ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - A Wonder Plant

A Wonder Plant

The wonder plant with an uncertain future: more than a billion people rely on bamboo for either their shelter or income, while many endangered species depend on it for their survival. Despite its apparent abundance, a new report says that species of bamboo may be under serious threat.

 

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

A Wonder Plant

 

The wonder plant with an uncertain future: more than a billion people rely on bamboo for either their shelter or income, while many endangered species depend on it for their survival. Despite its apparent abundance, a new report says that species of bamboo may be under serious threat.

Một loài thực vật kỳ diệu với một tương lai không chắc chắn: hơn một tỷ người dựa vào tre để làm chỗ ở và thu nhập, trong khi nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng phụ thuộc vào nó để sống sót. Bất chấp sự phong phú thấy rõ của nó, một báo cáo mới nói rằng các loài tre có lẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

 

A

Every year, during the rainy season, the mountain gorillas of Central Africa migrate to the foothills and lower slopes of the Virunga Mountains to graze on bamboo. For the 650 or so that remain in the wild, it’s a vital food source. Although there are almost 150 types of plants, as well as various insects and other invertebrates, bamboo accounts for up to 90 percent of their diet at this time of year. Without it, says Ian Redmond, chairman of the Ape Alliance, their chances of survival would be reduced significantly. Gorillas aren’t the only locals keen on bamboo. For the people who live close to the Virungas, it’s a valuable and versatile raw material used for building houses and making household items such as mats and baskets. But in the past 100 years or so, resources have come under increasing pressure as populations have exploded and large areas of bamboo forest have been cleared to make way for farms and commercial plantations.

Mỗi năm, trong suốt mùa mưa, khỉ núi ở Trung Phi di cư đến chân đồi và sướn núi thấp hơn của dãy núi Virunga để ăn lá tre. Đối với khoảng 650 con khỉ núi vẫn còn trong tự nhiên, nó là một nguồn thức ăn quan trọng. Mặc dù có gần 150 loại cây, những con côn trùng khác nhau và động vật không xương sống, nhưng tre chiếm tới 90% chế độ ăn của loài khỉ hú vào thời điểm này trong năm. Ian Redmond, chủ tịch của Ape Alliance nói không có nó, cơ hội sống sót của chúng bị giảm đi đáng kể. Khỉ đột không chỉ là loài địa phương duy nhất quan tâm đến tre. Đối với nhiều người sống gần Virungas, nó là một nguồn nguyên liệu thô đa dụng và có giá trị được sử dụng để xây dựng nhà và làm những vật dụng gia đình như chiếu và giỏ. Nhưng trong 100 năm qua hoặc chừng đó, các nguồn tài nguyên ngày càng chịu áp lực khi dân số bùng nổ và những khu rừng tre rộng lớn bị chặt phá để nhường chỗ cho trang trại và đồn điền thương mại.

 

B

Sadly, this isn’t an isolated story. All over the world, the ranges of many bamboo species appear to be shrinking, endangering the people and animals that depend upon them. But despite bamboo’s importance, we know surprisingly little about it. A recent report published by the UN Environment Programme (UNEP) and the International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) has revealed just how profound is our ignorance of global bamboo resources, particularly in relation to conservation. There are almost 1,600 recognized species of bamboo, but the report concentrated on the 1,200 or so woody varieties distinguished by the strong stems, or culms, that most people associate with this versatile plant. Of these, only 38 ‘priority species’ identified for their commercial value have been the subject of any real scientific research, and this has focused mostly on matters relating to their viability as a commodity. This problem isn’t confined to bamboo. Compared to the work carried out on animals, the science of assessing the conservation status of plants is still in its infancy. “People have only started looking hard at this during the past 10-15 years, and only now are they getting a handle on how to go about it systematically,” says Dr. Valerie Kapos, one of the report’s authors and a senior adviser in forest ecology and conservation to the UNEP.

