Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Asian space 2 satellite technology

Asian space 2 satellite technology giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Asian space 2 satellite technology

 

The space-age began with the launch of the Russian artificial satellite Sputnik in 1957 and developed further with the race to the moon between the United States and Russia. This rivalry was characterized by advanced technology and huge budgets. In this process, there were spectacular successes, some failures, but also many spin-offs.

Kỷ nguyên vũ trụ bắt đầu với việc Nga phóng vệ tinh nhân tạo Sputnik vào năm 1957 và phát triển xa hơn với cuộc chạy đua lên mặt trăng giữa Hoa Kỳ và Nga. Sự cạnh tranh này có đặc trưng là công nghệ tiên tiến và ngân sách khổng lồ. Trong quá trình này, đã có những thành công ngoạn mục, một số thất bại, nhưng cũng có nhiều sản phẩm phụ.

 

Europe, Japan, China, and India quickly joined this space club of the superpowers. With the advent of relatively low-cost high-performance mini-satellites and launchers, the acquisition of indigenous space capabilities by smaller nations in Asia has become possible. How, in what manner, and for what purpose will these capabilities be realized?

Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ không gian của các siêu cường quốc. Với sự ra đời của các bệ phóng và vệ tinh mini hiệu suất cao, chi phí tương đối thấp, việc có được năng lực không gian bản địa các quốc gia nhỏ hơn ở châu Á đã trở nên khả thi. Những khả năng này sẽ được thực hiện như thế nào, theo cách nào và cho mục đích gì ?

 

A 

Rocket technology has progressed considerably since the days of ‘fire arrows’ (bamboo poles filled with gunpowder) first used in China around 500 BC, and, during the Sung Dynasty, to repel Mongol invaders at the battle of Kaifeng (Kai-fung fu) in AD 1232. These ancient rockets stand in stark contrast to the present-day Chinese rocket launch vehicles, called the ‘Long March’, intended to place a Chinese astronaut in space by 2005 and, perhaps, to achieve a Chinese moon-landing by the end of the decade.

Công nghệ tên lửa đã tiến bộ đáng kể kể từ thời 'mũi tên lửa' (cọc tre chứa đầy thuốc súng) lần đầu tiên được sử dụng ở Trung Quốc vào khoảng năm 500 trước Công nguyên, và dưới thời nhà Tống, để đẩy lùi quân xâm lược Mông Cổ trong trận Khai Phong (Kai-fung fu) vào năm 1232 sau Công nguyên. Những tên lửa cổ đại này hoàn toàn trái ngược với các phương tiện phóng tên lửa của Trung Quốc ngày nay, được gọi là 'Long March', dự định đưa một nhà du hành vũ trụ Trung Quốc vào không gian vào năm 2005 và, có lẽ, để đạt được một cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Trung Quốc vào cuối thập kỷ này.

 

B 

In the last decade, there has been a dramatic growth in space activities in Asia both in the utilization of space-based services and the production of satellites and launchers. This rapid expansion has led many commentators and analysts to predict that Asia will become a world space power. The space-age has had dramatic effects worldwide with direct developments in space technology influencing telecommunications, meteorological forecasting, earth resource and environmental monitoring, and disaster mitigation (flood, forest fires, and oil spills). Asian nations have been particularly eager to embrace these developments.

Trong thập kỷ qua, các hoạt động vũ trụ ở châu Á đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về việc sử dụng các dịch vụ trên không gian cũng như sản xuất vệ tinh và thiết bị phóng. Sự mở rộng nhanh chóng này đã khiến nhiều nhà bình luận và phân tích dự đoán rằng châu Á sẽ trở thành một cường quốc vũ trụ thế giới. Thời đại không gian đã có những tác động mạnh mẽ trên toàn thế giới với sự phát triển trực tiếp của công nghệ vũ trụ ảnh hưởng đến viễn thông, dự báo khí tượng, giám sát tài nguyên và môi trường trái đất, và giảm nhẹ thiên tai (lũ lụt, cháy rừng và tràn dầu). Các quốc gia châu Á đặc biệt háo hức đón nhận những bước phát triển này.

