ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - What is a port city?

What is a port city?

The port city provides a fascinating and rich understanding of the movement of people and goods around the world. We understand a port as a centre of land-sea exchange, and as a major source of livelihood and a major force for cultural mixing.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

What is a port city?

 A  A port must be distinguished from a harbour. They are two very different things. Most ports have poor harbours, and many fine harbours see few ships. Harbour is a physical concept, a shelter for ships; port is an economic concept, a centre of land-sea exchange which requires good access to a hinterland even more than a sea-linked foreland. It is landward access, which is productive of goods for export and which demands imports, that is critical. Poor harbours can be improved with breakwaters and dredging if there is a demand for a port. Madras and Colombo are examples of harbours expensively improved by enlarging, dredging and building breakwaters.

Một cảng phải được phân biệt với một bến cảng. Chúng là hai thứ rất khác nhau. Hầu hết các cảng có bến cảng tồi tàn, và nhiều bến cảng chỉ có ít tàu. Bến cảng là một khái niệm vật chất, là nơi trú ẩn cho các con tàu; cảng là một khái niệm kinh tế, một trung tâm trao đổi giữa đất liền và biển đòi hỏi khả năng tiếp cận tốt với vùng nội địa thậm chí còn tiếp cận nhiều hơn với mũi đất nối liền với biển. Chính khả năng tiếp cận với đất liền là yếu tố hữu ích đối với hàng hóa xuất khẩu và cần cho hàng nhập khẩu, điều đó rất quan trọng. Các cảng nghèo có thể được cải thiện bằng đê chắn sóng và nạo vét nếu có nhu cầu về cảng. Madras và Colombo là những ví dụ về các bến cảng được cải thiện tốn kém bằng cách mở rộng, nạo vét và xây dựng đê chắn sóng.

B Port cities become industrial, financial and service centres and political capitals because of their water connections and the urban concentration which arises there and later draws to it railways, highways and air routes. Water transport means cheap access, the chief basis of all port cities. Many of the world's biggest cities, for example, London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia and San Francisco began as ports - that is, with land-sea exchange as their major function - but they have since grown disproportionately in other respects so that their port functions are no longer dominant. They remain different kinds of places from non-port cities and their port functions account for that difference.

Các thành phố cảng trở thành các trung tâm công nghiệp, tài chính và dịch vụ và các thủ đô chính trị nhờ các đường liên kết đường thủy và sự tập trung đô thị mọc lên ở đó và sau đó kéo theo các tuyến đường sắt, đường cao tốc và đường hàng không. Giao thông đường thủy có nghĩa là sự tiếp cận giá rẻ, cơ sở chính của tất cả các thành phố cảng. Nhiều thành phố lớn nhất thế giới, chẳng hạn như London, New York, Thượng Hải, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia và San Francisco đã bắt đầu với tư cách là cảng - nghĩa là với chức năng chính là trao đổi giữa đất liền-biển - nhưng từ đó chúng phát triển không cân đối với các phương diện khác vậy nên các chức năng cảng của chúng không còn chiếm ưu thế nữa. Chúng vẫn còn những loại địa điểm khác ( ngoài các địa điểm cảng như khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm mua sắm) so với các thành phố không có cảng và chức năng cảng của chúng mới giải thích cho sự khác biệt giữa thành phố có cảng và thành phố không có cảng.

C Port functions, more than anything else, make a city cosmopolitan. A port city is open to the world. In it races, cultures, and ideas, as well as goods from a variety of places, jostle, mix and enrich each other and the life of the city. The smell of the sea and the harbour, the sound of boat whistles or the moving tides are symbols of their multiple links with a wide world, samples of which are present in microcosm within their own urban areas.

Các chức năng của cảng, hơn bất cứ thứ gì khác, tạo nên một thành phố mang tính quốc tế. Một thành phố cảng cởi mở với thế giới. Trong đó các chủng tộc, nền văn hóa và tư tưởng, cũng như hàng hóa từ nhiều nơi, chen lấn, trộn lẫn làm phong phú cho nhau và làm giàu thêm cuộc sống của thành phố. Mùi của biển và bến cảng, âm thanh của tiếng còi thuyền hoặc âm thanh của thủy triều lên xuống là những điều tượng trưng cho nhiều mối liên hệ với một thế giới rộng lớn, là những ví dụ điển hình của những điều ở quy mô nhỏ trong các khu vực đô thị của chính các biểu tượng này.

