ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - An Era of Abundance

An Era of Abundance

Our knowledge of the complex pathways underlying digestive processes is rapidly expanding, although there is still a great deal we do not fully understand. On the one hand, digestion, like any other major human biological system, is astonishing in its intricacy and cleverness

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

An Era of Abundance

 

 

Our knowledge of the complex pathways underlying digestive processes is rapidly expanding, although there is still a great deal we do not fully understand. On the one hand, digestion, like any other major human biological system, is astonishing in its intricacy and cleverness. Our bodies manage to extract the complex resources needed to survive, despite sharply varying conditions, while at the same time, filtering out a multiplicity of toxins. ĐOẠN 1

Kiến thức của chúng ta về các quá trình phức tạp nằm ở quá trình tiêu hóa đang mở rộng nhanh chóng , mặc dù vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa hiểu hết. Mặt khác, tiêu hóa, giống như bất kỳ hệ thống sinh học quan trọng nào khác của con người, gây kinh ngạc bởi sự phức tạp và thông minh của nó. Cơ thể chúng ta xoay sở để khai thác các nguồn tài nguyên phức tạp cần thiết để tồn tại, bất chấp các điều kiện khác nhau đáng kể, đồng thời, lọc ra nhiều loại độc tố.

 

On the other hand, our bodies evolved in a very different era. Our digestive processes, in particular, are optimized for a situation that is dramatically dissimilar to the one we find ourselves in.  ĐOẠN 2

Mặt khác, cơ thể chúng ta tiến hóa trong một thời đại rất khác. Đặc biệt, quá trình tiêu hóa của chúng ta được tối ưu hóa cho một tình trạng hoàn toàn khác với tình trạng mà chúng ta đang thấy mình ở trong đó.

 

For most of our biological heritage, there was a high likelihood that the next foraging or hunting season (and for a brief, relatively recent period, the next planting season) might be catastrophically lean. So it made sense for our bodies to hold on to every possible calorie. Today, this biological strategy is extremely counterproductive. Our outdated metabolic programming underlies our contemporary epidemic of obesity and fuels pathological processes of degenerative diseases such as coronary artery disease, and type II diabetes. ĐOẠN 3

Đối với hầu hết các di sản sinh học của chúng ta, có nhiều khả năng là mùa kiếm ăn hoặc săn bắn tiếp theo (và trong một thời gian ngắn, tương đối gần đây, là mùa trồng trọt tiếp theo) có thể bị thất thoát một cách thảm khốc. Vì vậy, việc cơ thể chúng ta giữ lại mọi calo có thể là rất hợp lý. Ngày nay, chiến lược sinh học này cực kỳ phản tác dụng. Sự lập trình trao đổi chất lỗi thời của chúng ta làm nền tảng cho dịch bệnh béo phì hiện tại của chúng ta và thúc đẩy các quá trình bệnh lý của bệnh thoái hóa như bệnh động mạch vành và bệnh tiểu đường loại II.

 

Up until recently (on an evolutionary time scale), it was not in the interest of the species for old people like myself (I was born in 1948) to use up the limited resources of the clan. Evolution favored a short life span – life expectancy was 37 years only two centuries ago – so these restricted reserves could be devoted to the young, those caring for them, and laborers strong enough to perform intense physical work. ĐOẠN 4

Cho đến gần đây (trên quy mô thời gian tiến hóa), sẽ không có lợi cho loài người khi những người già như tôi (tôi sinh năm 1948) sử dụng hết nguồn tài nguyên có hạn của bộ tộc. Sự tiến hóa ủng hộ tuổi thọ ngắn - tuổi thọ chỉ là 37 năm chỉ hai thế kỷ trước - vì vậy nguồn dự trữ hạn chế này có thể được dành cho những người trẻ tuổi, những người chăm sóc họ và những người lao động đủ khỏe để thực hiện công việc thể chất cường độ cao.

