ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Early occupations around the river Thames

Early occupations around the river Thames

A
In her pioneering survey, Sources of London English, Laura Wright has listed the variety of medieval workers who took their livings from the river Thames. The baillies of Queenhithe and Billingsgate acted as customs officers. There were conservators, who were responsible for maintaining the embankments and the weirs

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN -

 Early occupations around the river Thames

 

A
In her pioneering survey, Sources of London English, Laura Wright has listed the variety of medieval workers who took their livings from the river Thames. The baillies of Queenhithe and Billingsgate acted as customs officers. There were conservators, who were responsible for maintaining the embankments and the weirs, and there were the garthmen who worked in the fish garths (enclosures). Then there were galleymen and lightermen and shoutmen, called after the names of their boats, and there were hookers who were named after the manner in which they caught their fish. The searcher patrolled the Thames in search of illegal fish weirs, and the tideman worked on its banks and foreshores whenever the tide permitted him to do so.

 

Trong khảo sát tiên phong, Sources of London English, Laura Wright đã liệt kê nhiều công nhân thời cổ đã kiếm sống từ dòng sông Thames. Những người nhận giữ hàng của Queenhithe và Billingsgate đóng vai trò như nhân viên hải quan. Có những người bảo vệ chịu trách nhiệm bảo dưỡng các con đê và đập nước và người coi giữ đập làm việc trong các đập cá ( các khu khép kín). Sau đó là người chèo thuyền và thợ giữ lửa ( trên tàu thuyền) và người la hét được gọi theo tên của những chiếc thuyền của họ và có những người đánh cá trên thuyền nhỏ được gọi theo cách mà họ bắt cá. Người thăm dò đi tuần tra sông Thames tìm kiếm các đập cá trái phép và người canh thủy triều làm việc trên các bờ sông và ngoài khơi ở bất cứ nơi nào mà thủy triều cho phép anh ta làm việc.


B
All of these occupations persisted for many centuries, as did those jobs that depended upon the trade of the river. Yet, it was not easy work for any of the workers. They carried most goods upon their backs, since the rough surfaces of the quays and nearby streets were not suitable for wagons or large carts; the merchandise characteristically arrived in barrels which could be rolled from the ship along each quay. If the burden was too great to be carried by a single man, then the goods were slung on poles resting on the shoulders of two men. It was a slow and expensive method of business.

Tất cả những nghề này tồn tại qua nhiều thế kỷ, như chính những nghề đã phụ thuộc vào việc buôn bán của con sông. Tuy nhiên, nó không phải là công việc dễ dàng cho bất kỳ người lao động nào. Họ mang vác nhiều hàng hóa trên vai, vì bề mặt gồ ghề của cầu cảng và đường xá gần đó không phù hợp cho xe ngựa và xe kéo hàng lớn bằng tay; hàng hóa cập cảng một cách đặc trưng trong các thùng có thể được lăn từ tàu theo mỗi cầu cảng. Nếu trong lượng quá nặng để một người đàn ông có thể vác thì hàng hóa được treo trên những cái sào đặt trên vai của hai người đàn ông. Đó là một phương pháp làm việc tốn sức và chậm chạp.

C
However, up to the eighteenth century, river work was seen in a generally favourable light. For Langland, writing in the fourteenth century, the labourers working on river merchandise were relatively prosperous. And the porters of the seventeenth and early eighteenth centuries were, if anything, aristocrats of labour, enjoying high status. However, in the years from the late eighteenth to the early nineteenth century, there was a marked change in attitude. This was in part because the working river was within the region of the East End of London, which in this period acquired an unenviable reputation. By now, dockside labour was considered to be the most disreputable, and certainly the least desirable form of work.
Tuy nhiên, đến tận thế kỷ 18, những công việc ở sông được nhìn nhận theo quan điểm nói chung là có triển vọng. Đối với Langland, viết vào thế kỷ 14, người lao động làm việc với hàng hóa bờ sông tương đối phát đạt. Và người khuân vác của thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, nếu có, là những quý tộc của lao động tay chân, hưởng thụ địa vị cao. Tuy nhiên trong những năm từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, có những thay đổi rõ rệt trong quan điểm. Một phần bởi vì con sông đang hoạt động nằm trong khu vực East End của London, nơi mà trong thời kỳ này nổi tiếng là không ai mong muốn. Đến nay lao động bến cảng được xem như là nhơ nhuốc nhất và chắc chắn là kiểu công việc ít mong muốn nhất.


