ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Visual Symbols and the Blind

Visual Symbols and the Blind

Part 1
From a number of recent studies, it has become clear that blind people can appreciate the use of outlines and perspectives to describe the arrangement of objects and other surfaces in space.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

  Visual Symbols and the Blind

 

Part 1
From a number of recent studies, it has become clear that blind people can appreciate the use of outlines and perspectives to describe the arrangement of objects and other surfaces in space.
ĐOẠN 1

Từ một số nghiên cứu gần đây, rõ ràng là người mù có thể hiểu rõ việc sử dụng các đường nét và phối cảnh để mô tả sự sắp xếp của các vật thể và các bề mặt khác trong không gian.

 

IELTS reading sample 2

But pictures are more than literal representations. This fact was drawn to my attention dramatically when a blind woman in one of my investigations decided on her own initiative to draw a wheel as it was spinning. To show this motion, she traced a curve inside the circle (Fig. 1). I was taken aback, lines of motion, such as the one she used, are a very recent invention in the history of illustration. Indeed, as art scholar David Kunzle notes, Wilhelm Busch, a trend-setting nineteenth-century cartoonist, used virtually no motion lines in his popular figure until about 1877. ĐOẠN 2

Nhưng hình ảnh không chỉ là những miêu tả theo nghĩa đen. Thực tế này đã thu hút sự chú ý của tôi một cách khủng khiếp khi một người phụ nữ mù trong các buổi kiểm tra của tôi đã quyết định tự mình vẽ một bánh xe khi nó đang quay. Để thể hiện chuyển động này, cô vẽ một đường cong bên trong vòng tròn (Hình 1). Tôi đã bị sốc, những đường chuyển động như cái mà cô ấy đã sử dụng là một phát minh rất gần đây trong lịch sử hình minh họa. Thật vậy, như học giả nghệ thuật David Kunzle lưu ý, Wilhelm Busch, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa theo xu hướng thế kỷ 19, hầu như không sử dụng các đường chuyển động trong hình vẽ nổi tiếng của mình cho đến khoảng năm 1877.

Take aback = to be surprised or shocked

 

When I asked several other blind study subjects to draw a spinning wheel, one particularly clever rendition appeared repeatedly: several subjects showed the wheel's spokes as curves lines. When asked about these curves, they all described them as metaphorical ways of suggesting motion. Majority rule would argue that this device somehow indicated motion very well. But was it a better indicator than, say, broken or wavy lines or any other kind of line, for that matter? The answer was not clear. So I decided to test whether various lines of motion were apt ways of showing movement or if they were merely idiosyncratic marks. Moreover, I wanted to discover whether there were differences in how the blind and the sighted interpreted lines of motion. ĐOẠN 3

Khi tôi yêu cầu một số đối tượng nghiên cứu mù khác vẽ một bánh xe quay, một sự thể hiện đặc biệt thông minh xuất hiện lặp đi lặp lại: một số đối tượng vẽ các nan hoa của bánh xe dưới dạng các đường cong. Khi được hỏi về những đường cong này, tất cả họ đều mô tả chúng như là cách thể hiện chuyển động ẩn dụ. Quy tắc đa số sẽ lập luận rằng hình vẽ tượng trưng này bằng cách nào đó chỉ ra chuyển động rất tốt. Nhưng liệu nó có thể hiện chuyển động tốt hơn chẳng hạn như các đường đứt quãng hoặc lượn sóng hoặc bất kỳ loại đường vẽ nào khác ? Câu trả lời không rõ ràng. Vì vậy, tôi quyết định kiểm tra xem liệu các đường chuyển động khác nhau có phải là cách thích hợp để thể hiện chuyển động hay chúng chỉ là những dấu hiệu mang phong cách riêng. Hơn nữa, tôi muốn khám phá xem liệu có sự khác biệt nào trong cách người mù và người sáng mắt diễn giải các đường chuyển động hay không.

 

To search out these answers, I created raised-line drawings of five different wheels, depicting spokes with lines that curved, bent, waved, dashed and extended beyond the perimeters of the wheel. I then asked eighteen blind volunteers to feel the wheels and assign one of the following motions to each wheel: wobbling, spinning fast, spinning steadily, jerking or braking. My control group consisted of eighteen sighted undergraduates from the University of Toronto. ĐOẠN 4

Để tìm ra những câu trả lời này, tôi đã tạo ra các bản vẽ đắp nổi có các đường thẳng của năm bánh xe khác nhau, mô tả các nan hoa bằng các đường cong, đường gấp, gợn sóng, nét đứt và kéo dài ra ngoài chu vi của bánh xe. Sau đó, tôi yêu cầu mười tám tình nguyện viên mù cảm nhận các bánh xe và chỉ định một trong các chuyển động sau cho mỗi bánh xe: lắc lư, quay nhanh, quay đều, giật hoặc phanh. Nhóm đối chứng của tôi bao gồm 18 sinh viên sáng mắt từ Đại học Toronto.