Đáng buồn thay, đây không phải là một câu chuyện đơn độc. Trên khắp thế giới, nhiều diện tích của nhiều loại tre có vẻ bị thu hẹp, đe dọa người và động vật phụ thuộc vào nó. Nhưng bất chấp tầm quan trọng của tre, thật ngạc nhiên là chúng ta khi biết rất ít về nó. Một báo cáo được xuất bản gần đây bởi Chương trình môi trường UN và mạng lưới mây tre quốc tế đã tiết lộ sự thiếu hiểu biết như thế nào về nguồn tài nguyên tre trên toàn cầu của chúng ta, đặc biệt liên quan đến sự bảo tồn. Có gần 1600 loài tre được công nhận nhưng báo cáo chỉ tập trung vào tầm 1200 giống thân gỗ được phân biệt bởi các thân hoặc bụi to khỏe mà nhiều người liên tưởng đến giống cây đa dụng này. Trong số này, chỉ 38 loài ưu tiên được nhận diện do có giá trị thương mại là chủ đề của bất kỳ nghiên cứu khoa học thực tế nào và chủ đề này chủ yếu tập trung vào những vấn đề liên quan đến khả năng tồn tại  như một loại hàng hóa của tre. Vấn đề này không chỉ giới hạn ở tre. So sánh với những hoạt động nghiên cứu được thực hiện ở động vật, khoa học về đánh giá tình trạng bảo tồn của thực vật vẫn còn sơ khai. Tiến sĩ Valerie Kapos một trong những tác giả của báo cáo và cố vấn cấp cao của sinh thái rừng và bảo tồn đối với UNEP nói " Mọi người chỉ bắt đầu xem xét kỹ lưỡng vấn đề bảo tồn trong 10-15 năm qua và chỉ bây giờ họ mới bắt đầu giải quyết làm sao để thực hiện nó một cách có hệ thống"

 

C

Bamboo is a type of grass. It comes in a wide variety of forms, ranging in height from 30 centimeters to more than 40 meters. It is also the world’s fastest-growing woody plant; some species can grow more than a meter in a day. Bamboo’s ecological role extends beyond providing food and habitat for animals. Bamboo tends to grow in stands made up of groups of individual plants that grow from root systems known as rhizomes. Its extensive rhizome systems, which tie in the top layers of the soil, are crucial in preventing soil erosion. And there is growing evidence that bamboo plays an important part in determining forest structure and dynamics. “Bamboo’s pattern of mass flowering and mass death leaves behind large areas of dry biomass that attract wildfire,” says Kapos. “When these burn, they create patches of open ground within the forest far bigger than would be left by a fallen tree.”Patchiness helps to preserve diversity because certain plant species do better during the early stages of regeneration when there are gaps in the canopy.

Tre là một loại cỏ. Nó hình thành nhiều dạng khác nhau, có chiều cao từ 30cm đến hơn 40m. Nó cũng là loài thân gỗ phát triển nhanh nhất trên thế giới, một vài loại có thể phát triển hơn 1m trong một ngày. Vai trò sinh thái của tre vượt ra ngoài việc cung cấp thức ăn và môi trường sống cho động vật. Tre có xu hướng phát triển thẳng đứng, tạo thành những nhóm của các cây riêng lẻ phát triển một hệ thống rễ được gọi là thân rễ. Hệ thống thân rễ rộng lớn của nó liên kết với lớp đất trên cùng rất quan trọng trong việc ngăn đất bị xói mòn. Và càng ngày có nhiều bằng chứng rằng tre đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc và chức năng của rừng. Kapos nói " Mô hình ra hoa hàng loạt và chết hàng loạt của tre để lại những khu vực sinh khối khô lớn thu hút cháy rừng". " Khi những cây tre này cháy, chúng tạo ra những khoảng đất trống trong rừng lớn hơn nhiều so với khoảng trồng để lại của một cái cây bị ngã". Sự loang lỗ giúp bảo tồn đa dạng bởi vì những loài cây nhất định phát triển tốt hơn ở những giai đoạn đầu của quá trình tái sinh khi có những khoảng trống trong bóng râm.

dynamics ( noun) : chức năng

 

D

However, bamboo’s most immediate significance lies in its economic value. Modern processing techniques mean that it can be used in a variety of ways, for example, as flooring and laminates. One of the fastest growing bamboo products is paper - 25 percent of paper produced in India is made from bamboo fiber, and in Brazil, 100,000 hectares of bamboos are grown for its production. Of course, bamboo’s main function has always been in domestic applications, and as a locally traded commodity, it’s worth about $4.5 billion annually. Because of its versatility, flexibility and strength (its tensile strength compares to that of some steel), it has traditionally been used in construction. Today, more than one billion people worldwide live in bamboo houses. Bamboo is often the only readily available raw material for people in many developing countries, says Chris Stapleton, a research associate at the Royal Botanic Gardens. “Bamboo can be harvested from forest areas or grown quickly elsewhere, and then converted simply without expensive machinery or facilities,” he says. “In this way, it contributes substantially to poverty alleviation and wealth creation.”

