ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - An assessment of micro-wind turbines

An assessment of micro-wind turbines

A. In terms of micro-renewable energy sources suitable for private use, a 15-kilowatt (kW) turbine is at the biggest end of the spectrum. With a nine metre diameter and a pole as high as a four-storey house, this is the most efficient form of wind micro­turbine, and the sort of thing you could install

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

An assessment of micro-wind turbines

 

A. In terms of micro-renewable energy sources suitable for private use, a 15-kilowatt (kW) turbine is at the biggest end of the spectrum. With a nine metre diameter and a pole as high as a four-storey house, this is the most efficient form of wind micro­turbine, and the sort of thing you could install only if you had plenty of space and money. According to one estimate, a 15-kW micro-turbine (that’s one with the maximum output), costing £41,000 to purchase and a further £9,000 to install, is capable of delivering 25,000 kilowatt-hours (kWh)’ of electricity each year if placed on a suitably windy site.

Về mặt nguồn năng lượng tái tạo vi mô phù hợp cho sử dụng tư nhân, thì một tua bin 15kw là cái lớn nhất trong dãy. Với đường kích 9m và một cột cao bằng ngôi nhà bốn tầng, đây là hình thức tuabin vi mô gió hiệu quả nhất và loại mà bạn có thể lắp đặt chỉ khi bạn có nhiều không gian trống và tiền bạc. Theo như một ước tính thì một tua bin vi mô 15kW ( đó là cái có công suất tối đa), tốn 41.000 bảng Anh để mua và thêm 9000 bảng nữa để lắp đặt, có khả năng tạo ra 25.000 kwh điện mỗi năm nếu đặt ở một nơi có gió phù hợp.B. I don’t know of any credible studies of the greenhouse gas emissions involved in producing and installing turbines, so my estimates here are going to be even more broad than usual. However, it is worth trying. If turbine manufacture is about as carbon intensive per pound sterling of product as other generators and electrical motors, which seems a reasonable assumption, the carbon intensity of manufacture will be around 640 kilograms (kg) per £1,000 of value. Installation is probably about as carbon intensive as typical construction, at around 380 kg per £1,000. That makes the carbon footprint (the total amount of greenhouse gases that installing a turbine creates) 30 tonnes.

Tôi không biết bất kỳ nghiên cứu uy tín nào về khí thải nhà kính liên quan đến việc sản xuất và lắp đặt tuabin, vì vậy ước tính của tôi ở đây sẽ thậm chí khái quát hơn thường lệ. Tuy nhiên, đáng để thử. Nếu sản xuất tuabin có lượng khí thải carbon trên mỗi đồng bảng Anh sản phẩm như các máy phát điện và động cơ điện khác dường như là một giả định hợp lý thì cường độ sản xuất carbon sẽ tầm 640kg trên 1000 bảng. Việc lắp đặt có lẽ bằng lượng khí thải carbon trong xây dựng thông thường, tầm 380kg trên 1000 bảng Anh. Điều này gây ra lượng thải carbon ( tổng lượng khí thải nhà kính do cài đặt một tuabin tạo ra) 30 tấn.

pound sterling: đồng bảng AnhC. The carbon savings from wind-powered electricity generation depend on the carbon intensity of the electricity that you’re replacing. Let’s assume that your generation replaces the coal-fuelled part of the country’s energy mix. In other words, if you live in the UK, let’s say that rather than replacing typical grid electricity, which comes from a mix of coal, gas, oil and renewable energy sources, the effect of your turbine is to reduce the use of coal-fired power stations. That’s reasonable, because coal is the least preferable source in the electricity mix. In this case, the carbon saving is roughly one kilogram per kWh, so you save 25 tonnes per year and pay back the embodied carbon in just 14 months - a great start.

