ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Changing Our Understanding of Health

Changing Our Understanding of Health

A
The concept of health holds different meanings for different people and groups. These meanings of health have also changed over time. This change is no more evident than in Western society today, when notions of health and health promotion are being challenged

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Changing Our Understanding of Health

 

 

A
The concept of health holds different meanings for different people and groups. These meanings of health have also changed over time. This change is no more evident than in Western society today, when notions of health and health promotion are being challenged and expanded in new ways.

Khái niệm về sức khỏe có ý nghĩa khác nhau đối với những người và các nhóm khác nhau. Những ý nghĩa của sức khỏe cũng đã thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này không thể rõ hơn trong xã hội phương Tây ngày nay, khi các quan niệm về sức khỏe và nâng cao sức khỏe đang bị thách thức và mở rộng theo những cách mới.

B
For much of recent Western history, health has been viewed in the physical sense only. That is, good health has been connected to the smooth mechanical operation of the body, while ill health has been attributed to a breakdown in this machine. Health in this sense has been defined as the absence of disease or illness and is seen in medical terms. According to this view, creating health for people means providing medical care to treat or prevent disease and illness. During this period, there was an emphasis on providing clean water, improved sanitation and housing.

Trong phần lớn lịch sử phương Tây gần đây, sức khỏe chỉ được xem xét theo nghĩa thể chất. Nghĩa là, sức khỏe tốt có liên quan đến hoạt động cơ học suôn sẻ của cơ thể, trong khi sức khỏe kém được cho là do bộ máy này bị hỏng. Sức khỏe theo nghĩa này đã được định nghĩa là không có bệnh tật hoặc ốm yếu và được nhìn nhận theo thuật ngữ y tế. Theo quan điểm này, tạo ra sức khỏe cho con người có nghĩa là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật và ốm đau. Trong giai đoạn này, người ta chú trọng đến việc cung cấp nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh và nhà ở.

C
In the late 1940s the World Health Organisation challenged this physically and medically oriented view of health. They stated that 'health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease' (WHO, 1946). Health and the person were seen more holistically (mind/body/spirit) and not just in physical terms.

Vào cuối những năm 1940, Tổ chức Y tế Thế giới đã không thừa nhận quan điểm về sức khỏe theo định hướng thể chất và y tế này. Họ tuyên bố rằng "sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội và không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật" (WHO, 1946). Sức khỏe và con người được nhìn nhận một cách toàn diện hơn (tâm trí/cơ thể/tinh thần) chứ không chỉ ở khía cạnh thể chất.

D
The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasising the importance of the lifestyle and behaviour of the individual. Specific behaviours which were seen to increase the risk of diseases, such as smoking, lack of fitness and unhealthy eating habits, were targeted. Creating health meant providing not only medical health care, but health promotion programs and policies which would help people maintain healthy behaviours and lifestyles. While this individualistic healthy lifestyle approach to health worked for some (the wealthy members of society), people experiencing poverty, unemployment, underemployment or little control over the conditions of their daily lives benefited little from this approach. This was largely because both the healthy lifestyles approach and the medical approach to health largely ignored the social and environmental conditions affecting the health of people.

Những năm 1970 là thời điểm tập trung vào việc phòng ngừa bệnh tật bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống và hành vi của cá nhân. Các hành vi cụ thể được coi là làm tăng nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như hút thuốc, thiếu thể dục và thói quen ăn uống không lành mạnh, đã được nhắm đến. Tạo sức khỏe có nghĩa là không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế mà còn cung cấp các chương trình và chính sách nâng cao sức khỏe nhằm giúp mọi người duy trì các hành vi và lối sống lành mạnh. Trong khi cách tiếp cận sức khỏe theo lối sống lành mạnh cá nhân này có tác dụng đối với một số người (những thành viên giàu có trong xã hội), thì những người đang gặp cảnh nghèo đói, thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc ít kiểm soát được các điều kiện trong cuộc sống hàng ngày của họ lại được hưởng lợi rất ít từ cách tiếp cận này. Điều này phần lớn là do cả cách tiếp cận lối sống lành mạnh và cách tiếp cận y tế đối với sức khỏe đều bỏ qua phần lớn các điều kiện xã hội và môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

E
During 1980s and 1990s there has been a growing swing away from seeing lifestyle risks as the root cause of poor health. While lifestyle factors still remain important, health is being viewed also in terms of the social, economic and environmental contexts in which people live. This broad approach to health is called the socio-ecological view of health. The broad socio-ecological view of health was endorsed at the first International Conference of Health Promotion held in 1986, Ottawa, Canada, where people from 38 countries agreed and declared that:

The fundamental conditions and resources for health are peace, shelter, education, food, a viable income, a stable eco-system, sustainable resources, social justice and equity. Improvement in health requires a secure foundation in these basic requirements. (WHO, 1986) .

