ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Votes for Women

Votes for Women

The suffragette movement, which campaigned for votes for women in the early twentieth century, is most commonly associated with the Pankhurst family and militant acts of varying degrees of violence. The Museum of London has drawn on its archive collection to convey a fresh picture with its exhibition

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Votes for Women

 

The suffragette movement, which campaigned for votes for women in the early twentieth century, is most commonly associated with the Pankhurst family and militant acts of varying degrees of violence. The Museum of London has drawn on its archive collection to convey a fresh picture with its exhibition.  [The Purple, White and Green: Suffragettes in London 1906 – 14]

Phong trào đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ vào đầu thế kỷ 20 thường gắn liền với gia đình Pankhurst và các hành động đấu tranh ở các mức độ bạo lực khác nhau. Bảo tàng Luân Đôn đã mang ra bộ sưu tập lưu trữ của mình để truyền tải một bức tranh mới trong cuộc triển lãm của nó. [The Purple, White and Green: Suffragettes in London 1906 – 14]

The name is a reference to the colour scheme that the Women's Social and Political Union (WSPU) created to give the movement a uniform, nationwide image. By doing so, it became one of the first groups to project a corporate identity, and it is this advanced marketing strategy, along with the other organisational and commercial achievements of the WSPU, to which the exhibition is devoted. ĐOẠN 1

Cái tên này liên quan đến ý đồ về màu sắc mà Liên minh Chính trị và Xã hội Phụ nữ (WSPU) đã tạo ra để tạo cho phong trào một hình ảnh thống nhất trên toàn quốc. Bằng cách làm như vậy, nó đã trở thành một trong những nhóm đầu tiên thể hiện rõ bản sắc đoàn thể và chính chiến lược tiếp thị tiên tiến này, cùng với các thành tựu mang tính thương mại và tổ chức khác của WSPU là điều mà mà triễn lãm này thể hiện. 

Formed in 1903 by the political campaigner Mrs Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia, the WSPU began an educated campaign to put women's suffrage on the political agenda. New Zealand, Australia and parts of the United States had already enfranchised women, and growing numbers of their British counterparts wanted the same opportunity. ĐOẠN 2

Được thành lập vào năm 1903 bởi nhà vận động chính trị Bà Emmeline Pankhurst và các con gái của bà là Christabel và Sylvia, WSPU bắt đầu một chiến dịch có giáo dục nhằm đưa quyền bầu cử của phụ nữ vào chương trình nghị sự chính trị. New Zealand, Úc và một số vùng của Hoa Kỳ đã trao quyền bầu cử cho phụ nữ và ngày càng có nhiều phụ nữ người Anh cũng muốn có cơ hội tương tự.

With their slogan 'Deeds not words', and the introduction of the colour scheme, the WSPU soon brought the movement the cohesion and focus it had previously lacked. Membership grew rapidly as women deserted the many other, less directed, groups and joined it. By 1906 the WSPU headquarters, called the Women's Press Shop, had been established in Charing Cross Road and in spite of limited communications (no radio or television, and minimal use of the telephone) the message had spread around the country, with members and branch officers stretching to as far away as Scotland. ĐOẠN 3

Với khẩu hiệu 'hành động thay lời nói' và sự giới thiệu về ý tưởng màu sắc, WSPU đã sớm mang lại cho phong trào sự gắn kết và sự tập trung còn thiếu trước đây. Số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng khi phụ nữ rời bỏ nhiều nhóm thiếu định hướng khác và tham gia phong trào này. Đến năm 1906, trụ sở của WSPU, được gọi là Women's Press Shop, đã được thành lập ở Charing Cross Road và mặc dù thông tin liên lạc hạn chế (không có đài hoặc truyền hình và sử dụng điện thoại rất ít) nhưng thông điệp đã lan rộng khắp đất nước, với các thành viên và văn phòng chi nhánh kéo dài đến tận Scotland.

The newspapers produced by the WSPU, first Votes for Women and later The Suffragette, played a vital role in this communication. Both were sold throughout the country and proved an invaluable way of informing members of meetings, marches, fund-raising events and the latest news and views on the movement. ĐOẠN 4

Các tờ báo do WSPU tạo ra, đầu tiên là Votes for Women và sau đó là The Suffragette, đã đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động truyền thông này. Cả hai tờ báo đều được bán trên khắp đất nước và tỏ ra là một cách vô giá để thông báo cho các thành viên về các cuộc họp, diễu hành, sự kiện gây quỹ cũng như những tin tức và quan điểm mới nhất về phong trào.

