ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Wind Power

Wind Power

The power of the wind has been used for centuries to directly drive various machines to perform such tasks as grinding wheat or pumping water. Recently, however, the wind has joined other natural forces such as water and steam as a viable method of generating electricity.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Wind Power

 

The power of the wind has been used for centuries to directly drive various machines to perform such tasks as grinding wheat or pumping water. Recently, however, the wind has joined other natural forces such as water and steam as a viable method of generating electricity. ĐOẠN 1

Sức mạnh của gió đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều khiển trực tiếp nhiều loại máy khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ như nghiền lúa mì hoặc bơm nước. Tuy nhiên, gần đây, gió đã kết hợp với các năng lượng tự nhiên khác như nước và hơi nước như một phương pháp khả thi để tạo ra điện.

Traditional means of electricity generation using coal or oil-fueled plants have two major drawbacks; they pollute the environment and the fuels they use are inefficient and non-renewable. In response to growing environmental awareness, there have been calls for a greener alternative. Nuclear power, while more efficient and less polluting, is seen by many people as unacceptable, because of the danger of accidents such as those that happened at Chernobyl or Three Mile Island. Wind power, however, is clean, renewable and, with modern advances, surprisingly efficient. ĐOẠN 2

Các phương tiện phát điện truyền thống sử dụng các nhà máy chạy bằng than hoặc các nhà máy đốt dầu có hai nhược điểm lớn; chúng gây ô nhiễm môi trường và nhiên liệu chúng sử dụng không hiệu quả và không tái tạo được. Để đáp ứng nhận thức về môi trường ngày càng tăng, đã có những lời kêu gọi về một giải pháp thay thế xanh hơn. Năng lượng hạt nhân, mặc dù hiệu quả hơn và ít gây ô nhiễm hơn, nhưng bị nhiều người coi là không thể chấp nhận được, vì nguy cơ xảy ra tai nạn như những vụ đã xảy ra ở Chernobyl hoặc Three Mile Island. Tuy nhiên, năng lượng gió sạch, có thể tái tạo và, với những tiến bộ hiện đại, hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên.

In the 1970s Britain was in the forefront of research into wind power. The interest in wind diminished in the 1980s due to cheap North Sea oil, a strong pro-nuclear lobby and pricing structures that made it uneconomical to set up wind farms. Britain, the windiest country in Europe, had to wait until 1991 for its first wind farm. Located at Delabole in Cornwall, the farm was originally the idea of locals who opposed the construction of a nuclear power plant nearby and decided to set up a private company to generate power for the area using the wind. They had to fight opposition from local government and other local residents, who thought the turbines would be noisy and might interfere with television signals, but eventually, after showing local officials working wind farms in Denmark, they won and now there are 10 huge white wind turbines on the Delabole hills. ĐOẠN 3

Vào những năm 1970, nước Anh đi đầu trong nghiên cứu về năng lượng gió. Mối quan tâm đến năng lượng gió giảm dần vào những năm 1980 do dầu ở Biển Bắc giá rẻ, vận động hành lang ủng hộ hạt nhân mạnh mẽ và cơ cấu định giá khiến việc thành lập các trang trại gió trở nên không kinh tế. Anh, quốc gia nhiều gió nhất ở châu Âu, phải đợi đến năm 1991 mới có trang trại gió đầu tiên. Nằm tại tại Delabole ở Cornwall, trang trại ban đầu là ý tưởng của những người dân địa phương phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần đó và quyết định thành lập một công ty tư nhân để tạo ra năng lượng cho khu vực bằng sức gió. Họ đã phải chống lại sự phản đối của chính quyền địa phương và những người dân địa phương khác, những người cho rằng tua-bin sẽ ồn ào và có thể gây nhiễu tín hiệu truyền hình, nhưng cuối cùng, sau khi cho các quan chức địa phương xem các trang trại gió ở Đan Mạch, họ đã thắng và hiện có 10 tuabin trắng khổng lồ trên đồi Delabole.

It is in Germany and Denmark that the greatest advances in wind power have come. Germany alone produces half of the wind generated electricity in Europe. Every year Germany adds 400 Megawatts (Mw) of capacity. In 2000 alone capacity expanded by 1669 Mw. Denmark now produces 30% of its electricity from wind power and this is predicted to rise to 50% by 2010. Both countries have encouraged this growth by “fixed feed tariffs” which guarantee a good price for private wind power operators. ĐOẠN 4

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

The UK is catching up and the government has set a target 10% of all electricity to come from renewable sources by 2010, half of this to be from wind power. The 900 wind turbines in operation generate 400Mw of electricity and to meet the target roughly 400Mw will need to be added each year. With the advances in technology, this is technically possible. Each turbine can now produce 400 Kilowatts (KW) compared to only 70 KW at the start of the 1980s. It will, however, need help from the government. This is being done by offering financial support and giving private power companies targets to meet. ĐOẠN 5

Because many people feel wind farms spoil the view and, also, because the wind is stronger at sea, many wind farms are now being built offshore. They are usually built a few kilometres off the coast in shallow water. The construction and maintenance costs are higher, but electricity output is higher. The first in Britain was built in 2000 at Blyth, north of Newcastle, and was the largest in the world until May 2001, when a 20 turbine farm was opened at Middelgruden off Copenhagen. There are plans to construct up to 18 more in the UK by 2010. Together they will produce 800 Mw of electricity annually. ĐOẠN 6


