ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - BENEATH THE CANOPY

Beneath The Canopy

 1. The world's tropical rainforests comprise some 6% of the Earth's land area and contain more than half of all known life forms, or a conservative estimate of about 30 million species of plants and animals. Some experts estimate there could be two or even three times

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

BENEATH THE CANOPY

 

 1. The world's tropical rainforests comprise some 6% of the Earth's land area and contain more than half of all known life forms, or a conservative estimate of about 30 million species of plants and animals. Some experts estimate there could be two or even three times as many species hidden within these complex and fast- disappearing ecosystems, scientists will probably never know for certain, so vast is the amount of study required.

Các khu rừng mưa nhiệt đới trên thế giới chiếm khoảng 6% diện tích đất liền của Trái đất và chứa hơn một nửa số dạng sống đã biết, hoặc ước tính thận trọng về khoảng 30 triệu loài thực vật và động vật. Một số chuyên gia ước tính có thể có gấp hai hoặc thậm chí gấp ba lần số loài ẩn trong các hệ sinh thái phức tạp và đang biến mất nhanh chóng này, các nhà khoa học có thể sẽ không bao giờ biết chắc chắn, vì khối lượng nghiên cứu cần thiết là rất lớn.

 

2. Time is running out for biological research. Commercial development is responsible for the loss of about 17 million hectares of virgin rainforest each year - a figure approximating 1% of what remains of the world's rainforests.

Thời gian không còn nhiều cho nghiên cứu sinh học. Phát triển thương mại là nguyên nhân làm mất đi khoảng 17 triệu ha rừng nhiệt đới nguyên sinh mỗi năm - con số xấp xỉ 1% những gì còn lại của rừng nhiệt đới trên thế giới.

3. The current devastation of once impenetrable rainforest is of particular concern because, although new tree growth may in time repopulate felled areas, the biologically diverse storehouse of flora and fauna is gone forever. Losing this bountiful inheritance, which took millions of years to reach its present highly evolved state, would be an unparalleled act of human stupidity.

Sự tàn phá hiện tại của các khu rừng nhiệt đới từng không thể xâm nhập là mối quan tâm đặc biệt bởi vì, mặc dù sự phát triển của cây mới có thể kịp thời phục hồi quần thể cho các khu vực bị chặt phá, nhưng kho hệ thực vật và động vật đa dạng sinh học sẽ biến mất vĩnh viễn. Đánh mất di sản phong phú này, vốn phải mất hàng triệu năm mới đạt được trạng thái tiến hóa cao như hiện nay, sẽ là một hành động có một không hai về sự ngu xuẩn của con người.

 

4. Chemical compounds that might be extracted from yet-to-be-discovered species hidden beneath the tree canopy could assist in the treatment of disease or help to control fertility. Conservationists point out that important medical discoveries have already been made from material found in tropical rainforests. The drug aspirin, now synthesised, was originally found in the bark of a rainforest tree. Two of the most potent anti- cancer drugs derive from the rosy periwinkle discovered in the 1950s in the tropical rainforests of Madagascar.

Các hợp chất hóa học có thể được chiết xuất từ các loài chưa được khám phá ẩn dưới tán cây có thể hỗ trợ điều trị bệnh hoặc giúp kiểm soát khả năng sinh sản. Các nhà bảo tồn chỉ ra rằng những khám phá y học quan trọng đã được thực hiện từ vật liệu tìm thấy trong rừng mưa nhiệt đới. Thuốc aspirin, hiện đã được tổng hợp, ban đầu được tìm thấy trong vỏ cây rừng nhiệt đới. Hai trong số các loại thuốc chống ung thư mạnh nhất có nguồn gốc từ cây dừa cạn màu hồng được phát hiện vào những năm 1950 trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Madagascar.

 

5. The rewards of discovery are potentially enormous, yet the outlook is bleak. Timber-rich countries mired in debt, view potential financial gain decades into the future as less attractive than short-term profit from logging. Cataloguing species and analysing newly-found substances takes time and money, both of which are in short supply.

Phần thưởng của khám phá có khả năng rất lớn, nhưng triển vọng thì ảm đạm. Các quốc gia giàu gỗ sa lầy trong nợ nần, coi lợi ích tài chính tiềm năng trong nhiều thập kỷ tới là kém hấp dẫn hơn so với lợi nhuận ngắn hạn từ khai thác gỗ. Việc lập danh mục các loài và phân tích các chất mới tìm thấy cần có thời gian và tiền bạc, cả hai đều đang thiếu hụt.

