ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -A Remarkable Beetle

A Remarkable Beetle

Some of the most remarkable beetles are the dung beetles, which spend almost their whole lives eating and breeding in dung’.

More than 4,000 species of these remarkable creatures have evolved and adapted to the world’s different climates and the dung of its

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 A Remarkable Beetle

 

Some of the most remarkable beetles are the dung beetles, which spend almost their whole lives eating and breeding in dung’. ĐOẠN 1

Một số loài bọ cánh cứng đáng chú ý nhất là bọ phân, chúng dành gần như cả đời để ăn và sinh sản trong phân'

 

More than 4,000 species of these remarkable creatures have evolved and adapted to the world’s different climates and the dung of its many animals. Australia’s native dung beetles are scrub and woodland dwellers, specialising in coarse marsupial droppings and avoiding the soft cattle dung in which bush flies and buffalo flies breed. ĐOẠN 2

Hơn 4.000 loài sinh vật đáng chú ý này đã tiến hóa và thích nghi với các vùng khí hậu khác nhau trên thế giới cũng như phân của nhiều loài động vật. Bọ phân bản địa của Úc là cư dân của cây bụi và rừng, quan tâm đặc biệt đến phân thô của thú có túi và tránh phân gia súc mềm, nơi ruồi bụi và ruồi trâu sinh sản.

 

In the early 1960s George Bornemissza, then a scientist at the Australian Government’s premier research organisation, the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), suggested that dung beetles should be introduced to Australia to control dung-breeding flies. Between 1968 and 1982, the CSIRO imported insects from about 50 different species of dung beetle, from Asia, Europe and Africa, aiming to match them to different climatic zones in Australia. Of the 26 species that are known to have become successfully integrated into the local environment, only one, an African species released in northern Australia, has reached its natural boundary. ĐOẠN 3

Vào đầu những năm 1960, George Bornemissza, khi đó là nhà khoa học tại tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Chính phủ Úc, Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO), đã đề xuất rằng bọ phân nên được đưa vào Úc để kiểm soát ruồi sinh sản từ phân. Từ năm 1968 đến 1982, CSIRO đã nhập khẩu côn trùng từ khoảng 50 loài bọ phân khác nhau, từ Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, nhằm mục đích làm cho chúng phù hợp với các vùng khí hậu khác nhau ở Úc. Trong số 26 loài được biết là đã hòa nhập thành công vào môi trường địa phương, chỉ có một loài, một loài châu Phi được thả ở miền bắc Australia, đã đạt đến ranh giới tự nhiên của nó.

 

Introducing dung beetles into a pasture is a simple process: approximately 1,500 beetles are released; a handful at a time, into fresh cow pats in the cow pasture. The beetles immediately disappear beneath the pats digging and tunnelling and, if they successfully adapt to their new environment, soon become a permanent, self-sustaining part of the local ecology. In time they multiply and within three or four years the benefits to the pasture are obvious. ĐOẠN 4

Đưa bọ phân vào đồng cỏ là một quá trình đơn giản: khoảng 1.500 con bọ được thả; từng ít một, vào những miếng phân bò tươi trên đồng cỏ dành cho bò. Những con bọ ngay lập tức biến mất bên dưới những bãi phân đang đào và đào hầm, và nếu chúng thích nghi thành công với môi trường mới, chúng sẽ sớm trở thành một phần lâu dài, tự duy trì của hệ sinh thái địa phương. Theo thời gian, chúng sẽ nhân lên và trong vòng ba hoặc bốn năm, lợi ích đối với đồng cỏ là hiển nhiên.

 

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants. ĐOẠN 5

Bọ phân hoạt động từ bên trong bãi phân để chúng được che chở khỏi những kẻ săn mồi như chim và cáo. Hầu hết các loài đào hang trong đất và chôn phân trong các đường hầm ngay bên dưới các bãi phân, được khoét rỗng từ bên trong. Một số loài lớn có nguồn gốc từ Pháp đào các đường hầm đến độ sâu khoảng 30 cm bên dưới bãi phân. Những con bọ cánh cứng này tạo ra những khoang ấp hình xúc xích dọc theo các đường hầm. Các đường hầm nông nhất thuộc về một loài nhỏ hơn nhiều ở Tây Ban Nha chôn phân trong các khoang treo như trái cây trên cành cây lê. Bọ Nam Phi đào những đường hầm hẹp khoảng 20 cm bên dưới bề mặt của miếng đất. Một số loài bọ cánh cứng sống trên bề mặt, bao gồm một loài ở Nam Phi, cắt những quả bóng có hình dạng hoàn hảo từ bãi phân, chúng sẽ lăn đi và gắn vào gốc cây.

