Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Water Treatment 2: Reed Bed

 


Water Treatment 2: Reed Bed giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Water Treatment 2: Reed Bed

A

Nowadays subsurface flow wetlands are a common alternative in Europe for the treatment of wastewater in rural areas. Mainly in the last 10 to 12 years, there has been significant growth in the number and size of the systems in use. Compared to common treatment facilities, wetlands are lower in cost investment, lesser to maintain, and are ideal for densely populated rural or suburban areas rather than urban areas.

Ngày nay, các vùng đất ngập nước có dòng chảy dưới bề mặt là một giải pháp thay thế phổ biến ở châu Âu để xử lý nước thải ở các vùng nông thôn. Chủ yếu trong 10 đến 12 năm qua, đã có sự tăng trưởng đáng kể về số lượng và quy mô của các hệ thống được sử dụng. So với các cơ sở xử lý thông thường, vùng đất ngập nước có chi phí đầu tư thấp hơn, ít bảo trì hơn và lý tưởng cho các khu vực nông thôn hoặc ngoại ô đông dân cư hơn là các khu vực đô thị.

 

B

The common reed has the ability to transfer oxygen from its leaves down through its stem and rhizomes and out via its root system. As a result of this action, a very high population of micro-organisms occurs in the root system, with zones of aerobic, anoxic, and anaerobic conditions. Therefore with the wastewater moving very slowly and carefully through the mass of reed roots, this liquid can be successfully treated.

Lau sậy thông thường có khả năng vận chuyển oxy từ lá của nó, xuống qua thân và thân rễ và ra ngoài qua hệ thống rễ của nó. Kết quả là, một quần thể vi sinh vật rất cao xuất hiện trong hệ thống rễ, với các vùng điều kiện hiếu khí, thiếu khí và kỵ khí. Do đó với việc nước thải di chuyển rất chậm và cẩn thận qua khối rễ cây Sậy, chất lỏng này có thể được xử lý thành công.

 

C

A straightforward definition of a reed bed is if you have dirty water in your pool or water, which is heavily polluted, reed beds will be planted to make the water clean again. This is good for ecology and living organisms and fish in the water. Reed beds have a wide range of qualities and are acceptable for cleaning everything from secondary to tertiary treatment of mild domestic effluent, to rural waste and even heavy industrial contaminants. The reason why they’re so effective is often that within the bed’s root sector, natural biological, physical and chemical processes interact with one another to degrade or remove a good range of pollutants. Reed beds can be built in a number of variants, but mainly they are of the horizontal flow or vertical (down) flow configuration where water flows through the beds horizontally or vertically.

Một định nghĩa đơn giản về giường lau sậy là nếu bạn có nước bẩn trong hồ bơi hoặc nước bị ô nhiễm nặng, thì các mảng lau sậy sẽ được trồng để làm cho nước sạch trở lại. Điều này rất tốt cho hệ sinh thái và các sinh vật, cá sống dưới nước. Các mảng lau sậy có nhiều loại đặc điểm và được chấp nhận để làm sạch mọi thứ từ xử lý cấp hai đến cấp ba đối với nước thải sinh hoạt nhẹ, chất thải nông thôn và thậm chí cả chất gây ô nhiễm công nghiệp nặng. Lý do tại sao chúng lại hiệu quả như vậy thường là do trong khu vực rễ của luống lau sậy, các quá trình sinh học, vật lý và hóa học tự nhiên tương tác với nhau để làm suy giảm hoặc loại bỏ nhiều loại chất gây ô nhiễm. Các luống lau sậy có thể được tạo ra theo một số biến thể, nhưng chủ yếu chúng là cấu hình dòng chảy ngang hoặc dòng chảy dọc (xuống) nơi nước chảy qua các luống theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

 

HORIZONTAL FLOW REED BED SYSTEMS

D

Horizontal-flow wetlands may be of two types: free-water surface-flow (FWF) or subsurface water-flow (SSF). In the former, the effluent flows freely above the sand/gravel bed in which the reeds etc. are planted; in the latter effluent passes through the sand/ gravel bed. In FWF-type wetlands, the effluent is treated by plant stems, leaves and rhizomes. Such FWF wetlands are densely planted and typically have water-depths of less than 0.4m. However, dense planting can limit oxygen diffusion into the water. These systems work particularly well for low strength effluents or effluents that have undergone some form of pretreatment and play an invaluable role in tertiary treatment and the polishing of effluents. The horizontal reed flow system uses a long reed bed, where the liquid slowly flows horizontally through. The length of the reed bed is about 100 meters. The downside of the horizontal reed beds is that they use up lots of land space and they do take quite a long time to produce clean water.

