ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - How Does The Biological Clock Tick?

How Does The Biological Clock Tick?

A Our life span is restricted. Everyone accepts this as 'biologically' obvious. 'Nothing lives forever!' However, in this statement, we think of artificially produced, technical objects, products which are subjected to natural wear and tear during use

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

How Does The Biological Clock Tick?

 

A Our life span is restricted. Everyone accepts this as 'biologically' obvious. 'Nothing lives forever!' However, in this statement, we think of artificially produced, technical objects, products which are subjected to natural wear and tear during use. This leads to the result that at some time or other, the object stops working and is unusable ('death' in the biological sense). But are the wear and tear and loss of function of technical objects and the death of living organisms really similar or comparable.

Tuổi thọ của chúng ta bị hạn chế. Mọi người đều chấp nhận điều này là hiển nhiên 'về mặt sinh học'. 'Không có gì sống mãi!' Tuy nhiên, trong tuyên bố này, chúng ta nghĩ đến các vật thể có tính kỹ thuật do con người tạo ra, các sản phẩm chịu hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng. Điều này dẫn đến kết quả là trước sau gì vật thể cũng sẽ ngừng hoạt động và không sử dụng được ('chết' theo nghĩa sinh học). Nhưng liệu sự hao mòn và sự ngưng hoạt động của các vật thể có tính kỹ thuật và sự chết đi của các sinh vật sống có thực sự giống nhau hoặc có thể so sánh được với nhau hay không.

at some time or other: trước sau gì cũng, lúc này hay lúc khác

B Our 'dead' products are 'static', closed systems. It is always the basic material which constitutes the object and which, in the natural course of things, is worn down and becomes 'older'. Age, in this case, must occur according to the laws of physical chemistry and of thermodynamics. Although the same law holds for a living organism, the result of this law is not inexorable in the same way. At least as long as a biological system has the ability to renew itself it could actually become older without ageing; an organism is an open, dynamic system through which new material continuously flows. Destruction of old material and formation of new material are thus in permanent dynamic equilibrium. The material of which the organism is formed changes continuously. Thus our bodies continuously exchange old substance for new, just like a spring which more or less maintains its form and movement, but in which the water molecules are always different.

Các sản phẩm 'chết' của chúng ta là các hệ thống 'tĩnh', khép kín. Nó luôn là vật liệu cơ bản cấu tạo nên vật thể và bị hao mòn và trở nên 'già hơn' trong quá trình tự nhiên của sự vật. Sự già đi trong trường hợp này ắt hẳn là xảy ra theo quy luật hóa học vật lý và nhiệt động lực học. Mặc dù cũng cùng quy luật đó áp dụng cho một sinh vật sống, nhưng kết quả của quy luật này không phải là lúc nào cũng giống nhau. Ít nhất chừng nào một hệ thống sinh học còn khả năng tự đổi mới thì nó thực sự có thể già đi mà không bị lão hóa; một sinh vật là một hệ thống động và mở, qua đó vật chất mới liên tục luân chuyển. Do đó, sự phá hủy vật liệu cũ và hình thành vật liệu mới ở trạng thái cân bằng động xảy ra liên tục. Vật liệu hình thành nên sinh vật luôn luôn thay đổi. Như vậy cơ thể chúng ta liên tục trao đổi chất cũ lấy chất mới, giống như một chiếc lò xo ít nhiều giữ nguyên hình dạng và chuyển động của nó, nhưng trong đó các phân tử nước luôn khác nhau.


C Thus ageing and death should not be seen as inevitable, particularly as the organism possesses many mechanisms for repair. It is not, in principle, necessary for a biological system to age and die. Nevertheless, a restricted life span, ageing, and then death are basic characteristics of life. The reason for this is easy to recognise: in nature, the existent organisms either adapt or are regularly replaced by new types. Because of changes in the genetic material (mutations), these have new characteristics and in the course of their individual lives, they are tested for optimal or better adaptation to the environmental conditions. Immortality would disturb this system — it needs room for new and better life. This is the basic problem of evolution.

Do đó, không nên xem già và chết đi là chắc chắn phải xảy ra, đặc biệt là khi sinh vật sở hữu nhiều cơ chế cho sự điều chỉnh. Về nguyên tắc, không cần thiết để một hệ thống sinh học già đi và chết đi. Tuy nhiên, tuổi thọ bị hạn chế, già đi và sau đó là cái chết là những đặc điểm cơ bản của cuộc sống. Lý do cho điều này rất dễ nhận ra: trong tự nhiên, các sinh vật tồn tại hoặc thích nghi hoặc thường xuyên bị thay thế bởi các loại mới. Do những thay đổi trong vật liệu di truyền (đột biến), chúng có những đặc điểm mới và trong quá trình sống của từng cá thể, chúng được thử nghiệm để gia tăng và tối ưu sự thích nghi với điều kiện môi trường. Việc không chết đi sẽ làm xáo trộn hệ thống này — nó cần chỗ cho sự sống mới hơn và tốt đẹp hơn. Đây là vấn đề cơ bản của sự tiến hóa.

