ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - 100 Years of the Western Workplace

100 Years of the Western Workplace

 Conditions in the working environment of Western countries changed significantly over the 20th century. Though not without some associated problems, these changes may be viewed generally as positive: child labour all but ceased, wages rose,

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

100 Years of the Western Workplace

 

 Conditions in the working environment of Western countries changed significantly over the 20th century. Though not without some associated problems, these changes may be viewed generally as positive: child labour all but ceased, wages rose, the number of working hours in a week decreased, pension policies became standard, fringe benefits multiplied and concerns over health and safety issues were enforced.

Các điều kiện trong môi trường làm việc của các nước phương Tây đã thay đổi đáng kể trong thế kỷ 20. Mặc dù không phải không có một số vấn đề liên quan, những thay đổi này nhìn chung có thể được coi là tích cực: lao động trẻ em gần như đã chấm dứt, tiền lương tăng, số giờ làm việc trong một tuần giảm, chính sách lương hưu trở thành tiêu chuẩn, phúc lợi phụ tăng lên và mối quan tâm về các vấn đề sức khỏe và an toàn bị bắt buộc phải tuân theo.

B  The collection of data relating to work conditions also became a far more exact science. In particular, there were important developments in methodology and data gathering. Additionally, there was a major expansion of the data collection effort – more people became involved in learning about the workplace; and, for the first time, results started to be published. This being the case, at the end of the century, not only were most workers better off than their early 20th century predecessors had been, but they were also in a position to understand how and why this was the case. By carefully analyzing the statistical data made available, specific changes in the workplace - not least regarding the concept of what "work" should involve - became clearly discernible.

Việc thu thập dữ liệu liên quan đến điều kiện làm việc cũng trở thành một môn khoa học chính xác hơn nhiều. Đặc biệt, đã có những phát triển quan trọng trong phương pháp luận và thu thập dữ liệu. Ngoài ra, nỗ lực thu thập dữ liệu đã được mở rộng đáng kể - nhiều người tham gia hơn vào việc tìm hiểu về nơi làm việc; và, lần đầu tiên, kết quả bắt đầu được công bố. Vào cuối thế kỷ này, đây là trường hợp mà hầu hết người lao động không chỉ khá giả hơn so với những người đi trước họ vào đầu thế kỷ 20, mà họ còn ở vị thế hiểu được cách thức và lý do tại sao lại như vậy. Bằng cách phân tích cẩn thận các dữ liệu thống kê có sẵn, những thay đổi cụ thể tại nơi làm việc - đặc biệt là về khái niệm "công việc" nên bao gồm những gì - trở nên rõ ràng.

C The most obvious changes to the workplace involved the size and composition of the countries' workforces. Registering only 24 million in 1900 (and including labourers of age ten and up) and 139 million (aged 16 and older), the size of America's workforce, for instance, increased by almost six-fold – in line with its overall population growth. At the same time, the composition of the workforce shifted from industries dominated by primary production occupations, such as farmers and foresters, to those dominated by professional, technical and, in particular, service workers. At the beginning of the 20th century, 38% of all American workers were employed on farms, by the end of the same century, that figure had fallen to less than 3 %.      

Những thay đổi rõ ràng nhất đối với nơi làm việc liên quan đến quy mô và cơ cấu lực lượng lao động của các quốc gia. Việc ghi nhận chỉ 24 triệu vào năm 1900 (và bao gồm cả lao động từ mười tuổi trở lên) và 139 triệu (từ 16 tuổi trở lên), chẳng hạn, quy mô lực lượng lao động của Mỹ đã tăng gần gấp sáu lần – phù hợp với mức tăng trưởng dân số chung của nước này. Đồng thời, cơ cấu lực lượng lao động chuyển dịch từ các ngành có các nghề sản xuất chính như nông dân và người làm rừng thống trị sang các ngành có lao động chuyên môn, kỹ thuật và đặc biệt là lao động dịch vụ thống trị. Vào đầu thế kỷ 20, 38% tổng số công nhân Mỹ làm việc trong các trang trại, đến cuối thế kỷ đó, con số đó đã giảm xuống dưới 3%.D In Europe, much the same process occurred. In the 1930's, in every European country, bar Britain and Belgium, more than 20 per cent of the population worked in agriculture. By the 1980's, however, the farming populations of all developed countries, excluding Eastern Europe, had dropped to ten per cent and often even lower. At the same time, capital-intensive farming using highly mechanized techniques dramatically reduced the numbers needed to farm there.

