ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Finding the Lost Freedom

Finding the Lost Freedom

1. The private car is assumed to have widened our horizons and increased our mobility. When we consider our children's mobility, they can be driven to more places (and more distant places) than they could visit without access to a motor vehicle

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Finding the Lost Freedom

 

 

1. The private car is assumed to have widened our horizons and increased our mobility. When we consider our children's mobility, they can be driven to more places (and more distant places) than they could visit without access to a motor vehicle. However, allowing our cities to be dominated by cars has progressively eroded children's independent mobility. Children have lost much of their freedom to explore their own neighbourhood or city without adult supervision. In recent surveys, when parents in some cities were asked about their own childhood experiences, the majority remembered having more, or far more, opportunities for going out on their own, compared with their own children today. They had more freedom to explore their own environment.

Xe hơi cá nhân được cho là đã mở rộng tầm nhìn của chúng ta và tăng khả năng di chuyển của chúng ta. Khi chúng ta xét đến khả năng di chuyển của con mình, thì chúng có thể được đưa đến nhiều nơi hơn (và những nơi xa hơn) so với những nơi chúng có thể đến thăm mà không có phương tiện có động cơ. Tuy nhiên, việc để cho  ô tô thống trị thành phố của chúng ta đã dần dần làm xói mòn khả năng di chuyển độc lập của trẻ em. Trẻ em đã mất đi sự tự do khám phá khu phố hoặc thành phố của mình mà không có sự giám sát của người lớn. Trong các cuộc khảo sát gần đây, khi các bậc cha mẹ ở một số thành phố được hỏi về trải nghiệm thời thơ ấu của chính họ, đa số đều nhớ rằng họ có nhiều cơ hội hơn để tự đi chơi so với con cái họ ngày nay. Họ có nhiều sự tự do khám phá môi trường của riêng mình hơn .

 

2. Children's independent access to their local streets may be important for their own personal, mental and psychological development. Allowing them to get to know their own neighbourhood and community gives them a 'sense of place'. This depends on active exploration, which is not provided for when children are passengers in cars. (Such children may see more, but they learn less). Not only is it important that children be able to get to local play areas by themselves, but walking and cycling journeys to school and to other destinations provide genuine play activities in themselves.

Khả năng tiếp cận độc lập các đường phố địa phương của trẻ em có thể quan trọng đối với sự phát triển tinh thần và tâm lý của cá nhân chúng. Cho phép chúng làm quen với khu vực lân cận và cộng đồng của mình mang lại cho chúng 'cảm giác về nơi ở'. Điều này phụ thuộc vào hoạt động khám phá chủ động thứ mà không thể có được khi trẻ em là hành khách trên xe ô tô. (Những đứa trẻ như vậy có thể nhìn nhiều hơn nhưng chúng học ít hơn.) Điều quan trọng không chỉ là trẻ em có thể tự mình đến các khu vui chơi địa phương, mà hành trình đi bộ và đi xe đạp đến trường và đến các điểm đến khác cũng mang lại cho chúng các hoạt động vui chơi thật sự.

 

3. There are very significant time and money costs for parents associated with transporting their children to school, sport and to other locations. Research in the United Kingdom estimated that this cost, in 1990, was between 10 billion and 20 billion pounds.

Có rất nhiều chi phí thời gian và tiền bạc đối với các phụ huynh liên quan đến việc đưa đón con cái của họ đến trường học, khu thể thao và đến các địa điểm khác. Nghiên cứu ở Vương quốc Anh ước tính rằng chi phí này, vào năm 1990, là từ 10 tỷ đến 20 tỷ bảng Anh

 

4. The reduction in children's freedom may also contribute to a weakening of the sense of local community. As fewer children and adults use the streets as pedestrians, these streets become less sociable places. There is less opportunity for children and adults to have the spontaneous of the community. This in itself may exacerbate fears associated with assault and molestation of children, because there are fewer adults available who know their neighbours' children, and who can look out for their safety.

Việc giảm tự do của trẻ em cũng có thể góp phần làm giảm ý thức của cộng đồng địa phương. Khi ít trẻ em và người lớn sử dụng đường phố như những người đi bộ, những đường phố này trở thành những nơi ít hòa đồng hơn. Có ít cơ hội hơn cho trẻ em và người lớn có sự tự nhiên về cộng đồng. Bản thân điều này có thể làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi liên quan đến việc trẻ em bị tấn công và lạm dụng tình dục, bởi vì có ít người lớn biết trẻ em hàng xóm của họ và thiếu những người có thể trông coi sự an toàn của chúng.

