GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Bats to the rescue

Bats to the rescue, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 4 đề reading cam 17

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Bats to the rescue 

 

 

How Madagascar’s bats are helping to save the rainforest. 

Những chú dơi Madagascar đang giúp cứu vớt rừng nhiệt đới như thế nào?

There are few places in the world where relations between agriculture and conservation are more strained. Madagascar’s forests are being converted to agricultural land at a rate of one percent every year. Much of this destruction is fuelled by the cultivation of the country’s main staple crop: rice. And a key reason for this destruction is that insect pests are destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers, leading them to clear forest to create new paddy fields. The result is devastating habitat and biodiversity loss on the island, but not all species are suffering. In fact, some of the island’s insectivorous bats are currently thriving and this has important implications for farmers and conservationists alike. ĐOẠN 1

 

Có một vài nơi trên thế giới nơi mà mối quan hệ giữa nông nghiệp và bảo tồn càng căng thẳng hơn. Những khu rừng của Madagascar đang bị chuyển đổi thành đất nông nghiệp với tốc độ một phần trăm mỗi năm. Phần lớn sự tàn phá này gây nên bởi việc trồng những loại cây lương thực chủ yếu của đất nước: gạo. Và lý do chủ yếu cho sự tàn phá này là những con côn trùng gây hại đang phá hủy số lượng lớn những thứ được trồng bởi các nông dân tự cung tự cấp, dẫn đến họ khai phá rừng để tạo ra những cánh đồng lúa mới. Kết quả là môi trường sống bị tàn phá và mất đi đa dạng sinh học trên đảo, nhưng không phải toàn bộ các loài đều bị ảnh hưởng. Thực tế, một số con dơi ăn sâu bọ trên đảo hiện đang phát triển mạnh và điều này có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân và cũng như các nhà bảo tồn học.

 

 

Enter University of Cambridge zoologist Ricardo Rocha. He’s passionate about conservation, and bats. More specifically, he’s interested in how bats are responding to human activity and deforestation in particular. Rocha’s new study shows that several species of bats are giving Madagascar’s rice farmers a vital pest control service by feasting on plagues of insects. And this, he believes, can ease the financial pressure on farmers to turn forest into fields. ĐOẠN 2

 

Nhà động vật học Ricardo Rocha gia nhập trường Đại học Cambridge. Anh ấy đam mê về bảo tồn và dơi. Cụ thể hơn, anh ấy quan tâm về cách mà những con dơi đang phản ứng với hoạt động của con người và cụ thể là việc phá rừng. Nghiên cứu mới của Rocha cho thấy một vài loài dơi đang mang đến cho những nhà nông dân trồng lúa của Madagascar dịch vụ kiểm soát sâu bọ gây hại quan trọng bằng cách ăn những con côn trùng gây bệnh. Và anh ấy tin rằng, điều này có thể làm giảm nhẹ gánh nặng tài chính lên những người nông dân biến rừng thành những cánh đồng.

Bats comprise roughly one-fifth of all mammal species in Madagascar and thirty-six recorded bat species are native to the island, making it one of the most important regions for conservation of this animal group anywhere in the world. ĐOẠN 3

Những con dơi chiếm khoảng 1/5 những loài động vật có vú ở Madagascar và 36 loài dơi được ghi nhận là có nguồn gốc ở đảo, khiến cho nó trở thành một trong những khu vực bảo tồn nhóm động vật này quan trọng nhất so với bất cứ nơi nào trên thế giới.

Co-leading an international team of scientists, Rocha found that several species of indigenous bats are taking advantage of habitat modification to hunt insects swarming above the country’s rice fields. They include the Malagasy mouse-eared bat, Major’s long-fingered bat, the Malagasy white-bellied free-tailed bat and Peters’ wrinkle-lipped bat. ĐOẠN 4

Cùng dẫn dắt nhóm các nhà khoa học quốc tế, Rocha phát hiện rằng một vài loài dơi bản địa tận dụng việc điều chỉnh môi trường sống để săn những con côn trùng nhóm thành đàn trên các cánh đồng lúa của đất nước này. Chúng bao gồm dơi tai chuột Malagasy, dơi ngón dài Major, dơi thò đuôi bụng trắng Malagasy và dơi môi nhăn.