The use of wind power is far less advanced in the USA. Only 5% of America’s power comes from the wind, although it is estimated that this could be increased to as high as 12% with no changes to the power grid. However, there is an increased interest in wind power. There are plans to build a huge offshore wind farm off the coast of Cape Cod on the North East seaboard. The farm will take up over 25 square miles, have 170 turbines and produce 420Mw at a cost of $600m. If constructed, it will be the world’s second-biggest wind farm, after the 520Mw farm planned in Ireland. ĐOẠN 7

 

Questions 1 – 2
Choose the best answer to the questions below.

1. People do not like coal and oil powered power production because …
       a) it damages the environment.
       b) it is wasteful.
       c)  eventually it will run out.
       d) all of the above.

2. Wind power …
       a) has only been used recently.
       b) promotes environmental awareness.
       c) cleans the environment.
       d) is not wasteful.

Questions 3 – 7
Complete the following summary of the third paragraph from the above reading passage using ONE OR TWO WORDS from the reading texts.

British Wind Power.
While there was a great deal of interest in wind power in the 1970s, it (3) _______________ in the 1980s. This was mainly due to intense support for (4) _______________ power and little help in making wind power affordable. So, even though Britain has some of the best winds in Europe, the first wind farm was only built in 1991. The farm at Delabole came out of opposition by (5) _______________ to a nuclear power plant. Initially, they were opposed by local officials due to fears about noise and possible obstruction to (6) ________________ . This opposition was eventually overcome only after they were shown successful examples from (7) _______________.

Questions 8 – 13
Match the country or countries below to the statements taken from the IELTS sample reading.

BR______ Britain
G_______ Germany
D_______ Denmark
US______ The United States
IRE______ Ireland
N________ None of the countries

 8.    Plans to produce 5% of its power using wind power.
 9.    Produces 50% of its power from wind.
10.   Produces very little of its power using wind.
11.   Will have the world’s largest wind farm.
12.   Has ambitious plans in developing its wind power capacity.
13.   Was the leader in the early development of wind power.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Wind Power

 

Questions 1 – 2
Choose the best answer to the questions below.

1. People do not like coal and oil powered power production because …
Người dân không thích sản xuất điện chạy bằng than, dầu vì…
       a) it damages the environment.
nó hủy hoại môi trường.
       b) it is wasteful = inefficient
lãng phí
       c)  eventually it will run out = non-renewable
cuối cùng nó cũng sẽ cạn kiệt


       d) all of the above.
Tất cả những điều trên

Giải thích: đoạn 2

Traditional means of electricity generation using coal or oil-fueled plants have two major drawbacks; they pollute the environment and the fuels they use are inefficient and non-renewable

 

2. Wind power …
Năng lượng gió

       a) has only been used recently.
chỉ mới được sử dụng gần đây.
       b) promotes environmental awareness.
thúc đẩy nhận thức về môi trường.
       c) cleans the environment.
làm sạch môi trường.


       d) is not wasteful.
không lãng phí.

Giải thích: đoạn 2

Wind power, however, is clean, renewable and, with modern advances, surprisingly efficient

 

Questions 3 – 7
Complete the following summary of the third paragraph from the above reading passage using ONE OR TWO WORDS from the reading texts.

British Wind Power.
While there was a great deal of interest in wind power in the 1970s, it (3) ___diminished____________ in the 1980s. This was mainly due to intense support for (4) ______nuclear_________ power and little help in making wind power affordable. So, even though Britain has some of the best winds in Europe, the first wind farm was only built in 1991. The farm at Delabole came out of opposition by (5) ____locals ___________ to a nuclear power plant. Initially, they were opposed by local officials due to fears about noise and possible obstruction to (6) ______ television signals__________ . This opposition was eventually overcome only after they were shown successful examples from (7) ___Denmark____________.

Giải thích: đoạn 3
In the 1970s Britain was in the forefront of research into wind power. The interest in wind diminished Q3 in the 1980s due to cheap North Sea oil, a strong pro-nuclear Q4 lobby and pricing structures that made it uneconomical to set up wind farms. In the 1970s Britain was in the forefront of research into wind power. The interest in wind diminished in the 1980s due to cheap North Sea oil, a strong pro-nuclear lobby and pricing structures that made it uneconomical to set up wind farms. Britain, the windiest country in Europe, had to wait until 1991 for its first wind farm. Located at Delabole in Cornwall, the farm was originally the idea of locals Q5 who opposed the construction of a nuclear power plant nearby and decided to set up a private company to generate power for the area using the wind. They had to fight opposition from local government and other local residents, who thought the turbines would be noisy and might interfere with television signals Q6, but eventually, after showing local officials working wind farms in Denmark Q7, they won and now there are 10 huge white wind turbines on the Delabole hills.

 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. D
2. D
3. diminished
4. nuclear
5. locals
6. television signals
7. Danish Farm / Denmark
8. BR
9. N
10. US
11. IRE
12. D
13. BR

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status