GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Bringing cinnamon to Europe

Bringing cinnamon to Europe, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 13

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Bringing cinnamon to Europe

 

Cinnamon is a sweet, fragrant spice produced from the inner bark of trees of the genus Cinnamomum, which is native to the Indian sub-continent. It was known in biblical times, and is mentioned in several books of the Bible, both as an ingredient that was mixed with oils for anointing people’s bodies, and also as a token indicating friendship among lovers and friends. In ancient Rome, mourners attending funerals burnt cinnamon to create a pleasant scent. ĐOẠN 1

Cinnamon là một loại gia vị ngọt, thơm được tạo ra từ vỏ bên trong của cây thuộc loài Cinnamomum có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Nó đã được biết đến từ thời Kinh thánh và được đề cập trong một vài cuốn sách Kinh, vừa là một thành phần được trộn với dầu để bôi lên toàn cơ thể và cũng là một vật chứng biểu thị tình bạn giữa những người yêu nhau và bạn bè. Ở thời La Mã cổ đại, những người tham dự đám tang đốt quế để tạo ra mùi hương dễ chịu.

 

Most often, however, the spice found its primary use as an additive to food and drink. In the Middle Ages, Europeans who could afford the spice used it to flavor food, particularly meat, and to impress those around them with their ability to purchase an expensive condiment from the ‘exotic’ East. At a banquet, a host would offer guests a plate with various spices piled upon it as a sign of the wealth at his or her disposal. Cinnamon was also reported to have health benefits, and was thought to cure various ailments, such as indigestion. ĐOẠN 2

Tuy nhiên, thông thường nhất, loại gia vị này được sử dụng chủ yếu như một chất phụ gia trong đồ ăn và thức uống. Ở thời Trung Đông, người Châu Âu có thể mua loại gia vị này đã dùng nó để tạo hương vị cho thức ăn đặc biệt là thịt và để gây ấn tượng với những người xung quanh về khả năng mua một loại gia vị đắt tiền từ Phương Đông " kỳ lạ" . Tại một bữa tiệc, một người chủ nhà thường mời khách một đĩa có nhiều gia vị được đặt chồng trên đó như một biểu hiện của sự giàu sang để khách tùy ý sử dụng. Quế cũng được báo cáo là có lợi ích về sức khỏe và được xem như có thể chữa nhiều loại bệnh khác nhau như là chứng khó tiêu.

 

 

Toward the end of the Middle Ages, the European middle classes began to desire the lifestyle of the elite, including their consumption of spices. This led to a growth in demand for cinnamon and other spices. At that time, cinnamon was transported by Arab merchants, who closely guarded the secret of the source of the spice from potential rivals. They took it from India, where it was grown, on camels via an overland route to the Mediterranean. Their journey ended when they reached Alexandria. European traders sailed there to purchase their supply of cinnamon, then brought it back to Venice. The spice then travelled from that great trading city to markets all around Europe. Because the overland trade route allowed for only small quantities of the spice to reach Europe, and because Venice had a virtual monopoly of the trade, the Venetians could set the price of cinnamon exorbitantly high. These prices, coupled with the increasing demand, spurred the search for new routes to Asia by Europeans eager to take part in the spice trade. ĐOẠN 3

Vào cuối thời Trung cổ, các tầng lớp Trung lưu Châu Âu đã bắt đầu mong muốn lối sống thượng lưu bao gồm việc tiêu thụ loại gia vị này. Điều này dẫn đến sự tăng nhu cầu về quế và các loại gia vị khác. Thời đó, quế được vận chuyển bởi các thương nhân Ả rập, họ giữ kín bí mật về nguồn gốc của loại vị này khỏi các đối thủ tiềm năng. Họ lấy chúng từ Ấn Độ nơi chúng được trồng, trên những con lạc đà qua một tuyến đường bộ đến Địa Trung Hải. Hành trình của họ kết thúc khi họ đến Alexandria. Những thương nhân châu Âu đã chèo thuyền đến đó để mua nguồn cung quế, sau đó mang nó trở về Venice. Sau đó loại gia vị này được di chuyển từ thành phố thương mại lớn đến các thị trường khắp châu Âu. Bởi vì tuyến đường thương mại đường bộ chỉ cho phép một số lượng nhỏ loại gia vị này vào châu Âu, và bởi vì Venice gần như là một thị trường độc quyền về thương mại nên những người Vince có thể định giá quế cao ngất ngưỡng. Loại gia vị này cùng với nhu cầu ngày càng tăng đã thúc đẩy việc tìm kiếm những tuyến đường mới đến châu Á của những người châu Âu mong muốn tham gia vào thị trường loại gia vị này.