D Every organism has a life span which is highly characteristic. There are striking differences in life span between different species, but within one species the parameter is relatively constant. For example, the average duration of human life has hardly changed in thousands of years. Although more and more people attain an advanced age as a result of developments in medical care and better nutrition, the characteristic upper limit for most remains 80 years. A further argument against the simple wear and tear theory is the observation that the time within which organisms age lies between a few days (even a few hours for unicellular organisms) and several thousand years, as with mammoth trees.

Mọi sinh vật đều có tuổi thọ mang tính đặc trưng cao. Có sự khác biệt đáng kể về tuổi thọ giữa các loài khác nhau, nhưng trong một loài, thông số này tương đối ổn định. Ví dụ, tuổi thọ trung bình của con người hầu như không thay đổi trong hàng nghìn năm. Mặc dù ngày càng có nhiều người có được tuổi thọ cao hơn do sự phát triển của chăm sóc y tế và chế độ dinh dưỡng tốt hơn, giới hạn trên đặc trưng cho hầu hết mọi người vẫn là 80 tuổi. Một lập luận khác chống lại lý thuyết hao mòn là việc quan sát thấy rằng thời gian mà các sinh vật già đi nằm trong khoảng vài ngày (thậm chí vài giờ đối với các sinh vật đơn bào) và vài nghìn năm, như đối với cây khổng lồ.

E If a life span is a genetically determined biological characteristic, it is logically necessary to propose the existence of an internal clock, which in some way measures and controls the ageing process and which finally determines death as the last step in a fixed programme. Like the life span, the metabolic rate has for different organisms a fixed mathematical relationship to the body mass. In comparison to the life span this relationship is 'inverted': the larger the organism the lower its metabolic rate. Again this relationship is valid not only for birds, but also, similarly on average within the systematic unit, for all other organisms (plants, animals, unicellular organisms).

Nếu tuổi thọ là một đặc điểm sinh học được xác định là từ di truyền, thì về mặt logic, cần phải kể đến sự tồn tại của một chiếc đồng hồ bên trong, theo một cách nào đó, nó đo lường và kiểm soát quá trình lão hóa và cuối cùng xác định cái chết là bước cuối cùng trong một chương trình cố định. Giống như tuổi thọ, tốc độ trao đổi chất đối với các sinh vật khác nhau có mối tương quan toán học không thay đổi với khối lượng cơ thể. So với tuổi thọ, mối tương quan này có tính 'nghịch đảo': sinh vật càng lớn thì tốc độ trao đổi chất của nó càng thấp. Một lần nữa, mối quan hệ này không chỉ đúng đối với các loài chim, mà gần như cũng tương tự như vậy trong một thể thống nhất có hệ thống đối với tất cả các sinh vật khác (thực vật, động vật, sinh vật đơn bào).

on average: mostly, largely, commonly

F Animals which behave 'frugally' with energy become particularly old, for example, crocodiles and tortoises. Parrots and birds of prey are often held chained up. Thus they are not able to 'experience life' and so they attain a high life pan in captivity. Animals which save energy by hibernation or lethargy (e.g. bats or hedgehogs) live much longer than those which are always active. The metabolic rate of mice can be reduced by a very low consumption of food (hunger diet). They then may live twice as long as their well-fed comrades. Women become distinctly (about 10 per cent) older than men. If you examine the metabolic rates of the two sexes you establish that the higher male metabolic rate roughly accounts for the lower male life span. That means that they live life 'energetically' — more intensively, but not for as long.

Những loài động vật sử dụng năng lượng 'tiết kiệm' sẽ đặc biệt sống lâu, chẳng hạn như cá sấu và rùa cạn. Vẹt và chim săn mồi thường bị nhốt. Vì vậy, chúng không thể 'trải nghiệm cuộc sống' và vì vậy chúng có tuổi thọ cao trong tình trạng bị giam cầm. Động vật tiết kiệm năng lượng bằng cách ngủ đông hoặc hôn mê (ví dụ: dơi hoặc nhím) sống lâu hơn nhiều so với những động vật luôn hoạt động. Tỷ lệ trao đổi chất của chuột có thể bị giảm do tiêu thụ rất ít thức ăn (chế độ ăn kiêng). Trong trường hợp đó chúng có thể sống lâu gấp đôi so với những đồng loại được ăn uống đầy đủ. Phụ nữ sống lâu hơn thấy rõ (khoảng 10%) so với nam giới. Nếu bạn kiểm tra tỷ lệ trao đổi chất của hai giới, bạn sẽ xác định được rằng tỷ lệ trao đổi chất ở nam giới cao hơn gần như là nguyên nhân khiến tuổi thọ của nam giới thấp hơn. Điều đó có nghĩa là họ sống cuộc sống 'tràn đầy năng lượng' - mạnh mẽ hơn, nhưng không lâu.