Trong những năm 1980 và 1990, ngày càng có nhiều người tránh xa việc coi những rủi ro về lối sống là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng sức khỏe kém. Trong khi các yếu tố lối sống vẫn còn quan trọng, sức khỏe cũng đang được xem xét về mặt bối cảnh xã hội, kinh tế và môi trường nơi con người sinh sống. Cách tiếp cận rộng rãi này đối với sức khỏe được gọi là quan điểm sinh thái xã hội về sức khỏe. Quan điểm sinh thái xã hội rộng rãi về sức khỏe đã được tán thành tại Hội nghị quốc tế về nâng cao sức khỏe đầu tiên được tổ chức vào năm 1986, Ottawa, Canada, nơi mọi người từ 38 quốc gia đã đồng ý và tuyên bố rằng:

Các điều kiện và nguồn lực cơ bản cho sức khỏe là hòa bình, nơi ở, giáo dục, thực phẩm, thu nhập khả thi, hệ sinh thái ổn định, tài nguyên bền vững, công bằng và bình đẳng xã hội. Cải thiện sức khỏe đòi hỏi một nền tảng đảm bảo các yêu cầu cơ bản này. (TCYTTG, 1986) .


It is clear from this statement that the creation of health is about much more than encouraging healthy individual behaviours and lifestyles and providing appropriate medical care. Therefore, the creation of health must include addressing issues such as poverty, pollution, urbanisation, natural resource depletion, social alienation and poor working conditions. The social, economic and environmental contexts which contribute to the creation of health do not operate separately or independently of each other. Rather, they are interacting and interdependent, and it is the complex interrelationships between them which determine the conditions that promote health. A broad socio-ecological view of health suggests that the promotion of health must include a strong social, economic and environmental focus.

Rõ ràng từ tuyên bố này rằng việc tạo ra sức khỏe không chỉ là khuyến khích các hành vi và lối sống lành mạnh của cá nhân và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp. Do đó, việc tạo ra sức khỏe phải bao gồm giải quyết các vấn đề như nghèo đói, ô nhiễm, đô thị hóa, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bất hòa xã hội và điều kiện làm việc tồi tệ. Các bối cảnh xã hội, kinh tế và môi trường góp phần tạo nên sức khỏe không hoạt động tách biệt hoặc độc lập với nhau. Thay vào đó, chúng đang tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, và chính mối tương quan phức tạp giữa chúng sẽ quyết định các điều kiện nâng cao sức khỏe. Một quan điểm sinh thái xã hội rộng lớn về sức khỏe cho thấy rằng việc nâng cao sức khỏe phải bao gồm sự tập trung mạnh vào xã hội, kinh tế và môi trường.

F

At the Ottawa Conference in 1986, a charter was developed which outlined new directions for health promotion based on the socio-ecological view of health. This charter, known as the Ottawa Charter for Health Promotion, remains as the backbone of health action today. In exploring the scope of health promotion it states that:


Tại Hội nghị Ottawa năm 1986, một điều lệ đã được phát triển vạch ra những hướng đi mới cho việc nâng cao sức khỏe dựa trên quan điểm sinh thái xã hội về sức khỏe. Điều lệ này, được gọi là Điều lệ Ottawa về Nâng cao Sức khỏe, vẫn là xương sống của hành động vì sức khỏe ngày nay. Khi thăm dò phạm vi nâng cao sức khỏe, Điều lệ nói rằng:

 

Good health is a major resource for social, economic and personal development and an important dimension of quality of life. Political, economic, social, cultural, environmental, behavioural and biological factors can all favour health or be harmful to it. (WHO, 1986) .
Sức khỏe tốt là một nguồn lực chính cho sự phát triển xã hội, kinh tế và cá nhân và là một thước đo quan trọng về chất lượng cuộc sống. Các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, hành vi và sinh học đều có thể có lợi hoặc có hại cho sức khỏe. (TCYTTG, 1986)

