Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Traditional Farming System in Africa

 

 

Traditional Farming System in Africa giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Traditional Farming System in Africa

 

A

By tradition, land in Luapula is not owned by individuals, but as in many other parts of Africa is allocated by the headman or head woman of a village to people of either sex, according to need. Since land is generally prepared by hand, one ulupwa cannot take on a very large area; in this sense, the land has not been a limiting resource over large parts of the province. The situation has already changed near the main townships, and there has long been a scarcity of land for cultivation in the Valley. In these areas registered ownership patterns are becoming prevalent.

Theo truyền thống, đất đai ở Luapula không thuộc sở hữu của các cá nhân, nhưng cũng như ở nhiều vùng khác của Châu Phi, đất đai được người đứng đầu hoặc người phụ nữ đứng đầu của một ngôi làng phân bổ cho những người thuộc cả hai giới, tùy theo nhu cầu. Vì đất thường được xử lý bằng tay chân nên một ulupwa không thể đảm nhận một diện tích quá lớn; theo nghĩa này, đất đai không phải là một nguồn tài nguyên hạn chế trên phần lớn diện tích của tỉnh. Tình hình đã thay đổi gần các thị trấn chính, và từ lâu đã xảy ra tình trạng khan hiếm đất canh tác ở Thung lũng. Ở những khu vực này, mô hình quyền sở hữu đã đăng ký đang trở nên phổ biến.

 

B

Most of the traditional cropping in Luapula, as in the Bemba area to the east, is based on citemene, a system whereby crops are grown on the ashes of tree branches. As a rule, entire trees are not felled but are pollarded so that they can regenerate. Branches are cut over an area of varying size early in the dry season and stacked to dry over a rough circle about a fifth to a tenth of the pollarded area. The wood is fired before the rains and in the first year planted with the African cereal finger millet (Eleusine coracane).

Hầu hết việc trồng trọt truyền thống ở Luapula, cũng như ở khu vực Bemba ở phía đông, đều dựa trên citemene, một hệ thống theo đó cây trồng được trồng trên tro của cành cây. Theo quy định, toàn bộ cây không bị đốn hạ mà được cắt tỉa để chúng có thể tái sinh. Cành được cắt trên một diện tích có kích thước khác nhau vào đầu mùa khô và xếp chồng lên nhau để làm khô trên một vòng tròn thô khoảng 1/5 đến 1/10 diện tích đã được cắt tỉa Gỗ được đốt trước khi có mưa và trong năm đầu tiên được trồng bằng kê ngón tay ngũ cốc châu Phi (Eleusine coracane).

 

C

During the second season, and possibly for a few seasons more the area is planted to variously mixed combinations of annuals such as maize, pumpkins (Telfiria occidentalis) and other cucurbits, sweet potatoes, groundnuts, Phaseolus beans and various leafy vegetables, grown with a certain amount of rotation. The diverse sequence ends with vegetable cassava, which is often planted into the developing last-but-one crop as a relay.

Trong mùa thứ hai, và có thể trong một vài mùa nữa, khu vực này được trồng hỗn hợp nhiều loại cây hàng năm như ngô, bí ngô (Telfiria occidentalis) và các loại bầu bí khác, khoai lang, lạc, đậu Phaseolus và các loại rau ăn lá khác nhau, được trồng với lượng quay nhất định. Trình tự đa dạng kết thúc với sắn rau, thường được trồng vào vụ cuối cùng nhưng một vụ đang phát triển như một cây trồng tiếp sức.

 

D

Richards (1969) observed that the practice of citemene entails a definite division of labour between men and women. A man stakes out a plot in an unobtrusive manner since it is considered provocative towards one’s neighbours to mark boundaries in an explicit way. The dangerous work of felling branches is the men’s province and involves much pride. Branches are stacked by the women and fired by the men. Formerly women and men cooperated in the planting work, but the harvesting was always done by the women. At the beginning of the cycle little weeding is necessary, since the firing of the branches effectively destroys weeds. As the cycle progresses weeds increase and nutrients eventually become depleted to a point where further effort with annual crops is judged to be not worthwhile: at this point the cassava is planted, since it can produce a crop on nearly exhausted soil. Thereafter the plot is abandoned, and a new area is pollarded for the next citemene cycle.