Equally importantly for a rising political group, the newspaper returned a profit. This was partly because advertising space was bought in the paper by large department stores such as Selfridges, and jewellers such as Mappin & Webb. These two, together with other like-minded commercial enterprises sympathetic to the cause, had quickly identified a direct way to reach a huge market of women, many with money to spend. ĐOẠN 5

Điều quan trọng không kém đối với một nhóm chính trị đang lên là tờ báo đã mang lại lợi nhuận. Điều này một phần là do không gian quảng cáo đã được mua trên báo bởi các cửa hàng bách hóa lớn như Selfridges và các tiệm kim hoàn như Mappin & Webb. Hai doanh nghiệp này, cùng với các doanh nghiệp thương mại có cùng chí hướng khác đồng tình với động cơ của phong trào, đã nhanh chóng xác định một cách trực tiếp để tiếp cận thị trường phụ nữ khổng lồ, nhiều người có tiền để chi tiêu.

The creation of the colour scheme provided another money-making opportunity which the WSPU was quick to exploit. The group began to sell playing cards, board games, Christmas and greeting cards, and countless other goods, all in the purple, white and green colours. In 1906 such merchandising of a corporate identity was a new marketing concept. ĐOẠN 6

Việc tạo ra ý tưởng màu sắc đã mang lại một cơ hội kiếm tiền khác mà WSPU đã nhanh chóng khai thác. Nhóm bắt đầu bán các bộ bài, các bộ đồ chơi trên bàn, thiệp Giáng sinh và thiệp chúc mừng, cùng vô số mặt hàng khác, tất cả đều có màu tím, trắng và xanh lá cây. Vào năm 1906, việc buôn bán có bản sắc công ty như vậy là một khái niệm tiếp thị mới.

 

But the paper and merchandising activities alone did not provide sufficient funds for the WSPU to meet organisational costs, so numerous other fund-raising activities combined to fill the coffers of the 'war chest'. The most notable of these was the Woman's Exhibition, which took place in 1909 in a Knightsbridge ice-skating rink, and in 10 days raised the equivalent of £250,000 today. ĐOẠN 7

Nhưng chỉ riêng các hoạt động buôn bán và hoạt động báo chí đã không cung cấp đủ kinh phí để WSPU đáp ứng các chi phí tổ chức, vì vậy nhiều hoạt động gây quỹ khác đã kết hợp lại để lấp đầy két tiền của 'hòm chiến tranh'. Hoạt động gây quỹ đáng chú ý nhất trong số này là Triển lãm Phụ nữ, diễn ra vào năm 1909 tại một sân trượt băng ở Knightsbridge, và trong 10 ngày đã quyên góp được số tiền tương đương 250.000 bảng Anh ngày nay.

The Museum of London's exhibition is largely visual, with a huge number of items on show. Against a quiet background hum of street sounds, copies of The Suffragette, campaign banners and photographs are all on display, together with one of Mrs Pankhurst's shoes and a number of purple, white and green trinkets. ĐOẠN 8
Triển lãm của Bảo tàng Luân Đôn chủ yếu là thuộc về phần nhìn, với một số lượng lớn các mặt hàng được trưng bày. Trên nền nhạc là âm thanh rù rì của phố phường, các bản sao của tờ The Suffragette, các biểu ngữ và ảnh chiến dịch đều được trưng bày, cùng với một trong những đôi giày của bà Pankhurst và một số đồ trang sức không giá trị màu tím, trắng và xanh lá cây.


Photographs depict vivid scenes of a suffragette's life: WSPU members on a self-proclaimed 'monster' march, wearing their official uniforms of a white frock decorated with purple, white and green accessories; women selling The Suffragette at street corners, or chalking up pavements with details of a forthcoming meeting. ĐOẠN 9

Các bức ảnh mô tả những cảnh sống động về cuộc sống của một người phụ nữ của phong trào đòi quyền bầu cử: Các thành viên WSPU trong một cuộc diễu hành tự xưng là 'quái vật', mặc đồng phục chính thức của họ là áo choàng dài màu trắng được trang trí bằng các phụ kiện màu tím, trắng và xanh lá cây; những người phụ nữ bán tờ The Suffragette ở các góc phố, hoặc viết phấn lên vỉa hè với thông tin chi tiết về một cuộc họp sắp tới.