 

 

Seeking the high profits promised by the cinnamon market, Portuguese traders arrived on the island of Ceylon in the Indian Ocean toward the end of the 15th century. Before Europeans arrived on the island, the state had organized the cultivation of cinnamon. People belonging to the ethnic group called the Salagama would peel the bark off young shoots of the cinnamon plant in the rainy season, when the wet bark was more pliable. During the peeling process, they curled the bark into the ‘stick’ shape still associated with the spice today. The Salagama then gave the finished product to the king as a form of tribute. When the Portuguese arrived, they needed to increase production significantly, and so enslaved many other members of the Ceylonese native population, forcing them to work in cinnamon harvesting. ĐOẠN 4

Vì tìm kiếm lợi nhuận cao mà thị trường quế hứa hẹn mà các nhà buôn người Bồ Đào Nha đã đến hòn đảo Ceylon ở Ấn Độ Dương vào cuối thế kỷ 15. Trước khi người châu Âu đến hòn đảo này thì nhà nước đã tổ chức trồng trọt quế. Mọi người trong nhóm dân tộc thiểu số có tên là Salagama sẽ lột vỏ khỏi những cành quế non vào mùa mưa, lúc vỏ cây ẩm ướt sẽ mềm dẻo hơn. Trong suốt quá trình lột vỏ, họ cuộn vỏ vào theo hình cây gậy vẫn giống như hình dạng ngày nay. Salagama sau đó giao sản phẩm hoàn thiện cho nhà vua như một hình thức cống nạp. Khi người Bồ Đào Nha đến, họ cần tăng lượng sản xuất đáng kể và vì vậy đã bắt nhiều thành viên khác của người bản địa Ceylon làm nô lệ, bắt họ làm việc công việc thu hoạch quế.

 

In 1518, the Portuguese built a fort on Ceylon, which enabled them to protect the island, so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade and generate very high profits. In the late 16th century, for example, they enjoyed a tenfold profit when shipping cinnamon over a journey of eight days from Ceylon to India. ĐOẠN 5

Vào năm 1518, người Bồ Đào Nha đã xây dựng một pháo đài ở Ceylon, nơi cho phép họ bảo vệ hòn đảo, nhờ đó giúp họ khai thác sự độc quyền về buôn bán quế và tạo ra lợi nhuận rất cao. Vào cuối thế kỷ 16, ví dụ, họ hưởng một mức lợi nhuận gấp mười lần khi vận chuyển quế trong một chuyến đi tám ngày từ Ceylon đến Ấn Độ. 

 

When the Dutch arrived off the coast of southern Asia at the very beginning of the 17th century, they set their sights on displacing the Portuguese as kings of cinnamon. The Dutch allied themselves with Kandy, an inland kingdom on Ceylon. In return for payments of elephants and cinnamon, they protected the native king from the Portuguese. By 1649, the Dutch broke the 150-year Portuguese monopoly when they overran and occupied their factories. By 1658, they had permanently expelled the Portuguese from the island, thereby gaining control of the lucrative cinnamon trade. ĐOẠN 6

Khi người Hà Lan đến khơi biển phía nam châu Á vào đầu thế kỷ 17, họ đã đặt mục tiêu thay thế người Bồ Đào Nha hiện đang là ông vua quế. Người Hà Lan đã liên minh với Kandy, một vương quốc nội địa trên Ceylon. Đổi lại những khoản thanh toán bằng voi và quế, họ phải bảo vệ vị vua bản địa khỏi người Bồ Đào Nha. Đến năm 1649, người Hà Lan đã phá vỡ sự độc quyền 150 năm của người Bồ Đào Nha khi họ đánh chiếm và chiếm đóng các nhà máy của họ. Đến năm 1658, họ đã vĩnh viễn trục xuất người Bồ Đào Nha khỏi hòn đảo, nhờ đó giành quyền kiểm soát hoạt động mua bán quế béo bở.