Richards (1969) đã quan sát thấy rằng việc thực hành citemene đòi hỏi phải có sự phân công lao động nhất định giữa nam giới và nữ giới. Một người đàn ông vạch ra kế hoạch theo cách không phô trương vì việc đánh dấu ranh giới một cách rõ ràng được coi là khiêu khích đối với những người hàng xóm của mình. Công việc chặt cành nguy hiểm là công việc của đàn ông và bao hàm nhiều kiêu hãnh. Cành cây được xếp chồng lên nhau bởi phụ nữ và đốt bởi đàn ông. Trước đây, phụ nữ và nam giới hợp tác với nhau trong công việc trồng trọt, nhưng việc thu hoạch luôn do phụ nữ đảm nhận. Vào đầu chu kỳ, việc làm cỏ nhỏ là cần thiết, vì việc đốt cành sẽ tiêu diệt cỏ dại một cách hiệu quả. Khi chu kỳ tiến triển, cỏ dại tăng lên và chất dinh dưỡng cuối cùng trở nên cạn kiệt đến mức mà những nỗ lực tiếp theo với cây trồng hàng năm được đánh giá là không đáng: tại thời điểm này, sắn được trồng, vì nó có thể sản xuất một loại cây trồng trên đất gần như cạn kiệt. Sau đó, mảnh đất bị bỏ hoang và một khu vực mới được cắt tỉa cho chu kỳ citemene tiếp theo.

 

E

When the forest is not available – this is increasingly the case nowadays – various ridging systems (ibala) are built on small areas, to be planted with combinations of maize, beans, groundnuts and sweet potatoes, usually relayed with cassava. These plots are usually tended by women, and provide subsistence. Where their roots have year-round access to water tables mango, guava and oil-palm trees often grow around houses, forming a traditional agroforestry system. In season some of the fruit is sold by the roadside or in local markets.

Khi không có rừng - điều này ngày càng phổ biến hiện nay - nhiều hệ thống giàn (ibala) khác nhau được xây dựng trên những diện tích nhỏ, để trồng kết hợp ngô, đậu, lạc và khoai lang, thường xen kẽ với sắn. Những mảnh đất này thường do phụ nữ chăm sóc và cung cấp sinh hoạt phí. Nơi rễ của chúng tiếp cận với mực nước quanh năm xoài, ổi và cọ dầu thường mọc xung quanh các ngôi nhà, tạo thành một hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống, vào mùa một số trái cây được bán bên lề đường hoặc tại các chợ địa phương.

 

F

The margins of dambos are sometimes planted to local varieties of rice during the rainy season, and areas adjacent to vegetables irrigated with water from the dambo during the dry season. The extent of cultivation is very limited, no doubt because the growing of crops under dambo conditions calls for a great deal of skill. Near towns, some of the vegetable produce is sold in local markets.

Rìa của đập nước đôi khi được trồng các giống lúa địa phương trong mùa mưa, và các khu vực lân cận với rau được tưới bằng nước từ đập trong mùa khô. Mức độ canh tác rất hạn chế, chắc chắn là do việc trồng trọt trong điều kiện ẩm ướt đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Gần các thị trấn, một số sản phẩm rau được bán ở chợ địa phương.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

G

Fishing has long provided a much-needed protein supplement to the diet of Luapulans, as well as being the one substantial source of cash. Much fish has dried for sale to areas away from the main waterways. The Mweru and Bangweulu Lake Basins are the main areas of year-round fishing, but the Luapula River is also exploited during the latter part of the dry season. Several previously abundant and desirable species, such as the Luapula salmon or mpumbu (Labeo altivelis) and pale (Sarotherodon machochir) have all but disappeared from Lake Mweru, apparently due to mismanagement.

