ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Variations on a theme: the sonnet form in English poetry

Variations on a theme: the sonnet form in English poetry

A     The form of lyric poetry known as 'the sonnet', or 'little song', was introduced into the English poetic corpus by Sir Thomas Wyatt the Elder and his contemporary Henry Howard, Earl of Surrey, during the first half of the sixteenth century

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Variations on a theme: the sonnet form in English poetry

 

A     The form of lyric poetry known as 'the sonnet', or 'little song', was introduced into the English poetic corpus by Sir Thomas Wyatt the Elder and his contemporary Henry Howard, Earl of Surrey, during the first half of the sixteenth century. It originated, however, in Italy three centuries earlier, with the earliest examples known being those of Giacomo de Lentino, 'The Notary' in the Sicilian court of the Emperor Frederick II, dating from the third decade of the thirteenth century. The Sicilian sonneteers are relatively obscure, but the form was taken up by the two most famous poets of the Italian Renaissance, Dante and Petrarch, and indeed the latter is regarded as the master of the form.     

Hình thức thơ trữ tình được gọi là 'sonnet', hay 'bài ca nhỏ', được đưa vào kho thơ Anh bởi Ngài Thomas Wyatt the Elder và Henry Howard, Bá tước Surrey cùng thời với ông, trong nửa đầu thế kỷ XVI. Tuy nhiên, nó bắt nguồn từ Ý ba thế kỷ trước đó, với những ví dụ đầu tiên được biết đến là của Giacomo de Lentino, 'The Notary' trong triều đình Sicilia của Hoàng đế Frederick II, có từ thập kỷ thứ ba của thế kỷ thứ mười ba. Các bài sonnete của Sicilia tương đối ít người biết đến, nhưng hình thức này đã được sử dụng bởi hai nhà thơ nổi tiếng nhất của thời Phục hưng Ý, Dante và Petrarch, và thực sự người thứ hai ( Petrarch) được coi là bậc thầy của hình thức này.

B     The Petrarchan sonnet form, the first to be introduced into English poetry, is a complex poetic structure. It comprises fourteen lines written in a rhyming metrical pattern of iambic pentameter, that into say each line is ten syllables long, divided into five 'feet' or pairs of syllables (hence 'pentameter'), with a stress pattern where the first syllable of each foot is unstressed and the second stressed (an iambic foot). This can be seen if we look at the first line of one of Wordsworth's sonnets, 'After-Thought': 'I thought of thee my partner and my guide'. If we break down this line into its constituent syllabic parts, we can see the five feet and the stress pattern (in this example each stressed syllable is underlined), thus: 'I thought/ of thee/ my partner and/ my guide'.     

Dạng sonnet Petrarchan, lần đầu tiên được đưa vào thơ Anh, là một cấu trúc thơ phức tạp. Nó bao gồm mười bốn dòng được viết theo kiểu thể thơ iambic năm âm tiết có vần điệu, có nghĩa là mỗi dòng dài mười âm tiết, được chia thành năm 'nhóm chữ gồm các âm tiết' hoặc cặp âm tiết (do đó gọi là 'thể thơ năm âm tiết'), với kiểu nhấn trọng âm trong đó âm tiết đầu tiên của mỗi 'nhóm chữ gồm các âm tiết' không được nhấn và âm tiết thứ hai được nhấn mạnh (âm tiết iambic). Có thể thấy điều này nếu chúng ta nhìn vào dòng đầu tiên của một trong những bài sonnet của Wordsworth,  'After-Thought': 'I thought of thee my partner and my guide'. Nếu chúng ta chia dòng này thành các phần âm tiết cấu thành nên nó, chúng ta có thể thấy năm nhóm chữ gồm các âm tiết và kiểu nhấn âm (trong ví dụ này, mỗi âm tiết nhấn mạnh được gạch chân), do đó: 'I think/ of thee/ my partner and/ my guide'.

*** Foot ( or feet): The unit is composed of syllables, and is usually two, three, or four syllables in length.     The rhyme scheme for the Petrarchan sonnet is equally as rigid. The poem is generally divided into two parts, the octave (eight lines) and the sestet (six lines), which is demonstrated through rhyme rather than an actual space between each section. The octave is usually rhymed abbaabba with the first, fourth, fifth and eighth lines rhyming with each other, and the second, third, sixth and seventh also rhyming. The sestet is more varied: it can follow the patterns cdecde, cdccdc, or cdedce. Perhaps the best interpretation of this division in the Petrarchan sonnet is by Charles Gayley, who wrote: "The octave bears the burden; a doubt, a problem, a reflection, a query, an historical statement, a cry of indignation or desire, a vision of the ideal. The sestet eases the load, resolves the problem or doubt, answers the query or doubt, solaces the yearning, realizes the vision." Thus, we can see that the rhyme scheme demonstrates a twofold division in the poem, providing a structure for the development of themes and ideas.     