Tiết kiệm carbon từ việc sản xuất điện bằng năng lượng gió phụ thuộc vào cường độ carbon của điện mà bạn đang thay thế. Giả sử rằng máy tạo điện của bạn thay thế phần nhiên liệu than của hỗn hợp năng lượng quốc gia. Nói cách khác, nếu bạn sống ở Anh, cứ cho rằng thay vì thay thế lưới điện bình thường đến từ hỗn hợp các nguồn năng lượng than, khí gas, dầu và năng lượng tái tạo, tác dụng của tuabin là nhằm cắt giảm việc sử dụng các trạm phát điện bằng năng lượng than đốt cháy. Điều đó hợp lý, bởi vì than là nguồn ít được ưa chuộng trong các hỗn hợp điện. Trong trường hợp này, tiết kiệm carbon là khoảng 1kg mỗi kwh, vì vậy bạn tiết kiệm 25 tấn mỗi năm và trả lại lượng carbon tạo ra trong vòng chỉ 14 tháng - một sự khởi đầu tuyệt vờiD. The UK government has recently introduced a subsidy for renewable energy that pays individual producers 24p per energy unit on top of all the money they save on their own fuel bill, and on selling surplus electricity back to the grid at approximately 5p per unit. With all this taken into account, individuals would get back £7,250 per year on their investment. That pays back the costs in about six years. It makes good financial sense and, for people who care about the carbon savings for their own sake, it looks like a fantastic move. The carbon investment pays back in just over a year, and every year after that is a 25-tonne carbon saving. (It’s important to remember that all these sums rely on a wind turbine having a favourable location).

Chính phủ Anh gần đây đã đưa ra một khoản trợ cấp cho năng lượng tái tạo trả cho các nhà sản xuất cá nhân 24 pound/ mỗi đơn vị năng lượng trên tất thảy số tiền họ tiết kiệm được từ hóa đơn nhiên liệu của chính họ và bán điện dư trở lại lưới điện gần 5pound mỗi đơn vị. Với việc tính đến tất cả các điều này, các cá nhân sẽ nhận lại 7250 bảng anh mỗi năm cho khoản đầu tư của họ. Điều đó sẽ giúp hoàn lại chi phí trong khoảng 6 năm. Nó có ý nghĩa về mặt tài chính và đối với mọi người mà quan tâm về việc tiết kiệm carbon vì lợi ích của chính họ, đây giống như là một động thái tuyệt vời. Đầu tư carbon hoàn trả chỉ trong hơn một năm và mỗi năm sau đó là tiết kiệm được 25 tấn carbon. ( Điều quan trọng cần nhớ là số tiền này phụ thuộc vào tuabin gió phải có địa điểm thuận lợi)E. So, at face value, the turbine looks like a great idea environmentally, and a fairly good long-term investment economically for the person installing it. However, there is a crucial perspective missing from the analysis so far. Has the government spent its money wisely? It has invested 24p per unit into each micro-turbine. That works out at a massive £250 per tonne of carbon saved. My calculations tell me that had the government invested its money in offshore wind farms, instead of subsidising smaller domestic turbines, they would have broken even after eight years. In other words, the micro-turbine works out as a good investment for individuals, but only because the government spends, and arguably wastes, so much money subsidising it. Carbon savings are far lower too.

Vì vậy, nhìn bề ngoài, tuabin trông giống như một ý tưởng tuyệt vời về mặt môi trường và là khoản đầu tư dài hạn khá tốt về mặc kinh tế cho người lắp đặt nó. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn thiếu một góc nhìn quan trọng trong quá trình phân tích . Có phải chính phủ tiêu tiền một cách khôn khéo? Họ đã đầu từ 24pound mỗi đơn vị mỗi tuabin vi mô. Điều đó tính ra một khoảng rất lớn 250 bảng cho mỗi tấn carbon tiết kiệm được. Các phép tính toán của tôi cho tôi biết rằng nếu chính phủ đầu tư tiền của họ vào các trang trại điện gió ngoài khơi thay vì trợ cấp các tuabin gia đình nhỏ hơn, thì họ sẽ hòa vốn sau 8 năm. Mặc khác, tua bin vi mô tính ra là như một khoản đầu tư tốt đối với các cá nhân nhưng chỉ là vì chính phủ chi tiêu và được cho là lãng phí quá nhiều tiền để trợ cấp cho tua bin vi mô. Lượng tiết kiệm carbon cũng thấp hơn nhiều.

Giải thích thêm: break even: hòa vốn,  là kết thúc một giao dịch không lời không lỗ

F. Nevertheless, although the micro-wind turbine subsidy doesn’t look like the very best way of spending government resources on climate change mitigation, we are talking about investing only about 0.075 percent per year of the nation’s GDP to get a one percent reduction in carbon emissions, which is a worthwhile benefit. In other words, it could be much better, but it could be worse. In addition, such investment helps to promote and sustain developing technology.

Tuy nhiên, mặc dù trợ cấp tua bin gió vi mô không phải là cách tốt nhất trong việc chi tiêu các nguồn lực của chính phủ vào việc giảm thiểu sự thay đổi khí hậu, chúng ta đang nói về việc đầu tư chỉ khoảng 0.075 % mỗi năm GDP quốc gia để nhận 1% cắt giảm khí thải carbon là một lợi ích đáng giá. Mặc khác, nó có thể tốt hơn nhưng nó cũng có thể tệ hơn. Ngoài ra, đầu tư như vậy giúp thúc đẩy và duy trì việc phát triển công nghệ.


