DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Twin Study: Two of a kind


Twin Study Two of a kind giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Twin Study: Two of a kind

 

A

The scientific study of twins goes back to the late 19th century, when Francis Galton, an early geneticist, realised that they came in two varieties: identical twins born from one egg and non-identical twins that had come from two. That insight turned out to be key, although it was not until 1924 that it was used to formulate what is known as the twin rule of pathology, and twin studies really got going.

Nghiên cứu khoa học về các cặp song sinh bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, khi Francis Galton, một nhà di truyền học thời kỳ đầu, nhận ra rằng chúng có hai loại: cặp song sinh giống hệt nhau được sinh ra từ một quả trứng và cặp song sinh không giống hệt nhau được sinh ra từ hai quả trứng. Cái nhìn sâu sắc đó hóa ra lại là chìa khóa, mặc dù mãi đến năm 1924, nó mới được sử dụng để xây dựng cái được gọi là quy tắc bệnh lý học của sinh đôi, và các nghiên cứu về sinh đôi thực sự bắt đầu.

 

B

The twin rule of pathology states that any heritable disease will be more concordant (that is, more likely to be jointly present or absent) in identical twins than in non-identical twins – and, in turn, will be more concordant in non-identical twins than in non-siblings. Early work, for example, showed that the statistical correlation of skin-mole counts between identical twins was 0.4, while non-identical twins had a correlation of only 0.2. (A score of 1.0 implies a perfect correlation, while a score of zero implies no correlation.) This result suggests that moles are heritable, but it also implies that there is an environmental component to the development of moles, otherwise, the correlation in identical twins would be close to 1.0.

Quy tắc bệnh lý của sinh đôi nói rằng bất kỳ bệnh di truyền nào cũng sẽ phù hợp hơn (nghĩa là có nhiều khả năng cùng xuất hiện hoặc vắng mặt) ở các cặp song sinh giống hệt nhau hơn là ở các cặp song sinh không giống hệt nhau – và do đó, sẽ phù hợp hơn ở các cặp song sinh không giống hệt nhau hơn là không phải anh chị em ruột. Ví dụ, nghiên cứu ban đầu cho thấy mối tương quan thống kê giữa số lượng nốt ruồi trên da giữa các cặp song sinh giống hệt nhau là 0,4, trong khi các cặp song sinh khác trứng chỉ có mối tương quan là 0,2. (Điểm 1,0 ngụ ý một mối tương quan hoàn hảo, trong khi điểm 0 ngụ ý không có mối tương quan nào.) Kết quả này cho thấy nốt ruồi có tính di truyền, nhưng nó cũng ngụ ý rằng có một thành phần môi trường đối với sự phát triển của nốt ruồi, nếu không, mối tương quan giống hệt nhau cặp song sinh sẽ gần bằng 1.0.

 

C

Twin research has shown that whether or not someone takes up smoking is determined mainly by environmental factors, but once he does so, how much he smokes is largely down to his genes. And while a person’s religion is clearly a cultural attribute, there is a strong genetic component to religious fundamentalism. Twin studies are also unraveling the heritability of various aspects of human personality. Traits from neuroticism and anxiety to thrill – and novelty-seeking all have large genetic components. Parenting matters, but it does not determine personality in the way that some had thought.

Nghiên cứu song sinh đã chỉ ra rằng việc một người có hút thuốc hay không chủ yếu được quyết định bởi các yếu tố môi trường, nhưng một khi anh ta làm như vậy, anh ta hút bao nhiêu phần lớn là do gen của anh ta. Và trong khi tôn giáo của một người rõ ràng là một thuộc tính văn hóa, thì có một yếu tố di truyền mạnh mẽ đối với thuyết chính thống tôn giáo. Các nghiên cứu về song sinh cũng đang làm sáng tỏ khả năng di truyền của các khía cạnh khác nhau trong tính cách con người. Các đặc điểm từ loạn thần kinh và lo lắng đến hồi hộp – và tìm kiếm sự mới lạ đều có các thành phần di truyền lớn. Việc nuôi dạy con cái là quan trọng, nhưng nó không quyết định nhân cách như một số người đã nghĩ.

 

D

More importantly, perhaps, twin studies are helping the understanding of diseases such as cancer, asthma, osteoporosis, arthritis and immune disorders. And twins can be used, within ethical, for medical experiments. A study that administered vitamin C to one twin and a placebo to the other found that it had no effect on the common cold. The lesson from all of today’s twin studies is that most human traits are at least partially influenced by genes. However, for the most part, the age-old dichotomy between nature and nurture is not very useful. Many genetic programs are open to input from the environment, and genes are frequently switched on or off by environmental signals. It is also possible that genes themselves influence their environment. Some humans have an innate preference for participation in sports. Others are drawn to novelty. Might people also be drawn to certain kinds of friends and types of experience? In this way, a person’s genes might shape the environment they act in as much as the environment shapes the actions of the genes.