 

New and innovative uses for satellites are constantly being explored with potential revolutionary effects, such as in the field of health and telemedicine, distance education, crime prevention (piracy on the high seas), food and agricultural planning and production (rice crop monitoring). Space in Asia is very much influenced by the competitive commercial space sector, the emergence of low-cost mini-satellites, and the globalization of industrial and financial markets. It is not evident how Asian space will develop in the coming decades in the face of these trends. It is, however, important to understand and assess the factors and forces that shape Asian space activities and development in determining its possible consequences for the region.

Các ứng dụng mới và sáng tạo cho các vệ tinh liên tục được khám phá với các tác động mang tính cách mạng tiềm năng, chẳng hạn như trong lĩnh vực y tế và y tế từ xa, giáo dục từ xa, phòng chống tội phạm (cướp biển trên biển cả), lập kế hoạch và sản xuất lương thực và nông nghiệp (giám sát vụ lúa). Không gian ở châu Á bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lĩnh vực không gian thương mại cạnh tranh, sự xuất hiện của các vệ tinh nhỏ chi phí thấp và toàn cầu hóa thị trường công nghiệp và tài chính. Không rõ không gian châu Á sẽ phát triển như thế nào trong những thập kỷ tới khi đối mặt với những xu hướng này. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu và đánh giá các yếu tố và các tác động định hình các hoạt động và sự phát triển không gian của châu Á để xác định những hậu quả có thể xảy ra đối với khu vực.

 

D 

At present, three Asian nations, Japan, China, and India, have comprehensive end-to-end space capabilities and possess a complete space infrastructure: space technology, satellite manufacturing, rockets, and spaceports. Already self-sufficient in terms of satellite design and manufacturing, South Korea is currently attempting to join their ranks with its plans to develop a launch site and spaceport. Additionally, nations in Southeast Asia as well as those bordering the Indian subcontinent (Nepal, Pakistan, and Bangladesh), have, or are starting to develop indigenous space programmes. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has, in varying degrees, embraced space applications using foreign technology and over the past five years or so its space activities have been expanding. Southeast Asia is predicted to become the largest and fastest-growing market for commercial space products and applications, driven by telecommunications (mobile and fixed services), the Internet, and remote sensing applications. In the development of this technology, many non-technical factors, such as economics, politics, culture, and history, interact and play important roles, which in turn affect Asian technology.

Hiện tại, ba quốc gia châu Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ có năng lực không gian toàn diện từ đầu đến cuối và sở hữu cơ sở hạ tầng không gian hoàn chỉnh: công nghệ vũ trụ, sản xuất vệ tinh, tên lửa và sân bay vũ trụ. Đã tự cung tự cấp về thiết kế và sản xuất vệ tinh, Hàn Quốc hiện đang cố gắng gia nhập hàng ngũ của họ với kế hoạch phát triển một bãi phóng và sân bay vũ trụ. Ngoài ra, các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia giáp tiểu lục địa Ấn Độ (Nepal, Pakistan và Bangladesh) đã hoặc đang bắt đầu phát triển các chương trình không gian bản địa. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ở các mức độ khác nhau, đã chấp nhận các ứng dụng không gian sử dụng công nghệ nước ngoài và trong khoảng 5 năm qua, các hoạt động không gian của tổ chức này đã được mở rộng. Đông Nam Á được dự đoán sẽ trở thành thị trường lớn nhất và phát triển nhanh nhất cho các sản phẩm và ứng dụng không gian thương mại, được thúc đẩy bởi viễn thông (dịch vụ di động và cố định), Internet và các ứng dụng viễn thám. Trong sự phát triển của công nghệ này, nhiều yếu tố phi kỹ thuật như kinh tế, chính trị, văn hóa và lịch sử tương tác và đóng vai trò quan trọng, từ đó ảnh hưởng đến công nghệ châu Á.