Windows display postcards and greeting cards designed by women artists for the movement, and the quality of the artwork indicates the wealth of resources the WSPU could call on from its talented members. ĐOẠN 10

Các cửa sổ trưng bày bưu thiếp và thiệp chúc mừng do các nghệ sĩ nữ thiết kế cho phong trào và chất lượng của tác phẩm nghệ thuật cho thấy nguồn lực phong phú mà WSPU có thể kêu gọi từ các thành viên tài năng của mình.

Visitors can watch a short film made up of old newsreels and cinema material which clearly reveals the political mood of the day towards the suffragettes. The programme begins with a short film devised by the 'antis' - those opposed to women having the vote -depicting a suffragette as a fierce harridan bullying her poor, abused husband. Original newsreel footage shows the suffragette Emily Wilding Davison throwing herself under King George V's horse at a famous race. ĐOẠN 11

Du khách có thể xem một bộ phim ngắn được làm từ các mẩu phim thời sự cũ và tư liệu điện ảnh bộc lộ rõ ràng thái độ chính trị ngày đó của những người phụ nữ của phong trào đòi quyền bầu cử. Chương trình bắt đầu bằng một đoạn phim ngắn do những người chống lại phong trào nghĩ ra - những người phản đối việc phụ nữ đi bỏ phiếu - miêu tả một người phụ nữ đi bầu cử như một người đàn bà độc ác bắt nạt người chồng tội nghiệp, bị bạo hành của cô. Đoạn phim thời sự gốc chiếu cảnh người phụ nữ của phong trào bầu cử Emily Wilding Davison ném mình xuống ngựa của Vua George V tại một cuộc đua nổi tiếng.

Although the exhibition officially charts the years 1906 to 1914, graphic display boards outlining the bills of the enfranchisement of 1918 and 1928, which gave the adult female populace of Britain the vote, show what was achieved. It demonstrates how advanced the suffragettes were in their thinking, in the marketing of their campaign, and in their work as shrewd and skillful image-builders. It also conveys a sense of the energy and ability the suffragettes brought to their fight for freedom and equality. And it illustrates the intelligence employed by women who were at that time deemed by several politicians to have 'brains too small to know how to vote'. ĐOẠN 12

Mặc dù triển lãm này được xác định chính thức từ năm 1906 đến 1914, nhưng trên các bảng trình bày biểu đồ đã thể hiện các dự luật về quyền bầu cử vào năm 1918 và 1928, dự luật mà đã mang lại quyền bầu cử cho phụ nữ trưởng thành của Anh điều này cho thấy những gì mà phong trào đã đạt được. Nó chứng tỏ tư duy tiến bộ của những người bầu cử trong việc tiếp thị chiến dịch và trong công việc của họ cho thấy họ là những người xây dựng hình ảnh khôn ngoan và khéo léo. Nó cũng truyền tải khả năng hoạt động tích cực và tài năng mà những người bầu cử mang lại cho cuộc đấu tranh vì tự do và bình đẳng của họ. Và nó chứng minh cho sự dụng trí của những phụ nữ mà vào thời điểm đó bị một số chính trị gia coi là có 'bộ não quá nhỏ để biết cách bỏ phiếu'.

 

 

Questions 14 and 15
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14 and 15 on your answer sheet.

14. What is the main aspect of the suffragette movement's work to which the exhibition at the Museum of London is devoted?
     A. the role of the Pankhurst family in the suffrage movement
     B. the violence of the movement's political campaign
     C. the success of the movement's corporate image
     D. the movement's co-operation with suffrage groups overseas

15. Why was the WSPU more successful than other suffrage groups?
     A. Its leaders were much better educated.
     B. It received funding from movements abroad.
     C. It had access to new technology.
     D. It had a clear purpose and direction.

Question 16
Choose TWO letters A-E and write them in boxes 16 on your answer sheet.

In which TWO of the following years were laws passed allowing British women to vote?
     A 1906
     B 1909
     C 1914
     D 1918
     E 1928

Questions 17-19
Complete the notes below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from Reading Passage for each answer.

write the answers in boxes 17-19  on your answer sheet.

Three ways in which the WSPU raised money:

•  the newspapers: mainly through selling ..........17..........
•  merchandising activities: selling a large variety of goods produced in their ..........18..........
•  additional fund-raising activities: for example, ..........19..........