 

In order to protect their hold on the market, the Dutch, like the Portuguese before them, treated the native inhabitants harshly. Because of the need to boost production and satisfy Europe’s ever-increasing appetite for cinnamon, the Dutch began to alter the harvesting practices of the Ceylonese. Over time, the supply of cinnamon trees on the island became nearly exhausted, due to systematic stripping of the bark. Eventually, the Dutch began cultivating their own cinnamon trees to supplement the diminishing number of wild trees available for use. ĐOẠN 7

Để bảo vệ tầm ảnh hưởng của họ trên thị trường, người Hà Lan cũng như người Bồ Đào Nha trước họ, đã đối xử với những người dân bản địa rất thô bạo. Vì nhu cầu đẩy nhanh lượng sản xuất và thỏa mãn cơn thèm khát quế ngày càng tăng của châu Âu, người Hà Lan bắt đầu thay đổi phương thức thu hoạch của người Ceylon. Qua thời gian, nguồn cung cây quế trên đảo trở nên gần như cạn kiệt do việc tước vỏ có hệ thống. Cuối cùng người Hà Lan bắt đầu trồng những cây quế của chính họ để bổ sung số lượng cây quế hoang dại đang giảm dần để có mà sử dụng.

 

Then, in 1996, the English arrived on Ceylon, thereby displacing the Dutch from their control of the cinnamon monopoly. By the middle of the 19th century, production of cinnamon reached 1,000 tons a year, after a lower grade quality of the spice became acceptable to European tastes. By that time, cinnamon was being grown in other parts of the Indian Ocean region and in the West Indies, Brazil, and Guyana. Not only was a monopoly of cinnamon becoming impossible, but the spice trade overall was diminishing in economic potential, and was eventually superseded by the rise of trade in coffee, tea, chocolate, and sugar. ĐOẠN 8

Sau đó vào năm 1996, người Anh đến Ceylon, do đó thay thế người Hà Lan kiểm soát sự độc quyền về quế. Vào giữa thế kỷ 19, sản lượng quế đạt 1000 tấn mỗi năm, sau khi chất lượng thấp hơn của gia vị này được thị hiếu người châu Âu chấp nhận. Vào thời điểm đó, quế được trồng ở nhiều nơi khác nhau ở khu vực Ấn Độ Dương và ở Tây Ấn, Brazil và Guyana. Việc động quyền về quế không những trở nên bất khả thi mà việc buôn bán loại gia vị này nói chung cũng giảm dần về tiềm năng kinh tế, và cuối cùng được thay thế bằng sự gia tăng của việc buôn bán cà phê, trà, sô cô la và đường.

 

 

 


 

 

Questions 1-9

Complete the notes below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-9 on your answer sheet.

 

The Early History of Cinnamon

Biblical times:

added to 1………………………..

used to show 2…………………………. between people

Ancient Rome:

used for its sweet smell at 3………………………..

Middle Ages:

added to food, especially meat

was an indication of a person’s 4………………………..

known as a treatment for 5……………………….. and other health problems

grown in 6……………………….

merchants used 7……………………… to bring it to the Mediterranean

arrived in the Mediterranean at 8……………………………

traders took it to 9……………………………. and sold it to destinations around Europe.

 

 Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 10-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN      if there is no information on this

 

10   The Portuguese had control over the cinnamon trade in Ceylon throughout the 16th century.

11   The Dutch took over the cinnamon trade from the Portuguese as soon as they arrived in Ceylon.

12   The trees planted by the Dutch produced larger quantities of cinnamon than the wild trees.

13   The spice trade maintained its economic importance during the 19th century.

 

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Bringing cinnamon to Europe

 

 

 

 

Questions 1-9

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-9 on your answer sheet.

 

The Early History of Cinnamon ( Lịch sử ban đầu của quế)

Biblical times: thời đại kinh thánh

added to 1…………oil……………… Được thêm vào dầu

used to show 2…………friendship………………. Between people. Được dùng để thể hiện tình bạn giữa mọi người

Giải thích: đoạn 1

It was known in biblical times, and is mentioned in several books of the Bible, both as an ingredient that was mixed with oils for anointing people’s bodies, and also as a token indicating friendship among lovers and friends. 

Ancient Rome: thời kỳ La Mã cổ đại

used for its sweet smell at 3…………funerals……………..

Được sử dụng vì mùi vị ngọt ngào ở đám tang

Giải thích: đoạn 1

In ancient Rome, mourners attending funerals burnt cinnamon to create a pleasant scent.

Middle Ages:

Thời Trung cổ

added to food, especially meat. Thêm vào đồ ăn đặc biệt là thịt

was an indication of a person’s 4…………wealth……………..

Là một dấu hiệu về sự giàu sang của một người

known as a treatment for 5……indigestion…………….. and other health problems.

Được biết đến như một phương pháp chữa trị cho bệnh khó tiêu và các vấn đề sức khỏe khác.

Giải thích: đoạn 2

 At a banquet, a host would offer guests a plate with various spices piled upon it as a sign of the wealth at his or her disposal.