Quan trọng hơn, có lẽ, các nghiên cứu song sinh đang giúp hiểu biết về các bệnh như ung thư, hen suyễn, loãng xương, viêm khớp và rối loạn miễn dịch. Và cặp song sinh có thể được sử dụng, trong phạm vi đạo đức, cho các thí nghiệm y học. Một nghiên cứu sử dụng vitamin C cho một người sinh đôi và dùng giả dược cho người kia cho thấy rằng nó không có tác dụng đối với cảm lạnh thông thường. Bài học rút ra từ tất cả các nghiên cứu về song sinh ngày nay là hầu hết các đặc điểm của con người ít nhất cũng chịu ảnh hưởng một phần của gen. Tuy nhiên, phần lớn, sự phân đôi lâu đời giữa tự nhiên và nuôi dưỡng không hữu ích lắm. Nhiều chương trình di truyền được mở cho đầu vào từ môi trường và các gen thường được bật hoặc tắt bởi các tín hiệu môi trường. Cũng có thể bản thân các gen ảnh hưởng đến môi trường của chúng. Một số người có sở thích bẩm sinh là tham gia thể thao. Những người khác bị thu hút bởi sự mới lạ. Mọi người cũng có thể bị thu hút bởi một số loại bạn bè và loại trải nghiệm không? Theo cách này, gen của một người có thể định hình môi trường mà họ hoạt động cũng như môi trường định hình hoạt động của gen.

 

E

In the past, such research has been controversial. Josef Mengele, a Nazi doctor working at the Auschwitz extermination camp during the second world war, was fascinated by twins. He sought them out among arrivals at the camp and preserved them from the gas-chambers for a series of brutal experiments. After the war, Cyril Burt, a British psychologist who worked on the heredity of intelligence, tainted twin research with results that appear, in retrospect, to have been rather too good. Some of his data on identical twins who had been reared apart were probably faked. In any case, the prevailing ideology in the social sciences after the war was Marxist and disliked suggestions that differences in human potential might have underlying genetic causes. Twin studies were thus viewed with suspicion.

Trong quá khứ, nghiên cứu như vậy đã gây tranh cãi. Josef Mengele, một bác sĩ Đức quốc xã làm việc tại trại hủy diệt Auschwitz trong thế giới thứ hai, bị mê hoặc bởi cặp song sinh. Anh ta tìm kiếm chúng trong số những người đến trại và bảo quản chúng khỏi phòng hơi ngạt cho một loạt thí nghiệm tàn bạo. Sau chiến tranh, Cyril Burt, một nhà tâm lý học người Anh nghiên cứu về tính di truyền của trí thông minh, đã tiến hành nghiên cứu về cặp song sinh bị nhiễm độc với những kết quả có vẻ khá tốt khi nhìn lại. Một số dữ liệu của anh ấy về các cặp song sinh giống hệt nhau được nuôi cách xa nhau có lẽ đã bị làm giả. Trong mọi trường hợp, hệ tư tưởng phổ biến trong các ngành khoa học xã hội sau chiến tranh là chủ nghĩa Mác và không thích những gợi ý rằng sự khác biệt về tiềm năng của con người có thể có nguyên nhân di truyền cơ bản. Do đó, các nghiên cứu song sinh đã được xem xét với sự nghi ngờ.

 

F

The ideological pendulum has swung back; however, as the human genome project and its aftermath have turned genes from abstract concepts into real pieces of DNA. The role of genes in sensitive areas such as intelligence is acknowledged by all but a few die-hards. The interesting questions now concern how nature and nurture interact to produce particular bits of biology, rather than which of the two is more important. Twin studies, which are a good way to ask these questions, are back in fashion, and many twins are enthusiastic participants in this research.

Con lắc ý thức hệ đã quay trở lại; tuy nhiên, khi dự án bộ gen người và hậu quả của nó đã biến những gen dành cho những khái niệm trừu tượng thành những đoạn DNA thực sự. Vai trò của gen trong các lĩnh vực nhạy cảm như trí thông minh được thừa nhận bởi tất cả trừ một số người cực đoan. Các câu hỏi thú vị hiện nay liên quan đến cách tự nhiên và sự nuôi dưỡng tương tác để tạo ra các phần sinh học cụ thể, thay vì cái nào trong hai cái quan trọng hơn. Nghiên cứu song sinh, một cách hay để hỏi những câu hỏi này, đã trở lại thịnh hành và nhiều cặp song sinh tham gia nhiệt tình vào nghiên cứu này.