 

5. The extra traffic involved in transporting children results in increased traffic congestion, pollution and accident risk. As our roads become more dangerous, more parents drive their children to more places, thus contributing to increased levels of danger for the remaining pedestrians. Anyone who has experienced either the reduced volume of traffic in peak hour during school holidays, or the traffic jams near schools at the end of a school day, will not need convincing about these points. Thus, there are also important environmental implications of children's loss of freedom.

Lượng xe cộ tăng thêm liên quan đến việc đưa đón trẻ em dẫn đến gia tăng ùn tắc giao thông, ô nhiễm và nguy cơ tai nạn. Khi đường của chúng ta trở nên nguy hiểm hơn, nhiều bậc cha mẹ chở con cái của họ đến nhiều nơi hơn, do đó góp phần làm tăng mức độ nguy hiểm cho những người đi bộ còn lại. Bất cứ ai đã trải qua việc giảm lưu lượng giao thông trong giờ cao điểm trong kỳ nghỉ học, hoặc tắc đường gần trường học vào cuối một ngày học, sẽ không cần thuyết phục về những điểm này. Do đó, cũng có những ảnh hưởng môi trường quan trọng đối với việc trẻ em mất tự do.

 

6. As individuals, parents strive to provide the best upbringing they can for their children. However, in doing so, (e.g. by driving their children to sport, school or recreation) parents may be contributing to a more dangerous environment for children generally. The idea that 'streets are for cars and backyards and playgrounds are for children' is a strongly held belief, and parents have little choice as individuals but to keep their children off the streets if they want to protect their safety.

Với tư cách cá nhân, cha mẹ cố gắng mang lại sự nuôi dạy tốt nhất có thể cho con cái của họ. Tuy nhiên, khi làm như vậy, (ví dụ: bằng cách đưa con cái của họ đến các khu thể thao, trường học hoặc nơi giải trí), cha mẹ có thể đang góp phần vào một môi trường nguy hiểm hơn cho trẻ em nói chung. Ý tưởng rằng 'đường phố là dành cho ô tô, sân sau và sân chơi là dành cho trẻ em' là một niềm tin vững chắc và với tư cách là những cá nhân các bậc cha mẹ có ít lựa chọn ngoài việc giữ con cái của họ tránh xa đường xá nếu họ muốn bảo vệ sự an toàn của chúng.

 

7. In many parts of Dutch cities, and some traffic-calmed precincts in Germany, residential streets are now places where cars must give way to pedestrians. In these areas, residents are accepting the view that the function of streets is not solely to provide mobility for cars. Streets may also be for social interaction, walking, cycling and playing. One of the most important aspects of these European cities, in terms of giving cities back to children, has been a range of 'traffic calming' initiatives, aimed at reducing the volume and speed of traffic. These initiatives have had complex interactive effects, leading to a sense that children have been able to 'recapture' their local neighbourhood, and more importantly, that they have been able to do this in safety. Recent research has demonstrated that children in many German cities have significantly higher levels of freedom to travel to places in their own neighbourhood or city than children in other cities in the world.

Ở nhiều nơi trong các thành phố của Hà Lan và một số khu vực giảm giao thông ở Đức, các đường phố dân cư hiện là nơi ô tô phải nhường đường cho người đi bộ. Ở những khu vực này, người dân đang chấp nhận quan điểm rằng chức năng của đường phố không chỉ là cung cấp sự di chuyển cho ô tô. Đường phố cũng có thể dành cho giao tiếp xã hội, đi bộ, đi xe đạp và vui chơi. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của các thành phố châu Âu này, về việc trả lại các thành phố cho trẻ em, là một loạt các sáng kiến ​​'xoa dịu giao thông', nhằm giảm lưu lượng và tốc độ giao thông. Những sáng kiến ​​này đã có những kết quả tương tác phức tạp, dẫn đến cảm giác rằng trẻ em có thể 'chiếm lại' khu vực hàng xóm địa phương của chúng, và quan trọng hơn, chúng có thể làm điều này một cách an toàn. Nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng trẻ em ở nhiều thành phố của Đức có mức độ tự do đi đến các địa điểm trong khu phố hoặc thành phố của chúng cao hơn đáng kể so với trẻ em ở các thành phố khác trên thế giới.

 

8. Modifying cities in order to enhance children's freedom will not only benefit children. Such cities will become more environmentally sustainable, as well as more sociable and more livable for all city residents. Perhaps it will be our concern for our children's welfare that convinces us that we need to challenge the dominance of the car in our cities.