D  Sea ports have been transformed by the advent of powered vessels, whose size and draught have increased. Many formerly important ports have become economically and physically less accessible as a result. Bypassed by most of their former enriching flow of exchange, they have become cultural and economic backwaters or have acquired the character of museums of the past. Examples of these are Charleston, Salem, Bristol, Plymouth, Surat, Galle, Melaka, Soochow, and a long list of earlier prominent port cities in Southeast Asia, Africa and Latin America.

Các cảng biển đã được chuyển đổi bởi sự ra đời của các tàu có động cơ, kích thước và tầm nước của chúng đã tăng lên. Kết quả là nhiều cảng quan trọng trước đây đã trở nên khó tiếp cận hơn về mặt kinh tế và về mặt vật lý. Bị bỏ qua bởi hầu hết dòng chảy trao đổi phong phú trước đây của chúng, chúng đã trở thành những vùng nước đọng về văn hóa và kinh tế hoặc đã mang đặc điểm của các viện bảo tàng trong quá khứ. Ví dụ về những điều này là Charleston, Salem, Bristol, Plymouth, Surat, Galle, Melaka, Soochow, và một danh sách dài các thành phố cảng nổi bật trước đây ở Đông Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

E   Much domestic port trade has not been recorded. What evidence we have suggests that domestic trade was greater at all periods than external trade. Shanghai, for example, did most of its trade with other Chinese ports and inland cities. Calcutta traded mainly with other parts of India and so on. Most of any city's population is engaged in providing goods and services for the city itself. Trade outside the city is its basic function. But each basic worker requires food, housing, clothing and other such services. Estimates of the ratio of basic to service workers range from 1:4 to 1:8.

Nhiều giao dịch cảng nội địa đã không được ghi nhận. Bằng chứng cho chúng ta thấy rằng giao dịch trong nước ở mọi thời kỳ đều lớn hơn giao dịch ngoài nước. Ví dụ, Thượng Hải thực hiện hầu hết hoạt động buôn bán của mình với các cảng và thành phố nội địa khác của Trung Quốc. Calcutta giao thương chủ yếu với các vùng khác của Ấn Độ, v.v. Hầu hết dân số của bất kỳ thành phố nào cũng đều tham gia vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho chính thành phố đó. Giao dịch bên ngoài thành phố là chức năng cơ bản của nó. Nhưng mỗi công nhân cơ bản cần có thức ăn, nhà ở, quần áo và các dịch vụ khác. Ước tính tỷ lệ lao động cơ bản và lao động dịch vụ nằm trong khoảng từ 1:4 đến 1:8.

  No city can be simply a port but must be involved in a variety of other activities. The port function of the city draws to it raw materials and distributes them in many other forms. Ports take advantage of the need for breaking up the bulk material where water and land transport meet and where loading and unloading costs can be minimised by refining raw materials or turning them into finished goods. The major examples here are oil refining and ore refining, which are commonly located at ports. It is not easy to draw a line around what is and is not a port function. All ports handle, unload, sort, alter, process, repack, and reship most of what they receive. A city may still be regarded as a port city when it becomes involved in a great range of functions not immediately involved with ships or docks.

Không một thành phố nào có thể chỉ đơn thuần là một bến cảng mà buộc phải tham gia vào hàng loạt các hoạt động khác. Chức năng cảng của thành phố thu hút nguyên liệu thô và phân phối chúng dưới nhiều hình thức khác. Các cảng tận dụng nhu cầu chia nhỏ vật liệu rời nơi giao thông vận tải đường thủy và đường bộ gặp nhau và là nơi có thể giảm thiểu chi phí bốc xếp bằng cách tinh chế nguyên liệu thô hoặc biến chúng thành hàng hóa thành phẩm. Các ví dụ chính ở đây là lọc dầu và luyện quặng, thường được đặt tại các cảng. Không dễ để vạch ra ranh giới xung quanh điều gì là chức năng của cảng và điều gì là không phải. Tất cả các cảng đều quản lý, dỡ hàng, sắp xếp, thay đổi, xử lý, đóng gói lại và vận chuyển trả lại hầu hết những gì chúng nhận được. Một thành phố vẫn có thể được coi là một thành phố cảng khi nó tham gia vào một loạt các chức năng không liên quan trực tiếp đến tàu hoặc bến cảng.