 

 

 

‘These winner species are providing a valuable free service to Madagascar as biological pest suppressors,’ says Rocha. ‘We found that six species of bat are preying on rice pests, including the paddy swarming caterpillar and grass webworm. The damage which these insects cause puts the island’s farmers under huge financial pressure and that encourages deforestation.’ ĐOẠN 5

 

Rocha cho biết " Những loài chiến thắng này cung cấp một dịch vụ miễn phí có giá trị cho Madagascar như vật diệt sâu bọ gây hại sinh học". " Chúng tôi thấy rằng sáu loài dơi đang săn những con bọ gây hại lúa bao gồm sâu bướm bay thành từng nhóm trên đồng lúa và sâu webworm cỏ. Thiệt hại mà những loài sâu bọ này gây ra áp lực tài chính rất lớn cho những người nông dân trên đảo và điều đó thúc đẩy việc phá rừng.

The study, now published in the journal Agriculture, Ecosystems and Environment, set out to investigate the feeding activity of insectivorous bats in the farmland bordering the Ranomafana National Park in the southeast of the country. ĐOẠN 6

 

Nghiên cứu hiện đã được công bố trên tạp chí Nông nghiệp, Hệ sinh thái và môi trường, bắt đầu điều tra hoạt động kiếm ăn của những con dơi ăn côn trùng ở vùng đất nông nghiệp tiếp giáp công viên quốc giá Ranomafana ở Đông Nam của đất nước.

 

Rocha and his team used state-of-the-art ultrasonic recorders to record over a thousand bat ‘feeling buzzes’ (echolocation sequences used by bats to target their prey) at 54 sites, in order to identify the favourite feeding spots of the bats. The next used DNA barcoding techniques to analyse droppings collected from bats at the different sites. ĐOẠN 6

 

Rocha và nhóm của anh ấy đã sử dụng máy ghi âm siêu âm hiện đại để ghi âm hơn một ngàn " tiếng kêu có cảm giác vo vo" của dơi ( chuỗi định vị bằng tiếng vang được sử dụng bởi những con dơi nhắm vào những con mồi của chúng) tại 54 nơi, để xác định những nơi kiếm ăn yêu thích của dơi. Kỹ thuật mã vạch DNA được sử dụng tiếp theo để phân tích phân thu được từ dơi ở những nơi khác nhau.

 

 

The recordings revealed that bat activity over rice fields was much higher than it was in continuous forest – seven times higher over rice fields which were on flat ground, and sixteen times higher over fields on the sides of hills – leaving no doubt that the animals are preferentially foraging in these man-made ecosystems. The researchers suggest that the bats favour these fields because lack of water and nutrient run-off make these crops more susceptible to insect pest infestations. DNA analysis showed that all six species of bat had fed on economically important insect pests. While the findings indicated that rice farming benefits most from the bats, the scientists also found indications that the bats were consuming pests of other crops, including the black twig borer (which infests coffee plants), the sugarcane cicada, the macadamia nut-borer, and the sober tabby (a pest of citrus fruits). ĐOẠN 8

 

Những bản ghi âm tiết lộ rằng hoạt động của dơi trên các cánh đồng lúa cao hơn nhiều so với lúc nó hoạt động trong những khu rừng liên tiếp - cao hơn bảy lần trên những cánh đồng lúa trên mặt đất bằng phẳng và cao hơn 16 lần trên những cánh đồng lúa trên các sườn đồi - không còn nghi ngờ rằng động vật thích kiếm ăn trong các hệ sinh thái nhân tạo. Các nhà nghiên cứu cho rằng những con dơi thích những cánh đồng này bởi thiếu nước và sự cạn kiệt chất dinh dưỡng khiến cho những loài cây này dễ bị côn trùng phá hoại hơn ( tức là có nhiều mồi cho dơi hơn). Phân tích DNA cho thấy rằng toàn bộ sáu loài dơi ăn những con côn trùng gây hại quan trọng về mặt kinh tế. Mặc dù những phát hiện chỉ ra rằng trồng lúa là có lợi nhất từ những con dơi, nhưng các nhà khoa học cũng thấy những dấu hiệu rằng những con dơi đang tiêu thụ sâu bọ gây hại của những loại cây khác bao gồm sâu đục cành đen ( gây hại cho những cây cà phê), ve sầu mật mía, sâu đục hạt macadamia, và bướm tabi nhạt màu ( một loài gây hại cho trái cây có múi).