G It follows from the above that sparing use of energy reserves should tend to extend life. Extreme high-performance sports may lead to optimal cardiovascular performance, but they quite certainly do not prolong life. Relaxation lowers metabolic rate, as does adequate sleep and in general an equable and balanced personality. Each of us can develop his or her own 'energy saving programme' with a little self-observation, critical self-control and, above all, logical consistency. Experience will show that to live in this way not only increases the lifespan but is also very healthy. This final aspect should not be forgotten.

Từ những điều trên, việc sử dụng tiết kiệm trữ lượng năng lượng sẽ có xu hướng kéo dài tuổi thọ. Các môn thể thao hiệu suất cực cao có thể giúp tối ưu hoạt động tim mạch, nhưng chắc chắn chúng không kéo dài tuổi thọ. Thư giãn làm giảm tỷ lệ trao đổi chất, tương tự ngủ đủ giấc và nói chung là một tính cách cân bằng và chừng mực cũng vậy. Mỗi người trong chúng ta có thể phát triển 'chương trình tiết kiệm năng lượng' của riêng mình với một chút khả năng tự quan sát, khả năng tự kiểm soát phân tích và trên hết là tính nhất quán hợp lý. Kinh nghiệm sẽ cho thấy sống như vậy không những tăng tuổi thọ mà còn rất lành mạnh. Không nên quên khía cạnh cuối cùng này.

 

 

Questions 27-32
Reading Passage 117 has seven paragraphs, A—G.

Choose the correct heading for paragraphs B—G from the list of headings below.
Write the correct number, i—x, in boxes 27-32 on your answer sheet.

List of Headings

i The biological clock
ii Why dying is beneficial
iii The ageing process of men and women
iv Prolonging your life
v Limitations of life span
vi Modes of development of different species
vii A stable lifespan despite improvements
viii Energy consumption
ix Fundamental differences in ageing of objects and organisms
x Repair of genetic material

Example                      Answer
Paragraph  A                    v

27 Paragraph  B
28
Paragraph  C
29
Paragraph  D
30
Paragraph  E
31
Paragraph  F
32
Paragraph  G

 

Questions 33-36
Complete the notes below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 33-36 on your answer sheet.

• Objects age in accordance with principles of 33 ....................... and of 34 ...................................
• Through mutations, organisms can 35 ...................... better to the environment
• 36 ..................... would pose a serious problem for the theory of evolution

Questions 37-40
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3?
In boxes 37-40 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the views of the writer
NO if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

37 The wear and tear theory applies to both artificial objects and biological systems.
38 In principle, it is possible for a biological system to become older without ageing.
39 Within seven years, about 90 per cent of a human body is replaced as new.
40 Conserving energy may help to extend a human's life.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

How Does The Biological Clock Tick?

 

Questions 27-32
Reading Passage 117 has seven paragraphs, A—G.

Choose the correct heading for paragraphs B—G from the list of headings below.
Write the correct number, i—x, in boxes 27-32 on your answer sheet.

List of Headings

i The biological clock
ii Why dying is beneficial
iii The ageing process of men and women
iv Prolonging your life
v Limitations of life span
vi Modes of development of different species
vii A stable lifespan despite improvements
viii Energy consumption
ix Fundamental differences in ageing of objects and organisms
x Repair of genetic material

Example                      Answer
Paragraph  A                    v

 

27 Paragraph  B/ ix Fundamental differences in ageing of objects and organisms

Giải thích:

Our 'dead' products are 'static', closed systems. It is always the basic material which constitutes the object and which, in the natural course of things, is worn down and becomes 'older'. Age, in this case, must occur according to the laws of physical chemistry and of thermodynamics. Although the same law holds for a living organism, the result of this law is not inexorable in the same way. At least as long as a biological system has the ability to renew itself it could actually become older without ageing; an organism is an open, dynamic system through which new material continuously flows. 


28Paragraph  C/ ii Why dying is beneficial

Giải thích:

Because of changes in the genetic material (mutations), these have new characteristics and in the course of their individual lives, they are tested for optimal or better adaptation to the environmental conditions. Immortality would disturb this system — it needs room for new and better life. This is the basic problem of evolution.