 

G

Research at the Twinsburg festival began in a small way, with a single stand in 1979. Gradually, news spread and more scientists began turning up. This year, half a dozen groups of researchers were lodged in a specially pitched research tent. In one corner of this tent, Paul Breslin, who works at the Monell Institute in Philadelphia, watched over several tables where twins sat sipping clear liquids from cups and making notes. It was the team’s third year at Twinsburg. Dr Breslin and his colleagues want to find out how genes influence human perception, particularly the senses of smell and taste and those (warmth, cold, pain, tingle, itch and so on) that result from stimulation of the skin. Perception is an example of something that is probably influenced by both genes and experience. Even before birth, people are exposed to flavours such as chocolate, garlic, mint and vanilla that pass intact into the bloodstream, and thus to the fetus. Though it is not yet clear whether such pre-natal exposure shapes taste-perception, there is evidence that it shapes preferences for foods encountered later in life.

Nghiên cứu tại lễ hội Twinsburg bắt đầu theo cách nhỏ, với một gian hàng duy nhất vào năm 1979. Dần dần, tin tức lan truyền và nhiều nhà khoa học bắt đầu tham gia. Năm nay, hàng chục nhóm các nhà nghiên cứu đã ở trong một chiếc lều nghiên cứu có mái che đặc biệt. Ở một góc của chiếc lều này, Paul Breslin, người làm việc tại Viện Monell ở Philadelphia, quan sát một số bàn nơi các cặp song sinh ngồi nhấm nháp chất lỏng trong suốt từ cốc và ghi chú. Đó là năm thứ ba của đội tại Twinsburg. Tiến sĩ Breslin và các đồng nghiệp của ông muốn tìm hiểu xem gen ảnh hưởng đến nhận thức của con người như thế nào, đặc biệt là khứu giác và vị giác và những cảm giác (ấm, lạnh, đau, ngứa ran, ngứa, v.v.) do kích thích da. Nhận thức là một ví dụ về điều gì đó có thể bị ảnh hưởng bởi cả gen và kinh nghiệm. Ngay cả trước khi sinh, mọi người đã tiếp xúc với các hương vị như sô cô la, tỏi, bạc hà và vani, những hương vị này được truyền nguyên vẹn vào máu và do đó đến thai nhi. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu sự tiếp xúc trước khi sinh như vậy có hình thành nhận thức vị giác hay không, nhưng có bằng chứng cho thấy nó hình thành sở thích đối với các loại thực phẩm gặp phải sau này trong cuộc sống.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


H

However, there are clearly genetic influences at work, as well – for example in the ability to taste quinine. Some people experience this as intensely bitter, even when it is present at very low levels. Others, whose genetic endowment is different, are less bothered by it. Twin studies make this extremely clear. Within a pair of identical twins, either both, or neither, will find quinine hard to swallow. Non-identical twins will agree less frequently.

Tuy nhiên, rõ ràng cũng có những ảnh hưởng di truyền trong công việc - ví dụ như khả năng nếm quinine. Một số người cảm thấy điều này cực kỳ cay đắng, ngay cả khi nó hiện diện ở mức rất thấp. Những người khác, có gen di truyền khác, ít bị làm phiền bởi nó. Các nghiên cứu song sinh làm cho điều này cực kỳ rõ ràng. Trong một cặp song sinh giống hệt nhau, cả hai hoặc cả hai, sẽ thấy khó nuốt quinine. Cặp song sinh không giống hệt nhau sẽ ít đồng ý hơn.

 

I

On the other side of the tent Dennis Drayna, from the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, in Maryland, was studying hearing. He wants to know what happens to sounds after they reach the ear. It is not clear, he says, whether the sound is processed into sensation mostly in the ear or in the brain. Dr Drayna has already been involved in a twin study which revealed that the perception of musical pitch is highly heritable. At Twinsburg, he is playing different words, or parts of words, into the left and right ears of his twinned volunteers. The composite of the two sounds that an individual reports hearing depends on how he processes this diverse information and that, Dr Drayna believes, may well be influenced by genetics.

Ở phía bên kia lều, Dennis Drayna, từ Viện Quốc gia về Điếc và Rối loạn Giao tiếp Khác, ở Maryland, đang nghiên cứu thính giác. Anh ta muốn biết điều gì xảy ra với âm thanh sau khi chúng đến tai. Ông nói, không rõ liệu âm thanh được xử lý thành cảm giác chủ yếu ở tai hay ở não. Tiến sĩ Drayna đã tham gia vào một nghiên cứu song sinh tiết lộ rằng nhận thức về cao độ âm nhạc có tính di truyền cao. Tại Twinsburg, anh ấy đang chơi các từ hoặc các phần của từ khác nhau vào tai trái và phải của các tình nguyện viên kết nghĩa của mình. Sự tổng hợp của hai âm thanh mà một cá nhân nghe được phụ thuộc vào cách anh ta xử lý thông tin đa dạng này và Tiến sĩ Drayna tin rằng điều đó có thể bị ảnh hưởng bởi di truyền học.

