ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -declining standards of literacy in schools

Declining standards of literacy in schools

A     There is a great concern in Europe and North America about declining standards of literacy in schools. In Britain, the fact that 30 per cent of 16 year olds have a reading age of 14 or less has helped to prompt massive educational changes

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Declining standards of literacy in schools

 

A     There is a great concern in Europe and North America about declining standards of literacy in schools. In Britain, the fact that 30 per cent of 16 year olds have a reading age of 14 or less has helped to prompt massive educational changes. The development of literacy has far-reaching effects on general intellectual development and thus anything which impedes the development of literacy is a serious matter for us all. So the hunt is on for the cause of the decline in literacy. The search so far has focused on socio-economic factors, or the effectiveness of 'traditional' versus 'modern' teaching techniques.

Có một mối quan tâm lớn ở Châu Âu và Bắc Mỹ về việc giảm tiêu chuẩn đọc viết trong trường học. Ở Anh, thực tế là 30% thanh niên 16 tuổi có độ tuổi đọc từ 14 trở xuống đã thúc đẩy những thay đổi lớn về giáo dục. Sự phát triển khả năng đọc viết có tác động sâu sắc đến sự phát triển trí tuệ nói chung và do đó, bất cứ điều gì cản trở sự phát triển khả năng đọc viết đều là một vấn đề nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta. Vì vậy, cuộc săn lùng nguyên nhân của sự suy giảm khả năng đọc viết đang diễn ra. Việc tìm kiếm cho đến nay đã tập trung vào các yếu tố kinh tế xã hội, hoặc hiệu quả của các kỹ thuật giảng dạy 'truyền thống' so với 'hiện đại'.

B     The fruitless search for the cause of the increase in illiteracy is a tragic example of the saying 'They can't see the wood for the trees'. When teachers use picture books, they are simply continuing a long-established tradition that is accepted without question. And for the past two decades, illustrations in reading primers have become increasingly detailed and obtrusive, while language has become impoverished - sometimes to the point of extinction.

Cuộc tìm kiếm không có kết quả nguyên nhân gia tăng nạn mù chữ  là một ví dụ bi thảm cho câu nói 'Họ không thể nhìn thấy cánh rừng vì những cái cây'. Khi giáo viên sử dụng sách tranh, họ chỉ đơn giản là tiếp tục một truyền thống lâu đời được chấp nhận mà không cần thắc mắc. Và trong hai thập kỷ qua, các hình minh họa trong sách hướng dẫn đọc ngày càng trở nên chi tiết và không phù hợp, trong khi ngôn ngữ trở nên nghèo nàn - đôi khi đến mức " tuyệt chủng".

***The origin is actually from a place called Bath, in England. It refers to a concourse of houses that were designed by the architect John Wood. There was a tree planted directly in front of these houses, and it grew quite large. So people began to exclaim: "You can't see the Wood for the tree!"
'They can't see the wood for the trees': Saying it to someone means that they are so involved in the details of something that they forget or do not realize the real purpose or importance of the thing as a wholeC     Amazingly, there is virtually no empirical evidence to support the use of illustrations in teaching reading. On the contrary, a great deal of empirical evidence shows that pictures interfere in a damaging way with all aspects of learning to read. Despite this, from North America to the Antipodes, the first books that many school children receive are totally without text.

Đáng ngạc nhiên là hầu như không có bằng chứng thực nghiệm nào hỗ trợ việc sử dụng hình ảnh minh họa trong việc dạy đọc. Ngược lại, rất nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng hình ảnh can thiệp một cách có hại vào tất cả các khía cạnh của việc học đọc. Mặc dù vậy, từ Bắc Mỹ đến các quốc gia vùng cực ( Úc và Newzealand), những cuốn sách đầu tiên mà nhiều học sinh nhận được hoàn toàn không có chữ.

D     A teacher's main concern is to help young beginner readers to develop not only the ability to recognise words, but the skills necessary to understand what these words mean. Even if a child is able to read aloud fluently, he or she may not be able to understand much of it: this is called 'barking at text'. The teacher's task of improving comprehension is made harder by influences outside the classroom. But the adverse effects of such things as television, video games, or limited language experiences at home, can be offset by experiencing 'rich' language at school.