Cinnamon was also reported to have health benefits, and was thought to cure various ailments, such as indigestion.

………………………………………………………………………………………………

 

grown in 6………India………………. Được trồng tại Ấn Độ

merchants used 7………camels……………… to bring it to the Mediterranean.

Các thương nhân đạ dùng lạc đà để mang nó đến Đại trung Hải

arrived in the Mediterranean at 8………Alexandria…… đến Địa Trung Hải tại alexandria

traders took it to 9……Venice………. and sold it to destinations around Europe.

Các thương nhân đã mang nó đến Venice và bán nó đến các điểm khắp châu Âu.

Giải thích: đoạn 3

They took it from India, where it was grown, on camels via an overland route to the Mediterranean.

Their journey ended when they reached Alexandria. European traders sailed there to purchase their supply of cinnamon,

then brought it back to Venice.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

 

 Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 10-13 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN  if there is no information on this

 

10T   The Portuguese had control over the cinnamon trade in Ceylon throughout the 16th century.

Người Bồ Đào Nha đã kiểm soát hoạt động buôn bán quế ở Ceylon suốt thế kỷ 16

Giải thích: đoạn 5, đoạn 4, có đề cập cuối thế kỷ 15 họ đã đến hòn đảo và xây pháo đài nhằm bảo vệ hòn đảo để chiếm thế độc quyền quế. Đến đầu thế kỷ 17 họ mới bị người Hà Lan thay thế.

Seeking the high profits promised by the cinnamon market, Portuguese traders arrived on the island of Ceylon in the Indian Ocean toward the end of the 15th century.

In 1518, the Portuguese built a fort on Ceylon, which enabled them to protect the island, so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade and generate very high profits. In the late 16th century, for example, they enjoyed a tenfold profit when shipping cinnamon over a journey of eight days from Ceylon to India.

 

11F   The Dutch took over the cinnamon trade from the Portuguese as soon as they arrived in Ceylon.

Người Hà Lan đảm nhiệm hoạt động buôn bán quế từ người Bồ Đào nha ngay khi họ đến Ceylon.

 

Giải thích: đoạn 6, người Hà Lan bắt đầu đặt mục tiêu giành vị thề độc quyền của người Bồ Đào Nha vào đầu thế kỷ 17 nhưng đến giữa thế kỷ 17 tức năm 1649 họ mới nắm được quyền kiểm soát và phế truất vai của người Bồ Đào Nha.

When the Dutch arrived off the coast of southern Asia at the very beginning of the 17th century, they set their sights on displacing the Portuguese as kings of cinnamon. The Dutch allied themselves with Kandy, an inland kingdom on Ceylon. In return for payments of elephants and cinnamon, they protected the native king from the Portuguese. By 1649, the Dutch broke the 150-year Portuguese monopoly when they overran and occupied their factories. By 1658, they had permanently expelled the Portuguese from the island, thereby gaining control of the lucrative cinnamon trade.

 

12 NG  The trees planted by the Dutch produced larger quantities of cinnamon than the wild trees.

Những cây quế được trồng bởi người Hà Lan đã tạo ra số lượng quế lớn hơn những cây quế hoang dại.

Giải thích: đoạn 7, đề bài chỉ đề cập là họ trồng thêm quế để bù đắp cho số lượng quế tự nhiên ngày càng giảm chứ không đề cập số lượng của loại nào hơn loại nào.

 Over time, the supply of cinnamon trees on the island became nearly exhausted, due to systematic stripping of the bark. Eventually, the Dutch began cultivating their own cinnamon trees to supplement the diminishing number of wild trees available for use.

 

13F   The spice trade maintained its economic importance during the 19th century. 

Hoạt động buôn bán loại gia vị này đã duy trì ý nghĩa kinh tế quan trọng trong suốt thế kỷ 19

Giải thích: đoạn 8, vị thế của quế bị thay đổi bởi cà phê, trà, sô cô la, đường

By that time, cinnamon was being grown in other parts of the Indian Ocean region and in the West Indies, Brazil, and Guyana. Not only was a monopoly of cinnamon becoming impossible, but the spice trade overall was diminishing in economic potential, and was eventually superseded by the rise of trade in coffee, tea, chocolate, and sugar

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

 

ĐÁP ÁN:

 

1. oils

2. friendship

3. funerals

4. wealth

5. indigestion

6. India

7. camels

8. Alexandria

9. Venice

10. TRUE

11. FALSE

12. NOT GIVEN

13. FALSE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status