ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Air Rage

Air Rage

(A) The first recorded case of an airline passenger turning seriously violent during a flight, a phenomenon now widely known as “air rage”, happened in 1947 on a flight from Havana to Miami. A drunk man assaulted another passenger and bit a flight attendant

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Air Rage

 

(A) The first recorded case of an airline passenger turning seriously violent during a flight, a phenomenon now widely known as “air rage”, happened in 1947 on a flight from Havana to Miami. A drunk man assaulted another passenger and bit a flight attendant. However, the man escaped punishment because it was not then clear under whose legal control a crime committed on plane was, the country where the plane was registered or the country where the crime was committed. In 1963, at the Tokyo convention, it was decided that the laws of the country where the plane is registered take precedence.

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một hành khách của hãng hàng không trở nên bạo lực nghiêm trọng trong một chuyến bay, hiện tượng ngày nay được biết đến rộng rãi với tên gọi "cơn thịnh nộ trên không", xảy ra vào năm 1947 trên chuyến bay từ Havana đến Miami. Một người đàn ông say rượu đã hành hung một hành khách khác và cắn một tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, người đàn ông đã thoát khỏi sự trừng phạt vì khi đó không rõ ràng hành vi phạm tội thực hiện trên máy bay là quyền kiểm soát pháp lý của ai, là của quốc gia nơi chiếc máy bay được đăng ký hoặc quốc gia nơi thực hiện hành vi tội phạm. Năm 1963, tại hội nghị Tokyo, mọi người đã quyết định ưu tiên áp dụng luật của quốc gia mà máy bay đăng ký.

(B) The frequency of air rage has expanded out of proportion to the growth of air travel. Until recently few statistics were gathered about air rage, but those that have been indicated that passengers are increasingly likely to cause trouble or engage in violent acts. For example, in 1998 there were 266 air rage incidents out of approximately four million passengers, a 400% increase from 1995. In the same period, American Airlines showed a 200% rise. Air travel is predicted to rise by 5% internationally by 2010 leading to increased airport congestion. This, coupled with the flying public’s increased aggression, means that air rage may become a major issue in coming years.

Tần suất của cơn thịnh nộ trên không đã tăng lên không tương ứng với sự phát triển của du lịch hàng không. Cho đến gần đây, một số thống kê được thu thập về cơn thịnh nộ trên máy bay, nhưng những thống kê đã chỉ ra rằng hành khách ngày càng có nhiều khả năng gây rắc rối hoặc tham gia vào các hành vi bạo lực. Ví dụ, vào năm 1998, có 266 sự cố giận dữ trên không đối với khoảng 4 triệu hành khách, tăng 400% so với năm 1995. Trong cùng thời kỳ, American Airlines tăng 200%. Du lịch hàng không được dự đoán sẽ tăng 5% trên phạm vi quốc tế vào năm 2010 dẫn đến tình trạng tắc nghẽn sân bay gia tăng. Điều này, cùng với sự hiếu chiến ngày càng tăng của công chúng đi máy bay, có nghĩa là cơn thịnh nộ trên không có thể trở thành một vấn đề lớn trong những năm tới.

(C) Aside from discomfort and disruption, air rage poses some very real dangers to flying. The most extreme of these is when out of control passengers enter the cockpit. This has actually happened on a number of occasions, the worst of which have resulted in the death and injury of pilots or the intruder taking control of the plane, almost resulting in crashes. In addition, berserk passengers sometimes attempt to open the emergency doors while in flight, putting the whole aircraft in danger. These are extreme examples and cases of air rage more commonly result in physical assaults on fellow passengers and crew such as throwing objects, punching, stabbing or scalding with hot coffee.