 

J

Elsewhere in the marquee, Peter Miraldi, of Kent State University in Ohio, was trying to find out whether genes affect an individual’s motivation to communicate with others. A number of twin studies have shown that personality and sociability are heritable, so he thinks this is fertile ground. And next to Mr Miraldi was a team of dermatologists from Case Western Reserve University in Cleveland. They are looking at the development of skin disease and male-pattern baldness. The goal of the latter piece of research is to find the genes responsible for making men’s hair fall out.

Ở một nơi khác trong cuộc tranh luận, Peter Miraldi, thuộc Đại học Kent State ở Ohio, đang cố gắng tìm hiểu xem gen có ảnh hưởng đến động lực của một cá nhân trong việc giao tiếp với người khác hay không. Một số nghiên cứu về song sinh đã chỉ ra rằng tính cách và tính hòa đồng có thể di truyền, vì vậy ông cho rằng đây là mảnh đất màu mỡ. Và bên cạnh ông Miraldi là một nhóm các bác sĩ da liễu từ Đại học Case Western Reserve ở Cleveland. Họ đang xem xét sự phát triển của bệnh ngoài da và chứng hói đầu ở nam giới. Mục tiêu của phần nghiên cứu thứ hai là tìm ra các gen chịu trách nhiệm làm cho tóc của nam giới rụng.

 

K

The busiest part of the tent, however, was the queue for forensic-science research into fingerprints. The origins of this study are shrouded in mystery. For many months, the festival’s organisers have been convinced that the Secret Service – the American government agency responsible for, among other things, the safety of the president – is behind it. When The Economist contacted the Secret Service for more information, we were referred to Steve Nash, who is chairman of the International Association for Identification (IAI) and is also a detective in the scientific investigations section of the Marin Country Sheriff’s Office in California. The IAI, based in Minnesota, is an organisation of forensic scientists from around the world. Among other things, it publishes the Journal of Forensic Identification.

  Tuy nhiên, phần bận rộn nhất của lều là hàng đợi nghiên cứu khoa học pháp y về dấu vân tay. Nguồn gốc của nghiên cứu này được bao phủ trong bí ẩn. Trong nhiều tháng, các nhà tổ chức lễ hội đã tin rằng Cơ quan Mật vụ - cơ quan chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về sự an toàn của tổng thống - đứng đằng sau vụ việc. Khi The Economist liên lạc với Cơ quan Mật vụ để biết thêm thông tin, chúng tôi được giới thiệu đến Steve Nash, chủ tịch Hiệp hội Nhận dạng Quốc tế (IAI) và cũng là thám tử trong bộ phận điều tra khoa học của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quốc gia Marin ở California. IAI, có trụ sở tại Minnesota, là một tổ chức gồm các nhà khoa học pháp y từ khắp nơi trên thế giới. Trong số những thứ khác, nó xuất bản Tạp chí Nhận dạng Pháp y.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-18

The Reading Passage has seven paragraphs A-K

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-K, in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

14   Mentioned research conducted in Ohio

15   Medical contribution to the researches for twins.

16   Research situation under life-threatening conditions

17   Data of similarities of identical twins

18   Reasons that make one study unconvincing

 

Questions 19-20

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage 2

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 19-20 on your answer sheet.

 

The first one that conducted research on twins is called 19………………………… He separated twins into two categories: non-identical and identical twins. The twin research was used in a medical application in as early as the year of 20………………………….

 

 

Questions 21-23

Choose the correct letters in the following options:

Write your answers in boxes 21-23 on your answer sheet.

Please choose THREE research fields that had been carried out in Ohio, Maryland and Twinburgh?

A   Sense

B   Cancer

C   Be allergic to Vitamin D

D   Mole heredity

E   Sound

F   Boldness of men

  

Questions 24-26

Choose the correct letters in the following options

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

Please choose THREE results that had been verified in this passage.

A   Non-identical twins come from different eggs.

B   Genetic relation between identical twins is closer than non-identical ones.

C   Vitamin C has an evident effect on a cold.

D   Genetic influence on smoking is superior to the environment’s

E   If a pregnant woman eats too much sweet would lead to skin disease.

F   Hair loss has been found to be connected with a skin problem.

 

ĐÁP ÁN

14. J

15. D

16. E

17. B

18. E

19. Francis Galton

20. 1924

21. A

22. E

23. F

24. A

25. B

26. D

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status