Tuy nhiên, tầm quan trọng trước mắt nhất của tre nằm ở giá trị kinh tế của nó. Các kỹ thuật xử lý hiện đại có nghĩa là nó có thể được sử dụng bằng nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như nguyên vật liệu làm sàn và sản phẩm dát mỏng. Một trong những sản phẩm của tre tăng trưởng nhanh nhất là giấy, 25 phần trăm giấy được sản xuất ở Ấn Độ được làm từ sợi tre và ở Brazil 100.000 héc ta tre được trồng để sản xuất giấy. Dĩ nhiên, chức năng chính của tre luôn luôn là các vật dụng gia đình và như là một mặt hàng buôn bán địa phương, hàng năm nó trị giá khoảng 4,5 tỷ đô la. Bởi vì tính đa dụng, linh hoạt và độ bền của nó ( sức bền kéo căng của ngang với độ bền của một số loại thép), nó có truyền thống được sử dụng trong xây dựng. Ngày nay, hơn một tỷ người trên toàn thế giới sống trong những ngôi nhà làm bằng tre. Chris Stapleton, một cộng sự nghiên cứu tại Roya Botanic Gardens nói tre thường là chất liệu thô sẵn có duy nhất cho mọi người ở các quốc gia đang phát triển". Ông ấy nói " Tre chỉ có thể được khai thác từ các khu rừng hoặc phát triển nhanh chóng ở một nơi nào đó, và sau đó chuyển đổi đơn giản mà không cần máy móc hoặc phương tiện đắt tiền". " Theo cách này, nó đóng góp một cách bền vững vào xóa đói giảm nghèo và tạo ra của cải.

 

E

Given bamboo’s value in economic and ecological terms, the picture painted by the UNEP report is all the more worrying. But keen horticulturists will spot an apparent contradiction here. Those who’ve followed the recent vogue for cultivating exotic species in their gardens will point out that if it isn’t kept in check, bamboo can cause real problems. “In a lot of places, the people who live with bamboo don’t perceive it as being endangered in any way,” says Kapos. “In fact, a lot of bamboo species are actually very invasive if they’ve been introduced.” So why are so many species endangered? There are two separate issues here, says Ray Townsend, vice president of the British Bamboo Society and arboretum manager at the Royal Botanic Gardens. “Some plants are threatened because they can’t survive in the habitat - they aren’t strong enough or there aren’t enough of them, perhaps. But bamboo can take care of itself - it is strong enough to survive if left alone. What is under threat is its habitat.”It is the physical disturbance that is the threat to bamboo, says Kapos. “When forest goes, it is converted into something else: there isn’t anywhere for forest plants such as bamboo to grow if you create a cattle pasture.”

Xét về giá trị kinh tế và sinh thái của tre, bức tranh do báo cáo của UNEP vẽ là cái hoàn toàn đáng lo ngại hơn. Những người làm vườn nhạy bén sẽ phát hiện ra một điều trái ngược rõ ràng ở đây. Những người đã theo xu hướng trong việc trồng những loài cây ngoại lai trong vườn của họ gần đây sẽ chỉ ra rằng nếu không được kiểm soát, tre có thể gây ra một vấn đề thực sự. Kapos nói " Ở nhiều nơi, mọi người sống với tre, không nghĩ là nó đang bị đe dọa theo bất kỳ cách nào". Ray Townsend nói " Sự thực, nhiều loại tre thực sự rất xâm lấn nếu chúng được du nhập vào". Vì vậy tại sao nhiều loài bị đe dọa. Có hai vấn để tách biệt ở đây Ray Townsend, phó chủ tịch của Hiệp hội tre Anh và quản lý vườn cây gỗ tại Royal Botanic Gardens nói." Một vài loại thực vật bị đe dọa bởi vì chúng không thể sống sót trong môi trường sống - chúng không đủ mạnh hoặc ở đó có lẽ không đủ số lượng chúng. Nhưng tre có thể có thể tự lo liệu cho chính nó -  nó đủ mạnh để sống sót nếu bị bỏ mặc một mình. Điều đang bị đe dọa là môi trường sống của nó. Kapos nói " Chính sự xáo trộn đã đe dọa tre". " Khi rừng biến mất, nó bị chuyển thành thứ gì đó khác" sẽ không có bất kỳ nơi nào cho cây rừng như tre phát triển nếu bạn tạo ra một đồng cỏ cho gia súc.

 

F

Around the world, bamboo species are routinely protected as part of forest eco-systems in national parks and reserves, but there is next to nothing that protects bamboo in the wild for its own sake. However, some small steps are being taken to address this situation. The UNEP-INBAR report will help conservationists to establish effective measures aimed at protecting valuable wild bamboo species. Townsend, too, sees the UNEP report as an important step forward in promoting the cause of bamboo conservation. “Until now, bamboo has been perceived as a second-class plant. When you talk about places such as the Amazon, everyone always thinks about the hardwoods. Of course, these are significant, but there is a tendency to overlook the plants they are associated with, which are often bamboo species. In many ways, it is the most important plant known to man. I can’t think of another plant that is used so much and is so commercially important in so many countries.”He believes that the most important first step is to get scientists into the field. “We need to go out there, look at these plants and see how they survive and then use that information to conserve them for the future.”  