Câu cá từ lâu đã cung cấp nguồn bổ sung protein rất cần thiết cho chế độ ăn uống của người Luapulans, đồng thời là nguồn tiền mặt đáng kể. Nhiều cá đã được làm khô để bán cho các khu vực xa các tuyến đường thủy chính. Lưu vực hồ Mweru và Bangweulu là những khu vực đánh bắt chính quanh năm, nhưng sông Luapula cũng được khai thác vào cuối mùa khô. Một số loài phong phú và đáng mơ ước trước đây, chẳng hạn như cá hồi Luapula hoặc mpumbu (Labeo altivelis) và nhạt (Sarotherodon machochir) gần như đã biến mất khỏi Hồ Mweru, rõ ràng là do quản lý yếu kém.

all but: very nearly

H

Fishing has always been a far more remunerative activity in Luapula than crop husbandry. A fisherman may earn more in a week than a bean or maize grower in a whole season. I sometimes heard claims that the relatively high earnings to be obtained from fishing induced an ‘easy come, easy go’ outlook among Luapulan men. On the other hand, someone who secures good but erratic earnings may feel that their investment in economically productive activity is not worthwhile because Luapulans fail to cooperate well in such activities. Besides, a fisherman with spare cash will find little in the way of working equipment to spend his money on. Better spend one’s money in the bars and have a good time!

Câu cá luôn là một hoạt động được trả công nhiều hơn ở Luapula so với trồng trọt. Một ngư dân có thể kiếm được nhiều hơn trong một tuần so với một người trồng đậu hoặc ngô trong cả mùa. Đôi khi tôi nghe tuyên bố rằng thu nhập tương đối cao thu được từ việc đánh bắt cá đã tạo ra quan điểm 'dễ đến, dễ đi' ở những người đàn ông Luapulan. Mặt khác, một người nào đó đảm bảo thu nhập tốt nhưng thất thường có thể cảm thấy rằng khoản đầu tư của họ vào hoạt động sản xuất kinh tế là không đáng vì Luapulans không hợp tác tốt trong các hoạt động đó. Bên cạnh đó, một ngư dân có tiền nhàn rỗi sẽ tìm thấy rất ít cách thức hoạt động của thiết bị để tiêu tiền của mình. Tốt hơn nên tiêu tiền của một người trong các quán bar và có một thời gian vui vẻ!

husbandry (n): nghề làm nông

I

Only small numbers of cattle or oxen are kept in the province owing to the prevalence of the tsetse fly. For the few herds, the dambos provide subsistence grazing during the dry season. The absence of animal draft power greatly limits peoples’ ability to plough and cultivate land: a married couple can rarely manage to prepare by hand-hoeing. Most people keep freely roaming chickens and goats. These act as a reserve for bartering, but may also be occasionally slaughtered for ceremonies or for entertaining important visitors. These animals are not a regular part of most peoples’ diets.

Chỉ một số lượng nhỏ gia súc hoặc bò được nuôi trong tỉnh do sự phổ biến của ruồi xê xê. Đối với một số ít đàn, dambos cung cấp chăn thả tự cung tự cấp trong mùa khô. Việc không có sức kéo của động vật đã hạn chế rất nhiều khả năng cày xới đất đai của người dân: một cặp vợ chồng hiếm khi có thể chuẩn bị bằng cuốc tay. Phần lớn người dân thả rông gà, dê. Chúng hoạt động như một nguồn dự trữ để trao đổi hàng hóa, nhưng đôi khi cũng có thể bị giết thịt cho các nghi lễ hoặc để chiêu đãi những vị khách quan trọng. Những con vật này không phải là một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống của hầu hết mọi người.

