ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - A Workaholic Economy

A Workaholic Economy

For the first century or so of the industrial revolution increased productivity led to decreases in working hours. Employees who had been putting in 12-hour days, six days a week, found their time on the job shrinking to 10 hours daily, then finally to eight hours, five 

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 A Workaholic Economy

 

For the first century or so of the industrial revolution, increased productivity led to decreases in working hours. Employees who had been putting in 12-hour days, six days a week, found their time on the job shrinking to 10 hours daily, then finally to eight hours, five days a week. Only a generation ago social planners worried about what people would do with all this new-found free time. In the US, at least it seems they need not have bothered. ĐOẠN 1

Trong khoảng thế kỷ đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp, năng suất tăng dẫn đến giảm số giờ làm việc. Những nhân viên đã làm việc 12 giờ một ngày, sáu ngày một tuần, nhận thấy thời gian làm việc của họ giảm xuống còn 10 giờ mỗi ngày, rồi cuối cùng là 8 giờ, năm ngày một tuần. Chỉ một thế hệ trước, các nhà hoạch định xã hội lo lắng về mọi người sẽ làm gì với tất cả thời gian rảnh rỗi mới tìm thấy này. Ở Mỹ, ít nhất có vẻ như họ không cần phải bận tâm.

 

Although the output per hour of work has more than doubled since 1945, leisure seems reserved largely for the unemployed and underemployed. Those who work full-time spend as much time on the job as they did at the end of World War II. In fact, working hours have increased noticeably since 1970 — perhaps because real wages have stagnated since that year. Bookstores now abound with manuals describing how to manage time and cope with stress. ĐOẠN 2

Mặc dù hiệu suất làm việc mỗi giờ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1945, thời gian nhàn rỗi dường như chủ yếu dành cho những người thất nghiệp và thiếu việc làm. Những người làm việc toàn thời gian dành nhiều thời gian cho công việc như vào cuối Thế chiến II. Trên thực tế, số giờ làm việc đã tăng lên đáng kể kể từ năm 1970 — có lẽ vì tiền lương thực tế đã không thay đổi kể từ năm đó. Các hiệu sách hiện có rất nhiều sách hướng dẫn mô tả cách quản lý thời gian và đối phó với căng thẳng.

 

There are several reasons for lost leisure. Since 1979, companies have responded to improvements in the business climate by having employees work overtime rather than by hiring extra personnel, says economist Juliet B. Schor of Harvard University. Indeed, the current economic recovery has gained a certain amount of notoriety for its “jobless” nature: increased production has been almost entirely decoupled from employment. Some firms are even downsizing as their profits climb. “All things being equal, we'd be better off spreading around the work," observes labour economist Ronald G. Ehrenberg of Cornell University. ĐOẠN 3
Có một số lý do về sự mất đi thời gian nhàn rỗi. Nhà kinh tế học Juliet B. Schor của Đại học Harvard cho biết kể từ năm 1979, các công ty đã phản ứng với những cải thiện trong môi trường kinh doanh bằng cách cho nhân viên làm việc ngoài giờ thay vì thuê thêm nhân sự. Thật vậy, sự phục hồi kinh tế hiện nay đã gây ra một số tai tiếng nhất định về bản chất “thất nghiệp” của nó: sản xuất gia tăng gần như hoàn toàn không đi đôi với việc thuê người làm. Một số công ty thậm chí còn cắt giảm qui mô nhân sự khi lợi nhuận của họ tăng lên. Nhà kinh tế học lao động Ronald G. Ehrenberg của Đại học Cornell nhận xét: “Mọi thứ đều như nhau, thì tốt hơn hết là chúng ta nên phân bổ công việc ra."
 