G. There is one extra favourable way of looking at the micro-wind turbine, even if it is not the single best way of investing money in cutting carbon. Input- output modelling has told us that it is actually quite difficult to spend money without having a negative carbon impact. So if the subsidy encourages people to spend their money on a carbon-reducing technology such as a wind turbine, rather than on carbon-producing goods like cars, and services such as overseas holidays, then the reductions in emissions will be greater than my simple sums above have suggested. 

Có một cách cực kỳ có triển vọng khi xem xét tuabin gió vi mô, thậm chí nếu nó không phải là cách tốt nhất trong việc đầu tư tiền vào việc cắt giảm carbon. Mô hình đầu vào - đầu ra đã cho chúng ta biết rằng thực sự khá là khó trong việc chi tiêu tiền mà không có tác động tiêu cực carbon. Vì vậy nếu trợ cấp khuyến khích mọi người tiêu tiền vào công nghệ cắt giảm carbon như tuabin gió thay vì tiêu tiền vào các sản phẩm tạo ra carbon như xe hơi, và các dịch vụ như các kỳ nghỉ lễ ở nước ngoài, thì sự cắt giảm khí thải sẽ lớn hơn phép toán đơn giản của tôi đã đưa ra ở trên.

 

Questions 14-20

Reading Passage 300 has SEVEN paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number (i-ix) in boxes 14-20 on your answer sheet. 

List of Headings

i     A better use for large sums of money.
ii    The environmental costs of manufacture and installation.
iii   Estimates of the number of micro-turbines in use.
iv   The environmental benefits of running a micro-turbine.
v    The size and output of the largest type of micro-turbine.
vi   A limited case for subsidising micro-turbines.
vii  Recent improvements in the design of micro-turbines.
viii  An indirect method of reducing carbon emissions.
ix   The financial benefits of running a micro-turbine.

14. Paragraph A
15.Paragraph B
16.Paragraph C
17.Paragraph D
18.Paragraph E
19.Paragraph F
20.Paragraph G

Questions 21-22

Choose TWO letters, A-E.

The list below contains some possible statements about micro wind-turbines.

Which TWO of these statements are made by the writer of the passage?

A. In certain areas, permission is required to install them.
B. Their exact energy output depends on their position.
C. They probably take less energy to make than other engines.
D. The UK government contributes towards their purchase cost.
E. They can produce more energy than a household needs.

 

Questions 23-26

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

23. ................ would be a more effective target for government investment than micro-turbines.
24. An indirect benefit of subsidising micro-turbines is the support it provides for ................
25. Most spending has a ................ effect on the environment.
26. If people buy a micro-turbine, they have less money to spend on things like foreign holidays and ................    

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

 An assessment of micro-wind turbines

 

 

 

Questions 14-20

Reading Passage 300 has SEVEN paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number (i-ix) in boxes 14-20 on your answer sheet. 

List of Headings

i     A better use for large sums of money. Cách sử dụng tốt hơn đối với số tiền lớn
ii    The environmental costs of manufacture and installation. Chi phí môi trường về sản xuất và cài đặt
iii   Estimates of the number of micro-turbines in use. Ước tính số lượng tua-bin siêu nhỏ đang được sử dụng.
iv   The environmental benefits of running a micro-turbine. Những lợi ích môi trường về việc vận hành một tuabin vi mô
v    The size and output of the largest type of micro-turbine. Kích thước và công suất của loại tuabin vi mô lớn nhất
vi   A limited case for subsidising micro-turbines. Một trường hợp bị hạn chế đối với tài trợ tuabin vi mô
vii  Recent improvements in the design of micro-turbines. Những cải thiện gần đây trong thiết kế của tuabin vi mô
viii  An indirect method of reducing carbon emissions. Một phương pháp gián tiếp về cắt giảm khí thải carbon
ix   The financial benefits of running a micro-turbine. Lợi ích tài chính của việc vận hành một tuabin vi mô

14. Paragraph A/ v    The size and output of the largest type of micro-turbine

Giải thích:

With a nine metre diameter and a pole as high as a four-storey house, this is the most efficient form of wind micro­turbine, and the sort of thing you could install only if you had plenty of space and money. According to one estimate, a 15-kW micro-turbine (that’s one with the maximum output)


15.Paragraph B/ ii    The environmental costs of manufacture and installation.