Bên cạnh sự khó chịu và gián đoạn, cơn thịnh nộ trên không gây ra một số mối nguy hiểm rất thực tế đối với việc bay. Cực đoan nhất trong số này là khi hành khách mất kiểm soát bước vào buồng lái. Điều này đã thực sự xảy ra trong một số trường hợp, trường hợp tồi tệ nhất đã dẫn đến cái chết và thương tích của phi công hoặc kẻ đột nhập điều khiển máy bay, gần như dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, những hành khách nổi quạu đôi khi cố gắng mở cửa thoát hiểm khi đang bay, khiến cả máy bay gặp nguy hiểm. Đây là những ví dụ cực đoan và các trường hợp nổi giận trên không thường dẫn đến hành hung về mặt thể chất hành khách đi cùng và phi hành đoàn như ném đồ vật, đấm, đâm hoặc làm bỏng bằng cà phê nóng.

(D) The causes of air rage are not known for certain, but it is generally thought that factors include: passenger behavior and personality, the physical environment and changes in society. A recent study has identified the issues that start the incidents to be as follows.

Nguyên nhân của cơn thịnh nộ trên không vẫn chưa được biết chắc chắn, nhưng người ta thường cho rằng các yếu tố bao gồm: hành vi và tính cách của hành khách, môi trường vật chất và những thay đổi trong xã hội. Một nghiên cứu gần đây đã xác định các vấn đề khơi mào các sự cố như sau.

Alcohol                      25% ( rượu)
Seating                     16% ( chỗ ngồi)
Smoking                   10% ( hút thuốc)
Carry-on luggage     9% ( hành lý xách tay) 
Flight attendants       8% ( tiếp viên hàng không)
Food                          5% ( thức ăn)

(E) One of the major causes seems to be the passenger’s behavior or their personality. Fear of flying and the feeling of powerlessness associated with flying can lead to irritable or aggressive passengers. Also, alcohol consumed on a plane pressurized to 8000ft affects the drinker more quickly and the effects are stronger. Many people do not take account of this and drinking may increase any negative reaction to the flying environment they have, which, combined with the lowering of their inhibitions, may cause air rage. Smoking withdrawal, which some liken in severity to opiate withdrawal, is another major cause of air rage incidents. Passengers caught smoking in the toilets occasionally assault flight attendants and have been known to start fires. When conflicts occur in these conditions, they can escalate into major incidents if the passenger has a violent personality or a fear of flying and because of the enclosed nature of a plane offers no option of retreat as would be natural in a “fight or flight” reaction.

Một trong những nguyên nhân chính dường như là hành vi của hành khách hoặc tính cách của họ. Nỗi sợ bay và cảm giác bất lực liên quan đến việc bay có thể khiến hành khách cáu kỉnh hoặc hung hăng. Ngoài ra, rượu được uống trên máy bay có áp suất đến 8000 ft ảnh hưởng đến người uống nhanh hơn và tác động mạnh hơn. Nhiều người không tính đến điều này và uống rượu có thể làm tăng bất kỳ phản ứng tiêu cực nào đối với môi trường bay của họ, kết hợp với việc giảm khả năng ức chế của họ, có thể gây ra cơn thịnh nộ trên không. Cai thuốc lá, mà một số người ví mức độ nghiêm trọng như cai thuốc phiện, là một nguyên nhân chính khác gây ra các sự cố giận dữ trên máy bay. Hành khách bị bắt gặp hút thuốc trong nhà vệ sinh thỉnh thoảng hành hung tiếp viên hàng không và được biết là đã gây ra hỏa hoạn. Khi xung đột xảy ra trong những điều kiện này, chúng có thể leo thang thành sự cố lớn nếu hành khách có tính cách bạo lực hoặc sợ bay và do tính chất kín của máy bay nên không có lựa chọn rút lui như lẽ thường tình trong trong một phản ứng " chống lại hay là bay"

(F) Some people feel that the physical environment of a plane can lead to air rage. Seats on most airlines have become smaller in recent years as airlines try to increase profits. This leads to uncomfortable and irritated passengers. Also, space for carry on luggage is often very small. Because up to 8% of checked-in luggage is lost, misdirected or stolen, passengers have been trying to fit larger carry on items into these small storage areas and this can lead to disputes that can escalate into air rage. Airlines could also be to blame by raising passengers’ expectations too high with their marketing and advertising. Many air rage incidents start when disappointed passengers demand to be reseated. Finally, there is some evidence to show that low oxygen levels can raise aggression level and make people feel more desperate. Airlines have lowered oxygen levels to save money. Now the level of oxygen in the air that the pilots breathe is ten times higher than in cabin class.