 

 6. The developed world takes every opportunity to lecture countries which are the guardians of rainforest . Rich nations exhort them to preserve and care for what is left, ignoring the fact that their wealth was in large part due to the exploitation of their own natural world.

Các nước phát triển tận dụng mọi cơ hội để thuyết phục các quốc gia là những người bảo vệ rừng nhiệt đới. Các quốc gia giàu có khuyến khích họ bảo tồn và chăm sóc những gì còn sót lại, phớt lờ đi thực tế rằng sự giàu có của các quốc gia giàu phần lớn là do khai thác thế giới tự nhiên của chính họ.

 

7. It is often forgotten that forests once covered most of Europe. Large tracts of forest were destroyed over the centuries for the same reason that the remaining rainforests are now being felled - timber. As well as providing material for housing, it enabled wealthy nations to build large navies and shipping fleets with which to continue their plunder of the world's resources.

Người ta thường quên rằng rừng từng bao phủ hầu hết châu Âu. Những khu rừng rộng lớn đã bị phá hủy trong nhiều thế kỷ vì lý do tương tự như những khu rừng nhiệt đới còn lại hiện đang bị đốn hạ - lấy gỗ. Cùng với việc cung cấp vật liệu cho nhà ở, nó cho phép các quốc gia giàu có xây dựng lực lượng hải quân lớn và các đội tàu vận chuyển để tiếp tục cướp bóc tài nguyên của thế giới.

8. Besides, it is not clear that developing countries would necessarily benefit financially from extended bioprospecting of their rainforests. Pharmaceutical companies make huge profits from the sale of drugs with little return to the country in which an original discovery was made.

Bên cạnh đó, không rõ ràng rằng các nước đang phát triển dĩ nhiên sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc mở rộng nghiên cứu sinh học về rừng nhiệt đới của họ. Các công ty dược phẩm kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán thuốc mà ít phải trả lại cho quốc gia nơi khám phá ban đầu được thực hiện.

 

9. Also, cataloguing tropical biodiversity involves much more than a search for medically useful and therefore commercially viable drugs. Painstaking biological fieldwork helps to build immense databases of genetic, chemical and behavioural information that will be of benefit only to those countries developed enough to use them.

Ngoài ra, việc lập danh mục đa dạng sinh học nhiệt đới liên quan nhiều hơn đến việc tìm kiếm các loại thuốc hữu ích về mặt y tế và do đó có khả năng thương mại. Nghiên cứu thực địa sinh học cực khổ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về thông tin di truyền, hóa học và hành vi sẽ chỉ mang lại lợi ích cho những quốc gia đủ phát triển để sử dụng chúng.

 

10. Reckless logging itself is not the only danger to rainforests. Fires lit to clear land for further logging and for housing and agricultural development played havoc in the late 1990s in the forests of Borneo. Massive clouds of smoke from burning forest fires swept across the southernmost countries of South-East Asia choking cities and reminding even the most resolute advocates of rainforest clearing of the swiftness of nature's retribution.

Bản thân việc khai thác gỗ liều lĩnh không phải là mối nguy hiểm duy nhất đối với rừng nhiệt đới. Vào cuối những năm 1990, các đám cháy để giải phóng đất cho khai thác gỗ và phát triển nhà ở và nông nghiệp đã tàn phá các khu rừng ở Borneo. Những đám khói khổng lồ từ các đám cháy rừng đang bùng cháy quét qua các quốc gia ở cực nam của Đông Nam Á khiến các thành phố nghẹt thở và nhắc nhở ngay cả những người ủng hộ kiên quyết nhất về việc khai hoang rừng nhiệt đới trước sự trừng phạt nhanh chóng của thiên nhiên.

 

11. Nor are the dangers entirely to the rainforests themselves. Until very recently, so-called "lost" tribes - indigenous peoples who have had no contact with the outside world - still existed deep within certain rainforests. It is now unlikely that there are any more truly lost tribes. Contact with the modern world inevitably brings with it exploitation, loss of traditional culture, and, in an alarming number of instances, complete obliteration.