 

For maximum dung burial in spring, summer and autumn, farmers require a variety of species with overlapping periods of activity. In the cooler environments of the state of Victoria, the large French species (2.5 cms long) is matched with smaller (half this size), temperate-climate Spanish species. The former are slow to recover from the winter cold and produce only one or two generations of offspring from late spring until autumn. The latter, which multiplies rapidly in early spring, produce two to five generations annually. The South African ball-rolling species, being a subtropical beetle, prefers the climate of northern and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunnelling species. In warmer climates, many species are active for longer periods of the year. ĐOẠN 6


Để tối đa việc vùi lấp phân vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu, nông dân cần nhiều loại phân với thời gian hoạt động trùng nhau. Trong môi trường mát mẻ hơn của bang Victoria, các loài lớn của Pháp (dài 2,5 cm) được kết hợp với các loài Tây Ban Nha khí hậu ôn đới nhỏ hơn (bằng một nửa kích thước này). Những loài của Pháp chậm phục hồi sau cái lạnh mùa đông và chỉ sinh ra một hoặc hai thế hệ con từ cuối mùa xuân cho đến mùa thu. Loài thứ hai ( loài Tây Ban Nha), nhân lên nhanh chóng vào đầu mùa xuân, tạo ra hai đến năm thế hệ hàng năm. Loài lăn bóng Nam Phi, là một loài bọ cánh cứng cận nhiệt đới, thích khí hậu của miền bắc và ven biển New South Wales, nơi nó thường hiệu quả với các loài đào hầm Nam Phi. Ở vùng khí hậu ấm hơn, nhiều loài hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm.

 

Dung beetles were initially introduced in the late 1960s with a view to controlling buffalo flies by removing the dung within a day or two and so preventing flies from breeding. However, other benefits have become evident. Once the beetle larvae have finished pupation, the residue is a first-rate source of fertiliser. The tunnels abandoned by the beetles provide excellent aeration and water channels for root systems. In addition, when the new generation of beetles has left the nest the abandoned burrows are an attractive habitat for soil-enriching earthworms. The digested dung in these burrows is an excellent food supply for the earthworms, which decompose it further to provide essential soil nutrients. If it were not for the dung beetle, chemical fertiliser and dung would be washed by rain into streams and rivers before it could be absorbed into the hard earth, polluting water courses and causing blooms of blue-green algae. Without the beetles to dispose of the dung, cow pats would litter pastures making grass inedible to cattle and depriving the soil of sunlight. Australia’s 30 million cattle each produce 10-12 cow pats a day. This amounts to 1.7 billion tonnes a year, enough to smother about 110,000 sq km of pasture, half the area of Victoria. ĐOẠN 7

Bọ phân ban đầu được giới thiệu vào cuối những năm 1960 với mục đích kiểm soát ruồi trâu bằng cách loại bỏ phân trong vòng một hoặc hai ngày và do đó ngăn chặn ruồi sinh sản. Tuy nhiên, những lợi ích khác đã trở nên rõ ràng. Khi ấu trùng bọ cánh cứng đã hoàn thành giai đoạn nhộng, cặn bã là nguồn phân bón hạng nhất. Các đường hầm bị bọ cánh cứng bỏ lại cung cấp các kênh dẫn nước và sục khí tuyệt vời cho hệ thống rễ. Ngoài ra, khi thế hệ bọ cánh cứng mới rời tổ, các hang bị bỏ hoang là môi trường sống hấp dẫn cho giun đất làm giàu đất. Phân đã tiêu hóa trong các hang này là nguồn cung cấp thức ăn tuyệt vời cho giun đất, chúng sẽ tiếp tục phân hủy phân để cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho đất. Nếu không có bọ hung, phân bón hóa học và phân sẽ bị mưa cuốn trôi xuống sông suối trước khi ngấm vào đất cứng, gây ô nhiễm nguồn nước và khiến tảo lam nở hoa. Nếu không có bọ cánh cứng xử lý phân, những bãi phân bò sẽ rải rác trên đồng cỏ khiến gia súc không ăn được cỏ và lấy đi ánh sáng mặt trời của đất. 30 triệu con gia súc của Úc, mỗi con sản xuất 10-12 con bò mỗi ngày. Con số này lên tới 1,7 tỷ tấn mỗi năm, đủ để bao phủ khoảng 110.000 km2 đồng cỏ, bằng một nửa diện tích của Victoria.

 

Dung beetles have become an integral part of the successful management of dairy farms in Australia over the past few decades. A number of species are available from the CSIRO or through a small number of private breeders, most of whom were entomologists with the CSIRO’s dung beetle unit who have taken their specialised knowledge of the insect and opened small businesses in direct competition with their former employer. ĐOẠN 8

Bọ phân đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc quản lý thành công các trang trại bò sữa ở Úc trong vài thập kỷ qua. Một số loài có sẵn từ CSIRO hoặc thông qua một số ít nhà lai tạo tư nhân, hầu hết trong số họ là các nhà côn trùng học thuộc đơn vị bọ phân của CSIRO, những người đã sử dụng kiến thức chuyên môn về côn trùng và mở các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh trực tiếp với chủ cũ của họ.