D
It could be said that the first industrial community in England grew up around the Thames. With the host of river workers themselves, as well as the vast assembly of ancillary trades such as tavern-keepers and laundresses, food-sellers and street-hawkers, shopkeepers and marine store dealers - there was a workforce of many thousands congregated in a relatively small area. There were more varieties of business to be observed by the riverside than, in any other part of the city. As a result, with the possible exception of the area known as Seven Dials, the East End was also the most intensively inhabited region of London.

Có thể nói rằng cộng đồng công nghiệp đầu tiên ở Anh phát triển xung quanh sông Thames. Với số lượng lớn công nhân bờ sông cũng như tập hợp đông đảo những giao dịch phụ thuộc như chủ quán rượu và thợ giặt giũ, người bán đồ ăn và người bán hàng rong, chủ cửa hàng và người buôn bán ở cửa hàng trên biển - có một lực lượng lao động hàng ngàn người tụ tập trong các khu vực tương đối nhỏ. Có nhiều loại hình kinh doanh được nhìn thấy bên bờ sông hơn so với các khu vực khác của thành phố. Kết quả là, có thể ngoại trừ khu vực Seven Dials, East End cũng là khu vực được ở đông đúc nhất ở London.

E
It was a world apart, with its own language and its own laws. From the sailors in the opium dens of Limehouse to the smugglers on the malarial flats of the estuary, the workers of the river were not part of any civilised society. The alien world of the river had entered them. That alienation was also expressed in the slang of the docks, which essentially amounted to backslang, or the reversal of ordinary words. This backslang also helped in the formulation of Cockney rhyming slang, so that the vocabulary of Londoners was directly affected by the life of the Thames.


Đó là một thế giới tách biệt, với ngôn ngữ và luật lệ riêng. Từ những thủy thủ trong các hầm thuốc phiện ở Limehouse đến những người buôn lậu trên những căn nhà nằm ở vùng đất thấp gần cửa sông, các công nhân trên sông không thuộc về bất kỳ xã hội văn minh nào. Thế giới tách biệt của dòng sông đã thâm nhập vào họ. Sự tách biệt đó cũng được thể hiện trong tiếng lóng của các bến cảng, về cơ bản chẳng khác gì là tiếng lóng kiểu đọc ngược chữ cái trong một từ (ví dụ yob thay cho boy,)  hoặc sự đảo ngược của các từ bình thường. Kiểu tiếng lóng này cũng giúp hình thành tiếng lóng có vần điệu Cockney, do đó từ vựng của người Luân Đôn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đời sống trên bờ sông Thames.


F
The reports in the nineteenth-century press reveal a heterogeneous world of dock labour, in which the crowds of casuals waiting for work at the dock gates at 7.45 a.m. include penniless refugees, bankrupts, old soldiers, broken-down gentlemen, discharged servants, and ex-convicts. There were some 400-500 permanent workers who earned a regular wage and who were considered to be the patricians of dockside labour. However, there were some 2,500 casual workers who were hired by the shift. The work for which they competed fiercely had become ever more unpleasant. Steam power could not be used for the cranes, for example, because of the danger of fire. So the cranes were powered by treadmills. Six to eight men entered a wooden cylinder and, laying hold of ropes, would tread the wheel round. They could lift nearly 20 tonnes to an average height of 27 feet (8.2 metres), forty times in an hour. This was part of the life of the river unknown to those who were intent upon its more picturesque aspects.

Các báo cáo trong báo chí thế kỷ 19 cho thấy một thế giới hỗn tạp của lao động bến cảng nơi mà đám đông những người không có công việc ổn định chờ đợi làm việc tại cổng bến tàu vào lúc 7.45 sáng gồm những người tị nạn không một xu dính túi, những người phá sản, quân lính già, quý ông ốm yếu, những người hầu được trả về và những người từng bị kết án. Có khoảng 400-500 lao động lâu dài kiếm tiền đều đặn và được xem như là quý tộc của lao động bến cảng. Tuy nhiên, có khoảng 2500 lao động không có việc làm ổn định được thuê theo ca. Công việc mà họ cạnh tranh khốc liệt lại không dễ chịu chút nào. Năng lượng hơi nước không được dùng cho cần cẩu vì nguy cơ hỏa hoạn, chẳng hạn. Vì vậy các cần cẩu được cung cấp lực bằng bánh xe chạy bằng sức người. Sáu đến tám người đàn ông bước vào một trụ gỗ và nằm giữ các sợi dây thừng, sẽ đạp cho bánh xe chạy vòng quanh. Họ có thể nâng gần 20 tấn lên độ cao trung bình 27 feet ( 8.2m), bốn mươi lần mỗi giờ. Đây là một phần của đời sống bờ sông chưa được biết đến với những người chỉ chăm chú vào khía cạnh đẹp như tranh vẽ của nó.

