Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -declining standards of literacy in schools

Declining standards of literacy in schools

A     There is a great concern in Europe and North America about declining standards of literacy in schools. In Britain, the fact that 30 per cent of 16 year olds have a reading age of 14 or less has helped to prompt massive educational changes

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Declining standards of literacy in schools

 

A     There is a great concern in Europe and North America about declining standards of literacy in schools. In Britain, the fact that 30 per cent of 16 year olds have a reading age of 14 or less has helped to prompt massive educational changes. The development of literacy has far-reaching effects on general intellectual development and thus anything which impedes the development of literacy is a serious matter for us all. So the hunt is on for the cause of the decline in literacy. The search so far has focused on socio-economic factors, or the effectiveness of 'traditional' versus 'modern' teaching techniques.

Có một mối quan tâm lớn ở Châu Âu và Bắc Mỹ về việc giảm tiêu chuẩn đọc viết trong trường học. Ở Anh, thực tế là 30% thanh niên 16 tuổi có độ tuổi đọc từ 14 trở xuống đã thúc đẩy những thay đổi lớn về giáo dục. Sự phát triển khả năng đọc viết có tác động sâu sắc đến sự phát triển trí tuệ nói chung và do đó, bất cứ điều gì cản trở sự phát triển khả năng đọc viết đều là một vấn đề nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta. Vì vậy, cuộc săn lùng nguyên nhân của sự suy giảm khả năng đọc viết đang diễn ra. Việc tìm kiếm cho đến nay đã tập trung vào các yếu tố kinh tế xã hội, hoặc hiệu quả của các kỹ thuật giảng dạy 'truyền thống' so với 'hiện đại'.

B     The fruitless search for the cause of the increase in illiteracy is a tragic example of the saying 'They can't see the wood for the trees'. When teachers use picture books, they are simply continuing a long-established tradition that is accepted without question. And for the past two decades, illustrations in reading primers have become increasingly detailed and obtrusive, while language has become impoverished - sometimes to the point of extinction.

Cuộc tìm kiếm không có kết quả nguyên nhân gia tăng nạn mù chữ  là một ví dụ bi thảm cho câu nói 'Họ không thể nhìn thấy cánh rừng vì những cái cây'. Khi giáo viên sử dụng sách tranh, họ chỉ đơn giản là tiếp tục một truyền thống lâu đời được chấp nhận mà không cần thắc mắc. Và trong hai thập kỷ qua, các hình minh họa trong sách hướng dẫn đọc ngày càng trở nên chi tiết và không phù hợp, trong khi ngôn ngữ trở nên nghèo nàn - đôi khi đến mức " tuyệt chủng".

***The origin is actually from a place called Bath, in England. It refers to a concourse of houses that were designed by the architect John Wood. There was a tree planted directly in front of these houses, and it grew quite large. So people began to exclaim: "You can't see the Wood for the tree!"
'They can't see the wood for the trees': Saying it to someone means that they are so involved in the details of something that they forget or do not realize the real purpose or importance of the thing as a wholeC     Amazingly, there is virtually no empirical evidence to support the use of illustrations in teaching reading. On the contrary, a great deal of empirical evidence shows that pictures interfere in a damaging way with all aspects of learning to read. Despite this, from North America to the Antipodes, the first books that many school children receive are totally without text.Đáng ngạc nhiên là hầu như không có bằng chứng thực nghiệm nào hỗ trợ việc sử dụng hình ảnh minh họa trong việc dạy đọc. Ngược lại, rất nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng hình ảnh can thiệp một cách có hại vào tất cả các khía cạnh của việc học đọc. Mặc dù vậy, từ Bắc Mỹ đến các quốc gia vùng cực ( Úc và Newzealand), những cuốn sách đầu tiên mà nhiều học sinh nhận được hoàn toàn không có chữ.

D     A teacher's main concern is to help young beginner readers to develop not only the ability to recognise words, but the skills necessary to understand what these words mean. Even if a child is able to read aloud fluently, he or she may not be able to understand much of it: this is called 'barking at text'. The teacher's task of improving comprehension is made harder by influences outside the classroom. But the adverse effects of such things as television, video games, or limited language experiences at home, can be offset by experiencing 'rich' language at school.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 
E     Instead, it is not unusual for a book of 30 or more pages to have only one sentence full of repetitive phrases. The artwork is often marvellous, but the pictures make the language redundant, and the children have no need to imagine anything when they read such books. Looking at a picture actively prevents children younger than nine from creating a mental image, and can make it difficult for older children. In order to learn how to comprehend, they need to practise making their own meaning in response to text. They need to have their innate powers of imagination trained.

     As they grow older, many children turn aside from books without pictures, and it is a situation made more serious as our culture becomes more visual. It is hard to wean children off picture books when pictures have played a major part throughout their formative reading experiences, and when there is competition for their attention from so many other sources of entertainment. The least intelligent are most vulnerable, but tests show that even intelligent children are being affected. The response of educators has been to extend the use of pictures in books and to simplify the language, even at senior levels. The Universities of Oxford and Cambridge recently held joint conferences to discuss the noticeably rapid decline in literacy among their undergraduates.

G    Pictures are also used to help motivate children to read because they are beautiful and eye-catching. But motivation to read should be provided by listening to stories well read, where children imagine in response to the story. Then, as they start to read, they have this experience to help them understand the language. If we present pictures to save children the trouble of developing these creative skills, then I think we are making a great mistake.

H     Academic journals ranging from educational research, psychology, language learning, psycholinguistics, and so on cite experiments which demonstrate how detrimental pictures are for beginner readers. Here is a brief selection.


