ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - DESTINATIONS FOR INTERNATIONAL ENGLISH STUDENTS

Destinations For International English Students

Paragraph (i)
At any given time, more than a million international students around the world are engaged in the study of the English language in a predominantly English-speaking country. The five most popular destinations, in order of popularity, are the U. S., Britain, Australia,

Thumbnail

 DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Destinations For International English Students

 

Paragraph (i)
At any given time, more than a million international students around the world are engaged in the study of the English language in a predominantly English-speaking country. The five most popular destinations, in order of popularity, are the U. S., Britain, Australia, New Zealand, and Canada. The reasons for choosing to study English abroad differ with each individual, as do the reasons for the choice of destination.

Tại bất kỳ thời điểm nào, hơn một triệu sinh viên quốc tế trên khắp thế giới đang tham gia vào việc học tiếng Anh tại một quốc gia chủ yếu nói tiếng Anh. Năm điểm đến phổ biến nhất, theo thứ tự phổ biến, là Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand và Canada. Lý do chọn học tiếng Anh ở nước ngoài với mỗi cá nhân là khác nhau cũng giống như lý do chọn điểm đến.

as do = like, as

Paragraph (ii)
Numerous studies conducted in Britain and the United States show that the country of choice depends to a large extent on economic factors. While this should not provoke much surprise, careful analysis of the data suggests that students and their parents are most influenced by the preconceptions they have of the countries considered for study abroad, which, in turn, influence the amount they or their parents are prepared to outlay for the experience. The strength of international business connections between countries also gives a good indication of where students will seek tuition. In the main, students tend to follow the traditional pattern of study for their national group.

Nhiều nghiên cứu được thực hiện ở Anh và Mỹ cho thấy sự lựa chọn quốc gia phụ thuộc phần lớn vào các yếu tố kinh tế. Mặc dù điều này không gây nhiều ngạc nhiên, nhưng các dữ liệu phân tích kỹ lưỡng cho thấy sinh viên và cha mẹ của chúng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những quan niệm đã có của họ về các quốc gia được cân nhắc để du học, do đó, ảnh hưởng đến số tiền mà chúng hoặc cha mẹ chúng sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm du học này. Sức mạnh về các mối liên hệ kinh doanh quốc tế giữa các quốc gia cũng mang đến một tín hiệu tốt về nơi sinh viên sẽ tìm kiếm sự giáo dục. Nhìn chung, học sinh có xu hướng tuân theo mô hình học tập truyền thống trong nhóm quốc gia của họ. 

to a large extent = mainly: phần lớn

Paragraph (iii)
The United States attracts the most diverse array of nationalities to its English language classrooms - this heterogeneity being largely due to its immense pulling power as the world's foremost economy and the resulting extensive focus on U.S. culture. Furthermore, throughout the non-European world, in Asia and North and South America especially, the course books used to teach English in most elementary and high schools introduce students to American English and the American accent from a very early age. Canada also benefits from worldwide North American exposure, but has the most homogenous group of students - most with French as their first language. Before furthering their English skills, students in Europe study from predominantly British English material; most Europeans, naturally, opt for neighbouring Britain, but many Asian, Middle-Eastern, and African students decide upon the same route too.

Hoa Kỳ thu hút đa dạng quốc tịch nhất đến các lớp học tiếng Anh của mình - sự hỗn tạp này phần lớn là do sức hút to lớn của nó với tư cách là nền kinh tế hàng đầu thế giới và dẫn đến sự tập trung rộng rãi vào nền văn hóa Hoa Kỳ. Hơn nữa, trên khắp thế giới không thuộc châu Âu, đặc biệt là ở châu Á, Bắc và Nam Mỹ, các giáo trình được sử dụng để dạy tiếng Anh ở hầu hết các trường tiểu học và trung học đều giới thiệu cho học sinh tiếng Anh Mỹ và giọng Mỹ từ rất sớm. Canada cũng được hưởng lợi từ sự phổ biến Bắc Mỹ trên toàn thế giới, nhưng có nhóm sinh viên đồng nhất nhất - hầu hết với tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên của họ. Trước khi nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình, sinh viên ở Châu Âu học chủ yếu từ tài liệu tiếng Anh của người Anh; Tất nhiên, hầu hết người châu Âu chọn nước Anh láng giềng, nhưng nhiều sinh viên châu Á, Trung Đông và châu Phi cũng chọn con đường tương tự.