Yet a host of factors pushes employers to hire fewer workers for more hours and at the same time compels workers to spend more time on the job. Most of those incentives involve what Ehrenberg calls the structure of compensation: quirks in the way salaries and benefits are organised that make it more profitable to ask 40 employees to labour an extra hour each than to hire one more worker to do the same 40-hour job. ĐOẠN 4

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố thúc đẩy người sử dụng lao động thuê ít công nhân hơn cho nhiều giờ hơn, đồng thời buộc người lao động phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Hầu hết các biện pháp thúc đẩy đó liên quan đến cái mà Ehrenberg gọi là cấu trúc thù lao: những điều kỳ quặc trong cách qui định tiền lương và phúc lợi khiến việc yêu cầu 40 nhân viên làm việc thêm một giờ mỗi người có lợi hơn so với việc thuê thêm một công nhân làm cùng công việc 40 giờ đó.

 

Professional and managerial employees supply the most obvious lesson along these lines. Once people are on salary, their cost to a firm is the same whether they spend 35 hours a week in the office or 70. Diminishing returns may eventually set in as overworked employees lose efficiency or leave for more arable pastures. But in the short run, the employer’s incentive is clear. Even hourly employees receive benefits - such as pension contributions and medical insurance - that are not tied to the number of hours they work. Therefore, it is more profitable for employers to work their existing employees harder. ĐOẠN 5

Nhân viên chuyên môn và nhân viên quản lý mang lại bài học rõ ràng nhất dọc theo những biện pháp này. Khi mọi người được trả lương, chi phí lương cho họ đối với một công ty là như nhau cho dù họ dành 35 hay 70 giờ một tuần trong văn phòng. Cuối cùng, lợi ích giảm dần có thể bắt đầu xảy ra khi những nhân viên làm việc quá sức mất hiệu quả lao động hoặc rời đi để tìm đồng cỏ có thể trồng trọt nhiều hơn. Nhưng trong ngắn hạn, động cơ của người sử dụng lao động là rõ ràng. Ngay cả những người làm việc theo giờ cũng nhận được các lợi ích - chẳng hạn như các phần góp lương hưu và bảo hiểm y tế - không bị ràng buộc với số giờ họ làm việc. Do đó, sẽ có lợi hơn cho người sử dụng lao động khi bắt nhân viên hiện tại của họ làm việc chăm chỉ hơn.

 

For all that employees complain about long hours, they too have reasons not to trade money for leisure. “People who work reduced hours pay a huge penalty in career terms,” Schor maintains. “It's taken as a negative signal’ about their commitment to the firm.’ [Lotte] Bailyn [of Massachusetts Institute of Technology] adds that many corporate managers find it difficult to measure the contribution of their underlings to a firm’s well-being, so they use the number of hours worked as a proxy for output. “Employees know this,” she says, and they adjust their behaviour accordingly. ĐOẠN 6

Đối với tất cả những gì nhân viên phàn nàn về số giờ làm việc nhiều, họ cũng có lý do để không đổi tiền lấy thời gian rảnh rỗi. Schor khẳng định: “Những người làm việc ít giờ hơn sẽ phải chịu một hình phạt rất lớn về mặt nghề nghiệp. “Đó được coi là một tín hiệu tiêu cực' về cam kết của họ với công ty.' [Lotte] Bailyn [của Viện Công nghệ Massachusetts] cho biết thêm rằng nhiều nhà quản lý công ty cảm thấy khó đo lường sự đóng góp của cấp dưới đối với sự thịnh vượng của công ty, vì vậy họ sử dụng số giờ làm việc làm đại diện cho kết quả làm việc. Cô ấy nói: “Nhân viên biết điều này, và họ điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

 

“Although the image of the good worker is the one whose life belongs to the company,” Bailyn says, “it doesn't fit the facts.’ She cites both quantitative and qualitative studies that show increased productivity for part-time workers: they make better use of the time they have and they are less likely to succumb to fatigue in stressful jobs. Companies that employ more workers for less time also gain from the resulting redundancy, she asserts. "The extra people can cover the contingencies that you know are going to happen, such as when crises take people away from the workplace." Positive experiences with reduced hours have begun to change the more-is-better culture at some companies, Schor reports. ĐOẠN 7