Trên khắp thế giới, loài tre được bảo vệ thường xuyên như một phần của hệ thống sinh thái trong các khu vườn quốc gia và khu bảo tồn nhưng gần như không có gì bảo vệ tre trong tự nhiên vì lợi ích của chính nó. Tuy nhiên, một vài bước nhỏ đã được thực hiện hiện để giải quyết tình trạng này. Báo cáo của UNEP-INBAR sẽ giúp các nhà bảo tồn thiết lập những biện pháp hiệu quả nhằm mục đích bảo vệ những loài tre hoang dã có giá trị. Townsend cũng xem báo cáo của UNEP như một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy động cơ bảo tồn tre. " Mãi cho đến hiện nay, tre mới được nhận thức như là thực vật hạng hai. Khi bạn nói về những nơi như Amazon, mọi người luôn nghĩ về những cây gỗ cứng. Dĩ nhiên, những loài cây này quan trọng nhưng có một xu hướng bỏ qua những loài cây mà họ có liên quan, thường là các loại tre.  Nó là loại cây quan trọng nhất được biết đối với con người theo nhiều phương diện. Tôi không nghĩ về những cây khác được sử dụng nhiều và quan trọng về mặt thương mại ở nhiều quốc gia". Ông ta tin rằng bước đầu tiên quan trọng nhất là làm cho các nhà khoa học bước vào lĩnh vực này. " Chúng ta cần đi ra ngoài đó, tìm kiếm những loài thực vật này và thấy cách mà chúng sống sót và sau đó sử dụng thông tin để bảo tồn chúng trong tương lai".


 'Next to nothing' = bên cạnh không có gì tức là gần như không có gì cả, hoặc có nhưng số lượng rất nhỏ

 

 


 

Questions 1-7

Reading Passage 267 has six sections A-F.

Which section contains the following information?

Write the correct letter A-F in boxes 1-7 on your answer sheet

NB. You may use any letter more than once.

1. Comparison of bamboo with other plant species
2. Commercial products of bamboo
3. Limited extent of existing research
4. A human development that destroyed large areas of bamboo
5. How bamboos are put to a variety of uses
6. An explanation of how bamboo can help the survival of a range of plants
7. The methods used to study bamboo

Questions 8-11

Use the information in the passage to match the people (listed A-D) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-D in boxes 8-11 on your answer sheet.

NB. you may use any letter more than once.

A. Ian Redmond
B. Valerie Kapos    
C. Ray Townsend   
D. Chris Stapleton


8. Destroying bamboo jeopardizes to wildlife.
9. People have very confined knowledge of bamboo.
10. Some people do not think that bamboo is endangered.
11. Bamboo has loads of commercial potentials.

Questions 12-13

Answer the questions below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 12-13 on your answer sheet

12. What environmental problem does the unique root system of bamboo prevent?
13. Which bamboo product is experiencing market expansion?

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

A Wonder Plant

 

Questions 1-7

Reading Passage 267 has six sections A-F.

Which section contains the following information?

Write the correct letter A-F in boxes 1-7 on your answer sheet

NB. You may use any letter more than once.

1.E Comparison of bamboo with other plant species

So sánh về tre với các loài cây khác

Giải thích:

“Some plants are threatened because they can’t survive in the habitat - they aren’t strong enough or there aren’t enough of them, perhaps. But bamboo can take care of itself - it is strong enough to survive if left alone.


2.D Commercial products of bamboo

Sản phẩm thương mại của tre

Giải thích: 

One of the fastest growing bamboo products is paper - 25 percent of paper produced in India is made from bamboo fiber, and in Brazil, 100,000 hectares of bamboos are grown for its production. Of course, bamboo’s main function has always been in domestic applications, and as a locally traded commodity, it’s worth about $4.5 billion annually.


3.B Limited extent of existing research

Mức độ hạn hẹp của nghiên cứu hiện tại

Giải thích:

Of these, only 38 ‘priority species’ identified for their commercial value have been the subject of any real scientific research, and this has focused mostly on matters relating to their viability as a commodity. 


4.A A human development that destroyed large areas of bamboo

Sự phát triển của con người đã tàn phá nhiều diện tích tre

Giải thích:

But in the past 100 years or so, resources have come under increasing pressure as populations have exploded and large areas of bamboo forest have been cleared to make way for farms and commercial plantations.