G  Cities which began as ports retain the chief commercial and administrative centre of the city close to the waterfront. The centre of New York is in lower Manhattan between two river mouths, the City of London is on the Thames, Shanghai along the Bund. This proximity to water is also true of Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore, Bangkok, Hong Kong and Yokohama, where the commercial, financial, and administrative centres are still grouped around their harbours even though each city has expanded into a metropolis. Even a casual visitor cannot mistake them as anything but port cities.

Các thành phố bắt đầu với tư cách là cảng duy trì trung tâm thương mại và hành chính chính của thành phố gần bờ sông. Trung tâm New York nằm ở khu Manhattan thấp hơn giữa hai cửa sông, Thành phố Luân Đôn bên sông Thames, Thượng Hải dọc theo Bến Thượng Hải. Tình trạng lân cận với vùng nước này cũng đúng với Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore, Bangkok, Hong Kong và Yokohama, nơi các trung tâm thương mại, tài chính và hành chính vẫn tập trung xung quanh bến cảng của chúng mặc dù mỗi thành phố đã mở rộng thành một đô thị. Ngay cả một du khách bình thường cũng không thể nhầm chúng là bất cứ thứ gì khác ngoài các thành phố cảng.

 

 

Questions 27-30
Reading Passage has seven paragraphs A-G.
From the list of headings below choose the most suitable headings for paragraphs B-E.
Write the appropriate numbers (i-viii)

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

Example               Answer
Paragraph  A            vii

List of Headings
i  A truly international environment
ii  Once a port city, always a port city
iii  Good ports make huge profits
iv  How the port changes a city's infrastructure
v  Reasons for the decline of ports
vi  Relative significance of trade and service industry
vii  Ports and harbours
viii  The demands of the oil industry

27.  Paragraph  B/

28.  Paragraph  C
29.  Paragraph  D
30.  Paragraph  E

Questions 31-34
Look at the following descriptions of some port cities mentioned in Reading Passage
Match the pairs of cities (A-H) listed below with the descriptions.

NB There are more pairs of port cities than descriptions, so you will not use them all.

31. required considerable harbour development
32. began as ports but other facilities later dominated

33. lost their prominence when large ships could not be accommodated
34. maintain their business centres near the port waterfront

     A  Bombay and Buenos Aires
     B  Hong Kong and Salem
     C  Istanbul and Jakarta
     D  Madras and Colombo
     E  New York and Bristol
     F  Plymouth and Melaka
     G  Singapore and Yokohama
     H  Surat and London

Questions 35-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?
Write:

YES if the statement agrees with the information
NO if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this in the passage

35.  Cities cease to be port cities when other functions dominate.
36.  In the past, many port cities did more trade within their own country than with overseas ports.
37.  Most people in a port city are engaged in international trade and finance.
38.  Ports attract many subsidiaries and independent industries.
39.  Ports have to establish a common language of trade.
40.  Ports often have river connections.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

What is a port city?

 

Questions 27-30
Reading Passage has seven paragraphs A-G.
From the list of headings below choose the most suitable headings for paragraphs B-E.
Write the appropriate numbers (i-viii)

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

Example               Answer
Paragraph  A            vii

List of Headings
i  A truly international environment
Một môi trường quốc tế thực sự
ii  Once a port city, always a port city
Từng là thành phố cảng, mãi mãi là thành phố cảng
iii  Good ports make huge profits
Các cảng tốt kiếm được lợi nhuận khổng lồ
iv  How the port changes a city's infrastructure
Cách cảng thay đổi cơ sở hạ tầng của thành phố
v  Reasons for the decline of ports
Lý do cho sự suy giảm của các cảng
vi  Relative significance of trade and service industry
Ý nghĩa tương đối của ngành thương mại và dịch vụ
vii  Ports and harbours
Cảng và bến cảng
viii  The demands of the oil industry
Nhu cầu của ngành dầu khí

27.  Paragraph  B/ ii  Once a port city, always a port city

Giải thích:

Many of the world's biggest cities, for example, London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia and San Francisco began as ports - that is, with land-sea exchange as their major function - but they have since grown disproportionately in other respects so that their port functions are no longer dominant. They remain different kinds of places from non-port cities and their port functions account for that difference.


28.  Paragraph  C/ i  A truly international environment

Giải thích:

Port functions, more than anything else, make a city cosmopolitan. A port city is open to the world.


29.  Paragraph  D/ v  Reasons for the decline of ports

Giải thích:

Sea ports have been transformed by the advent of powered vessels, whose size and draught have increased. Many formerly important ports have become economically and physically less accessible as a result.