Mối quan tâm chính của giáo viên là giúp trẻ mới bắt đầu đọc không chỉ phát triển khả năng nhận biết từ mà còn các kỹ năng cần thiết để hiểu ý nghĩa của những từ này. Ngay cả khi một đứa trẻ có thể đọc thành tiếng một cách lưu loát, chúng cũng có thể không hiểu được nhiều: điều này được gọi là 'sủa văn bản'.  Nhiệm vụ của giáo viên trong việc cải thiện khả năng hiểu ở học sinh trở nên khó khăn hơn bởi những ảnh hưởng bên ngoài lớp học. Tuy nhiên, những tác động bất lợi của những thứ như truyền hình, trò chơi điện tử hoặc trải nghiệm ngôn ngữ hạn chế ở nhà có thể được bù đắp bằng việc trải nghiệm ngôn ngữ 'phong phú' ở trường.

E     Instead, it is not unusual for a book of 30 or more pages to have only one sentence full of repetitive phrases. The artwork is often marvellous, but the pictures make the language redundant, and the children have no need to imagine anything when they read such books. Looking at a picture actively prevents children younger than nine from creating a mental image, and can make it difficult for older children. In order to learn how to comprehend, they need to practise making their own meaning in response to text. They need to have their innate powers of imagination trained.

Nhưng thay vì làm như vậy thì một cuốn sách khoảng 30 trang chỉ có một câu đầy những cụm từ lặp đi lặp lại rất phổ biến. Các tác phẩm nghệ thuật thường tuyệt vời, nhưng những bức tranh làm cho ngôn ngữ trở nên dư thừa và trẻ em không cần phải tưởng tượng bất cứ điều gì khi đọc những cuốn sách như vậy. Việc chủ động nhìn vào một bức tranh ngăn trẻ dưới chín tuổi tạo ra một hình ảnh trong đầu và có thể khiến những đứa trẻ lớn tuổi hơn khó tưởng tượng hơn. Để học cách làm hiểu, các em cần luyện tập đưa ra cách hiểu của chính mình tương ứng văn bản. Chúng cần phải để cho khả năng tưởng tượng vốn có của mình được luyện tập.

     As they grow older, many children turn aside from books without pictures, and it is a situation made more serious as our culture becomes more visual. It is hard to wean children off picture books when pictures have played a major part throughout their formative reading experiences, and when there is competition for their attention from so many other sources of entertainment. The least intelligent are most vulnerable, but tests show that even intelligent children are being affected. The response of educators has been to extend the use of pictures in books and to simplify the language, even at senior levels. The Universities of Oxford and Cambridge recently held joint conferences to discuss the noticeably rapid decline in literacy among their undergraduates.

Khi lớn hơn, nhiều trẻ em quay lưng lại với những cuốn sách không có hình ảnh, và điều đó làm cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nền văn hóa của chúng ta trở nên có tính chất hình ảnh hơn. Thật khó để bắt trẻ em bỏ sách ảnh khi tranh ảnh đã đóng một vai trò quan trọng trong suốt quá trình hình thành trải nghiệm đọc của chúng và khi có nhiều nguồn giải trí khác giành lấy sự chú ý của chúng. Những trẻ kém thông minh nhất dễ bị nguy hiểm nhất, nhưng các cuộc kiểm tra cho thấy ngay cả những đứa trẻ thông minh cũng bị ảnh hưởng. Phản ứng của các nhà giáo dục là mở rộng việc sử dụng hình ảnh trong sách và đơn giản hóa ngôn ngữ, ngay cả ở cấp cao. Đại học Oxford và Cambridge gần đây đã tổ chức các hội nghị chung để thảo luận về sự suy giảm nhanh chóng đáng chú ý về khả năng đọc viết của sinh viên chưa tốt nghiệp.

G    Pictures are also used to help motivate children to read because they are beautiful and eye-catching. But motivation to read should be provided by listening to stories well read, where children imagine in response to the story. Then, as they start to read, they have this experience to help them understand the language. If we present pictures to save children the trouble of developing these creative skills, then I think we are making a great mistake.

Hình ảnh cũng được sử dụng để khuyến khích trẻ em đọc vì chúng đẹp và bắt mắt. Nhưng động lực để đọc nên được cung cấp bằng cách lắng nghe những câu chuyện được kể hấp dẫn, nơi trẻ em tưởng tượng hưởng ứng câu chuyện. Sau đó, khi chúng bắt đầu đọc, chúng có kinh nghiệm này để giúp chúng hiểu ngôn ngữ. Nếu chúng ta trình bày tranh tranh để giúp trẻ em không gặp khó khăn trong việc phát triển những kỹ năng sáng tạo này, thì tôi nghĩ chúng ta đang mắc một sai lầm lớn.