5.D How bamboos are put to a variety of uses

Tre được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như thế nào

Giải thích: put (v): dùng, sử dụng

 Of course, bamboo’s main function has always been in domestic applications, and as a locally traded commodity, it’s worth about $4.5 billion annually. Because of its versatility, flexibility and strength (its tensile strength compares to that of some steel), it has traditionally been used in construction.


6.C An explanation of how bamboo can help the survival of a range of plants

Một lời giải thích về cách tre giúp cho sự tồn tại của nhiều loại cây

Giải thích:

And there is growing evidence that bamboo plays an important part in determining forest structure and dynamics. “Bamboo’s pattern of mass flowering and mass death leaves behind large areas of dry biomass that attract wildfire,” says Kapos. “When these burn, they create patches of open ground within the forest far bigger than would be left by a fallen tree.”Patchiness helps to preserve diversity because certain plant species do better during the early stages of regeneration when there are gaps in the canopy.


7.B The methods used to study bamboo

Các phương pháp được dùng để nghiên cứu tre

Giải thích: 

There are almost 1,600 recognized species of bamboo, but the report concentrated on the 1,200 or so woody varieties distinguished by the strong stems, or culms, that most people associate with this versatile plant. Of these, only 38 ‘priority species’ identified for their commercial value have been the subject of any real scientific research, and this has focused mostly on matters relating to their viability as a commodity. 

 

 

Questions 8-11

Use the information in the passage to match the people (listed A-D) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-D in boxes 8-11 on your answer sheet.

NB. you may use any letter more than once.

A. Ian Redmond
B. Valerie Kapos    
C. Ray Townsend   
D. Chris Stapleton


8.A Destroying bamboo jeopardizes to wildlife.

Tàn phá tre gây nguy hiểm đến động vật hoang dã

Giải thích: đoạn A, Ian Redmond

Every year, during the rainy season, the mountain gorillas of Central Africa migrate to the foothills and lower slopes of the Virunga Mountains to graze on bamboo. For the 650 or so that remain in the wild, it’s a vital food source. Although there are almost 150 types of plant, as well as various insects and other invertebrates, bamboo accounts for up to 90 percent of their diet at this time of year. Without it, says Ian Redmond, chairman of the Ape Alliance, their chances of survival would be reduced significantly.


9.B People have very confined knowledge of bamboo.

Mọi người có những kiến thức hạn chế về tre

Giải thích: đoạn B, Valerie Kapos    

A recent report published by the UN Environment Programme (UNEP) and the International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) has revealed just how profound is our ignorance of global bamboo resources, particularly in relation to conservation.

“People have only started looking hard at this during the past 10-15 years, and only now are they getting a handle on how to go about it systematically,” says Dr. Valerie Kapos, one of the report’s authors and a senior adviser in forest ecology and conservation to the UNEP.


10.B Some people do not think that bamboo is endangered.

Một vài người không nghĩ rằng tre đang có nguy cơ bị đe dọa

Giải thích: đoạn E,Valerie Kapos    

In a lot of places, the people who live with bamboo don’t perceive it as being endangered in any way,” says Kapos.


11.D Bamboo has loads of commercial potentials.

Tre có nhiều tiềm năng thương mại

Giải thích: đoạn D, Chris Stapleton, wealth creation = commercial potentials

Bamboo is often the only readily available raw material for people in many developing countries, says Chris Stapleton, a research associate at the Royal Botanic Gardens. “Bamboo can be harvested from forest areas or grown quickly elsewhere, and then converted simply without expensive machinery or facilities,” he says. “In this way, it contributes substantially to poverty alleviation and wealth creation.”

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 12-13

Answer the questions below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 12-13 on your answer sheet

12. What environmental problem does the unique root system of bamboo prevent?

Vấn đề môi trường nào hệ thống rễ độc đáo của tre ngăn chặn?

Giải thích: Đoạn C, soil erosion

Its extensive rhizome systems, which tie in the top layers of the soil, are crucial in preventing soil erosion


13. Which bamboo product is experiencing market expansion?

Sản phẩm tre nào đang trải qua sự mở rộng thị trường

Giải thích: Đoạn D, Paper

One of the fastest growing bamboo products is paper - 25 percent of paper produced in India is made from bamboo fiber, and in Brazil, 100,000 hectares of bamboos are grown for its production.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. E
2. D
3. B
4. A
5. D
6. C
7. B
8. A
9. B
10. B
11. D
12. soil erosion
13. paper


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status