Questions 20-26
Do the following statements reflect the situation as described by the writer in Reading Passage?
Write:

YES if the statement reflects the situation as described by the writer
NO if the statement contradicts the writer
NOT GIVEN if it is impossible to know what the situation is from the passage

20 In 1903 women in Australia were still not allowed to vote.
21 The main organs of communication for the WSPU were its two newspapers.
22 The work of the WSPU was mainly confined to London and the south.
23 The WSPU's newspapers were mainly devoted to society news and gossip.
24 The Woman's Exhibition in 1909 met with great opposition from Parliament.
25 The Museum of London exhibition includes some of the goods sold by the movement.
26 The opponents of the suffragettes made films opposing the movement.

Question 27
Choose the appropriate letter, A-D and write it in boxes 27 on your answer sheet.

The writer of the article finds the exhibition to be
     A misleading.
     B exceptional.
     C disappointing.
     D informative.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Votes for Women

 

Questions 14 and 15
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14 and 15 on your answer sheet.

 

14. What is the main aspect of the suffragette movement's work to which the exhibition at the Museum of London is devoted?
Khía cạnh chính trong hoạt động của phong trào đấu tranh đòi quyền bầu cử mà cuộc triển lãm tại Bảo tàng London dành cho là gì?

     A. the role of the Pankhurst family in the suffrage movement
vai trò của gia đình Pankhurst trong phong trào bầu cử
     B. the violence of the movement's political campaign
bạo lực của chiến dịch chính trị của phong trào


     C. the success of the movement's corporate image
sự thành công của hình ảnh đoàn thể của phong trào

Giải thích: đoạn 1

The name is a reference to the colour scheme that the Women's Social and Political Union (WSPU) created to give the movement a uniform, nationwide image. By doing so, it became one of the first groups to project a corporate identity, and it is this advanced marketing strategy, along with the other organisational and commercial achievements of the WSPU, to which the exhibition is devoted.


     D. the movement's co-operation with suffrage groups overseas
sự hợp tác của phong trào với các nhóm đấu tranh ở nước ngoài

 

 


15. Why was the WSPU more successful than other suffrage groups?
Tại sao WSPU lại thành công hơn các nhóm đòi quyền bầu cử khác?

 

     A. Its leaders were much better educated.
Các nhà lãnh đạo của nó được giáo dục tốt hơn nhiều.

     B. It received funding from movements abroad.
Nó nhận được tài trợ từ các phong trào ở nước ngoài.
     C. It had access to new technology.
Nó được tiếp cận với công nghệ mới.


     D. It had a clear purpose and direction.
Nó có mục đích và phương hướng rõ ràng.

 

Giải thích: đoạn 3, mọi người từ bỏ các nhóm khác vì nó không có định hướng = less directed 

Membership grew rapidly as women deserted the many other, less directed, groups and joined it

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

 

Question 16
Choose TWO letters A-E and write them in boxes 16 on your answer sheet.

In which TWO of the following years were laws passed allowing British women to vote?

Trong HAI năm nào sau đây luật được thông qua cho phép phụ nữ Anh bỏ phiếu?


     A 1906
     B 1909
     C 1914
     D 1918
     E 1928

Giải thích:đoạn 12

Although the exhibition officially charts the years 1906 to 1914, graphic display boards outlining the bills of the enfranchisement of 1918 and 1928, which gave the adult female populace of Britain the vote, show what was achieved.

 

 

Questions 17-19
Complete the notes below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from Reading Passage for each answer.

write the answers in boxes 17-19  on your answer sheet.

Three ways in which the WSPU raised money:

Ba cách mà WSPU gây quỹ:

•  the newspapers: mainly through selling ..........17..advertising space........

các tờ báo: chủ yếu thông qua việc bán không gian quảng cáo.

Giải thích: đoạn 5

This was partly because advertising space was bought in the paper by large department stores such as Selfridges, and jewellers such as Mappin & Webb

--------------------------
•  merchandising activities: selling a large variety of goods produced in their ..........18...colours.......

hoạt động buôn bán: bán nhiều loại hàng hóa được sản xuất theo màu sắc của họ.

Giải thích: đoạn 5

The group began to sell playing cards, board games, Christmas and greeting cards, and countless other goods, all in the purple, white and green colours. 

--------------------------
•  additional fund-raising activities: for example, ..........19.the Woman's Exhibition.........

các hoạt động gây quỹ bổ sung: ví dụ: Triển lãm Phụ nữ.