 

All but one of the blind subjects assigned distinctive motions to each wheel. Most guessed that the curved spokes indicated that the wheel was spinning steadily; the wavy spokes, they thought; suggested that the wheel was wobbling, and the bent spokes were taken as a sign that the wheel was jerking. Subjects assumed that spokes extending beyond the wheel's perimeter signified that the wheel had its brakes on and that dashed spokes indicated the wheel was spinning quickly.   ĐOẠN 5

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

In addition, the favoured description for the sighted was favoured description for the blind in every instance. What is more, the consensus among the sighted was barely higher than that among the blind. Because motion devices are unfamiliar to the blind, the task I gave them involved some problem-solving. Evidently, however, the blind not only figured out the meaning for each of the motion, but as a group they generally came up with the same meaning at least as frequently as did sighted subjects. ĐOẠN 6


Part 2   
We have found that the blind understand other kinds of visual metaphors as well. One blind woman drew a picture of a child inside a heart choosing that symbol, she said, to show that love surrounded the child. With Chang Hong Liu, a doctoral student from china, I have begun exploring how well blind people understand the symbolism behind shapes such as hearts that do not directly represent their meaning. 
ĐOẠN 7

 

We gave a list of twenty pairs of words to sighted subjects and asked them to pick from each pair the term that best related to a circle and the term that best related to a square. For example, we asked: what goes with soft? A circle or a square? Which shape goes with hard? ĐOẠN 8

 

 

 

 

 Words associated                  Agreement among

with circle/square                  subjects(%)

 

SOFT-HARD                                         100

MOTHER-FATHER                                94

HAPPY-SAD                                          94

GOOD-EVIL                                           89

LOVE-HATE                                           89

ALIVE-DEAD                                          87

BRIGHT-DARK                                       87

LIGHT-HEAVY                                        85

WARM-COLD                                        81

SUMMER-WINTER                               81

WEAK-STRONG                                   79

FAST-SLOW                                          79

CAT-DOG                                               74

SPRING-FALL                                       74

QUIET-LOUD                                         62

WALKING-STANDING                          62

ODD-EVEN                                            57

FAR-NEAR                                             53

PLANT-ANIMAL                                   53

DEEP-SHALLOW                                 51

Fig. 2- Subjects were asked which word in each pair fits with a circle and which with a square.

These percentages show the level of consensus among sighted subjects.

All our subjects deemed the circle soft and the square hard. A full 94% ascribed happy to the circle, instead of sad. But other pairs revealed less agreement: 79% matched fast to slow and weak to strong, respectively. And only 51% linked deep to circle and shallow to square. (see Fig. 2) When we tested four totally blind volunteers using the same list, we found that their choices closely resembled those made by the sighted subjects. One man, who had been blind since birth, scored extremely well. He made only one match differing from the consensus, assigning 'far' to square and 'near' to circle. In fact, only a small majority of sighted subjects, 53%, had paired far and near to the opposite partners. Thus we concluded that the blind interprets abstract shapes as sighted people do.  ĐOẠN 9   

 

 

Questions :
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write your answers in boxes 27 –29 on your answer sheet.

27 In the first paragraph, the writer makes the point that blind people
A. may be interested in studying art.
B. can draw outlines of different objects and surfaces.
C. can recognise conventions such as perspective.
D. can draw accurately.

28 The writer was surprised because the blind woman
A. drew a circle on her own initiative.
B. did not understand what a wheel looked like.
C. included a symbol representing movement.
D. was the first person to use lines of motion.

29 From the experiment described in Part 1, the writer found that the blind subjects
A. had good understanding of symbols representing movement.
B. could control the movement of wheels very accurately.
C. worked together well as a group in solving problems.
D. got better results than the sighted undergraduates.

 

Questions 30 –32
Look at the following diagrams (Questions 30 –32), and the list of types of movement below. Match each diagram to the type of movement A–E generally assigned to it in the experiment. Choose the correct letter A–E and write them in boxes 30–32 on your answer sheet.

Academic Reading Sample 2 Wheel Spinning

A steady spinning

B jerky movement

C rapid spinning

D wobbling movement

E use of brakes

 

Questions 33 –39
Complete the summary below using words from the box. Write your answers in boxes 33 –39 on your answer sheet. NB You may use any word more than once.