I       The research results of the Canadian educationalist Dale Willows were clear and consistent: pictures affected speed and accuracy and the closer the pictures were to the words, the slower and more inaccurate the child's reading became. She claims that when children come to a word they already know, then the pictures are unnecessary and distracting. If they do not know a word and look to the picture for a clue to its meaning, they may well be misled by aspects of the pictures which are not closely related to the meaning of the word they are trying to understand.

     Jay Samuels, an American psychologist, found that poor readers given no pictures learnt significantly more words than those learning to read with books with pictures. He examined the work of other researchers who had reported problems with the use of pictures and who found that a word without a picture was superior to a word plus a picture. When children were given words and pictures, those who seemed to ignore the pictures and pointed at the words learnt more words than the children who pointed at the pictures[17], but they still learnt fewer words than the children who had no illustrated stimuli at all.

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 14-17
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14-17 on your answer sheet.

14.    Readers are said to 'bark' at a text when ...
     A    they read too loudly.
     B    there are too many repetitive words.
     C    they are discouraged from using their imagination.
     D    they have difficulty assessing its meaning.

15.    The text suggests that...
     A    pictures in books should be less detailed.
     B    pictures can slow down reading progress.
     C    picture books are best used with younger readers.
     D    pictures make modern books too expensive.

16.   University academics are concerned because ...
     A    young people are showing less interest in higher education.

     B    students cannot understand modern academic texts.
     C    academic books are too childish for their undergraduates.
     D    there has been a significant change in student literacy.

17.    The youngest readers will quickly develop good reading skills if they ...
     A    learn to associate the words in a text with pictures.
     B    are exposed to modern teaching techniques.
     C    are encouraged to ignore pictures in the text.
     D    learn the art of telling stories.

 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 135?
Write:

YES        if the statement agrees with the information
NO        if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information about this in the passage

18    It is traditionally accepted that children's books should contain few pictures.
19    Teachers aim to teach both word recognition and word meaning.
20    Older readers are having difficulty in adjusting to texts without pictures.
21    Literacy has improved as a result of recent academic conferences.

Questions 22-25
Reading Passage 135 has ten paragraphs, A-J.
Which paragraphs state the following information?

Write the appropriate letters A-J in boxes 22-25 on your answer sheet.
NB There are more paragraphs than summaries, so you will not use them all.

22    The decline of literacy is seen in groups of differing ages and abilities.
23    Reading methods currently in use go against research findings.
24    Readers able to ignore pictures are claimed to make greater progress.
25    Illustrations in books can give misleading information about word meaning.


Question 26
From the list below choose the most suitable title for the whole of Reading Passage 135.
Write the appropriate letter A-E in box 26 on your answer sheet.

A    The global decline in reading levels
B    Concern about recent educational developments
C    The harm that picture books can cause
D    Research carried out on children's literature
E    An examination of modern reading styles

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Declining standards of literacy in schools

 

Questions 14-17
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14-17 on your answer sheet.


14.    Readers are said to 'bark' at a text when ...
Người đọc được cho là 'quát tháo' một văn bản khi ...
     A    they read too loudly.
họ đọc quá to.
     B    there are too many repetitive words.
có quá nhiều từ lặp đi lặp lại.
     C    they are discouraged from using their imagination.
họ không được khuyến khích sử dụng trí tưởng tượng của mình.


     D    they have difficulty assessing its meaning.
họ gặp khó khăn trong việc đánh giá ý nghĩa của nó.

Giải thích: đoạn D

A teacher's main concern is to help young beginner readers to develop not only the ability to recognise words, but the skills necessary to understand what these words mean[19]. Even if a child is able to read aloud fluently, he or she may not be able to understand much of it: this is called 'barking at text'.

15.    The text suggests that...
Đoạn văn gợi ý rằng...
     A    pictures in books should be less detailed.
hình ảnh trong sách nên ít chi tiết hơn.


     B    pictures can slow down reading progress.
hình ảnh có thể làm chậm quá trình đọc.

Giải thích: đoạn E

Looking at a picture actively prevents children younger than nine from creating a mental image, and can make it difficult for older children. In order to learn how to comprehend, they need to practise making their own meaning in response to text. They need to have their innate powers of imagination trained.


     C    picture books are best used with younger readers.
sách tranh được sử dụng tốt nhất với độc giả nhỏ tuổi.
     D    pictures make modern books too expensive.
tranh ảnh làm cho những cuốn sách hiện đại trở nên quá đắt đỏ.

 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 135?
Write:

YES        if the statement agrees with the information
NO        if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information about this in the passage


18.N    It is traditionally accepted that children's books should contain few pictures.
Theo truyền thống nhiều người chấp nhận rằng sách dành cho trẻ em nên chứa một ít tranh ảnh

Giải thích: Đoạn C

Amazingly, there is virtually no empirical evidence to support the use of illustrations in teaching reading. On the contrary, a great deal of empirical evidence shows that pictures interfere in a damaging way with all aspects of learning to read
Question 26

From the list below choose the most suitable title for the whole of Reading Passage 135.
Từ danh sách dưới đây chọn tiêu đề phù hợp nhất cho toàn bộ Reading Passage 135.
Write the appropriate letter A-E in box 26 on your answer sheet.

A.    The global decline in reading levels
Sự suy giảm toàn cầu về trình độ đọc
B.    Concern about recent educational developments
Lo ngại về những phát triển giáo dục gần đây
C.    The harm that picture books can cause
Tác hại mà sách tranh có thể gây ra
D.    Research carried out on children's literature
Nghiên cứu được thực hiện về văn học thiếu nhi
E .   An examination of modern reading styles
Khảo sát phong cách đọc hiện đại


 

Answer:
14 D
15 B
16 D
17 C
18 NO
19 YES
20 YES
21 NOT GIVEN
22 F
23 C
24 J
25 I
26 C

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status