nguyện viên để tìm kiếm hóa thạch là không khó, bởi vì sự quan tâm gần như phổ biến trong bất cứ điều gì liên quan đến khủng long. Ngoài việc giúp đỡ nghiên cứu này, các tình nguyện viên còn học về khoa học, một cách thức mà ông ta gọi là " giáo dục giải trí".

As well as = in addition

 

Rick Bonney of the Cornell Laboratory of Ornithology in Ithaca, New York, contends that amateurs have contributed the most in his field. There are, he notes, thought to be as many as 60 million birdwatchers in America alone. Given their huge numbers and the wide geographical coverage they provide, Mr Bonney has enlisted thousands of amateurs in a number of research projects. Over the past few years, their observations have uncovered previously unknown trends and cycles in bird migrations and revealed declines in the breeding populations of several species of migratory birds, prompting a habitat conservation programme. ĐOẠN 7

Rick Bonney thuộc phòng thí nghiệm của khoa nghiên cứu Chim của trường đại học Cornell ở Ithaca, New York, cho rằng những người nghiệp dư đã đóng góp nhiều trong lĩnh vực của ông ấy. Ông ta lưu ý rằng được cho là có khoảng 60 triệu người xem chim chỉ tính riêng ở Mỹ. Dựa vào số lượng khổng lồ và phạm vi địa lý rộng rãi mà họ cung cấp, Mr Bonney đã liệt kê hàng ngàn các nhà nghiệp dư trong một số dự án nghiên cứu. Trong vài năm qua, sự quan sát của bọn họ đã phát hiện ra nhiều xu hướng và chu kỳ chưa biết trước đó trong việc di cư của chim và phát hiện sự sụt giảm trong các quần thể sinh sản của một vài loài chim di cư, thúc đẩy một chương trình bảo tồn môi trường sống.

 

Despite the successes and whatever the field of study, collaboration between amateurs and professionals is not without its difficulties. Not everyone, for example, is happy with the term ‘amateur’. Mr Bonney has coined the term ‘citizen scientist’ because he felt that other words, such as ‘volunteer’ sounded disparaging. A more serious problem is the question of how professionals can best acknowledge the contributions made by amateurs. Dr Fienberg says that some amateur astronomers are happy to provide their observations but grumble about not being reimbursed for out-of-pocket expenses. Others feel let down when their observations are used in scientific papers, but they are not listed as co-authors. Dr Hunt says some amateur palaeontologists are disappointed when told that they cannot take finds home with them. ĐOẠN 8

Bất chấp sự thành công và bất kể lĩnh vực nghiên cứu nào, sự hợp tác giữa những người nghiệp dư và chuyên nghiệp không phải là không có những khó khăn. Chẳng hạn, không phải ai cũng vui vẻ với từ " nghiệp dư". Ông Bonney đã đặt ra thuật ngữ " nhà khoa học công dân" vì ông ấy cảm thấy rằng những từ khác như " tình nguyện viên" nghe có vẻ xem thường. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là câu hỏi làm thế nào các chuyên gia có thể công nhận tốt nhất sự đóng góp được tạo ra bởi các nhà nghiệp dư. Tiến sĩ Fienberg nói rằng một vài nhà thiên văn học nghiệp dư rất vui vẻ cung cấp những quan sát của họ nhưng càu nhàu về việc không được trả lại các khoản chi phí từ tiền túi của họ. Những người khác cảm thấy thất vọng khi các quan sát của họ được sử dụng trong các bài báo khoa học nhưng họ không được liệt kê như đồng tác giả. Tiến sĩ Hunt nói một vài nhà cổ sinh vật học nghiệp dư rất thất vọng khi được bảo rằng họ không thể mang những vật tìm thấy về nhà.

 

These are legitimate concerns but none seems insurmountable. Provided amateurs and professionals agree the terms on which they will work together beforehand, there is no reason why co-operation between the two groups should not flourish. Last year Dr S. Carlson, founder of the Society for Amateur Scientists won an award worth $290,000 for his work in promoting such co-operation. He says that one of the main benefits of the prize is the endorsement it has given to the contributions of amateur scientists, which has done much to silence critics among those professionals who believe science should remain their exclusive preserve. ĐOẠN 9

Đây là những lo ngại chính đáng nhưng dường như không có gì là không thể vượt qua. Miễn là những người nghiệp dư và chuyên gia đồng ý những điều khoản mà họ làm việc với nhau từ trước, thì không có lý gì về sự hợp tác giữa hai nhóm không thể phát triển. Năm ngoái, Tiến sĩ S. Carlson, nhà sáng lập của Hiệp hội các nhà khoa học nghiệp dư đã dành giải thưởng trị giá 290.000 đô la cho công tác thúc đẩy sự hợp tác như vậy của ông. Ông ta nói rằng một trong những lợi ích chính của giải thưởng là sự chứng thực mà nó mang lại đối với những đóng góp của các nhà khoa học không chuyên nghiệp, điều này đã giúp làm im lặng những chỉ trích trong các chuyên gia những người tin rằng khoa học vẫn nên là lĩnh vực chuyên biệt độc quyền của họ.