Sửa đổi các thành phố nhằm nâng cao quyền tự do của trẻ em sẽ không chỉ có lợi cho trẻ em. Những thành phố như vậy sẽ trở nên bền vững hơn về môi trường, cũng như hòa đồng hơn và đáng sống hơn cho tất cả người dân thành phố. Có lẽ chính mối quan tâm của chúng ta đối với phúc lợi của trẻ em đã thuyết phục chúng ta rằng chúng ta cần phải không chấp nhận sự thống trị của ô tô trong các thành phố của chúng ta.

 

Questions 1 - 5
Read statements 1-5 which relate to Paragraphs 1, 2, and 3 of the reading passage.
Answer T if the statement is true, F if the statement is false, or NI if there is no information given in the passage.
Write your answers in the spaces numbered 1-5 on the answer sheet.

One has been done for you as an example

Example: The private car has made people more mobile. Answer: T

1. The private car has helped children have more opportunities to learn.
2. Children are more independent today than they used to be.
3. Walking and cycling to school allows children to learn more.
4. Children usually walk or cycle to school.
5. Parents save time and money by driving children to school.

Questions 6-9
In Paragraphs 4 and 5, there are FOUR problems stated. These problems, numbered as questions 6-9, are listed below.
Each of these problems has a cause, listed A - G.

Find the correct cause for each of the problems.

Write the corresponding letter A -G, in the spaces numbered 6 - 9 on the answer sheet.

One has been done for you as an example.

There are more causes than problems so you will not use all of them and you may use any cause more than once

Problem

Example: low sense of community feeling

6. streets become less sociable
7. fewer chances for meeting friends
8. fears of danger for children
9. higher accident risk

 

Causes

Answer:  F

A few adults know local children
B fewer people use the streets
C increased pollution
D streets are less friendly
E less traffic in school holidays
F reduced freedom for children
G more children driven to school

Questions 10-14
Questions 10 -14 are statement beginnings which represent information given in Paragraphs 6, 7 and 8.
In the box below, there are some statement endings numbered i-x.
Choose the correct ending for each statement.

Write your answers i - x, in the spaces numbered 10 - 14 on the answer sheet.
One has been done for you as an example.
There are more statement endings than you will need.

Example: By driving their children to school, parents help create ... Answer: i

10. Children should play ...
11. In some German towns, pedestrians have right of way ...
12. Streets should also be used for ...
13. Reducing the amount of traffic and the speed is ...
14. All people who live in the city will benefit if cities are ...

List of statement endings

i ...  a dangerous environment.
ii ... modified.
iii ...on residential streets.
iv ... modifying cities.
v ...  neighbourhoods.
vi ... socialising.
vii ...in backyards.
viii ...for cars.
ix ... traffic calming.
x ... residential

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Finding the Lost Freedom

 

Questions 1 - 5
Read statements 1-5 which relate to Paragraphs 1, 2, and 3 of the reading passage.
Answer T if the statement is true, F if the statement is false, or NI if there is no information given in the passage.
Write your answers in the spaces numbered 1-5 on the answer sheet.

One has been done for you as an example

Example: The private car has made people more mobile. Answer: T

1.F The private car has helped children have more opportunities to learn.

Xe hơi cá nhân đã giúp trẻ em có nhiều cơ hội học hỏi hơn

Giải thích: đoạn 1


Progressively eroded children’s independent mobility, lost much of their freedom to explore their own 
 


2.F Children are more independent today than they used to be.

Trẻ em ngày nay độc lập hơn ngày trước

Giải thích: đoạn 1

However, allowing our cities to be dominated by cars has progressively eroded children's independent mobility. Children have lost much of their freedom to explore their own neighbourhood or city without adult supervision. In recent surveys, when parents in some cities were asked about their own childhood experiences, the majority remembered having more, or far more, opportunities for going out on their own, compared with their own children today. They had more freedom to explore their own environment.


3.T Walking and cycling to school allows children to learn more.

Đi bộ và đạp xe đến trường cho phép trẻ em học hỏi nhiều hơn

Giải thích: đoạn 2

Children's independent access to their local streets may be important for their own personal, mental and psychological development. Allowing them to get to know their own neighbourhood and community gives them a 'sense of place'. This depends on active exploration', which is not provided for when children are passengers in cars. (Such children may see more, but they learn less.) Not only is it important that children be able to get to local play areas by themselves, but walking and cycling journeys to school and to other destinations provide genuine play activities in themselves.


4.NG Children usually walk or cycle to school.

Trẻ em thường đi bộ hay đạp xe đến trường

Giải thích: không có thông tin


5.F Parents save time and money by driving children to school.