30.  Paragraph  E/ vi  Relative significance of trade and service industry

Giải thích:

Much domestic port trade has not been recorded. What evidence we have suggests that domestic trade was greater at all periods than external trade. 

Estimates of the ratio of basic to service workers range from 1:4 to 1:8.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 31- 34
Look at the following descriptions of some port cities mentioned in Reading Passage
Match the pairs of cities (A-H) listed below with the descriptions.

NB There are more pairs of port cities than descriptions, so you will not use them all.

31.D required considerable harbour development
Cần sự phát triển cảng đáng kể

Giải thích: đoạn A

Poor harbours can be improved with breakwaters and dredging if there is a demand for a port. Madras and Colombo are examples of harbours expensively improved by enlarging, dredging and building breakwaters.


32.C began as ports but other facilities later dominated
bắt đầu là cảng nhưng các cơ sở khác sau đó chiếm ưu thế

Giải thích: đoạn B

Many of the world's biggest cities, for example, London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia and San Francisco began as ports - that is, with land-sea exchange as their major function - but they have since grown disproportionately in other respects so that their port functions are no longer dominant.


33. F lost their prominence when large ships could not be accommodated
mất đi sự nổi bật khi không thể tiếp nhận tàu lớn

Giải thích: đoạn D

Sea ports have been transformed by the advent of powered vessels, whose size and draught have increased. Many formerly important ports have become economically and physically less accessible as a result. 

Examples of these are Charleston, Salem, Bristol, Plymouth, Surat, Galle, Melaka, Soochow, and a long list of earlier prominent port cities in Southeast Asia, Africa and Latin America.


34. G maintain their business centres near the port waterfront
duy trì các trung tâm kinh doanh của họ gần bến cảng

Giải thích: đoạn G

Cities which began as ports retain the chief commercial and administrative centre of the city close to the waterfront. The centre of New York is in lower Manhattan between two river mouths, the City of London is on the Thames, Shanghai along the Bund. This proximity to water is also true of Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore, Bangkok, Hong Kong and Yokohama, where the commercial, financial, and administrative centres 

     A  Bombay and Buenos Aires
     B  Hong Kong and Salem
     C  Istanbul and Jakarta
     D  Madras and Colombo
     E  New York and Bristol
     F  Plymouth and Melaka
     G  Singapore and Yokohama
     H  Surat and London

Questions 35-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?
Write:

YES if the statement agrees with the information
NO if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this in the passage


35.N  Cities cease to be port cities when other functions dominate.
Các thành phố không còn là thành phố cảng khi các chức năng khác chiếm ưu thế.

Giải thích: đoạn B

Many of the world's biggest cities, for example, London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia and San Francisco began as ports - that is, with land-sea exchange as their major function - but they have since grown disproportionately in other respects so that their port functions are no longer dominant. They remain different kinds of places from non-port cities and their port functions account for that difference.


36.Y  In the past, many port cities did more trade within their own country than with overseas ports.
Trong quá khứ, nhiều thành phố cảng buôn bán trong nước nhiều hơn là với các cảng nước ngoài.

Giải thích: đoạn E

Much domestic port trade has not been recorded. What evidence we have suggests that domestic trade was greater at all periods than external trade.


37.N  Most people in a port city are engaged in international trade and finance.
Hầu hết người dân ở thành phố cảng đều tham gia vào hoạt động tài chính và thương mại quốc tế.

Giải thích: đoạn E, providing goods and services for the city itself NOT  international trade and finance

Most of any city's population is engaged in providing goods and services for the city itself.


38.Y  Ports attract many subsidiaries and independent industries.
Các cảng thu hút nhiều ngành bổ sung và ngành độc lập.

Giải thích: không có thông tin

No city can be simply a port but must be involved in a variety of other activities. 

A city may still be regarded as a port city when it becomes involved in a great range of functions not immediately involved with ships or docks.


39.NG  Ports have to establish a common language of trade.
Các cảng phải thiết lập một ngôn ngữ thương mại chung.

Giải thích: không có thông tin


40.Y  Ports often have river connections.
Các cảng thường có các đường liên kết với sông.

Giải thích: đoạn G

Cities which began as ports retain the chief commercial and administrative centre of the city close to the waterfront

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27. ii
28. i
29. v
30. vi
31. D
32. C
33. F
34. G
35. NO
36. YES
37. NO
38. YES
39. NOT GIVEN
40. YES

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status