Một số người cảm thấy rằng môi trường vật chất của máy bay có thể dẫn đến cơn thịnh nộ trên không. Ghế trên hầu hết các hãng hàng không đã trở nên nhỏ hơn trong những năm gần đây khi các hãng hàng không cố gắng tăng lợi nhuận. Điều này khiến hành khách khó chịu và bức xúc. Ngoài ra, không gian cho hành lý xách tay thường rất nhỏ. Do có tới 8% hành lý ký gửi bị thất lạc, gửi nhầm địa chỉ hoặc bị đánh cắp nên hành khách đã cố gắng nhét những vật dụng xách tay lớn hơn vào những khu vực cất giữ nhỏ này và điều này có thể dẫn đến tranh chấp có thể leo thang thành cơn giận dữ trên máy bay. Các hãng hàng không cũng có thể bị đỗ tội cho việc nâng cao kỳ vọng của hành khách quá cao với hoạt động tiếp thị và quảng cáo của họ. Nhiều sự cố giận dữ trên máy bay bắt đầu khi hành khách thất vọng yêu cầu được sắp xếp lại chỗ ngồi. Cuối cùng, có một số bằng chứng cho thấy nồng độ oxy thấp có thể làm tăng mức độ gây hấn và khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng hơn. Các hãng hàng không đã giảm mức oxy để tiết kiệm tiền. Giờ đây, mức độ oxy trong không khí mà các phi công hít thở cao gấp mười lần so với trong khoang hành khách.

(G) Another reason that has been suggested is that society is getting ruder and less patient. The increased congestion at airports, longer queues and increased delays have only added to this. In addition, some air rage incidents have been linked to the demanding nature of high achieving business people, who do not like people telling them what to do and resent the power that the cabin staff have over them. For them, a flight attendant is a waiter or waitress who should do what the passenger wants.

Một lý do khác đã được đề xuất là xã hội ngày càng trở nên thô lỗ và ít kiên nhẫn hơn. Tình trạng tắc nghẽn gia tăng tại các sân bay, hàng chờ đợi dài hơn và sự chậm trễ gia tăng chỉ làm tăng thêm sự thô lỗ và thiếu kiên nhẫn . Ngoài ra, một số sự cố nổi giận trên máy bay có liên quan đến bản chất đòi hỏi cao của những doanh nhân thành đạt, những người không thích mọi người bảo họ phải làm gì và bực bội với quyền lực mà nhân viên cabin so với họ. Đối với họ, tiếp viên hàng không là người phục vụ, người phải làm những gì hành khách muốn.

(H) The strongest calls for action to control air rage have come from pilots and aircrew. The International Transport Workers’ Federation argues that there are too many loopholes that let people escape punishment and that the penalties are too light. They want to notify all passengers of the penalties for air rage before taking off, rather than after the passenger begins to cause serious problems, when it may be too late. The Civil Aviation Organisation has been organizing international cooperation and penalties have increased in recent years. The most severe punishment so far has been a 51-month jail sentence, a fine to pay for the jet fuel used and 200 hours community service for a man who attempted to enter the cockpit and to open the emergency door of a domestic US flight.

Những lời kêu gọi hành động mạnh mẽ nhất để kiểm soát cơn thịnh nộ trên không đến từ các phi công và phi hành đoàn. Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế lập luận rằng có quá nhiều sơ hở khiến mọi người thoát khỏi sự trừng phạt và hình phạt quá nhẹ. Họ muốn thông báo cho tất cả hành khách về các hình phạt đối với cơn thịnh nộ trên không trước khi cất cánh, hơn là sau khi hành khách bắt đầu gây ra các vấn đề nghiêm trọng, khi có thể đã quá muộn. Tổ chức Hàng không Dân dụng đã tổ chức hợp tác quốc tế và hình phạt đã tăng lên trong những năm gần đây. Hình phạt nghiêm khắc nhất cho đến nay là án tù 51 tháng, phạt tiền mua nhiên liệu máy bay đã sử dụng và 200 giờ lao động công ích đối với một người đàn ông cố gắng vào buồng lái và mở cửa khẩn cấp của một chuyến bay nội địa Mỹ.