 

Paragraph (iv)
Australia and New Zealand are often overlooked, but hundreds of thousands of international students have discovered the delights of studying in the Southern Hemisphere. The majority are Asian for reasons that are not difficult to comprehend: the proximity of the two countries to Asia, (Jakarta, the capital of Australia's closest Asian neighbor, Indonesia, is only 5506 kilometers from Sydney), the comparatively inexpensive cost of living and tuition, and, perhaps of most importance to many Asian students whose English study is a prelude to tertiary study, the growing awareness that courses at antipodean universities and colleges are of an exceptionally high standard. In addition, revised entry procedures for overseas students have made it possible for an increasing number to attend classes to improve their English for alternative reasons.

Úc và New Zealand thường bị bỏ qua, nhưng hàng trăm nghìn sinh viên quốc tế đã khám phá ra những điều thú vị khi học tập ở Nam bán cầu. Phần lớn là người châu Á vì những lý do không khó hiểu: hai quốc gia gần châu Á, (Jakarta, thủ đô của nước láng giềng châu Á gần nhất của Úc, Indonesia, chỉ cách Sydney 5506 km), chi phí sinh hoạt và học phí tương đối rẻ, và có lẽ điều quan trọng nhất đối với nhiều sinh viên châu Á mà việc học tiếng Anh là bước mở đầu cho việc học đại học, nhận thức ngày càng tăng rằng các khóa học tại các trường đại học và cao đẳng Úc và New Zealand có tiêu chuẩn đặc biệt cao. Ngoài ra, thủ tục nhập cảnh sửa đổi dành cho sinh viên nước ngoài đã giúp ngày càng có nhiều người tham gia các lớp học nhằm nâng cao tiếng Anh vì những lý do khác.

 

Paragraph (v)
Australia and New Zealand have roughly the same mix of students in their language classrooms, but not all students of English who choose these countries are from Asia. The emerging global consciousness of the late twentieth century has meant that students from as far as Sweden and Brazil are choosing to combine a taste for exotic travel with the study of English 'down under' and in 'the land of the long white cloud'. But even the Asian economic downturn in the 1990s has not significantly altered the demographic composition of the majority of English language classrooms within the region.

Úc và New Zealand có thành phần học sinh gần như giống nhau trong các lớp học ngôn ngữ của họ, nhưng không phải tất cả học sinh học tiếng Anh chọn những quốc gia này đều đến từ châu Á. Ý thức toàn cầu mới nổi vào cuối thế kỷ 20 có nghĩa là các sinh viên từ Thụy Điển và Brazil đang lựa chọn kết hợp sở thích du lịch kỳ lạ với việc học tiếng Anh 'cấp thấp' và ở 'vùng đất của dải mây trắng dài'. Nhưng ngay cả suy thoái kinh tế châu Á trong những năm 1990 cũng không làm thay đổi đáng kể thành phần nhân khẩu học của phần lớn các lớp học tiếng Anh trong khu vực.

 

Paragraph (vi)
Nor have the economic problems in Asia caused appreciable drops in full-time college and university attendances by Asian students in these two countries. This is partly because there has always been a greater demand for enrolment at Australian and New Zealand tertiary institutions than places available to overseas students. In addition, the economic squeeze seems to have had a compensatory effect. It has clearly caused a reduction in the number of students from affected countries who are financially able to study overseas. However, there has been a slight but noticeable shift towards Australia and New Zealand by less wealthy Asian students who might otherwise have chosen the United States for English study.


Các vấn đề kinh tế ở châu Á cũng không gây ra sự sụt giảm đáng kể trong việc theo học đại học và cao đẳng toàn thời gian của sinh viên châu Á ở hai quốc gia này. Điều này một phần là do nhu cầu tuyển sinh vào các trường đại học của Úc và New Zealand luôn lớn hơn so với những nơi dành cho sinh viên nước ngoài. Ngoài ra, sự siết chặt kinh tế dường như đã có tác dụng bù đắp. Nó rõ ràng đã làm giảm số lượng sinh viên có đủ khả năng tài chính để đi du học từ các quốc gia bị ảnh hưởng . Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý đối với Úc và New Zealand bởi các sinh viên châu Á ít giàu có hơn, những người có thể đã chọn Hoa Kỳ để học tiếng Anh.

otherwise: lẽ ra

Paragraph (vii)
The U.S. and Britain will always be the first choice of most students wishing to study the English language abroad, and it is too early to tell whether this trend will continue. However, economic considerations undoubtedly wield great influence upon Asian and non-Asian students alike. If student expectations can be met in less traditional study destinations, and as the world continues to shrink, future international students of English will be advantaged because the choice of viable study destinations will be wider.