Bailyn nói: “Mặc dù hình ảnh một công nhân giỏi là người mà cuộc sống của họ thuộc về công ty, nhưng nó không phù hợp với thực tế.” Cô ấy trích dẫn cả các nghiên cứu định lượng và định tính cho thấy năng suất tăng lên đối với những người làm việc bán thời gian: họ sử dụng tốt hơn thời gian họ có và ít có khả năng bị mệt mỏi trong những công việc căng thẳng. Cô khẳng định, các công ty sử dụng nhiều công nhân hơn làm ít thời gian hơn cũng có lợi do việc thừa nhân viên. "Những người dư ra có thể đảm nhận các tình huống bất ngờ mà bạn biết sẽ xảy ra, chẳng hạn như khi khủng hoảng khiến mọi người rời bỏ nơi làm việc." Theo báo cáo của Schor, những trải nghiệm tích cực về giảm giờ làm việc đã bắt đầu thay đổi văn hóa càng nhiều càng tốt tại một số công ty.

 

Larger firms, in particular, appear to be more willing to experiment with flexible working arrangements. It may take even more than changes in the financial and cultural structures of employment for workers successfully to trade increased productivity and money for leisure time, Schor contends. She says the U.S. market for goods has become skewed by the assumption of full-time, two-career households. Automobile makers no longer manufacture cheap models, and developers do not build the tiny bungalows that served the first postwar generation of home buyers. Not even the humblest household object is made without a microprocessor. As Schor notes, the situation is a curious inversion of the “appropriate technology” vision that designers have had for developing countries: U.S. goods are appropriate only for high incomes and long hours. --- Paul Walluh. ĐOẠN 8

Đặc biệt, các công ty lớn hơn dường như sẵn sàng thử nghiệm các cơ chế làm việc linh hoạt hơn. Schor cho rằng có thể cần nhiều hơn những thay đổi trong cấu trúc tài chính và văn hóa của việc thuê người để người lao động thành công chuyển đổi năng suất và tiền bạc tăng lên lấy thời gian rảnh rỗi. Cô ấy nói rằng thị trường hàng hóa của Hoa Kỳ đã trở nên sai lệch do giả định về các hộ gia đình có hai người làm việc toàn thời gian. Các nhà sản xuất ô tô không còn sản xuất các mẫu xe rẻ tiền, và các nhà phát triển không xây dựng những ngôi nhà gỗ nhỏ phục vụ thế hệ người mua nhà đầu tiên sau chiến tranh. Thậm chí sẽ không tạo ra những vật dụng gia đình bình thường nhất nếu không có bộ vi xử lý. Như Schor lưu ý, đối với các nước đang phát triển, đây là tình huống trái ngược -gây cho họ sự tò mò về tầm nhìn “công nghệ phù hợp” của các nhà thiết kế: hàng hóa của Hoa Kỳ chỉ phù hợp với người có thu nhập cao và thời gian làm việc dài - Paul Walluh.

 

Questions 27-32
Do the following statements agree with the views of the writer in reading passage 4? In boxes 27-32 on your answer sheet write:

YES if the statement agrees with the writer
NO if the statement contradicts the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

Example Answer

During the industrial revolution, people worked harder NOT GIVEN

27. Today, employees are facing a reduction in working hours.
28. Social planners have been consulted about US employment figures.
29. Salaries have not risen significantly since the 1970s.
30. The economic recovery created more jobs.
31. Bailyn’s research shows that part-time employees work more efficiently.
32. Increased leisure time would benefit two-career households.

Questions 33-34
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 33 and 34 on your answer sheet.

 1. Bailyn argues that it is better for a company to employ more workers because
  A. it is easy to make excess staff redundant.
  B. crises occur if you are under-staffed.
  C. people are available to substitute for absent staff.
  D. they can project a positive image at work.
 
 1. Schor thinks it will be difficult for workers in the US to reduce their working hours because
  A. they would not be able to afford cars or homes.
  B. employers are offering high incomes for long hours.
  C. the future is dependent on technological advances.
  D. they do not wish to return to the humble post-war era.