 

We now live in an era of great material abundance. Most work requires mental effort rather than physical exertion. A century ago, 30 percent of the U.S. workforce worked on farms, with another 30 percent deployed in factories. Both of these figures are now under 3 percent. The significant majority of today’s job categories, ranging from airline flight attendant to web designer, simply didn’t exist a century ago. ĐOẠN 5

Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại dồi dào vật chất. Hầu hết công việc đòi hỏi nỗ lực tinh thần hơn là gắng sức về thể chất. Một thế kỷ trước, 30% lực lượng lao động Hoa Kỳ làm việc trong các trang trại, 30% khác làm việc trong các nhà máy. Cả hai con số này hiện đều dưới 3%. Phần lớn các danh mục công việc ngày nay, từ tiếp viên hàng không đến nhà thiết kế web, đơn giản là không tồn tại cách đây một thế kỷ.

 

Our species has already augmented the “natural” order of our life cycle through our technology: drugs, supplements, replacement parts for virtually all bodily systems, and many other interventions. We already have devices to replace our hips, knees, shoulders, elbows, wrists, jaws, teeth, skin, arteries, veins, heart valves, arms, legs, feet, fingers, and toes. Systems to replace more complex organs (for example, our hearts) are beginning to work. As we’re learning the principles of operation of the human body and the brain, we will soon be in a position to design vastly superior systems that will be more enjoyable, last longer, and perform better, without susceptibility to breakdown, disease, and aging. ĐOẠN 6

Loài của chúng ta đã tăng cường trật tự “tự nhiên” trong vòng đời của chúng ta thông qua công nghệ: thuốc, chất bổ sung, các bộ phận thay thế cho hầu như tất cả các hệ thống cơ thể và nhiều biện pháp can thiệp khác. Chúng ta đã có các thiết bị để thay thế hông, đầu gối, vai, khuỷu tay, cổ tay, hàm, răng, da, động mạch, tĩnh mạch, van tim, cánh tay, chân, bàn chân, ngón tay và ngón chân. Các hệ thống thay thế các cơ quan phức tạp hơn (ví dụ như tim của chúng ta) đang bắt đầu tiến hành. Khi chúng ta đang tìm hiểu các nguyên tắc hoạt động của cơ thể con người và bộ não, chúng ta sẽ sớm có khả năng thiết kế các hệ thống vượt trội hơn rất nhiều, sẽ thú vị hơn, tồn tại lâu hơn và hoạt động tốt hơn, không dễ bị suy nhược, bị bệnh và lão hóa.

 

In a famous scene from the movie, The Graduate, Benjamin’s mentor gives him career advice in a single word: “plastics.” Today, that word might be “software,” or “biotechnology,” but in another couple of decades, the word is likely to be “nanobots.” Nanobots – blood-cell-sized robots – will provide the means to radically redesign our digestive systems, and, incidentally, just about everything else. ĐOẠN 7

Trong một cảnh nổi tiếng của bộ phim, The Graduate, người cố vấn của Benjamin đưa ra lời khuyên nghề nghiệp cho anh ấy bằng một từ duy nhất: “nhựa”. Ngày nay, từ đó có thể là “phần mềm” hoặc “công nghệ sinh học”, nhưng trong vài thập kỷ nữa, từ đó có thể là “nanobots”. Nanobots - robot có kích thước bằng tế bào máu - sẽ cung cấp phương tiện để thiết kế lại hoàn toàn hệ thống tiêu hóa của chúng ta, và tiện thể là về mọi thứ khác.

 

In an intermediate phase, nanobots in the digestive tract and bloodstream will intelligently extract the precise nutrients we need, call for needed additional nutrients and supplements through our personal wireless local area network, and send the rest of the food we eat on its way to be passed through for elimination. ĐOẠN 8

Trong giai đoạn trung gian, các nanobot trong đường tiêu hóa và mạch máu sẽ trích xuất một cách thông minh các chất dinh dưỡng chính xác mà chúng ta cần, kêu gọi các chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cần thiết thông qua mạng cục bộ không dây cá nhân của chúng ta và gửi phần còn lại của thực phẩm chúng ta ăn trên đường nó đi qua để loại bỏ.