Hoa Kỳ và Anh sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của hầu hết sinh viên muốn học tiếng Anh ở nước ngoài và còn quá sớm để nói liệu xu hướng này có tiếp tục hay không. Tuy nhiên, những cân nhắc về kinh tế chắc chắn có ảnh hưởng lớn đến sinh viên châu Á cũng như không phải châu Á. Nếu kỳ vọng của sinh viên có thể được đáp ứng ở các điểm đến du học ít truyền thống hơn và khi thế giới tiếp tục thu hẹp lại, sinh viên quốc tế học tiếng Anh trong tương lai sẽ có lợi thế hơn vì sự lựa chọn điểm đến du học khả thi sẽ rộng hơn.

 

Questions 1-4
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 1-4.
Complete the missing information in the table below by referring to Reading Passage 1
"Destinations for International English Students".

Write your answers in boxes 1 - 4 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

 

U.S.

Britain

Australia

New Zealand

Canada

order of popularity


type of English in course books used in this country

student heterogeneity
(1 = most heterogenous
5 = least heterogenous)

1st

 

American

 

1

Ex:… 2nd…

 

1………..

 


2

3rd

 

2……..

 

3…….

4th

 

not given

 

Equal 3

5th

 

not given

 

5

You are advised to spend about 5 minutes on Questions 4 -9.

Choose the most suitable heading from the list of headings below for the seven paragraphs of Reading Passage 1 "Destinations for International English Students". Write your answers in boxes 5 - 10 on your Answer Sheet.

 

List of Heading

A. Heterogeneity in the language classroom

B. Enrollment demand in Australia & New Zealand.

C. Reasons for the choice of destination

D. The attractions of studying in the antipodes

Example: E. Conclusion

F. Additional student sources

G. Student destinations

 

  1. 4. Paragraph (i) ............... Q 5. Paragraph (ii) ...............
    6. Paragraph (iii)............... Q 7. Paragraph (iv)...............
    8. Paragraph (v)............... Q 9. Paragraph (vi)...............

    Example: Paragraph (vii) ...... E..............

Questions 10-15
You are advised to spend about 10 minutes on questions 10 -15.

 

Refer to Reading Passage 1 "Destinations for International English Students", and look at the statements below.

Write your answers in boxes 10 -15 on your Answer Sheet.
Write T if the statement is True; F if the statement is False; N if the information is Not Given in the text.


Example: There are presently more than 1,000,000 foreign students of English abroad.

 

Q10. Study destination choices are mostly influenced by proximity to home.
 

Q11. Students who wish to study business will probably study English overseas.

 

Q12. Students of the same nationality usually make similar study choices.

 

Q13. English language classrooms in the U.S. have the widest range of student nationalities.

 

Q14. Standards at Australian and New Zealand tertiary institutions are improving.

 

Q15. Despite the 1990s Asian economic crisis, Asian students still dominate the English language classrooms of Australia and New Zealand.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Destinations For International English Students

 

Questions 1-4
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 1-4.
Complete the missing information in the table below by referring to Reading Passage 1
"Destinations for International English Students".

Write your answers in boxes 1 - 4 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example.

 

U.S.

Britain

Australia

New Zealand

Canada

order of popularity

 
type of English in course books used in this country

student heterogeneity
(1 = most heterogenous
5 = least heterogenous)

1st

 

American

 

 1

Ex:… 2nd…

 

1…British……..

 

 
2

3rd

 

2…NG…..

 

 3…3….

4th

 

not given

 

Equal 3

5th

 

not given

 

5

Giải thích: Câu 2, người Anh thì đương nhiên là học tài liệu bằng tiếng Anh nên đáp án là British

Giải thích: Câu 3

 

Đoạn 3: Canada also benefits from worldwide North American exposure, but has the most homogenous group of students - most with French as their first language. ( Đồng nhất cao nhất vì đa số sinh viên Pháp)

Đoạn 3: Before furthering their English skills, students in Europe study from predominantly British English material; most Europeans, naturally, opt for neighbouring Britain, ( Đề bài xếp nước Anh có tính đồng nhất thấp thứ hai vì có người châu Âu)

Đoạn 3: The United States attracts the most diverse array of nationalities to its English language classrooms - this heterogeneity being largely due to its immense pulling power as the world's foremost economy and the resulting extensive focus on U.S. culture. ( Đồng nhất thấp nhất vì tình đa dạng văn hóa)

Đoạn 5: Australia and New Zealand have roughly the same mix of students in their language classrooms, but not all students of English who choose these countries are from Asia. ( Úc và Newzealand giống nhau nên Newzealand xếp thức 3 thì Úc xếp thứ 3

 

You are advised to spend about 5 minutes on Questions 4 -9.