Cha mẹ tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng các chở con đến trường

Giải thích: đoạn 3

There are very significant time and money costs for parents associated with transporting their children to school, sport and to other locations. Research in the United Kingdom estimated that this cost, in 1990, was between 10 billion and 20 billion pounds.

 

Questions 6-9
In Paragraphs 4 and 5, there are FOUR problems stated. These problems, numbered as questions 6-9, are listed below.
Each of these problems has a cause, listed A - G.

Find the correct cause for each of the problems.

Write the corresponding letter A -G, in the spaces numbered 6 - 9 on the answer sheet.

One has been done for you as an example.

There are more causes than problems so you will not use all of them and you may use any cause more than once

Problem( vấn đề)

Example: low sense of community feeling

6.B streets become less sociable/ fewer people use the streets

đường trở nên ít thân thiện, hòa đồng hơn

Giải thích: Đoạn 4

As fewer children and adults use the streets as pedestrians,

these streets become less sociable places


7.D fewer chances for meeting friends/ streets are less friendly

ít cơ hội gặp bạn

Giải thích: Đoạn 4

There is less opportunity for children and adults to have the spontaneous of the community.


8.A fears of danger for children/ few adults know local children

sợ nguy hiểm cho trẻ em

Giải thích: Đoạn 4

This in itself may exacerbate fears associated with assault and molestation of children,

because there are fewer adults available who know their neighbours' children,

and who can look out for their safety.


9.G higher accident risk/ more children driven to school 

Rủi ro tai nạn cao

Giải thích: Đoạn 5

The extra traffic involved in transporting children results in increased traffic congestion,

pollution and accident risk

 

Causes ( Nguyên nhân)

Answer:  F

A few adults know local children

ít người lớn biết trẻ em địa phương
B fewer people use the streets

ít người  dùng đường
C increased pollution

ô nhiễm tăng lên
D streets are less friendly

đường kém thân thiện
E less traffic in school holidays

ít giao thông trong những ngày nghỉ học
F reduced freedom for children

giảm tự do đối với trẻ em
G more children driven to school

nhiều trẻ em được chở đến trường

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 10-14
Questions 10 -14 are statement beginnings which represent information given in Paragraphs 6, 7 and 8.
In the box below, there are some statement endings numbered i-x.
Choose the correct ending for each statement.

Write your answers i - x, in the spaces numbered 10 - 14 on the answer sheet.
One has been done for you as an example.
There are more statement endings than you will need.

Example: By driving their children to school, parents help create ... Answer: i

10. Children should play .vii..

Trẻ em nên chơi

Giải thích: đoạn 6

 

The idea that 'streets are for cars and backyards and playgrounds are for children' is a strongly held belief, and parents have little choice as individuals but to keep their children off the streets if they want to protect their safety.

 
11. In some German towns, pedestrians have right of way .iii..

Ở một vài thị trấn Germany, người đi bộ có quyền đi trên đường dân cư

Giải thích: đoạn 7

In many parts of Dutch cities, and some traffic calmed precincts in Germany, residential streets are now places where cars must give way to pedestrians. 


12. Streets should also be used for .vi..

Đường cũng nên được dùng cho

Giải thích: đoạn 7

Streets may also be for social interaction, walking, cycling and playing.


13. Reducing the amount of traffic and the speed is .ix..

Giảm lượng giao thông và tốc độ là

Giải thích: đoạn 7

One of the most important aspects of these European cities, in terms of giving cities back to children, has been a range of 'traffic calming' initiatives, aimed at reducing the volume and speed of traffic. 


14. All people who live in the city will benefit if cities are .ii..

Tất cả mọi người sống trong thành phố sẽ hưởng lợi nếu thành phố 

Giải thích: Đoạn 8

Modifying cities in order to enhance children's freedom will not only benefit children. Such cities will become more environmentally sustainable, as well as more sociable and more livable for all city residents

List of statement endings

i ...  a dangerous environment./ một môi trường nguy hiểm
ii ... modified./ được điều chỉnh
iii ...on residential streets./ trên đường dân cư
iv ... modifying cities./ điều chỉnh các thành phố
v ...  neighbourhoods./ các khu hàng xóm
vi ... socialising./ hòa nhập xã hội
vii ...in backyards./ ở sân sau
viii ...for cars./ cho xe hơi
ix ... traffic calming./ giảm bớt giao thông
x ... residential/ dân cư

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. F    2. F    3. T    4. NG   5. F    6. B    7. D   8. A   9.  G 10. vii   11. iii   12. vi   13. ix  14. ii  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status