Sơ đồ gieo vần cho sonnet Petrarchan cũng cứng nhắc không kém. Bài thơ thường được chia thành hai phần, nhóm bát (tám dòng) và nhóm lục (sáu dòng), được thể hiện thông qua vần chứ không phải là một khoảng cách thực sự giữa mỗi phần. Nhóm bác thường có vần abbaabba ( a,b thể hiện cho các câu vần nhau) với các dòng thứ nhất, thứ tư, thứ năm và thứ tám vần với nhau, và dòng thứ hai, thứ ba, thứ sáu và thứ bảy cũng vần như vậy. Nhóm lục đa dạng hơn: nó có thể tuân theo các mẫu cdecde, cdccdc hoặc cdedce. Có lẽ cách giải thích tốt nhất về sự phân chia này trong sonnet Petrarchan là của Charles Gayley, người đã viết: "Nhóm bát mang gánh nặng; một nghi ngờ, một vấn đề, một suy tư, một câu hỏi, một tuyên bố lịch sử, một tiếng kêu phẫn nộ hay ước muốn, một tầm nhìn về lý tưởng. Nhóm lục giảm bớt gánh nặng, giải quyết vấn đề hoặc nghi ngờ, trả lời câu hỏi hoặc nghi ngờ, xoa dịu khao khát, hiện thực hóa tầm nhìn." Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng sơ đồ gieo vần thể hiện sự chia đôi trong bài thơ, cung cấp một cấu trúc cho sự thể hiện các chủ đề và ý tưởng.    Early on, however, English poets began to vary and experiment with this structure. The first major development was made by Henry Howard, Earl of Surrey, altogether an indifferent poet, but was taken up and perfected by William Shakespeare, and is named after him. The Shakespearean sonnet also has fourteen lines in iambic pentameter, but rather than the division into octave and sestet, the poem is divided into four parts: three quatrains and a final rhyming couplet. Each quatrain has its own internal rhyme scheme, thus a typical Shakespearean sonnet would rhyme abab cdcd efef gg. Such a structure naturally allows greater flexibility for the author and it would be hard, if not impossible, to enumerate the different ways in which it has been employed, by Shakespeare and others. For example, an idea might be introduced in the first quatrain, complicated in the second, further complicated in the third, and resolved in the final couplet -indeed, the couplet is almost always used as a resolution to the poem, though often in a surprising way.     

Tuy nhiên, ngay từ sớm, các nhà thơ Anh đã bắt đầu thay đổi và thử nghiệm cấu trúc này. Sự phát triển lớn đầu tiên được thực hiện bởi Henry Howard, Bá tước Surrey, hoàn toàn là một nhà thơ bình thường, nhưng đã được William Shakespeare tiếp thu và hoàn thiện, và được đặt theo tên của ông. Bản sonnet kiểu Shakespear cũng có mười bốn dòng theo kiểu thơ iambic năm âm tiết, nhưng thay vì chia thành nhóm bát và nhóm lục, bài thơ được chia thành bốn phần: ba khổ thơ bốn câu và một cặp câu có vần cuối cùng ( tổng cộng là 14 câu). Mỗi khổ thơ bốn câu có sơ đồ gieo vần bên trong của riêng nó, do đó, một bài sonnet Shakespeare điển hình sẽ gieo vần abab cdcd efef gg. Một cấu trúc như vậy đương nhiên cho phép tác giả linh hoạt hơn và thật khó, nếu không muốn nói là không thể, liệt kê những cách khác nhau được Shakespeare và những người khác sử dụng. Ví dụ, một ý tưởng có thể được giới thiệu trong khổ thơ bốn câu thứ nhất, được làm phức tạp trong khổ thơ bốn câu thứ hai, phức tạp hơn trong khổ thơ bốn câu thứ ba, và được giải quyết trong cặp câu cuối cùng - thật vậy, câu ghép hầu như luôn được sử dụng như một lời giải đáp cho bài thơ, dù thường là theo cách đáng ngạc nhiên.