‘The effectiveness of bats as pest controllers has already been proven in the USA and Catalonia,’ said co-author James Kemp, from the University of Lisbon. ‘But our study is the first to show this happening in Madagascar, where the stakes for both farmers and conservationists are so high.’ ĐOẠN 9

 

Đồng tác giả James Kemp từ đại học Lisbon cho biết " Hiệu quả của những con dơi như là những người kiểm soát sâu bọ gây hại đã được chứng minh tại Mỹ và Catalonia". " Nhưng nghiên cứu của chúng ta là nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng nó xảy ra ở Madagascar, nơi mà phần góp của cả nông dân và các nhà bảo tồn đều rất cao"

Local people may have a further reason to be grateful to their bats. While the animal is often associated with spreading disease, Rocha and his team found evidence that Malagasy bats feed not just on crop pests but also on mosquitoes – carriers of malaria, Rift Valley fever virus and elephantiasis – as well as blackflies, which spread river blindness. ĐOẠN 10

 

Những người địa phương có một lý do sâu xa hơn để cảm ơn những chú dơi của họ. Mặc dù động vật thường được liên tường với sự lây lan dịch bệnh, Rocha và nhóm của anh ấy đã tìm thấy bằng chứng rằng dơi Malagasy không chỉ ăn những con sâu bọ gây hại trên cây trồng mà còn ăn những con muỗi - vật mang mầm bệnh sốt rét, vi rút sốt Thung lũng Rift và bệnh phù chân voi cũng như ruồi đen những con lây bệnh mù lòa trên sông.

 

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN CAMBRIGE 18

Test 1 Urban farming
Test 1 Forest management in Pennsylvania, USA
Test 1 Conquering Earth’s space junk problem
Test 2 Stonehenge
Test 2 Living with artificial intelligence
Test 2 An ideal city
Test 3 Materials to take us beyond concrete
Test 3 The steam car
Test 3 The case for mixed-ability classes
Test 4 Green roofs
Test 4 The growth mindset
Test 4 Alfred Wegener: science, exploration and the theory of continental drift

 

Rocha points out that the relationship is complicated. When food is scarce, bats become a crucial source of protein for local people. Even the children will hunt them. And as well as roosting in trees, the bats sometimes roost in buildings, but are not welcomed there because they make them unclean. At the same time, however, they are associated with sacred caves and the ancestors, so they can be viewed as beings between worlds, which makes them very significant in the culture of the people. And one potential problem is that while these bats are benefiting from farming, at the same time deforestation is reducing the places where they can roost, which could have long-term effects on their numbers. Rocha says, ‘With the right help, we hope that farmers can promote this mutually beneficial relationship by installing bat houses.’ ĐOẠN 11

Rocha chỉ ra rằng mối quan hệ này khá là phức tạp. Khi thức ăn khan hiếm, những con dơi trở thành nguồn protein chính cho người dân địa phương. Thâm chí trẻ em cũng đi săn chúng. Và cũng như khi đậu trên cây, những con chim đôi khi đậu trên các tòa nhà nhưng không được chào đón ở đó vì chúng làm cho các tòa nhà bị bẩn. Tuy nhiên, đồng thời chúng còn  được liên tưởng với những hang động thiêng liêng và tổ tiên, vì vậy chúng có thể được xem như là những sinh vật ở giữa các thế giới ( thế giới cổ xưa, thiêng liêng, thế giới hiện tại) điều khiến cho chúng rất quan trọng trong văn hóa của con người. Và một vấn đề tiềm ẩn nữa là mặc dù những con dơi này đang hưởng lợi từ việc canh tác nhưng đồng thời nạn phá rừng cũng đang làm giảm những nơi mà chúng có thể đậu, điều có thể có những ảnh hưởng về lâu về dài lên số lượng dơi. Rocha cho biết " với sự giúp đỡ thích hợp, chúng ta hi vọng rằng nông dân có thể thúc đẩy mối quan hệ cùng có lợi này bằng cách lắp đặt nhà nuôi dơi".

Rocha and his colleagues believe that maximising bat populations can help to boost crop yields and promote sustainable livelihoods. The team is now calling for further research to quantify this contribution. ‘I’m very optimistic,’ says Rocha. ‘If we give nature a hand, we can speed up the process of regeneration.’ ĐOẠN 12

Rocha và các đồng nghiệp của anh ấy tin rằng việc tối đa hóa quần thể dơi đó có thể giúp tăng năng suất cây trồng và thúc đẩy cách kiếm sống bền vững. Nhóm hiện đang kêu gọi nghiên cứu sâu hơn nữa để định lượng sự đóng góp này. Rocha cho biết "  tôi rất lạc quan". " Nếu chúng ta giúp thiên nhiên một tay thì chúng ta cũng đẩy nhanh quá trình tái sinh"

 

 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1   Many Madagascan forests are being destroyed by attacks from insects.