(I) Various other measures are being used to control air rage. Aircrews are getting training on how to calm passengers and how to predict where incidents might result in air rage and take action to prevent this. Other measures include strengthening doors to stop people entering the cockpit, training crew in the use of plastic restraints to tie down unruly passengers and having pilots divert their planes if passengers cause problems. Banning passengers who are guilty of air rage from flying has also been tried to a lesser extent.

Nhiều biện pháp khác đang được sử dụng để kiểm soát cơn thịnh nộ của không khí. Các phi hành đoàn đang được đào tạo về cách trấn an hành khách và cách dự đoán nơi xảy ra sự cố có thể dẫn đến cơn thịnh nộ trên không và hành động để ngăn chặn điều này. Các biện pháp khác bao gồm gia cố cửa để ngăn người vào buồng lái, huấn luyện phi hành đoàn cách sử dụng đai nhựa để trói những hành khách ngang ngược và yêu cầu phi công chuyển hướng máy bay nếu hành khách gây ra vấn đề. Việc cấm những hành khách có hành vi giận dữ trên máy bay cũng đã được thử nghiệm ở mức độ thấp hơn.

 

Questions 1 – 8
The IELTS reading sample passage has nine paragraphs A – I.
From the list below choose the most suitable headings for B – I.


Write the appropriate number (i – xiv) beside in boxes 1 – 8 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you do not have to use them all.

List of headings

i    The traveler’s character.
ii    Disproportionate growth.
iii   Pilots and aircrew.
iv    Additional action.
v    Smaller seats.
vi    Uncomfortable aeroplanes
vii   Origins.
viii   A major threat.
ix    Demands for change.
x     Business people.
xi    The roots of the problem.
xii   The pace of life.
xiii   Links to the surroundings.
xiv   Personal experience.

Example:    Paragraph      A       Answer:  vii

Questions 9 – 14
Do the following statements agree with the information in the above reading sample text?
Mark them as follows:

T  if the statement agrees with the information in the text.
F if the statement does not agree with the information in the text.
NG if there is no information on this in the text.

9.    In the first case of air rage, the man was not punished because the plane was not registered.
10.  The statistics on air rage were collected by private monitoring groups.
11.  The second most common catalyst for incidents is problems with seating.
12.  The environment in a plane makes disagreements more likely to become serious problems.
13.  Airlines have been encouraging passengers to bring more items onboard as carry-on luggage.
14.  It has been impossible to ban passengers with histories of air-rage.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Air Rage

 

 

Questions 1 – 8
The IELTS reading sample passage has nine paragraphs A – I.
From the list below choose the most suitable headings for B – I.


Write the appropriate number (i – xiv) beside in boxes 1 – 8 on your answer sheet.

NB There are more headings than paragraphs, so you do not have to use them all.

List of headings


i    The traveler’s character.
Tính cách của hành khách
ii    Disproportionate growth
Sự phát triển không tương xứng.
iii   Pilots and aircrew.
Phi công và phi hành đoàn
iv    Additional action.
Hành động bổ sung
v    Smaller seats.
Chỗ ngồi nhỏ
vi    Uncomfortable aeroplanes
Máy bay không thoải mái
vii   Origins.
Nguồn gốc
viii   A major threat.
Một mối đe dọa lớn
ix    Demands for change.
Nhu cầu thay đổi
x     Business people.
Doanh nhân
xi    The roots of the problem.
Gốc rễ của vấn đề
xii   The pace of life.
Nhịp sống
xiii   Links to the surroundings.
Các mối liên hệ với môi trường xung quanh
xiv   Personal experience.
Trải nghiệm cá nhân

Example:    Paragraph      A       Answer:  vii

 

1.Paragraph B/ ii    Disproportionate growth

Giải thích:

The frequency of air rage has expanded out of proportion to the growth of air travel. 