    These, then, are the two standard forms of the sonnet in English poetry, but it should be recognized that poets rarely follow rules precisely and a number of other sonnet types have been developed, playing with the structural elements. Edmund Spenser, for example, more famous for his verse epic 'The Faerie Queene', invented a variation on the Shakespearean form by interlocking the rhyme schemes between the quatrains, thus: abab bcbc cdcd ee, while in the twentieth century Rupert Brooke reversed his sonnet, beginning with the couplet. John Milton, the seventeenth-century poet, was unsatisfied with the fourteen-line format and wrote a number of 'Caudate' sonnets, or 'sonnets with the regular fourteen lines (on the Petrarchan model) with a 'coda' or 'tail' of a further six lines. A similar notion informs George Meredith's sonnet sequence 'Modern Love', where most sonnets in the cycle have sixteen lines.   

Do đó, đây là hai hình thức sonnet tiêu chuẩn trong thơ Anh, nhưng cần phải nhận ra rằng các nhà thơ hiếm khi tuân theo các quy tắc một cách chính xác và một số loại sonnet khác đã được phát triển, sử dụng các yếu tố cấu trúc. Edmund Spenser, chẳng hạn, nổi tiếng hơn với thơ sử thi 'The Faerie Queene', đã nghĩ ra ra một biến thể của thể thơ Shakespear bằng cách đan cài các sơ đồ gieo vần giữa các khổ thơ bốn câu, như vậy: abab bcbc cdcd ee, trong khi ở thế kỷ 20, Rupert Brooke đảo ngược sonnet bằng việc bắt đầu bằng cặp câu. John Milton, nhà thơ thế kỷ mười bảy, không hài lòng với kiểu mười bốn dòng và đã viết một số sonnet 'Caudate', hoặc 'sonnet với mười bốn dòng thông thường (theo kiểu Petrarchan) với 'đoạn cuối' hoặc 'phần đuôi" thêm sáu dòng nữa. Một quan điểm tương tự mô tả rõ đặc điểm chuỗi sonnet của George Meredith 'Modern Love', trong đó hầu hết các sonnet trong tập thơ cùng chủ đề, có mười sáu dòng.
 
F     Perhaps the most radical of innovators, however, has been Gerard Manley Hopkins, who developed what he called the 'Curtal' sonnet. This form varies the length of the poem, reducing it in effect to eleven and a half lines, the rhyme scheme and the number of feet per line. Modulating the Petrarchan form, instead of two quatrains in the octave, he has two tercets rhyming abc abc, and in place of the sestet he has four and a half lines, with a rhyme scheme dcbdc. As if this is not enough, the tercets are no longer in iambic pentameter, but have six stresses instead of five, as does the final quatrain, with the exception of the last line, which has three. Many critics, however, are sceptical as to whether such a major variation can indeed be classified as a sonnet, but as verse forms and structures become freer, and poets less satisfied with convention, it is likely that even more experimental forms will out.

Tuy nhiên, có lẽ người đổi mới triệt để nhất là Gerard Manley Hopkins, người đã phát triển cái mà ông gọi là sonnet 'cắt ngắn'. Hình thức này thay đổi độ dài của bài thơ, trên thực tế giảm nó xuống còn 11 dòng rưỡi, sơ đồ gieo vần và số ' nhóm chữ gồm các âm tiết' trên mỗi dòng. Sửa đổi hình thức của Petrarchan, thay vì hai khổ thơ bốn câu trong nhóm lục, ông có hai khổ thơ ba câu gieo vần abc abc, và ở vị trí của nhóm lục, ông ta có bốn câu rưỡi, với sơ đồ vần dcbdc. Như thể điều này là chưa đủ, các khổ ba câu không còn ở thể thơ năm vần iambic nữa, mà có sáu trọng âm thay vì năm, khổ bốn câu cuối cùng cũng vậy, ngoại trừ dòng cuối cùng, có ba trọng âm. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình nghi ngờ liệu một sự thay đổi lớn như vậy có thực sự được xếp vào loại sonnet hay không, nhưng khi các kiểu và cấu trúc câu thơ trở nên tự do hơn, và các nhà thơ ít thích các quy định hơn, thì có khả năng sẽ có nhiều hình thức thử nghiệm hơn nữa sẽ xuất hiện.

 

Questions 28-32
Reading Passage 91 has eight paragraphs labelled A-H.
Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-xiii) in boxes 28-32 on your answer sheet.
One of the headings has been done for you as an example. Any heading may be used more than once.