 

Questions 14-19

Reading Passage 319 has SIX paragraphs, A-F.

Choose the correct heading, A-F, from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 14-19 on your answer sheet.

List of Headings

i.      A mixture of languages and nationalities
ii.     The creation of an exclusive identity
iii.    The duties involved in various occupations
iv.    An unprecedented population density
v.     Imports and exports transported by river
vi.    Transporting heavy loads manually
vii.   Temporary work for large numbers of people
viii.  Hazards associated with riverside work
ix.    The changing status of riverside occupations

14. Paragraph A
15. Paragraph B
16. Paragraph C
17. Paragraph D
18. Paragraph E
19. Paragraph F

Questions 20-21

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters, A-E, in boxes 20 & 21 on your answer sheet.

Which TWO statements are made about work by the River Thames before the eighteenth century?

A. Goods were transported from the river by cart.
B. The workforce was very poorly paid.
C. Occupations were specialised.
D. Workers were generally looked down upon.
E. Physical strength was required.

Questions 22-23

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters, A-E, in boxes 22 & 23 on your answer sheet.

Which TWO statements are made about life by the River Thames in the early nineteenth century?

A. The area was very crowded.
B. There was an absence of crime.
C. Casual work was in great demand.
D. Several different languages were in use.
E. Inhabitants were known for their friendliness.

Questions 24-26

Complete the sentences below.

Use NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

24. In the nineteenth century, only a minority of dock workers received a ....................... .
25. Cranes were operated manually because .......................  created a risk of fire.
26. Observers who were unfamiliar with London’s docks found the River Thames ....................... .

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:  

Early occupations around the river Thames

 

Questions 14-19

Reading Passage 319 has SIX paragraphs, A-F.

Choose the correct heading, A-F, from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 14-19 on your answer sheet.

List of Headings

i.      A mixture of languages and nationalities. Sự pha trộn ngôn ngữ và quốc tịch
ii.     The creation of an exclusive identity. Tạo ra một bản sắc độc nhất
iii.    The duties involved in various occupations. Các nhiệm vụ liên quan đến nhiều công việc
iv.    An unprecedented population density. Mật độ dân số chưa từng có
v.     Imports and exports transported by river. Hàng nhập và hàng xuất được vận chuyển ở sông
vi.    Transporting heavy loads manually. Vận chuyển vật nặng bằng tay chân
vii.   Temporary work for large numbers of people. Công việc tạm thời cho số đông người
viii.  Hazards associated with riverside work. Các trở ngại liên quan đến công việc dọc bờ sông
ix.    The changing status of riverside occupations. Địa vị của các nghề nghiệp trên sông thay đổi

14. Paragraph A/ iii.    The duties involved in various occupations
15. Paragraph B/ vi.    Transporting heavy loads manually. 

Giải thích:

They carried most goods upon their backs, since the rough surfaces of the quays and nearby streets were not suitable for wagons or large carts; the merchandise characteristically arrived in barrels which could be rolled from the ship along each quay. If the burden was too great to be carried by a single man, then the goods were slung on poles resting on the shoulders of two men. 


16. Paragraph C/ ix.    The changing status of riverside occupations.

Giải thích:

However, in the years from the late eighteenth to the early nineteenth century, there was a marked change in attitude. This was in part because the working river was within the region of the East End of London, which in this period acquired an unenviable reputation. By now, dockside labour was considered to be the most disreputable, and certainly the least desirable form of work.


17. Paragraph D/ iv.    An unprecedented population density.

Giải thích:

As a result, with the possible exception of the area known as Seven Dials, the East End was also the most intensively inhabited region of London.


18. Paragraph E/ ii.     The creation of an exclusive identity

Giải thích:

The alien world of the river had entered them. That alienation was also expressed in the slang of the docks, which essentially amounted to backslang, or the reversal of ordinary words. This backslang also helped in the formulation of Cockney rhyming slang, so that the vocabulary of Londoners was directly affected by the life of the Thames.