In the experiment described in Part 2, a set of word 33.......…… was used to investigate whether blind and sighted people perceived the symbolism in abstract 34.....…...… in the same way. Subjects were asked which word fitted best with a circle and which with a square. From the 35...…...… volunteers, everyone thought a circle fitted ‘soft ’while a square fitted ‘hard’. However, only 51% of the 36.......…… volunteers assigned a circle to 37.....…… . When the test was later repeated with 38...…...… volunteers, it was found that they made 39...…...… choices.

associations

blind

deep

hard

hundred

identical

pairs

shapes

sighted

similar

shallow

soft

words

 

 

Question 40
Choose the correct letter A, B, C or D. Write your answer in box 40 on your answer sheet.

Which of the following statements best summarises the writer ’s general conclusion?
A The blind represent some aspects of reality differently from sighted people.
B The blind comprehend visual metaphors in similar ways to sighted people.
C The blind may create unusual and effective symbols to represent reality.
D The blind may be successful artists if given the right training.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

  Visual Symbols and the Blind

 

 

Questions :
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write your answers in boxes 27 –29 on your answer sheet.

 

27. In the first paragraph, the writer makes the point that blind people
Trong đoạn đầu tiên, tác giả đưa ra quan điểm rằng những người mù

              A.  may be interested in studying art.
có thể thích học nghệ thuật.

              B.  can draw outlines of different objects and surfaces.
có thể vẽ đường viền của các đồ vật và bề mặt khác nhau.

 

              C.  can recognise conventions such as perspective.
có thể nhận ra các quy ước như phối cảnh.

Giải thích: đoạn 1

From a number of recent studies, it has become clear that blind people can appreciate the use of outlines and perspectives to describe the arrangement of objects and other surfaces in space

 

              D. can draw accurately.
có thể vẽ chính xác.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

Questions 30 –32
Look at the following diagrams (Questions 30 –32), and the list of types of movement below. Match each diagram to the type of movement A–E generally assigned to it in the experiment. Choose the correct letter A–E and write them in boxes 30–32 on your answer sheet.

Academic Reading Sample 2 Wheel Spinning

     A    steady spinning

     B    jerky movement

     C    rapid spinning

     D    wobbling movement

     E    use of brakes

30. E

Giải thích: đoạn 5, hình 30 có các đường thẳng được vẽ ra bên ngoài hình tròng một chút nghĩa là nó vượt quá chu vi bánh xe

Subjects assumed that spokes extending beyond the wheel's perimeter signified that the wheel had its brakes on

31. C

Giải thích: đoạn 5

dashed spokes indicated the wheel was spinning quickly.

32.A

Giải thích: đoạn 5

the curved spokes indicated that the wheel was spinning steadily;

 

 

Questions 33 –39
Complete the summary below using words from the box. Write your answers in boxes 33 –39 on your answer sheet. NB You may use any word more than once.

 In the experiment described in Part 2, a set of word 33... pairs....…… was used to investigate whether blind and sighted people perceived the symbolism in abstract 34.....shapes…...… in the same way. Subjects were asked which word fitted best with a circle and which with a square. From the 35...  sighted …...… volunteers, everyone thought a circle fitted ‘soft ’while a square fitted ‘hard’.

Trong thử nghiệm được mô tả trong Phần 2, một tập hợp các cặp từ đã được sử dụng để điều tra xem liệu người khiếm thị và người sáng mắt có nhận thức được biểu tượng trong các hình dạng trừu tượng theo cùng một cách hay không. Các đối tượng được hỏi từ nào phù hợp nhất với hình tròn và từ nào phù hợp nhất với hình vuông. Từ những tình nguyện viên sáng mắt, mọi người đều nghĩ rằng hình tròn phù hợp với 'mềm' trong khi hình vuông phù hợp với  'cứng'.

 

Giải thích: đoạn 7

With Chang Hong Liu, a doctoral student from china, I have begun exploring how well blind people understand the symbolism behind shapes such as hearts that do not directly represent their meaning.

 

 

 

Question 40
Choose the correct letter A, B, C or D. Write your answer in box 40 on your answer sheet.

 

Which of the following statements best summarises the writer ’s general conclusion?
Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất kết luận chung của người viết?

        A  The blind represent some aspects of reality differently from sighted people.
Người mù đại diện cho một số khía cạnh của thực tế khác với người sáng mắt

        B  The blind comprehend visual metaphors in similar ways to sighted people.
Người mù hiểu ẩn dụ hình ảnh theo cách tương tự như người sáng mắt.

        C  The blind may create unusual and effective symbols to represent reality.
Người mù có thể tạo ra những biểu tượng khác thường và hiệu quả để thể hiện thực tế.

        D  The blind may be successful artists if given the right training.
Người mù có thể trở thành nghệ sĩ thành công nếu được đào tạo đúng cách.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

Answer:
27. C
28. C
29. A
30. E
31. C
32. A
33. pairs
34. shapes
35. sighted
36. sighted
37. deep
38. blind
39. similar
40. B

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status