Bản thân các khu rừng nhiệt đới cũng không phải là mối nguy hiểm hoàn toàn. Cho đến rất gần đây, cái gọi là các bộ lạc "đã mất" - những người bản địa không có liên hệ với thế giới bên ngoài - vẫn tồn tại sâu trong một số khu rừng mưa nhiệt đới. Hiện nay không chắc là có thêm bất kỳ bộ lạc thực sự nào bị mất nữa. Tiếp xúc với thế giới hiện đại chắc chắn sẽ mang đến sự khai thác, đánh mất văn hóa truyền thống, và trong một số trường hợp đáng báo động là sự xóa sổ hoàn toàn.

 

12. Forest-dwellers who have managed to live in harmony with their environment have much to teach us of life beneath the tree canopy. If we do not listen, the impact will be on the entire human race. Loss of biodiversity, coupled with climate change and ecological destruction will have profound and lasting consequences.

Những cư dân sống trong rừng đã tìm cách sống hài hòa với môi trường của họ có nhiều điều để dạy chúng ta về cuộc sống dưới tán cây. Nếu chúng ta không lắng nghe, tác động sẽ ảnh hưởng lên toàn thể nhân loại. Mất đa dạng sinh học, cùng với biến đổi khí hậu và hủy hoại hệ sinh thái sẽ gây ra những hậu quả sâu sắc và lâu dài.

 

 

 

Questions 16-20
You are advised to spend about 8 minutes on Questions 16-20.

 

Refer to Reading Passage 15 "Beneath the Canopy" and answer the following questions. The left-hand column contains quotations taken directly from the reading passage. The right-hand column contains explanations of those quotations. Match each quotation with the correct explanation. Select from the choices A - F below and write your answers in boxes 16 - 20 on your Answer Sheet.

Example: ' a conservative estimate'

......B......

Quotation

Explanation

Ex: 'a conservative estimate' (paragraph 1)

  1. 'biologically diverse storehouse of flora and fauna' (paragraph 3)

17. 'timber-rich countries mired in debt' (paragraph 5)

18. 'exploitation of their own natural world' (paragraph 6)

19. 'benefit financially from extended bioprospecting of their rainforests' (paragraph 8)

20. 'loss of biodiversity' (paragraph 12)

A. with many trees but few financial resources

B. purposely low and cautious reckoning

C. large-scale use of plant and wildlife

D. profit from an analysis of the plant and animal life

E. wealth of plants and animals

F. being less rich in natural wealth

Questions 21-23
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 21-23.Refer to Reading Passage 2, and look at Questions 21-23 below. Write your answers in boxes 21 - 23 on your Answer Sheet.

Q21. How many medical drug discoveries does the article mention?
Q22. What two shortages are given as the reason for the writer's pessimistic outlook?
Q23. Who will most likely benefit from the bioprospecting of developing countries' rainforests?

 

Questions 24-26
You are advised to spend about 7 minutes on Questions 24-26. Refer to Reading Passage 15, and decide which of the answers best completes the sentences.

Write your answers in boxes 24-26 on your Answer Sheet.

Q 24. The amount of rainforest destroyed annually is:
a) approximately 6% of the Earth's land area
b) such that it will only take 100 years to lose all the forests
c) increasing at an alarming rate
d) responsible for commercial development

Q 25. In Borneo in the late 1990s:
a) burning forest fires caused air pollution problems as far away as Europe
b) reckless logging resulted from burning forest fires
c) fires were lit to play the game of havoc
d) none of the above

Q 26. Many so-called "lost" tribes of certain rainforests:
a) have been destroyed by contact with the modern world
b) do not know how to exploit the rainforest without causing harm to the environment
c) are still lost inside the rainforest
d) must listen or they will impact on the entire human race.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

BENEATH THE CANOPY

 

 

Questions 16-20
You are advised to spend about 8 minutes on Questions 16-20.

 

Refer to Reading Passage 15 "Beneath the Canopy" and answer the following questions. The left-hand column contains quotations taken directly from the reading passage. The right-hand column contains explanations of those quotations. Match each quotation with the correct explanation. Select from the choices A - F below and write your answers in boxes 16 - 20 on your Answer Sheet.

Example: ' a conservative estimate'

                      ......B......