29Paragraph  D/ A stable lifespan despite improvements

Giải thích:

Although more and more people attain an advanced age as a result of developments in medical care and better nutrition, the characteristic upper limit for most remains 80 years.


30Paragraph  E/ i The biological clock

Giải thích:

 If a life span is a genetically determined biological characteristic, it is logically necessary to propose the existence of an internal clock


31Paragraph  F/ viii Energy consumption

Giải thích:

Animals which behave 'frugally' with energy become particularly old, for example, crocodiles and tortoises. Parrots and birds of prey are often held chained up. Thus they are not able to 'experience life' and so they attain a high life pan in captivity. Animals which save energy by hibernation or lethargy (e.g. bats or hedgehogs) live much longer than those which are always active. The metabolic rate of mice can be reduced by a very low consumption of food (hunger diet). They then may live twice as long as their well-fed comrades. Women become distinctly (about 10 per cent) older than men.


32Paragraph  G/ iv Prolonging your life

Giải thích:

 It follows from the above that sparing use of energy reserves should tend to extend life.

 

 

Questions 33-36
Complete the notes below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 33-36 on your answer sheet.

• Objects age in accordance with principles of 33 .......physical chemistry ............... and of 34 . thermodynamics...................................

Các vật thể già đi theo các nguyên tắc hóa học vật lý và nhiệt động lực học.

Giải thích: đoạn B

Age, in this case, must occur according to the laws of physical chemistry and of thermodynamics.

......................................................................................................................................................................................


• Through mutations, organisms can 35 .........adapt............. better to the environment

Thông qua đột biến, các sinh vật có thể thích nghi tốt hơn với môi trường

Giải thích: đoạn C

Because of changes in the genetic material (mutations), these have new characteristics and in the course of their individual lives, they are tested for optimal or better adaptation to the environmental conditions. 

......................................................................................................................................................................................


• 36 .......Immortality .............. would pose a serious problem for the theory of evolution

Sự bất tử sẽ đặt ra một vấn đề nghiêm trọng đối với thuyết tiến hóa

Giải thích: đoạn C

Immortality would disturb this system — it needs room for new and better life. This is the basic problem of evolution.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 37-40
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3?
In boxes 37-40 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the views of the writer
NO if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

37.F The wear and tear theory applies to both artificial objects and biological systems.
Lý thuyết hao mòn áp dụng cho cả vật thể nhân tạo và hệ thống sinh học.

Giải thích: đoạn A, đoạn B

Our life span is restricted. Everyone accepts this as 'biologically' obvious. 'Nothing lives forever!' However, in this statement, we think of artificially produced, technical objects, products which are subjected to natural wear and tear during use. This leads to the result that at some time or other the object stops working and is unusable ('death' in the biological sense). But are the wear and tear and loss of function of technical objects and the death of living organisms really similar or comparable?

Our 'dead' products are 'static', closed systems. It is always the basic material which constitutes the object and which, in the natural course of things, is worn down and becomes 'older'. Age, in this case, must occur according to the laws of physical chemistry and of thermodynamics. Although the same law holds for a living organism, the result of this law is not inexorable in the same way.38.T In principle, it is possible for a biological system to become older without ageing.
Về nguyên tắc, một hệ thống sinh học có thể già đi mà không bị lão hóa.

Giải thích: đoạn B

Although the same law holds for a living organism, the result of this law is not inexorable in the same way. At least as long as a biological system has the ability to renew itself it could actually become older without ageing; an organism is an open, dynamic system through which new material continuously flows.


39.NG Within seven years, about 90 per cent of a human body is replaced as new.
Trong vòng bảy năm, khoảng 90 phần trăm cơ thể con người được thay thế như mới.


40.T Conserving energy may help to extend a human's life.
Tiết kiệm năng lượng có thể giúp kéo dài tuổi thọ con người.

Giải thích: đoạn G

It follows from the above that sparing use of energy reserves should tend to extend life. Extreme high-performance sports may lead to optimal cardiovascular performance, but they quite certainly do not prolong life. Relaxation lowers metabolic rate, as does adequate sleep and in general an equable and balanced personality. Each of us can develop his or her own 'energy saving programme' with a little self-observation, critical self-control and, above all, logical consistency. Experience will show that to live in this way not only increases the lifespan but is also very healthy. This final aspect should not be forgotten.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27 ix
28 ii
29 vii
30 i
31 viii
32 iv
33 & 34  physical chemistry (and) thermodynamics  (In either Order)
35 adapt
36 immortality
37 NO
38 YES
39 NOT GIVEN
40 YES

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status