Questions 35-38
The writer mentions a number of factors that have resulted in employees working longer hours. Which FOUR of the following factors are mentioned? Write your answers (A-H) in boxes 35-38 on your answer sheet.

List of Factors
A Books are available to help employees cope with stress.
B Extra work is offered to existing employees.
C Increased production has led to joblessness.
D Benefits and hours spent on the job are not linked.
E Overworked employees require longer to do their work.
F Longer hours indicate a greater commitment to the firm.
G Managers estimate staff productivity in terms of hours worked.
H Employees value a career more than a family.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 A Workaholic Economy

 

Questions 27-32
Do the following statements agree with the views of the writer in reading passage 4? In boxes 27-32 on your answer sheet write:

YES              if the statement agrees with the writer
NO                if the statement contradicts the writer
NOT GIVEN  if it is impossible to say what the writer thinks about this

  Example                                                                                                             Answer

During the industrial revolution, people worked harder                           NOT GIVEN

 

 

27. F   Today, employees are facing a reduction in working hours.
Ngày nay, nhân viên đang phải đối mặt với việc giảm giờ làm.

Giải thích: đoạn 2

Although the output per hour of work has more than doubled since 1945, leisure seems reserved largely for the unemployed and underemployed. Those who work full-time spend as much time on the job as they did at the end of World War II. In fact, working hours have increased noticeably since 1970 — perhaps because real wages have stagnated since that year.

 

28.NG    Social planners have been consulted about US employment figures.
Các nhà hoạch định xã hội đã được hỏi ý kiến về số liệu việc làm của Hoa Kỳ.

 

29.T    Salaries have not risen significantly since the 1970s.
Tiền lương không tăng đáng kể kể từ những năm 1970.

Giải thích: đoạn 2

Those who work full-time spend as much time on the job as they did at the end of World War II. In fact, working hours have increased noticeably since 1970 — perhaps because real wages have stagnated since that year.

 

30.F    The economic recovery created more jobs.
Sự phục hồi kinh tế tạo ra nhiều việc làm hơn.

Giải thích: đoạn 3

 Indeed, the current economic recovery has gained a certain amount of notoriety for its “jobless” nature: increased production has been almost entirely decoupled from employment.

 

31.T    Bailyn’s research shows that part-time employees work more efficiently.
Nghiên cứu của Bailyn cho thấy nhân viên bán thời gian làm việc hiệu quả hơn.

Giải thích: đoạn 7

She cites both quantitative and qualitative studies that show increased productivity for part-time workers: they make better use of the time they have and they are less likely to succumb to fatigue in stressful jobs. 

 

32. NG   Increased leisure time would benefit two-career households.
Thời gian nhàn rỗi tăng lên sẽ có lợi cho các hộ gia đình có hai người làm việc.Questions 33-34
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 33 and 34 on your answer sheet.

33 Bailyn argues that it is better for a company to employ more workers because
Bailyn lập luận rằng sẽ tốt hơn nếu một công ty sử dụng nhiều công nhân hơn bởi vì

      A.    it is easy to make excess staff redundant.
rất dễ khiến nhân viên dư ra trở nên dư thừa.

      B.    crises occur if you are under-staffed.
hủng hoảng sẽ xảy ra nếu bạn thiếu nhân viên.

 

      C.    people are available to substitute for absent staff.
có người để thay thế nhân viên vắng mặt.

Giải thích: đoạn 7

"The extra people can cover the contingencies that you know are going to happen, such as when crises take people away from the workplace." 