Giải thích:

the carbon intensity of manufacture will be around 640 kilograms (kg) per £1,000 of value. Installation is probably about as carbon intensive as typical construction, at around 380 kg per £1,000. That makes the carbon footprint (the total amount of greenhouse gases that installing a turbine creates) 30 tonnes.


16.Paragraph C/ iv   The environmental benefits of running a micro-turbine.

Giải thích:

In this case, the carbon saving is roughly one kilogram per kWh, so you save 25 tonnes per year and pay back the embodied carbon in just 14 months - a great start.


17.Paragraph D/ix   The financial benefits of running a micro-turbine.

Giải thích:

With all this taken into account, individuals would get back £7,250 per year on their investment. That pays back the costs in about six years. 


18.Paragraph E/ i     A better use for large sums of money.

Giải thích:

My calculations tell me that had the government invested its money in offshore wind farms, instead of subsidising smaller domestic turbines, they would have broken even after eight years. 


19.Paragraph F/ vi   A limited case for subsidising micro-turbines.

Giải thích:

Nevertheless, although the micro-wind turbine subsidy doesn’t look like the very best way of spending government resources on climate change mitigation


20.Paragraph G/viii  An indirect method of reducing carbon emissions.

Giải thích:

 if the subsidy encourages people to spend their money on a carbon-reducing technology such as a wind turbine, rather than on carbon-producing goods like cars, and services such as overseas holidays, then the reductions in emissions will be greater than my simple sums above have suggested. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 21-22

Choose TWO letters, A-E.

The list below contains some possible statements about micro wind-turbines. Danh sách dưới đây chứa một vài câu có khể đúng về tubin gió vi mô

Which TWO of these statements are made by the writer of the passage? Người viết đã nêu ra hai câu nào sau đây?

A. In certain areas, permission is required to install them. Ở một số khu vực nhất định, cần sự cho phép mới cài đặt chúng được


B. Their exact energy output depends on their position. Công suất năng lượng chính xác phụ thuộc vào vị trí của chúng

Giải thích: đoạn D

The carbon investment pays back in just over a year, and every year after that is a 25-tonne carbon saving. (It’s important to remember that all these sums rely on a wind turbine having a favourable location).


C. They probably take less energy to make than other engines. Chúng có lẽ tốn ít năng lượng hơn các động cơ khác
D. The UK government contributes towards their purchase cost. Chính phủ Anh góp phần vào chi phí mua chúng


E. They can produce more energy than a household needs. Chúng có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn một hộ gia đình cần

Giải thích: đoạn D

The UK government has recently introduced a subsidy for renewable energy that pays individual producers 24p per energy unit on top of all the money they save on their own fuel bill, and on selling surplus electricity back to the grid at approximately 5p per unit. 

 

 

Questions 23-26

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

23. ....... offshore wind farms......... would be a more effective target for government investment than micro-turbines.

Các trang trại gió ngoài khơi sẽ là mục tiêu có hiệu quả hơn cho đầu tư của chính phủ thay vì tuabin vi mô

Giải thích: đoạn E

My calculations tell me that had the government invested its money in offshore wind farms, instead of subsidising smaller domestic turbines, they would have broken even after eight years. 


24. An indirect benefit of subsidising micro-turbines is the support it provides for ..developing technology..............

Giải thích: đoạn F

In addition, such investment helps to promote and sustain developing technology.

Một lợi ích gián tiếp của việc tài trợ tuabin vi mô là giúp cho nó cung cấp cho phát triển kỹ thuật


25. Most spending has a ....negative............ effect on the environment.

Hầu hết chi tiêu có ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường

Giải thích: đoạn G

Input- output modelling has told us that it is actually quite difficult to spend money without having a negative carbon impact.


26. If people buy a micro-turbine, they have less money to spend on things like foreign holidays and ......cars..........     

Nếu mọi người mua một turbin vi mô, thì họ sẽ có ít tiền để chi tiêu vào những thứ như du lịch nước ngoài và xe hơi.

Giải thích: đoạn G

So if the subsidy encourages people to spend their money on a carbon-reducing technology such as a wind turbine, rather than on carbon-producing goods like cars, and services such as overseas holidays, then the reductions in emissions will be greater than my simple sums above have suggested.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. v
15. ii
16. iv
17. ix
18. i
19. vi
20. viii
21. & 22. B, E [in either order]
23. offshore wind farms
24. developing technology
25. negative
26. cars


 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status