Các vùng đất ngập nước có dòng chảy ngang có thể có hai loại: dòng chảy tự do trên mặt nước (FWF) hoặc dòng nước dưới bề mặt (SSF). Ở dạng đầu tiên, nước thải chảy tự do phía trên lớp cát/sỏi nơi trồng lau sậy, v.v.; trong loại thứ hai nước thải đi qua lớp cát / sỏi. Ở vùng đất ngập nước kiểu FWF, nước thải được xử lý bằng thân, lá và thân rễ của thực vật. Các vùng đất ngập nước FWF như vậy được trồng dày đặc và thường có độ sâu nước dưới 0,4m. Tuy nhiên, trồng dày đặc có thể hạn chế sự khuếch tán oxy vào trong nước. Các hệ thống này hoạt động đặc biệt hiệu quả đối với nước thải có nồng độ thấp hoặc nước thải đã trải qua một số hình thức xử lý sơ bộ và đóng vai trò vô giá trong xử lý cấp ba và đánh bóng nước thải. Hệ thống dòng chảy sậy theo chiều ngang sử dụng một luống sậy dài, nơi chất lỏng chảy từ từ theo chiều ngang. Chiều dài của sậy là khoảng 100 mét. Nhược điểm của các luống lau sậy nằm ngang là sử dụng nhiều diện tích đất và mất khá nhiều thời gian để sản xuất nước sạch.

 

VERTICAL FLOW REED BED SYSTEMS

E

A vertical flow reed bed is a sealed, gravel-filled trench with reeds growing in it (see the picture below). The common reed oxygenates the water, which helps to create the right environment for colonies of bacteria to break down unwanted organic matter and pollutants. The reeds also make the bed attractive to wildlife.

Một luống lau sậy dòng chảy thẳng đứng là một rãnh kín, đầy sỏi với lau sậy mọc trong đó (xem hình bên dưới). Cây sậy thông thường cung cấp oxy cho nước, giúp tạo môi trường thích hợp cho các đàn vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ và chất ô nhiễm không mong muốn. Lau sậy cũng làm cho luống sậy trở nên hấp dẫn đối với động vật hoang dã.

How does a vertical flow reed bed work?

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

F

In vertical flow (Downflow) reed beds, the wastewater is applied on top of the reed bed, flows down through a rhizome zone with sludge as substrate, then the root zone with sand as substrate and followed by a layer of gravel for drainage, and is collected in an under drainage system of large stones. The effluent flows onto the surface of the bed and percolates slowly through the different layers into an outlet pipe, which leads to a horizontal flow bed and is cleaned by millions of bacteria, algae, fungi, and microorganisms that digest the waste, including sewage. There is no standing water so there should be no unpleasant smells.

Trong các luống sậy có dòng chảy thẳng đứng (Downflow), nước thải được đưa lên trên luống sậy, chảy xuống vùng thân rễ với bùn làm chất nền, sau đó là vùng rễ với cát làm chất nền và tiếp theo là một lớp sỏi để thoát nước, và được thu thập trong một hệ thống thoát nước dưới đá lớn. Nước thải chảy trên bề mặt của luống sậy và thấm từ từ qua các lớp khác nhau vào một ống thoát, dẫn đến một luống dòng chảy ngang và được làm sạch bởi hàng triệu vi khuẩn, tảo, nấm và vi sinh vật tiêu hóa chất thải, bao gồm cả nước thải. Không có nước đọng nên không có mùi khó chịu.

 

 tù, ứ, đọng: "standing water" : "nước tù"

G

Vertical flow reed bed systems are much more effective than horizontal flow reed-beds not only in reducing biochemical oxygen demand (BOD) and suspended solids (SS) levels but also in reducing ammonia levels and eliminating smells. Usually considerably smaller than horizontal flow beds, but they are capable of handling much stronger effluents which contain heavily polluted matters and have longer lifetime value. A vertical reed bed system works more efficiently than a horizontal reed bed system, but it requires more management, and its reed beds are often operated for a few days then rested, so several beds and a distribution system are needed.