 

If this seems futuristic, keep in mind that intelligent machines are already making their way into our blood stream. There are dozens of projects underway to create blood -stream-based “biological microelectromechanical systems” (bioMEMS) with a wide range of diagnostic and therapeutic applications. BioMEMS devices are being designed to intelligently scout out pathogens and deliver medications in very precise ways. ĐOẠN 9

Nếu điều này có vẻ viễn vông, hãy nhớ rằng những cỗ máy thông minh đang tiến vào dòng máu của chúng ta. Có hàng chục dự án đang được tiến hành để tạo ra “hệ thống vi cơ điện tử sinh học” (bioMEMS) dựa trên dòng máu với một loạt các ứng dụng chẩn đoán và điều trị. Các thiết bị BioMEMS đang được thiết kế để dò tìm mầm bệnh một cách thông minh và cung cấp thuốc theo những cách rất chính xác.

 

For example, a researcher at the University of Illinois at Chicago has created a tiny capsule with pores measuring only seven nanometers. The pores let insulin out in a controlled manner but prevent antibodies from invading the pancreatic Islet cells inside the capsule. These nanoengineered devices have cured rats with type I diabetes, and there is no reason that the same methodology would fail to work in humans. Similar systems could precisely deliver dopamine to the brain for Parkinson’s patients, provide blood - clotting factors for patients with hemophilia, and deliver cancer drugs directly to tumor sites. A new design provides up to 20 substance- containing reservoirs that can release their cargo at programmed times and locations in the body. A new world is on the horizon and you will be part of it. ĐOẠN 10

Ví dụ, một nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois ở Chicago đã tạo ra một viên nang nhỏ với những cái lỗ chỉ có kích thước 7 nanomet. Các lỗ cho phép insulin ra ngoài một cách có kiểm soát nhưng ngăn không cho các kháng thể xâm nhập vào tiểu đảo tụy bên trong viên nang. Các thiết bị công nghệ nano này đã chữa khỏi bệnh tiểu đường loại I cho chuột, và không có lý do gì mà phương pháp tương tự lại không hoạt động ở người. Các hệ thống tương tự có thể phân phối chính xác dopamine đến não cho bệnh nhân Parkinson, cung cấp các yếu tố đông máu cho bệnh nhân mắc bệnh dễ chảy máu và phân phối thuốc ung thư trực tiếp đến các vị trí khối u. Một thiết kế mới cung cấp tới 20 bể chứa chất có thể giải phóng hàng hóa của chúng vào những thời điểm và vị trí đã lập trình trong cơ thể. Một thế giới mới đang ở phía trước và bạn sẽ là một phần của nó.

 

 

 

 

Questions 1-8
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

In the past it was essential to hoard our calories for as long as possible because our food source was mainly restricted to 1 __________ and 2 __________ which brought in irregular supplies. However, these reserves were intended for 3 __________ because they had the power and energy to work hard. Nowadays, the focus has moved away from jobs on 4 __________ and in 5 __________ to jobs that weren’t available 6 __________ . Through technology, it has now become possible to replace many body 7 __________ and as techniques improve we will be able to develop better 8 __________ .

Questions 9-12
Complete the summary using the list of words, A-J, below.

In the future, a nanobot’s ability to redesign our digestive system will be 9 __________ . One function is the intelligent 10 __________ of the exact nutritional requirements needed. If this all seems to be fantasy, consider a tiny machine already developed that has now been used in the treatment of 11 __________ However, this has not been tried on 12 __________

A   Parkinson’s      B haemophilia    C diabetes          D humans         E radical
F rats   G extract   H radically            I extraction        J cells

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

An Era of Abundance

 

Questions 1-8
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

In the past it was essential to hoard our calories for as long as possible because our food source was mainly restricted to 1 __foraging _______ and 2 ___hunting _______ which brought in irregular supplies.