Quotation

Explanation

Ex:        'a conservative estimate'      (paragraph 1)

16.     'biologically diverse storehouse of flora and fauna'     (paragraph 3)

17. 'timber-rich countries mired in debt'   (paragraph 5)

18. 'exploitation of their own natural world'    (paragraph 6)

19. 'benefit financially from extended bioprospecting of their rainforests'   (paragraph 8)

20. 'loss of biodiversity'     (paragraph 12)

A. with many trees but few financial resources/ có nhiều cây nhưng ít nguồn tài chính

B. purposely low and cautious reckoning

cố ý tính toán thấp và thận trọng

C. large-scale use of plant and wildlife

sử dụng quy mô lớn thực vật và động vật hoang dã

D. profit from an analysis of the plant and animal life

thu lợi từ việc phân tích đời sống thực vật và động vật

E. wealth of plants and animals

sự phong phú của thực vật và động vật

F. being less rich in natural wealth

ít giàu có hơn về tài nguyên thiên nhiên

 

16. E

17. A

18. C

19.D

20.F

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 21-23
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 21-23.Refer to Reading Passage 2, and look at Questions 21-23 below. Write your answers in boxes 21 - 23 on your Answer Sheet.

21. How many medical drug discoveries does the article mention?
Bài báo đề cập đến bao nhiêu khám phá về thuốc?

Giải thích: đoạn 4, three

The drug aspirin, now synthesised, was originally found in the bark of a rainforest tree. Two of the most potent anti- cancer drugs derive from the rosy periwinkle discovered in the 1950s in the tropical rainforests of Madagascar.


22. What two shortages are given as the reason for the writer's pessimistic outlook? 
Hai sự thiếu sót nào được đưa ra như là lý do cho cái nhìn bi quan của người viết?

Giải thích: đoạn 5, time and money

Cataloguing species and analysing newly-found substances takes time and money, both of which are in short supply.


23. Who will most likely benefit from the bioprospecting of developing countries' rainforests?
Ai sẽ có nhiều khả năng được hưởng lợi từ việc nghiên cứu sinh học rừng nhiệt đới của các nước đang phát triển?

Giải thích: đoạn 8, Pharmaceutical companies

Pharmaceutical companies make huge profits from the sale of drugs with little return to the country in which an original discovery was made.

 

Questions 24-26
You are advised to spend about 7 minutes on Questions 24-26. Refer to Reading Passage 15, and decide which of the answers best completes the sentences.

Write your answers in boxes 24-26 on your Answer Sheet. 

24. The amount of rainforest destroyed annually is:
Lượng rừng nhiệt đới bị tàn phá hàng năm là:

a)  approximately 6% of the Earth's land area
khoảng 6% diện tích đất trên Trái đất


b)  such that it will only take 100 years to lose all the forests
như vậy chỉ mất 100 năm nữa là mất hết rừng

Giải thích: đoạn 2, mỗi năm mất 1% thì 100 năm sẽ mất 100% rừng

Commercial development is responsible for the loss of about 17 million hectares of virgin rainforest each year - a figure approximating 1% of what remains of the world's rainforests.


c)  increasing at an alarming rate
gia tăng với tốc độ đáng báo động
d)  responsible for commercial development
là nguyên nhân phát triển thương mại

 

25. In Borneo in the late 1990s:
Ở Borneo vào cuối những năm 1990:

a)  burning forest fires caused air pollution problems as far away as Europe
cháy rừng gây ra vấn đề ô nhiễm không khí ở tận châu Âu
b)  reckless logging resulted from burning forest fires
khai thác gỗ liều lĩnh do đốt rừng
c)  fires were lit to play the game of havoc
đốt lửa để chơi trò tàn phá
d)  none of the above
 không có điều nào ở trên

 

26. Many so-called "lost" tribes of certain rainforests:
Nhiều bộ lạc được gọi là "đã mất" ở một số khu rừng nhiệt đới:

a)  have been destroyed by contact with the modern world
đã bị phá hủy khi tiếp xúc với thế giới hiện đại

Giải thích: đoạn 11

 Nor are the dangers entirely to the rainforests themselves. Until very recently, so-called "lost" tribes - indigenous peoples who have had no contact with the outside world - still existed deep within certain rainforests. It is now unlikely that there are any more truly lost tribes. Contact with the modern world inevitably brings with it exploitation, loss of traditional culture, and, in an alarming number of instances, complete obliteration.


b)  do not know how to exploit the rainforest without causing harm to the environment
không biết khai thác rừng nhiệt đới mà không gây hại cho môi trường
c)  are still lost inside the rainforest
vẫn bị lạc trong rừng nhiệt đới
d)  must listen or they will impact on the entire human race.
phải lắng nghe nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại.

bảng giá học phí 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

Answer:
16. E    17. A   18. C   19. D  20. F   21. 3   22. time (and) money  23. pharmaceutical companies / developed countries  24. b    25. d  26. a

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status