Note: There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

List of Headings

i     Octave develops sestet
ii    The Faerie Queene and Modern Love
iii    The origins of the sonnet
iv    The Shakespearean sonnet form
v     The structure of the Petrarchan sonnet form
vi     A real sonnet?
vii    Rhyme scheme provides structure developing themes and ideas
viii   Dissatisfaction with format
xi    The Sicilian sonneteers
x     Howard v. Shakespeare
xi    Wordsworth's sonnet form
xii    Future breaks with convention
xiii   The sonnet form: variations and additions

28.     Paragraph  A     
29.     Paragraph  B     
30.     Paragraph  C     
31.     Paragraph  D     
32.     Paragraph  E

Example:        Paragraph    A       Answer    iii

Questions 33-37
Using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage, complete the sentences below.

33.  Sir Thomas Wyatt the Elder and Henry Howard were ........................................ .
34.  It was in the third decade of the thirteenth century that the ........................................ was introduced.
35.  Among poets of the Italian Renaissance ........................................ was considered to be the better sonneteer.
36.  The Petrarchan sonnet form consists of ........................................ .
37.  In comparison with the octave, the rhyming scheme of the sestet is ........................................ varied.

Questions 38-40
Choose the correct letters A-D and write them in boxes 38-40 on your answer sheet.

38.  According to Charles Gayley,
    A. the octave is longer than the sestet.
    B. the octave develops themes and ideas.
    C. the sestet provides answers and solutions.
    D. the sestet demonstrates a twofold division.
    
39.  The Shakespearean sonnet is
    A. an indifferent development.
    B. more developed than the Petrarchan sonnet.
    C. more flexible than the Petrarchan sonnet.
    D. enumerated in different ways.
     
40.  According to the passage, whose sonnet types are similar?
    A. Spenser and Brooke
    B. Brooke and Milton
    C. Hopkins and Spenser
    D. Milton and Meredith

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Variations on a theme: the sonnet form in English poetry

 Questions 28-32
Reading Passage 91 has eight paragraphs labelled A-H.
Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-xiii) in boxes 28-32 on your answer sheet.
One of the headings has been done for you as an example. Any heading may be used more than once.

Note: There are more headings than paragraphs, so you will not use all of them.

List of Headings
i     Octave develops sestet
Nhóm bát phát triển nhóm lục
ii    The Faerie Queene and Modern Love
The Faerie Queene and Modern Love
iii    The origins of the sonnet
Nguồn gốc của sonnet
iv    The Shakespearean sonnet form
Hình thức sonnet của Shakespear
v     The structure of the Petrarchan sonnet form
Cấu trúc của kiểu thơ sonnet Petrarchan
vi     A real sonnet?
Một bài sonnet thực sự?
vii    Rhyme scheme provides structure developing themes and ideas
Sơ đồ gieo vần cung cấp cấu trúc phát triển các chủ đề và ý tưởng
viii   Dissatisfaction with format
Không hài lòng với hình thức
xi    The Sicilian sonneteers
Những bài thơ sonnet Sicilian
x     Howard v. Shakespeare
Howard v. Shakespeare
xi    Wordsworth's sonnet form
Hình thức sonet của Wordsworth
xii    Future breaks with convention
Phá vỡ quy ước trong tương lai
xiii   The sonnet form: variations and additions
Dạng sonnet: biến thể và bổ sung

28.     Paragraph  A/ iii    The origins of the sonnet

Giải thích:

It originated, however, in Italy three centuries earlier, with the earliest examples known being those of Giacomo de Lentino, 'The Notary' in the Sicilian court of the Emperor Frederick II, dating from the third decade of the thirteenth century.


29.     Paragraph  B/ v The structure of the Petrarchan sonnet form    

Giải thích:

 The Petrarchan sonnet form, the first to be introduced into English poetry, is a complex poetic structure. It comprises fourteen lines written in a rhyming metrical pattern of iambic pentameter, that into say each line is ten syllables long, divided into five 'feet' or pairs of syllables (hence 'pentameter'), with a stress pattern where the first syllable of each foot is unstressed and the second stressed (an iambic foot).


30.     Paragraph  C/ vii    Rhyme scheme provides structure developing themes and ideas     

Giải thích:

Thus, we can see that the rhyme scheme demonstrates a twofold division in the poem, providing a structure for the development of themes and ideas.     


31.     Paragraph  D/ iv    The Shakespearean sonnet form   

Giải thích:

The Shakespearean sonnet also has fourteen lines in iambic pentameter, but rather than the division into octave and sestet, the poem is divided into four parts: three quatrains and a final rhyming couplet. Each quatrain has its own internal rhyme scheme, thus a typical Shakespearean sonnet would rhyme abab cdcd efef gg.