 

E And therein lay the problem. While the workplace became a safer and more productive environment, a world away from the harsh working conditions of our forefathers, the switch from an agricultural to a modern working environment also created massive unemployment in many countries. Fundamental to this problem was the widespread move from the countryside to the city. Having lost their livelihoods, the world's peasant populations amassed in ever larger numbers in already crowded communities, where rates of job growth failed to keep up with internal migration. As a result, thousands were left squatting in shanty towns on the periphery of cities, waiting for jobs that might never arrive. While this was (and is) particularly true of Third World countries, the same phenomenon could also be witnessed in several American, French, English and German cities in the late 20th century.     

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

 

F From a different and more positive perspective, in the 20th century, women became visible and active members of all sectors of the Western workplace. In 1900, only 19% of European women of working age participated in the labour force; by 1999, this figure had risen to 60%. In 1900, only 1% of the country's lawyers and 6% of its physicians were female; by contrast, the figures were 29% and 24% in 1999. A recent survey of French teenagers, both male and female, revealed that over 50% of those polled thought that, in any job (bar those involving military service), women make better employees, as they are less likely to become riled under stress and less overtly competitive than men.

 The last and perhaps most significant change to the 20th-century workplace involved the introduction of technology. The list of technological improvements in the workplace is endless: communication and measuring devices, computers of all shapes and sizes, x-ray, lasers, neon lights, stainless steel, and so on and on. Such improvements led to a more productive, safer work environment. Moreover, the fact that medicine improved so dramatically led to an increase in the average lifespan among Western populations. In turn, workers of very different ages were able to work shoulder to shoulder, and continue in their jobs far longer.    


H By the end of 20th century, the Western workplace had undergone remarkable changes. In general, both men and women worked fewer hours per day for more years under better conditions. Yet, the power of agriculture had waned as farmers and foresters moved to cities to earn greater salaries as annalists and accountants. For those who could not make this transition, however, life at the dawn of the new century seemed less appealing.  

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 26-30
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the reading paragraph for each answer.
Write the answer on your answer sheet from 26-30.

Several changes took place in the working environment in the 20th century: 26............................. stopped almost completely in most countries, salaries increased while the number of working hours in a week decreased.
 
Because of the improvement in both the methodology and the carrying out of data collection, 27 ............................. at the end of the century were in a better position to understand how and why their lives had been made easier.

The most significant changes to the work environment in the West concerned its 28 ..............................

In 1999,  29 ............................. of European women of working age participated in the workforce.

A particularly significant change to the 20th-century workplace came via 30 ............................. which brought about a long list of innovations and improvements.

Questions 31-35
Do the following statements agree with the information given in the passage?

Write:
TRUE if the statement agrees with the writer
FALSE if the statement contradicts the writer
NOT GIVEN  if there is no specific information about this in the passage

31.    No significant drawbacks accompanied changes in the work environment during the 20th century.
32. America and Europe shared the same overall trends in terms of the development of the workplace over the last century.
33. The appearance of shanty towns after farmers move into city areas occurred primarily in the Third World.
34. In 1900, 19% of North American women of working age participated in the workforce.
35. Improvements in medicine led to workers earning more over a longer period.

 

Questions 36-40
Below is a summary of the passage. Using information from the passage, complete the summary.
Choose NO MORE THAN FOUR WORDS from the passage to complete each space

The Western workplace changed dramatically in the course of the 20th century. Most of these changes should be viewed as positive; and, thanks to important developments in 36 ............................. more people than ever were able to appreciate the improvements made. The most obvious changes concerned the 37 ............................. of the workforce.

Another major trend was the gradual urbanization of countries, as farmers and other primary producers left their homes and went to the cities in search of work. Sadly, 38 ............................. grew up as many waited on the outskirts of cities throughout both developing and developed countries, waiting for work.