Trong quá khứ dự trữ calo khi có thể là rất quan trọng bởi vì nguồn thực phẩm của chúng ta chủ yếu bị hạn chế trong hái lượm và săn bắn mang đến nguồn cung cấp không đều đặn.

Giải thích: đoạn 3

For most of our biological heritage, there was a high likelihood that the next foraging or hunting season (and for a brief, relatively recent period, the next planting season) might be catastrophically lean ( =irregular).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

However, these reserves were intended for 3 _labourers________ because they had the power and energy to work hard.

Tuy nhiên, sự dự trữ này dành cho những người lao động bởi vì họ có sức mạnh và năng lượng để làm việc

Giải thích: đoạn 4

Evolution favored a short life span – life expectancy was 37 years only two centuries ago – so these restricted reserves could be devoted to the young, those caring for them, and laborers strong enough to perform intense physical work.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​--------------

Nowadays, the focus has moved away from jobs on 4 __farms________ and in 5 ___factories ______ to jobs that weren’t available 6 __a century ago________ .

Ngày nay, sự tập trung chuyển từ công việc trên nông trại và trong nhà máy thành các công việc không có sẵn một thế kỷ trước

Giải thích: đoạn 5

A century ago, 30 percent of the U.S. workforce worked on farms, with another 30 percent deployed in factories. Both of these figures are now under 3 percent. The significant majority of today’s job categories, ranging from airline flight attendant to web designer, simply didn’t exist (= weren't available) a century ago.

-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​--------------

Through technology, it has now become possible to replace many body 7 _parts_________ and as techniques improve we will be able to develop better 8 __systems________ .

Thông qua công nghệ, giờ đây việc thay thế nhiều bộ phận con người đã trở nên khả thi và vì các kỹ thuật cải thiện nên chúng ta sẽ có khả năng phát triển những hệ thống tốt hơn

Giải thích: đoạn 6

Our species has already augmented the “natural” order of our life cycle through our technology: drugs, supplements, replacement parts for virtually all bodily systems, and many other interventions.

As we’re learning the principles of operation of the human body and the brain, we will soon be in a position to design vastly superior systems

 


​​​​​​​

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 9-12
Complete the summary using the list of words, A-J, below.

In the future, a nanobot’s ability to redesign our digestive system will be 9 ___E radical_______ .

Trong tương lai, khả năng của nanobot tái thiết kế hệ thống của chúng ta rất triệt để

Giải thích: Đoạn 7

Nanobots – blood-cell-sized robots – will provide the means to radically redesign our digestive systems, and, incidentally, just about everything else.

-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​-------------------------------​​​​​​​--------------

One function is the intelligent 10 ____I extraction    ______ of the exact nutritional requirements needed. If this all seems to be fantasy, consider a tiny machine already developed that has now been used in the treatment of 11 _____C diabetes _____.However, this has not been tried on 12 ___D humans     _______

Một chức năng trích xuất thông minh các yêu cầu dinh dưỡng chính xác cần có. Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ ảo tưởng thì hãy xem một cái máy nhỏ xíu đã phát triển thứ mà chúng ta đang dùng để chữa bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nó chưa được thử nghiệm ở người.

Giải thích: Đoạn 10

For example, a researcher at the University of Illinois at Chicago has created a tiny capsule with pores measuring only seven nanometers. The pores let insulin out in a controlled manner but prevent antibodies from invading the pancreatic Islet cells inside the capsule. These nanoengineered devices have cured rats with type I diabetes, and there is no reason that the same methodology would fail to work in humans.

 

A   Parkinson’s      B haemophilia    C diabetes          D humans         E radical
F rats   G extract   H radically            I extraction        J cells

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. foraging     2. hunting (1 and 2 in any order)     3. labourers     4. farms     5. factories    6. a century ago     7. parts     8. systems    9. radical    10. extraction    11. diabetes    12. humans

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status