J

Citemene has been an ingenious system for providing people with seasonal production of high-quality cereals and vegetables in regions of acid, heavily leached soils. Nutritionally, the most serious deficiency was that of protein. This could at times be alleviated when fish was available, provided that cultivators lived near the Valley and could find the means of bartering for dried fish. The citemene/fishing system was well adapted to the ecology of the miombo regions and sustainable for long periods, but only as long as the human population densities stayed at low levels. Although population densities are still much lower than in several countries of South-East Asia, neither the fisheries nor the forests and woodlands of Luapula are capable, with unmodified traditional practices, of supporting the people in a sustainable manner.

Citemene là một hệ thống khéo léo để cung cấp cho người dân sản xuất ngũ cốc và rau chất lượng cao theo mùa ở những vùng đất chua, bị rửa trôi nặng. Về mặt dinh dưỡng, sự thiếu hụt nghiêm trọng nhất là protein. Điều này đôi khi có thể được giảm bớt khi có cá, với điều kiện là những người trồng trọt sống gần Thung lũng và có thể tìm được phương tiện trao đổi cá khô. Hệ thống citemene/đánh bắt cá thích nghi tốt với hệ sinh thái của các vùng miombo và bền vững trong thời gian dài, nhưng chỉ khi mật độ dân số loài người ở mức thấp. Mặc dù mật độ dân số vẫn còn thấp hơn nhiều so với một số quốc gia ở Đông Nam Á, nhưng cả nghề cá lẫn rừng và rừng của Luapula đều không có khả năng, với các tập quán truyền thống không thay đổi, hỗ trợ người dân một cách bền vững.

 

Overall, people must learn to intensify and diversify their productive systems while yet ensuring that these systems will remain productive in the future when even more people will need food. Increasing overall production of food, though a vast challenge in itself, will not be enough, however. At the same time, storage and distribution systems must allow everyone accesses to at least a moderate share of the total.

Nhìn chung, mọi người phải học cách tăng cường và đa dạng hóa các hệ thống sản xuất của họ trong khi vẫn đảm bảo rằng các hệ thống này sẽ duy trì hiệu quả trong tương lai khi thậm chí nhiều người sẽ cần thực phẩm hơn. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng lương thực tổng thể, mặc dù bản thân nó là một thách thức lớn, sẽ không đủ. Đồng thời, các hệ thống lưu trữ và phân phối phải cho phép mọi người truy cập vào ít nhất một phần vừa phải trong tổng số.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 1-4

Complete the sentences below with words taken from Reading Passage 1.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-4 on your answer sheet.

 

1   In Luapula land allocation is in accordance with……………

2   The citemene system provides the land with ……………….. where crops are planted.

3   During the second season, the last planted crop is………………

4   Under suitable conditions, fruit trees are planted near………………

 

 

Questions 5-8

Classify the following items with the correct description.

Write your answers in boxes 5-8 on your answer sheet.

A          fish
B          oxen
C          goats

5   be used in some unusual occasions, such as celebrations.

6   cannot thrive for being affected by the pests.

7   be the largest part of creating profit.

8   be sold beyond the local area.

 

 

Questions 9-12

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 9-12 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN     if there is no information on this

9   People rarely use animals to cultivate the land.

10   When it is a busy time, children usually took part in the labor force.

11   The local residents eat goats on a regular time.

12   Though citemene has been a sophisticated system, it could not provide enough protein.

 

Question 13

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in the box 13 on your answer sheet.

What is the writer’s opinion about the traditional ways of practices?

A   They can supply the nutrition that people need.

B   They are not capable of providing adequate support to the population.

C   They are productive systems that need no more improving.

D   They will be easily modified in the future.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. need

2. (the) ashes

3. (vegetable) cassava

4. houses

5. C

6. B

7. A

8. A

9. TRUE

10. NOT GIVEN

11. FALSE

12. TRUE

13. B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status