2   Loss of habitat has badly affected insectivorous bats in Madagascar.

3   Ricardo Rocha has carried out studies of bats in different parts of the world.

4   Habitat modification has resulted in indigenous bats in Madagascar becoming useful to farmers.

5   The Malagasy mouse-eared bat is more common than other indigenous bat species in Madagascar.

6   Bats may feed on paddy swarming caterpillars and grass webworms.

 

Questions 7-13

Complete the table below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet. 

The study carried out by Rocha’s team

Aim

●   to investigate the feeding habits of bats in farmland near the Ranomafana National Park

Method

●   ultrasonic recording to identify favourite feeding spots

●   DNA analysis of bat 7 …………………

Findings

●   the bats

     –  were most active in rice fields located on hills

     –  ate pests of rice, 8 …………………, sugarcane, nuts and fruit

     –  prevent the spread of disease by eating 9 ………………… and blackflies

●   local attitudes to bats are mixed:

     –  they provide food rich in 10 …………………

     –  the buildings where they roost become 11 …………………

     –  they play an important role in local 12 …………………

Recommendation

●   farmers should provide special 13 ………………… to support the bat population

 

ĐÁP ÁN, DỊCH HOÀN THIỆN VÀ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: 

Bats to the rescue 

 

 

 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1F   Many Madagascan forests are being destroyed by attacks from insects.

Nhiều khu rừng Madagascan bị tàn phá do côn trùng tấn công

Giải thích: đoạn 1 có đề cập rừng bị tàn phá do chuyển đổi đất rừng thành đất canh tác. Do những con côn trùng ăn lúa nên nông dân phải bỏ đất cũ tìm đất mới bằng cách phá rừng. Như vậy là rừng bị phá để làm nông nghiệp chứ không phải bị sâu bọ tấn công.

There are few places in the world where relations between agriculture and conservation are more strained. Madagascar’s forests are being converted to agricultural land at a rate of one percent every year. Much of this destruction is fuelled by the cultivation of the country’s main staple crop: rice. And a key reason for this destruction is that insect pests are destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers, leading them to clear forest to create new paddy fields

 

2F   Loss of habitat has badly affected insectivorous bats in Madagascar.

Việc mất môi trường sống có ảnh hưởng xấu lên những con dơi ăn sâu bọ ở Madagascar

Giải thích: đoạn 1, việc mất môi trường sống không có ảnh hưởng xấu lên dơi ăn sâu bọ mà ngược lại nó còn phát triển mạnh

 The result is devastating habitat and biodiversity loss on the island, but not all species are suffering. In fact, some of the island’s insectivorous bats are currently thriving and this has important implications for farmers and conservationists alike.

 

 

3NG   Ricardo Rocha has carried out studies of bats in different parts of the world.

Ricardo Rocha đã thực hiện nhiều nghiên cứu về những con dơi ở những nơi khác nhau trên thế giới.

Giải thích: đoạn 2, bài không đề cập Ricardo nghiên cứu những con dơi ở những nơi khác nhau trên thế giới.

 

4T   Habitat modification has resulted in indigenous bats in Madagascar becoming useful to farmers.

Điều chỉnh môi trường sống dẫn đến những con dơi bản địa ở Madagascar trở nên có ích cho nông dân.

Giải thích: đoạn 4, việc thay đổi môi trường sống giúp cho những con dơi ăn côn trùng ăn những con côn trùng gây hại nhóm thành từng đàn trên đồng lúa. Đoạn 5 có nói rằng chúng như là những vật diệt sâu bọ sinh học. Trong khi những con côn trùng này gây ra áp lực tài chính lớn khiến người nông dân phải phá rừng. Nên khi những con dơi giúp diệt sâu bọ có hại là giúp người nông dân.

Co-leading an international team of scientists, Rocha found that several species of indigenous bats are taking advantage of habitat modification to hunt insects swarming above the country’s rice fields.