Glossary
  1.  dung:- the droppings or excreta of animals
  2.  cow pats:- droppings of cows

 

 

Questions 1-5
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 6? In boxes 1-5 on your answer sheet write:
YES if the statement reflects the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

1 Bush flies are easier to control than buffalo flies.
2 Four thousand species of dung beetle were initially brought to Australia by the CSIRO.
3 Dung beetles were brought to Australia by the CSIRO over a fourteen-year period.
4 At least twenty-six of the introduced species have become established in Australia.
5 The dung beetles cause an immediate improvement to the quality of a cow pasture.

Questions 6-8
Label the tunnels on the diagram below. Choose your labels from the box below the diagram. Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.
Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

IELTS Academic Reading: Cambridge 3 Test 2 Reading passage 1; A Remarkable Beetle; with best solutions and best explanations

Dung Beetle Types

French

Spanish
Mediterranean

South African
Australian native

South African ball roller.

Question 9-13
Complete the table below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER from Reading Passage 6 for each answer.
Write your answers in boxes 9—13 on your answer sheet.

Species

Size

Preferred

Climate

Complementary

species

Start of

active period

Number of

generations

per year

French

2.5 cm

Cool

Spanish

Late spring

1-2

Spanish

1.25 cm

9

 

10

1

South African ball roller

 

12

13

 

 

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 A Remarkable Beetle

 

Questions 1-5
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 6? In boxes 1-5 on your answer sheet write:
YES if the statement reflects the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

1.NG Bush flies are easier to control than buffalo flies.
Ruồi bụi dễ kiểm soát hơn ruồi trâu.

Giải thích: không có thông tin


2.F Four thousand species of dung beetle were initially brought to Australia by the CSIRO.
Bốn nghìn loài bọ hung ban đầu được CSIRO đưa đến Úc.

Giải thích: có 4000 loài trên thế giới chứ không phải có 4000 nhập vào Úc

More than 4,000 species of these remarkable creatures have evolved and adapted to the world’s different climates and the dung of its many animals.


3.T Dung beetles were brought to Australia by the CSIRO over a fourteen-year period.
Bọ phân được CSIRO đưa đến Úc trong khoảng thời gian mười bốn năm.

Giải thích: ĐOẠN 3

Between 1968 and 1982, the CSIRO imported insects from about 50 different species of dung beetle, from Asia, Europe and Africa, aiming to match them to different climatic zones in Australia.


4.T At least twenty-six of the introduced species have become established in Australia.
Ít nhất 26 loài du nhập đã được thiết lập ở Úc.

 

 

 

Giải thích: ĐOẠN 3

Of the 26 species that are known to have become successfully integrated into the local environment, only one, an African species released in northern Australia, has reached its natural boundary.


5.F The dung beetles cause an immediate improvement to the quality of a cow pasture.
Bọ phân giúp cải thiện ngay lập tức chất lượng của đồng cỏ chăn nuôi bò.

Giải thích: Đoạn 4

In time they multiply and within three or four years the benefits to the pasture are obvious.


Questions 6-8
Label the tunnels on the diagram below. Choose your labels from the box below the diagram. Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.
Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

IELTS Academic Reading: Cambridge 3 Test 2 Reading passage 1; A Remarkable Beetle; with best solutions and best explanations

 

6. South African

Giải thích: Đoạn 5

South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat.

 

7. French 

Giải thích: Đoạn 5

Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels.

 

8. Spanish

Giải thích: Đoạn 5

The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree.

 

Dung Beetle Types

French

Spanish
Mediterranean

South African
Australian

native South African

ball roller.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Question 9-13
Complete the table below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER from Reading Passage 6 for each answer.
Write your answers in boxes 9—13 on your answer sheet.

Species

Size

Preferred

Climate

Complementary

species

Start of

active period

Number of

generations

per year

French

2.5 cm

Cool

Spanish

Late spring

1-2

Spanish

1.25 cm

(9) temperate

 

(10) early spring

(11) 

2-5

South African ball roller

 

(12) sub-tropical

(13) African tunnelling species

 

 

 

9. temperate

Giải thích: Đoạn 6

the large French species (2.5 cms long) is matched with smaller (half this size), temperate-climate Spanish species.

 

10. early spring

Giải thích:Đoạn 6

The latter, which multiplies rapidly in early spring, produce two to five generations annually.

 

11. 2-5

Giải thích:Đoạn 6

The latter, which multiplies rapidly in early spring, produce two to five generations annually.

 

12. sub-tropical

Giải thích: Đoạn 6

The South African ball-rolling species, being a subtropical beetle, prefers the climate of northern and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunnelling species. In warmer climates, many species are active for longer periods of the year. 

 

13. South African tunnelling

Giải thích: Đoạn 6

The South African ball-rolling species, being a subtropical beetle, prefers the climate of northern and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunnelling species.

bảng giá học phí 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:

1. NOT GIVEN   2. NO   3. YES  4. YES  5. NO  6. South African  7. French   8. Spanish   9. temperate   10. early spring   11. two to five / 2-5   12. sub-tropical   13. South African tunneling/tunnelling/tunneler/tunneller
(Alternative answers are separated by a slash (/).)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status