H     Academic journals ranging from educational research, psychology, language learning, psycholinguistics, and so on cite experiments which demonstrate how detrimental pictures are for beginner readers. Here is a brief selection.

Các tạp chí học thuật từ nghiên cứu giáo dục, tâm lý học, học ngôn ngữ, ngôn ngữ học tâm lý, v.v. đều trích dẫn các thí nghiệm chứng minh ảnh có hại như thế nào đối với người đọc mới bắt đầu. Đây là một cách lựa chọn ngắn gọn.

I       The research results of the Canadian educationalist Dale Willows were clear and consistent: pictures affected speed and accuracy and the closer the pictures were to the words, the slower and more inaccurate the child's reading became. She claims that when children come to a word they already know, then the pictures are unnecessary and distracting. If they do not know a word and look to the picture for a clue to its meaning, they may well be misled by aspects of the pictures which are not closely related to the meaning of the word they are trying to understand.

Kết quả nghiên cứu của nhà giáo dục người Canada Dale Willows rất rõ ràng và nhất quán: hình ảnh ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác và hình ảnh càng gần với từ ngữ thì trẻ đọc càng chậm và càng không chính xác. Cô ấy tuyên bố rằng khi trẻ em tiếp cận một từ mà chúng đã biết, thì những bức tranh là không cần thiết và gây mất tập trung. Nếu chúng không biết một từ và nhìn vào bức tranh để tìm manh mối về nghĩa của từ đó, chúng có thể bị hiểu sai bởi các khía cạnh của bức tranh không liên quan chặt chẽ đến nghĩa của từ mà chúng đang cố gắng hiểu.

     Jay Samuels, an American psychologist, found that poor readers given no pictures learnt significantly more words than those learning to read with books with pictures. He examined the work of other researchers who had reported problems with the use of pictures and who found that a word without a picture was superior to a word plus a picture. When children were given words and pictures, those who seemed to ignore the pictures and pointed at the words learnt more words than the children who pointed at the pictures[17], but they still learnt fewer words than the children who had no illustrated stimuli at all.

Jay Samuels, một nhà tâm lý học người Mỹ, phát hiện ra rằng những người đọc kém không được cung cấp tranh ảnh học được nhiều từ hơn đáng kể so với những người học đọc bằng sách có tranh ảnh. Ông đã xem xét công trình của các nhà nghiên cứu khác, những người đã báo cáo các vấn đề về việc sử dụng hình ảnh và nhận thấy rằng một từ không có hình ảnh tốt hơn một từ có hình ảnh. Khi những đứa trẻ được đưa cho các từ và hình ảnh, những đứa trẻ dường như phớt lờ những bức tranh và chỉ vào từ ngữ đã học được nhiều từ hơn những đứa trẻ chỉ vào những bức tranh, nhưng chúng vẫn học được ít từ hơn những đứa trẻ không được khuyến kích học đọc bằng tranh ảnh.

 

 

Questions 14-17
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14-17 on your answer sheet.

14.    Readers are said to 'bark' at a text when ...
     A    they read too loudly.
     B    there are too many repetitive words.
     C    they are discouraged from using their imagination.
     D    they have difficulty assessing its meaning.

15.    The text suggests that...
     A    pictures in books should be less detailed.
     B    pictures can slow down reading progress.
     C    picture books are best used with younger readers.
     D    pictures make modern books too expensive.

16.   University academics are concerned because ...
     A    young people are showing less interest in higher education.

     B    students cannot understand modern academic texts.
     C    academic books are too childish for their undergraduates.
     D    there has been a significant change in student literacy.

17.    The youngest readers will quickly develop good reading skills if they ...
     A    learn to associate the words in a text with pictures.
     B    are exposed to modern teaching techniques.
     C    are encouraged to ignore pictures in the text.
     D    learn the art of telling stories.

 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 135?
Write:

YES        if the statement agrees with the information
NO        if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information about this in the passage

18    It is traditionally accepted that children's books should contain few pictures.
19    Teachers aim to teach both word recognition and word meaning.
20    Older readers are having difficulty in adjusting to texts without pictures.
21    Literacy has improved as a result of recent academic conferences.