‘These winner species are providing a valuable free service to Madagascar as biological pest suppressors,’ says Rocha. ‘We found that six species of bat are preying on rice pests, including the paddy swarming caterpillar and grass webworm. The damage which these insects cause puts the island’s farmers under huge financial pressure and that encourages deforestation.’ 

 

5NG   The Malagasy mouse-eared bat is more common than other indigenous bat species in Madagascar.

Dơi tai chuột Malagasy phổ biến hơn những loài bản dơi bản địa khác ở Madagascar

Giải thích: dơi tai chuột được đề cập trong đoạn 4 nhưng không có thông tin nào như đề bài đưa ra

 

6T   Bats may feed on paddy swarming caterpillars and grass webworms.

Những con dơi có lẽ ăn những con sâu bướm tụ thành nhóm trên đồng lúa và sâu kéo màng

Giải thích: đoạn 5

We found that six species of bat are preying on rice pests, including the paddy swarming caterpillar and grass webworm. 

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 7-13

Complete the table below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet. 

The study carried out by Rocha’s team

Nghiên cứu được thức hiện bởi nhóm Rocha

Aim Mục đích

●   to investigate the feeding habits of bats in farmland near the Ranomafana National Park.

Nhằm điều tra thói quen kiếm ăn của dơi ở những khu đất canh tác gần công viên quốc giá Ranomafana

Method phương pháp

●   ultrasonic recording to identify favourite feeding spots

Ghi âm siêu âm thanh để xác định nơi kiếm ăn yêu thích

●   DNA analysis of bat 7 ……droppings ……………Phân tích DNA phân dơi

Giải thích: đoạn 6

The next used DNA barcoding techniques to analyse droppings collected from bats at the different sites.

 

Findings

Phát hiện

●   the bats những con dơi

  –  were most active in rice fields located on hills

Năng động nhất ở những cánh đồng lúa trên đồi

  –  ate pests of rice, 8 ………coffee…………, sugarcane, nuts and fruit

Giải thích: đoạn 8

While the findings indicated that rice farming benefits most from the bats, the scientists also found indications that the bats were consuming pests of other crops, including the black twig borer (which infests coffee plants), the sugarcane cicada, the macadamia nut-borer, and the sober tabby (a pest of citrus fruits)

………………………………………………………………………………

 

Ăn sâu bọ gây hại cho gạo, cà phê, mía, hạt và trái cây

  –  prevent the spread of disease by eating 9 ……mosquitoes…………… and blackflies

Ngăn chặn sự lây lan bệnh bằng cách ăn muỗi và ruồi đen

 

Giải thích: đoạn 10

While the animal is often associated with spreading disease, Rocha and his team found evidence that Malagasy bats feed not just on crop pests but also on mosquitoes – carriers of malaria, Rift Valley fever virus and elephantiasis – as well as blackflies, which spread river blindness.

 

●   local attitudes to bats are mixed: thái độ của người dân địa phương đối với dơi là lẫn lộn

  –  they provide food rich in 10 ……protein……………

Chúng cung cấp thức ăn giàu protein

  –  the buildings where they roost become 11 ………unclean…………

Những tòa nhà mà chúng đậu trở nên bẩn thỉu

  –  they play an important role in local 12 …………culture………

Chúng đóng vai trò quan trọng trong văn hóa địa phương

Recommendation 

Đề xuất

●   farmers should provide special 13 ………houses………… to support the bat population.

Những người nông dân nên cung cấp những ngôi nhà đặc biệt để hỗ trợ quần thể dơi

 

 

Giải thích: đoạn 11

When food is scarce, bats become a crucial source of protein Q10 for local people. Even the children will hunt them. And as well as roosting in trees, the bats sometimes roost in buildings, but are not welcomed there because they make them unclean Q11. At the same time, however, they are associated with sacred caves and the ancestors, so they can be viewed as beings between worlds, which makes them very significant in the culture Q12 of the people. And one potential problem is that while these bats are benefiting from farming, at the same time deforestation is reducing the places where they can roost, which could have long-term effects on their numbers. Rocha says, ‘With the right help, we hope that farmers can promote this mutually beneficial relationship by installing bat houses Q13.’

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

ĐÁP ÁN:

 

1.   FALSE

2.   FALSE

3.   NOT GIVEN

4.   TRUE

5.   NOT GIVEN

6.   TRUE

7.   droppings

8.   coffee

9.   mosquitoes

10.   protein

11.   unclean

12.   culture

13.   houses

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status