Hệ thống luống sậy dòng chảy thẳng đứng hiệu quả hơn nhiều so với luống sậy dòng chảy ngang không chỉ trong việc giảm nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và mức độ chất rắn lơ lửng (SS) mà còn giảm nồng độ amoniac và loại bỏ mùi hôi. Thường nhỏ hơn đáng kể so với các dòng chảy ngang, nhưng chúng có khả năng xử lý nước thải mạnh hơn nhiều chứa các chất ô nhiễm nặng và có giá trị lâu dài hơn. Hệ thống luống sậy dọc hoạt động hiệu quả hơn hệ thống luống sậy ngang, nhưng nó đòi hỏi phải quản lý nhiều hơn và các luống sậy của nó thường hoạt động trong vài ngày rồi nghỉ, vì vậy cần có nhiều luống và hệ thống phân phối.

 

H

There are several advantages of reed bed systems over traditional forms of water treatment: first, they have low construction and running costs; second, they are easy management; third they have an excellent reduction of biochemical oxygen demand and suspended solids; last, they have a potential for efficient removal of a wide range of pollutants.

Có một số lợi thế của hệ thống luống lau sậy so với các hình thức xử lý nước truyền thống: thứ nhất, chúng có chi phí xây dựng và vận hành thấp; thứ hai, chúng dễ quản lý; thứ ba, chúng có khả năng giảm nhu cầu oxy sinh hóa và chất rắn lơ lửng tuyệt vời; cuối cùng, chúng có tiềm năng loại bỏ hiệu quả nhiều loại chất gây ô nhiễm.

 

I

Reed beds are natural habitats found in floodplains waterlogged depressions and estuaries. The natural bed systems are a biologically proved, and an environmentally friendly and visually unobtrusive way of treating wastewater and have the extra virtue of frequently being better than mechanical wastewater treatment systems. In the medium to long term, reed bed systems are, in most cases, more cost-effective in installment than any other wastewater treatment. They are robust and require little maintenance. They are naturally environmentally sound protecting groundwater, dams, creeks, rivers, and estuaries.

Thảm lau sậy là môi trường sống tự nhiên được tìm thấy ở vùng đồng bằng ngập nước, vùng trũng ngập nước và cửa sông. Các hệ thống luống sậy tự nhiên là một cách đã được chứng minh về mặt sinh học, và là một cách xử lý nước thải thân thiện với môi trường và gần như là kín đáo, đồng thời có ưu điểm vượt trội là thường tốt hơn các hệ thống xử lý nước thải cơ học. Trong trung hạn đến dài hạn, hệ thống giường lau sậy, trong hầu hết các trường hợp, tiết kiệm chi phí hơn khi lắp đặt so với bất kỳ hệ thống xử lý nước thải nào khác. Chúng rất mạnh và yêu cầu bảo trì ít. Chúng có tác dụng bảo vệ nước ngầm, đập, lạch, sông và cửa sông một cách tự nhiên với môi trường.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-16

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 14-16 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true.

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage.

 

14   The Reed bed system is a conventional method for water treatment in the urban area.

15   In the reed roots, there’s a series of process that helps breakdown the pollutants.

16   Escherichia coli is the most difficult bacteria to be dismissed.

Questions 17-19

Complete the diagram below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER from the passage for each answer.

Questions 20-24

Use the information in the passage to match the advantages and disadvantages of the two systems: horizontal flow system and downflow system (listed A-H) below.

Write the appropriate letters A-H in boxes 20-24 on your answer sheet.

 

20……….…………, which is the advantage of the down-flow system.

However, 21…………..………. and 22………..……… are the disadvantages of down-flow system

23………………and 24……….………… are the two benefits of the horizontal flow system. However, it’s less effective and efficient.

A     It can deal with a more seriously polluted effluent.

B     It requires more beds than one compared to the other.

C     It needs less control and doesn’t need to be taken care of all the time.

D     It requires a lot of guidance.

E     It can’t work all the time because the pool needs time to rest and recover after a certain period.

F     It’s a lot more complicated to build the system.

   The system is easy to be built which does not need an auxiliary system.

H     It consumes less water.

Questions 25-26

Choose two correct letters from the following ABCD, or E.

Write your answers in boxes 25-26 on your answer sheet.

What are the TWO benefits of natural bed systems when compared to conventional systems?

A     Operation does not require electricity or fuel supply.

B     They’re visually good and environmentally friendly.

C     No mechanical systems are involved.

    They’re to be set up and used in less cost.

    They do not break down.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

 ĐÁP ÁN

14. FALSE

15. TRUE

16. NOT GIVEN

17. sludge

18. sand

19. gravel

20. A

21. B

22. E

23. C

24. G

25. B

26. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status