 

The Ottawa Charter brings practical meaning and action to this broad notion of health promotion. It presents fundamental strategies and approaches in achieving health for all. The overall philosophy of health promotion which guides these fundamental strategies and approaches is one of 'enabling people to increase control over and to improve their health' (WHO, 1986).
Hiến chương Ottawa mang lại ý nghĩa và hành động thiết thực cho khái niệm nâng cao sức khỏe rộng rãi này. Nó trình bày các chiến lược và phương pháp cơ bản để đạt được sức khỏe cho tất cả mọi người. Triết lý tổng thể về nâng cao sức khỏe định hướng cho các chiến lược và cách tiếp cận cơ bản này là triết lý "giúp mọi người tăng cường kiểm soát và cải thiện sức khỏe của họ" (WHO, 1986).

 

 

Questions 1-5
The reading passage has six paragraphs A-F from the list of headings below

Choose the most suitable headings for paragraphs B-F from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-ix) in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

 

Example        Answer

Paragraph A       v

1  Paragraph B

2 Paragraph C

3 Paragraph D

4 Paragraph E

5 Paragraph F

     
List of Headings

i Ottawa International Conference on Health Promotion

ii Holistic approach to health

iii The primary importance of environmental factors

iv Healthy lifestyles approach to health

v Changes in concepts of health in Western society

vi Prevention of diseases and illness

vii Ottawa Charter for Health Promotion

viii Definition of health in medical terms

ix Socio-ecological view of health

Questions 19-22

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage, answer the following questions
Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

19. In which year did the World Health Organization define health in terms of mental, physical and social well-being?
20. Which members of society benefited most from the healthy lifestyles approach to health?
21. Name the three broad areas which relate to people's health, according to the socio-ecological view of health.
22. During which decade were lifestyle risks seen as the major contributors to poor health?

Questions 23-27

Do the following statements agree with the information in Reading Passage 8?
In boxes 23-27 on your answer sheet write
         YES             if the statement agrees with the information.
         NO               if the statement contradicts the information.
         NOT GIVEN  if there is no information on this in the passage.

23 Doctors have been instrumental in improving living standards in Western society.
24 The approach to health during the 1970s included the introduction of health awareness programs.
25 The socio-ecological view of health recognises that lifestyle habits and the provision of adequate health care are critical factors governing health.
26 The principles of the Ottawa Charter are considered to be out of date in the 1990s.
27  In recent years a number of additional countries have subscribed to the Ottawa Charter.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Changing Our Understanding of Health

Questions 1-5
The reading passage has six paragraphs A-F from the list of headings below

Choose the most suitable headings for paragraphs B-F from the list of headings below.

Write the appropriate numbers (i-ix) in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

 

Example        Answer

Paragraph A       v

1  Paragraph B/ viii Definition of health in medical terms

Giải thích:

Health in this sense has been defined as the absence of disease or illness and is seen in medical terms.

 

2 Paragraph C/ ii Holistic approach to health

Giải thích:

They stated that 'health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease' (WHO, 1946). Health and the person were seen more holistically (mind/body/spirit) and not just in physical terms.

 

3 Paragraph D/ iv Healthy lifestyles approach to health

Giải thích:

The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasising the importance of the lifestyle and behaviour of the individual.

 

4 Paragraph E/ ix Socio-ecological view of health

Giải thích:

During 1980s and 1990s there has been a growing swing away from seeing lifestyle risks as the root cause of poor health. While lifestyle factors still remain important, health is being viewed also in terms of the social, economic and environmental contexts in which people live. This broad approach to health is called the socio-ecological view of health.

 

5 Paragraph F/ vii Ottawa Charter for Health Promotion

Giải thích:

At the Ottawa Conference in 1986, a charter was developed which outlined new directions for health promotion based on the socio-ecological view of health.