Questions 22-25
Reading Passage 135 has ten paragraphs, A-J.
Which paragraphs state the following information?

Write the appropriate letters A-J in boxes 22-25 on your answer sheet.
NB There are more paragraphs than summaries, so you will not use them all.

22    The decline of literacy is seen in groups of differing ages and abilities.
23    Reading methods currently in use go against research findings.
24    Readers able to ignore pictures are claimed to make greater progress.
25    Illustrations in books can give misleading information about word meaning.


Question 26
From the list below choose the most suitable title for the whole of Reading Passage 135.
Write the appropriate letter A-E in box 26 on your answer sheet.

A    The global decline in reading levels
B    Concern about recent educational developments
C    The harm that picture books can cause
D    Research carried out on children's literature
E    An examination of modern reading styles

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Declining standards of literacy in schools

 

Questions 14-17
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14-17 on your answer sheet.


14.    Readers are said to 'bark' at a text when ...
Người đọc được cho là 'quát tháo' một văn bản khi ...
     A    they read too loudly.
họ đọc quá to.
     B    there are too many repetitive words.
có quá nhiều từ lặp đi lặp lại.
     C    they are discouraged from using their imagination.
họ không được khuyến khích sử dụng trí tưởng tượng của mình.


     D    they have difficulty assessing its meaning.
họ gặp khó khăn trong việc đánh giá ý nghĩa của nó.

Giải thích: đoạn D

A teacher's main concern is to help young beginner readers to develop not only the ability to recognise words, but the skills necessary to understand what these words mean[19]. Even if a child is able to read aloud fluently, he or she may not be able to understand much of it: this is called 'barking at text'.

15.    The text suggests that...
Đoạn văn gợi ý rằng...
     A    pictures in books should be less detailed.
hình ảnh trong sách nên ít chi tiết hơn.


     B    pictures can slow down reading progress.
hình ảnh có thể làm chậm quá trình đọc.

Giải thích: đoạn E

Looking at a picture actively prevents children younger than nine from creating a mental image, and can make it difficult for older children. In order to learn how to comprehend, they need to practise making their own meaning in response to text. They need to have their innate powers of imagination trained.


     C    picture books are best used with younger readers.
sách tranh được sử dụng tốt nhất với độc giả nhỏ tuổi.
     D    pictures make modern books too expensive.
tranh ảnh làm cho những cuốn sách hiện đại trở nên quá đắt đỏ.16.   University academics are concerned because ...
Các học giả đại học lo ngại vì ...
     A    young people are showing less interest in higher education.
những người trẻ tuổi đang tỏ ra ít quan tâm đến giáo dục đại học hơn.
     B    students cannot understand modern academic texts.
học sinh không thể hiểu văn bản học thuật hiện đại.
     C    academic books are too childish for their undergraduates.
sách học thuật quá trẻ con đối với sinh viên đại học của họ.


     D    there has been a significant change in student literacy.

trình độ đọc viết của học sinh có thay đổi rõ rệt.

Giải thích: Đoạn F

 The Universities of Oxford and Cambridge recently held joint conferences to discuss the noticeably rapid decline in literacy among their undergraduates.


17.    The youngest readers will quickly develop good reading skills if they ...
Những độc giả nhỏ tuổi nhất sẽ nhanh chóng phát triển kỹ năng đọc tốt nếu họ ...
     A.    learn to associate the words in a text with pictures.
học cách liên kết các từ trong văn bản với hình ảnh.
     B.    are exposed to modern teaching techniques.
được tiếp xúc với các kỹ thuật giảng dạy hiện đại.


     C.    are encouraged to ignore pictures in the text.
được khuyến khích bỏ qua hình ảnh trong văn bản.

Giải thích: đoạn G

Pictures are also used to help motivate children to read because they are beautiful and eye-catching. But motivation to read should be provided by listening to stories well read, where children imagine in response to the story. Then, as they start to read, they have this experience to help them understand the language. If we present pictures to save children the trouble of developing these creative skills, then I think we are making a great mistake.


     D.    learn the art of telling stories.
tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 135?
Write:

YES        if the statement agrees with the information
NO        if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information about this in the passage


18.F    It is traditionally accepted that children's books should contain few pictures.
Theo truyền thống, sách dành cho trẻ em nên chứa ít hình ảnh.