 

E 

Asia and Southeast Asia, in particular, suffer from a long list of recurrent large-scale environmental problems including storms and flooding, forest fires and deforestation, and crop failures. Thus the space application that has attracted the most attention in this region is remote sensing. Remote sensing satellites equipped with instruments to take photographs of the ground at different wavelengths provide essential information for natural resource accounting, environmental management, disaster prevention and monitoring, land-use mapping, and sustainable development planning. Progress in these applications has been rapid and impressive. ASEAN members, unlike Japan, China, and India, do not have their own remote sensing satellites, however, most of its member nations have facilities to receive, process, and interpret such data from American and European satellites. In particular, Thailand, Malaysia, and Singapore have world-class remote sensing processing facilities and research programmes. ASEAN has plans to develop (and launch) its own satellites and in particular remote sensing satellites. Japan is regarded as the dominant space power in Asia and its record of successes and quality of technologies are equal to those of the West. In view of the technological challenges and high risks involved in space activities, a very long, and expensive, learning curve has been followed to obtain those successes achieved. Japan's satellite manufacturing was based on the old and traditional defense and military procurement methodologies as practiced in the US and Europe.

Đặc biệt, châu Á và Đông Nam Á phải hứng chịu một danh sách dài các vấn đề môi trường quy mô lớn thường xuyên xảy ra bao gồm bão và lũ lụt, cháy rừng, phá rừng và mất mùa. Do đó, ứng dụng không gian thu hút nhiều sự chú ý nhất trong khu vực này là viễn thám. Các vệ tinh viễn thám được trang bị các thiết bị để chụp ảnh mặt đất ở các bước sóng khác nhau cung cấp thông tin cần thiết tính toán tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, phòng ngừa và giám sát thiên tai, lập bản đồ sử dụng đất và lập kế hoạch phát triển bền vững. Tiến độ trong các ứng dụng này đã được nhanh chóng và ấn tượng. Các thành viên ASEAN, không giống như Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ, không có vệ tinh viễn thám của riêng mình, tuy nhiên, hầu hết các quốc gia thành viên đều có hạ tầng để nhận, xử lý và giải thích dữ liệu đó từ các vệ tinh của Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, Thái Lan, Malaysia và Singapore có các cơ sở xử lý viễn thám và các chương trình nghiên cứu tầm cỡ thế giới. ASEAN có kế hoạch phát triển (và phóng) các vệ tinh của riêng mình và đặc biệt là các vệ tinh viễn thám. Nhật Bản được coi là cường quốc vũ trụ thống trị ở châu Á và thành tích về thành công cũng như chất lượng công nghệ của nước này ngang bằng với phương Tây. Nhìn vào thách thức công nghệ và rủi ro cao liên quan đến các hoạt động không gian, một lộ trình học hỏi rất dài và tốn kém đã được tuân theo để đạt được những thành công đã đạt được. Việc sản xuất vệ tinh của Nhật Bản dựa trên các phương pháp mua sắm quốc phòng và quân sự cũ và truyền thống như được thực hiện ở Mỹ và Châu Âu.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

F 

In recent years there have been fundamental changes in the way satellites are designed and built to drastically reduce costs. The emergence of ‘small satellites’ and their quick adoption by Asian countries as a way to develop low-cost satellite technology and rapidly establish a space capability has given these countries the possibility to shorten their learning curve by a decade or more. The global increase of technology transfer mechanisms and the use of readily available commercial technology to replace costly space and military-standard components may very well result in a highly competitive Asian satellite manufacturing industry.