Choose the most suitable heading from the list of headings below for the seven paragraphs of Reading Passage 1 "Destinations for International English Students". Write your answers in boxes 5 - 10 on your Answer Sheet.

 

                                 List of Heading

A.   Heterogeneity in the language classroom

Tính không đồng nhất trong lớp học

B.   Enrollment demand in Australia & New Zealand.

Nhu cầu đăng ký tại Úc và New Zealand

C.   Reasons for the choice of destination

Những lý do về sự lựa chọn đích đến

D.  The attractions of studying in the antipodes

Những điểm hấp dẫn của việc học tập tại Australia và New Zealand

 

Example: E. Conclusion

F.   Additional student sources

Nguồn sinh viên bổ sung

G.  Student destinations

Các điểm đến của sinh viên

 

Q 4.G Paragraph (i) ............... 

Giải thích:

The five most popular destinations, in order of popularity, are the U. S., Britain, Australia, New Zealand, and Canada. 

Q 5.C Paragraph (ii) ...............  

Giải thích:

Numerous studies conducted in Britain and the United States show that the country of choice depends to a large extent on economic factors.
Q 6.A Paragraph (iii)...............  

Giải thích:

The United States attracts the most diverse array of nationalities to its English language classrooms - this heterogeneity being largely due to its immense pulling power as the world's foremost economy and the resulting extensive focus on U.S. culture

Q 7.D Paragraph (iv)...............

Giải thích:

Australia and New Zealand are often overlooked, but hundreds of thousands of international students have discovered the delights of studying in the Southern Hemisphere. 
Q 8.F Paragraph (v)...............   

Giải thích:

Australia and New Zealand have roughly the same mix of students in their language classrooms, but not all students of English who choose these countries are from Asia. The emerging global consciousness of the late twentieth century has meant that students from as far as Sweden and Brazil are choosing to combine a taste for exotic travel with the study of English 'down under' and in 'the land of the long white cloud'.

Q 9.B Paragraph (vi)...............

Giải thích:

However, there has been a slight but noticeable shift towards Australia and New Zealand by less wealthy Asian students who might otherwise have chosen the United States for English study.Example: Paragraph (vii) ...... E..............

Questions 10-15
You are advised to spend about 10 minutes on questions 10 -15.

 

Refer to Reading Passage 1 "Destinations for International English Students", and look at the statements below.

Write your answers in boxes 10 -15 on your Answer Sheet.
Write T if the statement is True;  F if the statement is False; N if the information is Not Given in the text.

Example: There are presently more than 1,000,000 foreign students of English abroad.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

Q10.F Study destination choices are mostly influenced by proximity to home.
Lựa chọn điểm đến học tập chủ yếu bị ảnh hưởng bởi khoảng cách gần nhà.

Giải thích: đoạn 2

Numerous studies conducted in Britain and the United States show that the country of choice depends to a large extent on economic factors.
                                   

Q11.NG Students who wish to study business will probably study English overseas.
Những sinh viên muốn học kinh doanh có thể sẽ học tiếng Anh ở nước ngoài.

Giải thích: không có thông tin

                                              

Q12.T Students of the same nationality usually make similar study choices.
Sinh viên có cùng quốc tịch thường có những lựa chọn học tập tương tự nhau.

Giải thích: đoạn 2

In the main, students tend to follow the traditional pattern of study for their national group.
                                        

Q13.T English language classrooms in the U.S. have the widest range of student nationalities.
Các lớp học tiếng Anh ở Hoa Kỳ có nhiều quốc tịch sinh viên nhất.

Giải thích: đoạn 3

The United States attracts the most diverse array of nationalities to its English language classrooms - this heterogeneity being largely due to its immense pulling power as the world's foremost economy and the resulting extensive focus on U.S. culture.     

                                           

Q14.NG Standards at Australian and New Zealand tertiary institutions are improving.
Tiêu chuẩn tại các trường đại học Úc và New Zealand đang được cải thiện.

Giải thích: không có thông tin

                                      

Q15.T Despite the 1990s Asian economic crisis, Asian students still dominate the English language classrooms of Australia and New Zealand.
Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á những năm 1990, sinh viên châu Á vẫn thống trị các lớp học tiếng Anh ở Úc và New Zealand

Giải thích: đoạn 5

But even the Asian economic downturn in the 1990s has not significantly altered the demographic composition of the majority of English language classrooms within the region.                                                

bảng giá học phí 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. British    2. not given   3. (equal ) 3   4.  G    5. C    6. A   7. D   8. F   9. B   10. F   11. N   12. T  13. T  14. N   15. T

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status