 

      D.    they can project a positive image at work.
họ có thể thể hiện một hình ảnh tích cực tại nơi làm việc.

 

34 Schor thinks it will be difficult for workers in the US to reduce their working hours because
Schor cho rằng người lao động ở Mỹ sẽ khó giảm giờ làm vì

 

      A.    they would not be able to afford cars or homes.
họ sẽ không thể mua được ô tô hoặc nhà.

Giải thích: đoạn 8, vì thị trường Mỹ cho rằng nhà nào cũng có hai vợ chồng làm toàn thời gian nên mặc định là thu nhập cao, nên không sản xuất xe và nhà kiểu giá rẻ, dó đó người Mỹ phải làm việc để mua các sản phẩm mà thị trường bán ra, chứ không có sp rẻ mà mua.

She says the U.S. market for goods has become skewed by the assumption of full-time, two-career households. Automobile makers no longer manufacture cheap models, and developers do not build the tiny bungalows that served the first postwar generation of home buyers. Not even the humblest household object is made without a microprocessor. 

 

      B.    employers are offering high incomes for long hours.
người sử dụng lao động đang cung cấp thu nhập cao trong thời gian dài.

      C.    the future is dependent on technological advances.
tương lai phụ thuộc vào những tiến bộ công nghệ.

      D.    they do not wish to return to the humble post-war era.
họ không muốn quay trở lại thời kỳ khiêm tốn sau chiến tranh.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

Questions 35-38
The writer mentions a number of factors that have resulted, in employees working longer hours. Which FOUR of the following factors are mentioned? Write your answers (A-H) in boxes 35-38 on your answer sheet.

Người viết đề cập đến một số yếu tố dẫn đến việc nhân viên làm việc nhiều giờ hơn. BỐN yếu tố nào sau đây được đề cập? Viết câu trả lời của bạn (A-H) vào các ô 35-38 trên phiếu trả lời của bạn.

List of Factors

A   Books are available to help employees cope with stress.
Sách có sẵn để giúp nhân viên đối phó với căng thẳng.


B   Extra work is offered to existing employees.
Công việc làm thêm được cung cấp cho nhân viên hiện tại.

Giải thích: đoạn 4

Yet a host of factors pushes employers to hire fewer workers for more hours and at the same time compels workers to spend more time on the job. Most of those incentives involve what Ehrenberg calls the structure of compensation: quirks in the way salaries and benefits are organised that make it more profitable to ask 40 employees to labour an extra hour each than to hire one more worker to do the same 40-hour job.


C   Increased production has led to joblessness.
Tăng sản xuất đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp.


D   Benefits and hours spent on the job are not linked.
Các khoảng phúc lợi và số giờ dành cho công việc không liên quan với nhau.

Giải thích: đoạn 5

Professional and managerial employees supply the most obvious lesson along these lines. Once people are on salary, their cost to a firm is the same whether they spend 35 hours a week in the office or 70. Even hourly employees receive benefits - such as pension contributions and medical insurance - that are not tied to the number of hours they work. Therefore, it is more profitable for employers to work their existing employees harder. 


E   Overworked employees require longer to do their work.
Nhân viên làm việc quá sức cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc của họ.


F    Longer hours indicate a greater commitment to the firm.
Số giờ làm việc dài hơn cho thấy họ cam kết nhiều hơn với công ty.

Giải thích: đoạn 6

“It's taken as a negative signal’ about their commitment to the firm.


G   Managers estimate staff productivity in terms of hours worked.
Người quản lý ước tính năng suất của nhân viên theo số giờ làm việc.

Giải thích: đoạn 6

adds that many corporate managers find it difficult to measure the contribution of their underlings to a firm’s well-being, so they use the number of hours worked as a proxy for output. “Employees know this,” she says, and they adjust their behaviour accordingly.


H   Employees value a career more than a family.
Nhân viên coi trọng sự nghiệp hơn gia đình.

bảng giá học phí 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27. No
28. Not Given
29. Yes
30. No
31. Yes
32. Not Given
33. C
34. A
35. B. (Extra work is offered to existing employees.)
36. D. (Benefits and hours spent on the job are not linked)
37. F. (Longer hours indicate greater commitment to the firm.)
38. G. (Managers estimate staff productivity in terms of hours worked.)
[Answer 35 - 38, in any order]
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status