Trong những năm gần đây, đã có những thay đổi cơ bản trong cách thiết kế và chế tạo vệ tinh để giảm đáng kể chi phí. Sự xuất hiện của 'các vệ tinh nhỏ' và việc các quốc gia châu Á nhanh chóng áp dụng chúng như một cách để phát triển công nghệ vệ tinh chi phí thấp và nhanh chóng thiết lập khả năng không gian đã mang lại cho các quốc gia này khả năng rút ngắn lộ trình học hỏi của họ trong một thập kỷ hoặc hơn. Sự gia tăng toàn cầu trong các cơ chế chuyển giao công nghệ và sử dụng công nghệ thương mại sẵn có để thay thế các thành phần tiêu chuẩn quân sự và không gian tốn kém rất có thể dẫn đến một ngành sản xuất vệ tinh châu Á có tính cạnh tranh cao.

 

G 

The laws of physics are the same in Tokyo as in Toulouse, and the principles of electronics and mechanics know no political or cultural boundaries. However, no such immutability applies to engineer practices and management; they are very much influenced by education, culture, and history. These factors, in turn, have an effect on costs, lead times, product designs and, eventually, international sales. Many Asian nations are sending their engineers to be trained in the West. Highly experienced, they return to work in the growing Asian space industry. Will this acquisition of technical expertise, coupled perhaps with the world-renowned Japanese manufacturing and management techniques, be applied to build world-class satellites and reduce costs?

Các định luật vật lý ở Tokyo cũng giống như ở Toulouse, và các nguyên tắc của điện tử và cơ khí không có ranh giới chính trị hay văn hóa. Tuy nhiên, không có tính bất biến như vậy áp dụng cho thực hành và quản lý của kỹ sư; họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giáo dục, văn hóa và lịch sử. Ngược lại, những yếu tố này có ảnh hưởng đến chi phí, thời gian hoàn thành sản phẩm, thiết kế sản phẩm và cuối cùng là doanh số bán hàng quốc tế. Nhiều quốc gia châu Á đang gửi các kỹ sư của họ để được đào tạo ở phương Tây. Với kinh nghiệm dày dặn, họ trở lại làm việc trong ngành công nghiệp vũ trụ đang phát triển của châu Á. Liệu việc tiếp thu chuyên môn kỹ thuật này, có lẽ cùng với các kỹ thuật quản lý và sản xuất nổi tiếng thế giới của Nhật Bản, có được áp dụng để chế tạo các vệ tinh đẳng cấp thế giới và giảm chi phí không?

lead time: the time between the initiation and completion of a production process.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 28-32

The reading passage has seven paragraphs, A-G

Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 28-32 on your answer sheet.

List of Headings

i           Western countries provide essential assistance

ii          Unbalanced development for an essential space technology

iii         Innovative application compelled by competition

iv         An ancient invention which is related to the future

v          Military purpose of the satellite

vi         Rockets for application in ancient China

vii        Space development in Asia in the past

viii       Non-technology factors counts

ix         competitive edge gained by more economically feasible satellite

 

28   Paragraph A

29   Paragraph B

30   Paragraph C

Paragraph D    Example: Current space technology development in Asia

31   Paragraph E

32   Paragraph F

Questions 33-36

Match the following reasons for each question according to the information given in the passage

Write the correct letter A-F, in boxes 33-36 on your answer sheet.

A     Because it helps administrate the crops.

B     Because there are some unapproachable areas.

C     Because the economic level in that area is low.

D    Because there are influences from some other social factors.

E     Because it can be used in non-peaceful purpose.

F     Because disasters such as bush fire happened in Southeast Asia.

 

33   Why remote-photographic technology is used to resolve environmental problems?

34   Why satellites technology is used in the medicine area?

35   Why Asian countries satellite technology is limited for development?

36   Why satellites technology is deployed in an agricultural area?

 

Questions 37-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 34-37 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

37   Ancient China had already deployed rockets as a military purpose as early as 500 years ago.

38   Space technology has enhanced the literacy of Asia.

39   photos taken by satellites with certain technology help predict some natural catastrophes prevention and surveillance.

40   commercial competition constitutes a boosting factor to Asian technology development.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

28. iv

29. vii

30. iii

31. ii

32. ix

33. F

34. B

35. D

36. A

37. FALSE

38. NOT GIVEN

39. TRUE

40. TRUE

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status