Another significant difference between the beginning and close of the 20th century was the number of 39 ............................. that chose to take jobs. Impressively, moreover, many of the professions they chose had previously been considered the preserve of men alone.

The last great change was the introduction of technology. Technological improvements in the field of 40 ............................. led to an increase in the average lifespan and, not surprisingly, also resulted in an older working population.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

100 Years of the Western Workplace

 


Questions 26-30
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the reading paragraph for each answer.
Write the answer on your answer sheet from 26- 30.

Several changes took place in the working environment in the 20th century: 26...........child labour.................. stopped almost completely in most countries, salaries increased while the number of working hours in a week decreased.

Một số thay đổi đã diễn ra trong môi trường làm việc trong thế kỷ 20: lao động trẻ em gần như chấm dứt hoàn toàn ở hầu hết các quốc gia, lương tăng lên trong khi số giờ làm việc trong tuần giảm đi.

Giải thích: đoạn A

Though not without some associated problems, these changes may be viewed generally as positive: child labour all but ceased

.....................................................................................................................
 
Because of the improvement in both the methodology and the carrying out of data collection, 27 ..........workers................... at the end of the century were in a better position to understand how and why their lives had been made easier.

Do sự cải tiến cả về phương pháp luận và việc thực hiện thu thập dữ liệu, những người lao động vào cuối thế kỷ này đã có điều kiện tốt hơn để hiểu cách thức và lý do cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn.

Giải thích: đoạn B

This being the case, at the end of the century, not only were most workers better off than their early 20th century predecessors had been, but they were also in a position to understand how and why this was the case. 

Questions 31-35
Do the following statements agree with the information given in the passage?

Write:
TRUE if the statement agrees with the writer
FALSE if the statement contradicts the writer
NOT GIVEN  if there is no specific information about this in the passage

31.F    No significant drawbacks accompanied changes in the work environment during the 20th century.
Không có nhược điểm đáng kể nào đi kèm với những thay đổi trong môi trường làm việc trong thế kỷ 20.

Giải thích: đoạn A

Conditions in the working environment of Western countries changed significantly over the 20th century. Though not without some associated problems, these changes may be viewed generally as positive.

 

32.NG America and Europe shared the same overall trends in terms of the development of the workplace over the last century.
Mỹ và Châu Âu có chung xu hướng chung về sự phát triển của nơi làm việc trong thế kỷ qua.

Giải thích: bài không đề cập đến điều kiện làm việc ở châu Âu, chỉ nói đến hai nơi khá giống nhau về việc chuyển từ nông nghiệp sang các công việc có tình chuyên môn, nghiên về kỹ thuật.

 

 

 

Questions 36-40
Below is a summary of the passage. Using information from the passage, complete the summary.
Choose NO MORE THAN FOUR WORDS from the passage to complete each space

The Western workplace changed dramatically in the course of the 20th century. Most of these changes should be viewed as positive; and, thanks to important developments in 36 ...........methodology and data gathering.................. more people than ever were able to appreciate the improvements made. The most obvious changes concerned the 37 .......size and compositon...................... of the workforce.

Nơi làm việc ở phương Tây đã thay đổi đáng kể trong thế kỷ 20. Hầu hết những thay đổi này nên được xem là tích cực; và nhờ những phát triển quan trọng trong phương pháp luận và thu thập dữ liệu mà nhiều người hơn bao giờ hết có thể đánh giá cao những cải tiến đã đạt được. Những thay đổi rõ ràng nhất liên quan đến quy mô và thành phần của lực lượng lao động.

Giải thích: đoạn B

In particular, there were important developments in methodology and data gathering.

Giải thích: đoạn C

 The most obvious changes to the workplace involved the size and composition of the countries' workforces.

 ............................. ............................. ............................. ............................. .............................
 

 

Answer:
26. child labour
27. workers
28. size and composition
29. 60%
30. technology
31. No
32. NOT GIVEN
33. YES
34. NO
35.NOT GIVEN
36. methodology and data gathering
37. size and composition
38. shanty towns
39. women/ females
40. medicine

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status