19. Paragraph F/ vii.  Temporary work for large numbers of people

Giải thích:

The reports in the nineteenth-century press reveal a heterogeneous world of dock labour, in which the crowds of casuals waiting for work at the dock gates at 7.45 a.m. include penniless refugees, bankrupts, old soldiers, broken-down gentlemen, discharged servants, and ex-convicts. There were some 400-500 permanent workers who earned a regular wage and who were considered to be the patricians of dockside labour. However, there were some 2,500 casual workers who were hired by the shift.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO
Questions 20-21

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters, A-E, in boxes 20 & 21 on your answer sheet.

Which TWO statements are made about work by the River Thames before the eighteenth century?
Hai phát biểu nào về cuộc sống bên bờ sông Thames trước thế kỷ 18


A. Goods were transported from the river by cart.

Hàng hóa được chuyên chở từ sông bằng xe đẩy bằng tay
B. The workforce was very poorly paid.

Lực lượng lao động được trả tiền rất ít


C. Occupations were specialised.

Nghề nghiệp được chuyên môn hóa

Giải thích: đoạn A, công việc được phân chia chuyên môn rõ ràng cho từng công việc như là Baillies thì làm gì, conservators thì làm gì, galleymen thì làm gì ....

In her pioneering survey, Sources of London English, Laura Wright has listed the variety of medieval workers who took their livings from the river Thames. The baillies of Queenhithe and Billingsgate acted as customs officers. There were conservators, who were responsible for maintaining the embankments and the weirs, and there were the garthmen who worked in the fish garths (enclosures). Then there were galleymen and lightermen and shoutmen, called after the names of their boats, and there were hookers who were named after the manner in which they caught their fish. The searcher patrolled the Thames in search of illegal fish weirs, and the tideman worked on its banks and foreshores whenever the tide permitted him to do so.


D. Workers were generally looked down upon.

Công nhân thường bị xem thường


E. Physical strength was required.

Sức mạnh thể chất là cần thiết

 

Giải thích: đáp án A, E

All of these occupations persisted for many centuries, as did those jobs that depended upon the trade of the river. Yet, it was not easy work for any of the workers. They carried most goods upon their backs, since the rough surfaces of the quays and nearby streets were not suitable for wagons or large carts; the merchandise characteristically arrived in barrels which could be rolled from the ship along each quay.

 


Questions 22-23

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters, A-E, in boxes 22 & 23 on your answer sheet.

Which TWO statements are made about life by the River Thames in the early nineteenth century?

 

Hai phát biểu nào về cuộc sống bên bờ sông Thames vào đầu thế kỷ 19?

A. The area was very crowded. Khu vực này rất đông đúc

Giải thích: đoạn D

As a result, with the possible exception of the area known as Seven Dials, the East End was also the most intensively inhabited region of London.


B. There was an absence of crime. Không có tội phạm


C. Casual work was in great demand. Có nhu cầu lớn trong công việc thời vụ

Giải thích: đoạn D

With the host of river workers themselves, as well as the vast assembly of ancillary trades such as tavern-keepers and laundresses, food-sellers and street-hawkers, shopkeepers and marine store dealers - there was a workforce of many thousands congregated in a relatively small area.


D. Several different languages were in use. Một vài ngôn ngữ khác nhau được sử dụng
E. Inhabitants were known for their friendliness. Dân cư nổi tiếng là thân thiện

 Questions 24-26

Complete the sentences below.

Use NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

24. In the nineteenth century, only a minority of dock workers received a ......regular wage................. .

Vào thế kỷ 19, chỉ thiểu số những người công nhân ở cảng nhận lương đều đặn

Giải thích: đoạn F

There were some 400-500 permanent workers who earned a regular wage and who were considered to be the patricians of dockside labour. However, there were some 2,500 casual workers who were hired by the shift. 


25. Cranes were operated manually because .....steam power..................  created a risk of fire.

Các cần cẩu được vận hành bằng tay chân vì năng lượng hơi nước tạo ra nguy cơ hỏa hoạn

Giải thích: đoạn F

Steam power could not be used for the cranes, for example, because of the danger of fire. So the cranes were powered by treadmills.


26. Observers who were unfamiliar with London’s docks found the River Thames .......picturesque................ .

Những người quan sát không quen thuộc với các bến cảng Luân Đôn thấy dóng sông Thames đẹp như tranh vẽ

Giải thích: đoạn F

This was part of the life of the river unknown to those who were intent upon its more picturesque aspects.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. iii
15. vi
16. ix
17. iv
18. ii
19. vii
20. & 21. C, E [in either order]
22. & 23. A, C [in either order]
24. regular wage
25. steam power
26. picturesque

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status