Giải thích: Đoạn B

When teachers use picture books, they are simply continuing a long-established tradition that is accepted without question. And for the past two decades, illustrations in reading primers have become increasingly detailed and obtrusive


19.T    Teachers aim to teach both word recognition and word meaning.
Mục tiêu của giáo viên là dạy cả nhận dạng từ và nghĩa của từ.

Giải thích: Đoạn C

A teacher's main concern is to help young beginner readers to develop not only the ability to recognise words, but the skills necessary to understand what these words mean


20.F    Older readers are having difficulty in adjusting to texts without pictures.
Những người đọc lớn tuổi hơn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh, thích nghi với các loại văn bản không có hình ảnh.

Giải thích: Đoạn E, họ không thích nghi, điều chỉnh để sử dụng với sách không có tranh mà họ quay lưng lại với loại sách như vậy luôn.

  As they grow older, many children turn aside from books without pictures, and it is a situation made more serious as our culture becomes more visual


21.NG    Literacy has improved as a result of recent academic conferences.
Khả năng đọc viết đã được cải thiện nhờ các hội nghị học thuật gần đây.

Giải thích: không có thông tin

 

Questions 22-25
Reading Passage 135 has ten paragraphs, A-J.
Which paragraphs state the following information?

Write the appropriate letters A-J in boxes 22-25 on your answer sheet.
NB There are more paragraphs than summaries, so you will not use them all.

 

22.F    The decline of literacy is seen in groups of differing ages and abilities.
Tỷ lệ biết chữ giảm sút được nhận thấy ở các nhóm có độ tuổi và khả năng khác nhau.

Giải thích: đoạn F

As they grow older, many children turn aside from books without pictures, and it is a situation made more serious as our culture becomes more visual. It is hard to wean children off picture books when pictures have played a major part throughout their formative reading experiences, and when there is competition for their attention from so many other sources of entertainment. The least intelligent are most vulnerable, but tests show that even intelligent children are being affected. The response of educators has been to extend the use of pictures in books and to simplify the language, even at senior levels. The Universities of Oxford and Cambridge recently held joint conferences to discuss the noticeably rapid decline in literacy among their undergraduates.

23.C    Reading methods currently in use go against research findings.
Các phương pháp đọc hiện đang được sử dụng đi ngược lại kết quả nghiên cứu.

Giải thích: đoạn C

Amazingly, there is virtually no empirical evidence to support the use of illustrations in teaching reading. On the contrary, a great deal of empirical evidence shows that pictures interfere in a damaging way with all aspects of learning to read. Despite this, from North America to the Antipodes, the first books that many school children receive are totally without text.


24.J    Readers able to ignore pictures are claimed to make greater progress.
Người đọc có thể bỏ qua những tranh ảnh được cho là tạo ra sự tiến bộ hơn.

Giải thích: đoạn J

 Jay Samuels, an American psychologist, found that poor readers given no pictures learnt significantly more words than those learning to read with books with pictures. He examined the work of other researchers who had reported problems with the use of pictures and who found that a word without a picture was superior to a word plus a picture.


25.I    Illustrations in books can give misleading information about word meaning.
Hình minh họa trong sách có thể cung cấp thông tin sai lệch về nghĩa của từ.

Giải thích: đoạn I

She claims that when children come to a word they already know, then the pictures are unnecessary and distracting. If they do not know a word and look to the picture for a clue to its meaning, they may well be misled by aspects of the pictures which are not closely related to the meaning of the word they are trying to understand.


Question 26

From the list below choose the most suitable title for the whole of Reading Passage 135.
Từ danh sách dưới đây chọn tiêu đề phù hợp nhất cho toàn bộ Reading Passage 135.
Write the appropriate letter A-E in box 26 on your answer sheet.

A.    The global decline in reading levels
Sự suy giảm toàn cầu về trình độ đọc
B.    Concern about recent educational developments
Lo ngại về những phát triển giáo dục gần đây
C.    The harm that picture books can cause
Tác hại mà sách tranh có thể gây ra
D.    Research carried out on children's literature
Nghiên cứu được thực hiện về văn học thiếu nhi
E .   An examination of modern reading styles
Khảo sát phong cách đọc hiện đại

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14 D
15 B
16 D
17 C
18 NO
19 YES
20 YES
21 NOT GIVEN
22 F
23 C
24 J
25 I
26 C

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status