Giải thích: đoạn 5

But the paper and merchandising activities alone did not provide sufficient funds for the WSPU to meet organisational costs, so numerous other fund-raising activities combined to fill the coffers of the 'war chest'. The most notable of these was the Woman's Exhibition, which took place in 1909 in a Knightsbridge ice-skating rink, and in 10 days raised the equivalent of £250,000 today.

Questions 20-26
Do the following statements reflect the situation as described by the writer in Reading Passage?
Write:

YES if the statement reflects the situation as described by the writer
NO if the statement contradicts the writer
NOT GIVEN if it is impossible to know what the situation is from the passage


20.F In 1903 women in Australia were still not allowed to vote.
Vào năm 1903, phụ nữ ở Úc vẫn chưa được phép bầu cử.

Giải thích: đoạn 2

Formed in 1903 by the political campaigner Mrs Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia, the WSPU began an educated campaign to put women's suffrage on the political agenda. New Zealand, Australia and parts of the United States had already enfranchised women, and growing numbers of their British counterparts wanted the same opportunity.


21.T The main organs of communication for the WSPU were its two newspapers.
Cơ quan truyền thông chính của WSPU là hai tờ báo của nó.

Giải thích: đoạn 4

The newspapers produced by the WSPU, first Votes for Women and later The Suffragette, played a vital role in this communication


22.F The work of the WSPU was mainly confined to London and the south.
Hoạt động của WSPU chủ yếu giới hạn ở London và miền nam.

Giải thích: đoạn 4

The newspapers produced by the WSPU, first Votes for Women and later The Suffragette, played a vital role in this communication. Both were sold throughout the countr.


23.F The WSPU's newspapers were mainly devoted to society news and gossip.
Các tờ báo của WSPU chủ yếu dành cho tin tức xã hội và tin đồn.

Giải thích: đoạn 4

The newspapers produced by the WSPU, first Votes for Women and later The Suffragette, played a vital role in this communication. Both were sold throughout the country and proved an invaluable way of informing members of meetings, marches, fund-raising events and the latest news and views on the movement.


24.NG The Woman's Exhibition in 1909 met with great opposition from Parliament.
Triển lãm Phụ nữ năm 1909 vấp phải sự phản đối kịch liệt của Nghị viện.

Giải thích: đoạn 7, không nói gì về thông tin này

The most notable of these was the Woman's Exhibition, which took place in 1909 in a Knightsbridge ice-skating rink, and in 10 days raised the equivalent of £250,000 today.


25.T The Museum of London exhibition includes some of the goods sold by the movement.
Triển lãm Bảo tàng Luân Đôn bao gồm một số hàng hóa được bán bởi phong trào.

Giải thích: đoạn 10

Windows display postcards and greeting cards designed by women artists for the movement, and the quality of the artwork indicates the wealth of resources the WSPU could call on from its talented members.


26.T The opponents of the suffragettes made films opposing the movement.
Những người phản đối những người bầu cử đã làm những bộ phim phản đối phong trào.

Giải thích: đoạn 11

The programme begins with a short film devised by the 'antis' - those opposed to women having the vote -depicting a suffragette as a fierce harridan bullying her poor, abused husband. 

 

Question 27
Choose the appropriate letter, A-D and write it in boxes 27 on your answer sheet.

 

The writer of the article finds the exhibition to be
Người viết bài thấy triển lãm là

     A misleading.
Một sai lầm.

     B exceptional.
đặc biệt

     C disappointing.
thất vọng.


     D informative.

Cung cấp nhiều tin tức

Giải thích: đoạn 8,9,10,11

The Museum of London's exhibition is largely visual, with a huge number of items on show.

Photographs depict vivid scenes of a suffragette's life: WSPU members on a self-proclaimed 'monster' march, wearing their official uniforms of a white frock decorated with purple, white and green accessories; women selling The Suffragette at street corners, or chalking up pavements with details of a forthcoming meeting.

Windows display postcards and greeting cards designed by women artists for the movement, and the quality of the artwork indicates the wealth of resources the WSPU could call on from its talented members. 

Visitors can watch a short film made up of old newsreels and cinema material which clearly reveals the political mood of the day towards the suffragettes. 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. С
15. D
16. D and E
17. (selling) advertising (space)
18. colour scheme // (three) colours // purple, white (and) green
19. (the) Woman’s Exhibition
20. NO
21. YES
22. NO
23. NO
24. NOT GIVEN
25. YES
26. YES
27. D

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status