 
32.     Paragraph  E/ xiii   The sonnet form: variations and additions     

Giải thích:

These, then, are the two standard forms of the sonnet in English poetry, but it should be recognized that poets rarely follow rules precisely and a number of other sonnet types have been developed, playing with the structural elements. 

 

Example:        Paragraph    A       Answer    iii

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMOQuestions 33-37
Using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage, complete the sentences below.

33.  Sir Thomas Wyatt the Elder and Henry Howard were ............contemporary............................ .

Ngài Thomas Wyatt the Elder và Henry Howard là những người cùng thời.

Giải thích: đoạn A

The form of lyric poetry known as 'the sonnet', or 'little song', was introduced into the English poetic corpus by Sir Thomas Wyatt the Elder and his contemporary Henry Howard, Earl of Surrey, during the first half of the sixteenth century.


34.  It was in the third decade of the thirteenth century that the ............. sonnet.......................... was introduced.

Vào thập kỷ thứ ba của thế kỷ thứ mười ba, sonnet đã được giới thiệu.

Giải thích: đoạn A

The form of lyric poetry known as 'the sonnet', or 'little song', was introduced into the English poetic corpus by Sir Thomas Wyatt the Elder and his contemporary Henry Howard, Earl of Surrey, during the first half of the sixteenth century. It originated, however, in Italy three centuries earlier, with the earliest examples known being those of Giacomo de Lentino, 'The Notary' in the Sicilian court of the Emperor Frederick II, dating from the third decade of the thirteenth century.


35.  Among poets of the Italian Renaissance .............Petrarch........................... was considered to be the better sonneteer.

Trong số các nhà thơ thời Phục hưng Ý, Petrarch được coi là người viết sonnete hay hơn.

Giải thích: đoạn A

The Sicilian sonneteers are relatively obscure, but the form was taken up by the two most famous poets of the Italian Renaissance, Dante and Petrarch, and indeed the latter is regarded as the master of the form.  


36The Petrarchan sonnet form consists of ............14 lines............................ .

Dạng sonnet Petrarchan bao gồm 14 dòng

Giải thích: đoạn B

   The Petrarchan sonnet form, the first to be introduced into English poetry, is a complex poetic structure. It comprises fourteen lines


37In comparison with the octave, the rhyming scheme of the sestet is .........more............................... varied.

So với nhóm bát, cách gieo vần của nhóm lục đa dạng hơn.

Giải thích: đoạn C

 The sestet is more varied: it can follow the patterns cdecde, cdccdc, or cdedce

 

Questions 38-40
Choose the correct letters A-D and write them in boxes 38-40 on your answer sheet.

38.  
According to Charles Gayley,
Theo Charles Gayley,

    A. the octave is longer than the sestet.
Nhóm bát dài hơn nhóm lục
    B. the octave develops themes and ideas.
nhóm bát phát triển chủ đề và ý tưởng


    C. the sestet provides answers and solutions.
nhóm lục cung cấp câu trả lời và giải pháp

Giải thích: đoạn C

The sestet eases the load, resolves the problem or doubt, answers the query or doubt, solaces the yearning, realizes the vision


    D. the sestet demonstrates a twofold division.
nhóm lục thể hiện sự chia đôi


    

39.  The Shakespearean sonnet is
Bản sonnet của Shakespearean là

    A. an indifferent development.
một sự phát triển bình thường.
    B. more developed than the Petrarchan sonnet.
phát triển hơn sonnet Petrarchan.


    C. more flexible than the Petrarchan sonnet.
linh hoạt hơn sonnet Petrarchan.

Giải thích: đoạn D

Such a structure naturally allows greater flexibility for the author and it would be hard


    D. enumerated in different ways.
liệt kê theo nhiều cách khác nhau.


     
40.  According to the passage, whose sonnet types are similar?
Theo đoạn văn, các loại sonnet của ai là giống nhau?


    A. Spenser and Brooke
    B. Brooke and Milton
    C. Hopkins and Spenser


    D. Milton and Meredith

Giải thích: đoạn E

John Milton, the seventeenth-century poet, was unsatisfied with the fourteen-line format and wrote a number of 'Caudate' sonnets, or 'sonnets with the regular fourteen lines (on the Petrarchan model) with a 'coda' or 'tail' of a further six lines. A similar notion informs George Meredith's sonnet sequence 'Modern Love', where most sonnets in the cycle have sixteen lines.   

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
28. III     29. V   30. VII   31. IV  32. VIII   33. contemporaries   34. sonnet/little song   35. Petrarch   36. fourteen lines/octave and sestet   37.  more  38. C    39. C   40. D

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status