preserve (noun): lĩnh vực chuyên biệt

 

At the moment, says Dr Carlson, the society is involved in several schemes including an innovative rocket-design project and the setting up of a network of observers who will search for evidence of a link between low- frequency radiation and earthquakes. The amateurs, he says, provide enthusiasm and talent, while the professionals provide guidance ‘so that anything they do discover will be taken seriously’. Having laid the foundations of science, amateurs will have much to contribute to its ever–expanding edifice. ĐOẠN 10

Tiến sĩ Carlson cho biết hiện tại, xã hội đang tham gia vào một số chương trình bao gồm các dự án thiết kế tên lửa sáng tạo và thiết lập một mạng lưới những người quan sát sẽ tìm kiếm bằng chứng về mối liên hệ giữa bức xạ tần số thấp và động đất. Ông ta nói những người nghiệp dư mang lại sự nhiệt tình và tài năng trong khi các chuyên gia cung cấp sự hướng dẫn " để bất cứ điều gì họ thực sự khám phá cũng được xem xét một cách nghiêm túc". Nếu đặt những nền móng này cho khoa học, thì những người nghiệp dư sẽ có nhiều đóng góp vào công trình ngày càng mở rộng hơn bao giờ hết của nó.


 

Questions 1-8

Complete the summary below. Choose ONE /TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.


Summary

Prior to the 19th century, professional 1 ............... did not exist and scientific research was largely carried out by amateurs. However, while 2 ............... today is mostly the domain of professionals, a recent US survey highlighted the fact that amateurs play an important role in at least seven 3 ............... and indeed many professionals are reliant on their 4 ............... . In areas such as astronomy, amateurs can be invaluable when making specific 5 ............... on a global basis. Similarly, in the area of palaeontology their involvement is invaluable and helpers are easy to recruit because of the popularity of 6 ............... . Amateur bird watchers also play an active role and their work has led to the establishment of a 7 ............... . Occasionally the term 'amateur' has been the source of disagreement and alternative names have been suggested but generally speaking, as long as the professional scientists 8 ............... the work of the non-professionals, the two groups can work productively together.
 

Questions 9-13

Reading Passage 270 contains a number of opinions provided by four different scientists.

Match each opinion (Questions 9-13) with the scientists A-D.

NB. You may use any of the scientists A-D more than once.

9. Amateur involvement can also be an instructive pastime.
10. Amateur scientists are prone to accidents.
11. Science does not belong to professional scientists alone.
12. In certain areas of my work, people are a more valuable resource than technology.
13. It is important to give amateurs a name which reflects the value of their work.

Name of scientists

A. Dr Fienberg
B. Adrian Hunt
C. Rick Bonney
D. Dr Carlson

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 In Praise of Amateurs

 

Questions 1-8

Complete the summary below. Choose ONE /TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.


Summary

Prior to the 19th century, professional 1 ....scientists........... did not exist and scientific research was largely carried out by amateurs.

Trước thế kỷ 19, ... chuyên nghiệp không tồn tại và nghiên cứu khoa học được thực hiện rộng rãi bởi các nhà nghiệp dư

Giải thích: Đoạn 1

During the scientific revolution of the 17th century, scientists were largely men of private means who pursued their interest in natural philosophy for their own edification.

 

However, while 2 ....science........... today is mostly the domain of professionals, a recent US survey highlighted the fact that amateurs play an important role in at least seven 3 ........fields....... and indeed many professionals are reliant on their 4 ...co-operation............ .

Tuy nhiên, mặc dù khoa ngày nay hầu như là lĩnh vực của các chuyên gia, nhưng một khảo sát Mỹ gần đây nhấn mạnh thực tế rằng các nhà nghiệp dư đóng cai trò quan trọng trong ít nhất là bảy lĩnh vực và quả thực nhiều chuyên gia dựa vào sự hợp tác của họ.

Giải thích: đoạn 2

in addition to his field of astronomy, amateurs are actively involved in such field as acoustics, horticulture, ornithology, meteorology, hydrology and palaeontology. Far from being crackpots, amateur scientists are often in close touch with professionals, some of whom rely heavily on their co-operation.

 

In areas such as astronomy, amateurs can be invaluable when making specific 5 ...observations............ on a global basis.

Trong những lĩnh vực như thiên văn học, các nhà nghiệp dư có thể là vô giá khi thực hiện những quan sát cụ thể trên nền tảng toàn cầu.