 

2.Paragraph C/ viii   A major threat.

Giải thích:

Aside from discomfort and disruption, air rage poses some very real dangers to flying.

 

3.Paragraph D/ xiii   Links to the surroundings.

Giải thích:

A recent study has identified the issues that start the incidents to be as follows.

Alcohol                      25%
Seating                     16%
Smoking                   10%
Carry on luggage      9%
Flight attendants       8%
Food                          5%

 

4.Paragraph E/ xi    The roots of the problem.

Giải thích:

One of the major causes seems to be the passenger’s behavior or their personality. Fear of flying and the feeling of powerlessness associated with flying can lead to irritable or aggressive passengers. Also, alcohol consumed on a plane pressurized to 8000ft affects the drinker more quickly and the effects are stronger. Many people do not take account of this and drinking may increase any negative reaction to the flying environment they have, which, combined with the lowering of their inhibitions, may cause air rage. Smoking withdrawal, which some liken in severity to opiate withdrawal, is another major cause of air rage incidents.

 

5.Paragraph F/ vi    Uncomfortable aeroplanes

Giải thích:

some people feel that the physical environment of a plane can lead to air rage. Seats on most airlines have become smaller in recent years as airlines try to increase profits. This leads to uncomfortable and irritated passengers.

 

6.Paragraph G/ i    The traveler’s character.

Giải thích:

Another reason that has been suggested is that society is getting ruder and less patient. The increased congestion at airports, longer queues and increased delays have only added to this. 

 

7.Paragraph Hix    Demands for change.

Giải thích:

The strongest calls for action to control air rage have come from pilots and aircrew.

 

8.Paragraph I/ iv    Additional action.

Giải thích:

Various other measures are being used to control air rage.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 9 – 14
Do the following statements agree with the information in the above reading sample text?
Mark them as follows:

T  if the statement agrees with the information in the text.
F if the statement does not agree with the information in the text.
NG if there is no information on this in the text.

 

9.F    In the first case of air rage, the man was not punished because the plane was not registered.
Trong trường hợp đầu tiên của cơn thịnh nộ trên máy bay, người đàn ông không bị trừng phạt vì máy bay không được đăng ký.

Giải thích: đoạn A

However, the man escaped punishment because it was not then clear under whose legal control a crime committed on plane was, the country where the plane was registered or the country where the crime was committed.

 

10.NG  The statistics on air rage were collected by private monitoring groups.
Số liệu thống kê về cơn thịnh nộ trên không do các nhóm theo dõi tư thu thập.

11. T  The second most common catalyst for incidents is problems with seating.
Nguyên nhân phổ biến thứ hai dẫn đến các sự cố là vấn đề về chỗ ngồi.

Giải thích: đoạn D

A recent study has identified the issues that start the incidents to be as follows.

Alcohol                      25%
Seating                     16%
Smoking                   10%
Carry on luggage      9%
Flight attendants       8%
Food                          5%

 

12.T  The environment in a plane makes disagreements more likely to become serious problems.
Môi trường trên máy bay khiến những bất đồng dễ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Giải thích: đoạn F

Some people feel that the physical environment of a plane can lead to air rage. Seats on most airlines have become smaller in recent years as airlines try to increase profits. This leads to uncomfortable and irritated passengers. Also, space for carry on luggage is often very small.

 

13.NG  Airlines have been encouraging passengers to bring more items onboard as carry-on luggage.
Các hãng hàng không đã khuyến khích hành khách mang thêm nhiều vật dụng lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay.

14.F  It has been impossible to ban passengers with histories of air-rage.
Không thể cấm hành khách có tiền sử nổi giận trên máy bay.

Giải thích: đoạn I

Banning passengers who are guilty of air rage from flying has also been tried to a lesser extent.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. ii   2. viii   3. xiii   4. xi    5. vi   6. i   7. ix   8. iv   9. F   10. NG  11. T   12. T  13. NG   14. F

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status