     
List of Headings

i Ottawa International Conference on Health Promotion
Hội nghị Quốc tế Ottawa về Nâng cao Sức khỏe
ii Holistic approach to health
Cách tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe
iii The primary importance of environmental factors
Tầm quan trọng hàng đầu của các yếu tố môi trường
iv Healthy lifestyles approach to health
Cách tiếp cận lối sống lành mạnh đối với sức khỏe
v Changes in concepts of health in Western society
Những thay đổi trong quan niệm về sức khỏe ở xã hội phương Tây
vi Prevention of diseases and illness
Phòng chống bệnh tật
vii Ottawa Charter for Health Promotion
Hiến chương Ottawa về Nâng cao Sức khỏe
viii Definition of health in medical terms
Định nghĩa về sức khỏe theo thuật ngữ y tế
ix Socio-ecological view of health
Quan điểm sinh thái xã hội về sức khỏe

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 19-22

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage, answer the following questions
Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

19. In which year did the World Health Organization define health in terms of mental, physical and social well-being?
Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa sức khỏe về tinh thần, thể chất và xã hội vào năm nào?

Giải thích: đoạn C, 1946

They stated that 'health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease' (WHO, 1946). Health and the person were seen more holistically (mind/body/spirit) and not just in physical terms.


20. Which members of society benefited most from the healthy lifestyles approach to health?
Những thành viên nào trong xã hội được hưởng lợi nhiều nhất từ lối sống lành mạnh đối với sức khỏe?

Giải thích: đoạn D, the wealthy

While this individualistic healthy lifestyle approach to health worked for some (the wealthy members of society)


21. Name the three broad areas which relate to people's health, according to the socio-ecological view of health.
Kể tên ba lĩnh vực lớn liên quan đến sức khỏe con người theo quan điểm sinh thái xã hội về sức khỏe.

Giải thích: đoạn E, social, economic and environmental contexts

While lifestyle factors still remain important, health is being viewed also in terms of the social, economic and environmental contexts in which people live. This broad approach to health is called the socio-ecological view of health. 


22. During which decade were lifestyle risks seen as the major contributors to poor health?
Trong thập kỷ nào, những rủi ro về lối sống được coi là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sức khỏe kém?

Giải thích: đoạn D, 1970

The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasising the importance of the lifestyle and behaviour of the individual.

 

 

Questions 23-27

Do the following statements agree with the information in Reading Passage 8?
In boxes 23-27 on your answer sheet write
         YES             if the statement agrees with the information.
         NO               if the statement contradicts the information.
         NOT GIVEN  if there is no information on this in the passage.

23.NG Doctors have been instrumental in improving living standards in Western society.
Các bác sĩ đã góp phần cải thiện mức sống ở xã hội phương Tây.


24.T The approach to health during the 1970s included the introduction of health awareness programs.
Cách tiếp cận sức khỏe trong những năm 1970 bao gồm việc giới thiệu các chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe.

Giải thích: đoạn D

The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasising the importance of the lifestyle and behaviour of the individual. Specific behaviours which were seen to increase the risk of diseases, such as smoking, lack of fitness and unhealthy eating habits, were targeted. Creating health meant providing not only medical health care, but health promotion programs and policies which would help people maintain healthy behaviours and lifestyles. 


25.F The socio-ecological view of health recognises that lifestyle habits and the provision of adequate health care are critical factors governing health.
Quan điểm sinh thái xã hội về sức khỏe thừa nhận rằng thói quen lối sống và việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ là những yếu tố quan trọng chi phối sức khỏe.

Giải thích: đoạn E

The fundamental conditions and resources for health are peace, shelter, education, food, a viable income, a stable eco-system, sustainable resources, social justice and equity. Improvement in health requires a secure foundation in these basic requirements.


26F The principles of the Ottawa Charter are considered to be out of date in the 1990s.
Các nguyên tắc của Hiến chương Ottawa được coi là đã lỗi thời vào những năm 1990.

Giải thích: đoạn F

This charter, known as the Ottawa Charter for Health Promotion, remains as the backbone of health action today.


27.NG  In recent years a number of additional countries have subscribed to the Ottawa Charter.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia khác đã đăng ký Hiến chương Ottawa.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. viii
15. ii
16. iv
17. ix
18. vii
19. 1946
20. (the) wealthy (members) (of) (society)
21. social, economic, environmental
22. (the) 1970s
23. NOT GIVEN
24. YES
25. NO
26. NO
27. NOT GIVEN

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status