Giải thích: đoạn 4

Today, in addition to comet and asteroid spotting, amateurs continue to do valuable work observing the brightness of variable stars and detecting novae- ‘new’ stars in the Milky Way and supernovae in other galaxies. Amateur observers are helpful, says Dr Fienberg, because there are so many of them (they far outnumber professionals) and because they are distributed all over the world. This makes special kinds of observations possible:’ if several observers around the world accurately record the time when a star is eclipsed by an asteroid, for example, it is possible to derive useful information about the asteroid’s shape.

 

Similarly, in the area of palaeontology their involvement is invaluable and helpers are easy to recruit because of the popularity of 6 ..dinosaurs .......... .

Tương tự, trong lĩnh vực cổ sinh vật học, dự tham gia của họ là vô giá và những người hỗ trợ dễ tuyển chọn vì sự phổ biến của khủng long.

Giả thích: đoạn 6

Finding volunteers to look for fossils is not difficult, he says, because of the near universal interest in anything to do with dinosaurs. 

 

Amateur bird watchers also play an active role and their work has led to the establishment of a 7 .conservation programme.............. .

Những người xem chim nghiệp dư cũng đóng một vai trò tích cực và công việc của họ dẫn đến tạo lập một chương trình bảo tồn

Giải thích: đoạn 7

Over the past few years, their observations have uncovered previously unknown trends and cycles in bird migrations and revealed declines in the breeding populations of several species of migratory birds, prompting a habitat conservation programme.

 

Occasionally the term 'amateur' has been the source of disagreement and alternative names have been suggested but generally speaking, as long as the professional scientists 8 .....acknowledge.......... the work of the non-professionals, the two groups can work productively together.

Đôi khi thuật ngữ " nghiệp dư" là nguồn gốc của sự bất mãn và những cái tên thay thế đã được gợi ý nhưng nói chung, miễn là các nhà khoa học chuyên nghiệp công nhận công việc của những người không chuyên nghiệp, hai nhóm này có thể làm việc hiệu quả với nhau.

Giải thích: đoạn 8

 A more serious problem is the question of how professionals can best acknowledge the contributions made by amateurs. Dr Fienberg says that some amateur astronomers are happy to provide their observations but grumble about not being reimbursed for out-of-pocket expenses.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 9-13

Reading Passage 270 contains a number of opinions provided by four different scientists.

Match each opinion (Questions 9-13) with the scientists A-D.

NB. You may use any of the scientists A-D more than once.

9.B Amateur involvement can also be an instructive pastime.

Sự tham gia nghiệp dư có thể cũng là một trò tiêu khiển mang lại kiến thức, thông tin

Giải thích: đoạn 5&6, Adrian Hunt

Finding volunteers to look for fossils is not difficult, he says, because of the near universal interest in anything to do with dinosaurs. As well as helping with this research, volunteers learn about science, a process he calls ‘recreational education’


10.A Amateur scientists are prone to accidents.

Các nhà khoa học nghiệp dư dễ bị tai nạn

Giải thích: đoạn 3, Dr Fienberg

And some kinds of research can be dangerous; most amateur chemists, jokes Dr Fienberg, are either locked up or have blown themselves to bits.


11.D Science does not belong to professional scientists alone.

Khoa học không chỉ thuộc về các nhà khoa học chuyên nghiệp
Giải thích: đoạn 9, Dr Carlson

Last year Dr S. Carlson, founder of the Society for Amateur Scientists won an award worth $290,000 for his work in promoting such co-operation. He says that one of the main benefits of the prize is the endorsement it has given to the contributions of amateur scientists, which has done much to silence critics among those professionals who believe science should remain their exclusive preserve.


12.B In certain areas of my work, people are a more valuable resource than technology.

Trong những lĩnh vực công việc nhất định của tôi, mọi người là một nguồn có giá trị hơn là kỹ thuật

Giải thích: Đoạn 5, Adrian Hunt

Another field in which amateurs have traditionally played an important role is palaeontology. Adrian Hunt, a palaeontologist at Mesa Technical College in New Mexico, insists that this is the field in which amateurs have made the biggest contribution. Despite the development of high-tech equipment, he says, the best sensors for finding fossils are human eyes – lots of them.


13.C It is important to give amateurs a name which reflects the value of their work.
Cung cấp cho các nhà nghiệp dư một cái tên phản ánh giá trị công việc của họ là rất quan trọng

Giải thích: Đoạn 8, Rick Bonney

Despite the successes and whatever the field of study, collaboration between amateurs and professionals is not without its difficulties. Not everyone, for example, is happy with the term ‘amateur’. Mr Bonney has coined the term ‘citizen scientist’ because he felt that other words, such as ‘volunteer’ sounded disparaging.


Name of scientists

A. Dr Fienberg
B. Adrian Hunt
C. Rick Bonney
D. Dr Carlson

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. scientists
2. science
3. fields
4. co-operation/collaboration
5. observations
6. dinosaurs
7. conservation programme
8. acknowledge
9. B
10. A
11. D
12. B
13. C


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status