DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  Shoemaker-Levy 9 Collision with Jupiter

 


Shoemaker-Levy 9 Collision with Jupiter giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Shoemaker-Levy 9 Collision with Jupiter

 

A

The last half of July 1994 witnessed much interest among the astronomical community and the wider public in the collision of comet Shoemaker-Levy 9 with Jupiter. The comet was discovered on 25 March 1993 by Eugene and Carolyn Shoemaker and David Levy, using a 450 mm Schmidt camera at the Mount Palomar Observatory. The discovery was based on a photographic plate exposed two days earlier. The Shoemakers are particularly experienced comet hunters with 61 discoveries to their credit. Their technique relied on the proper motion of a comet to identify the object as a non-stellar body. They photograph large areas of the sky, typically with an eight minute exposure, and repeat the photograph 45 minutes later. A comparison of the two photographs with a stereo-microscope reveals any bodies which have moved against the background of fixed stars.

Nửa cuối tháng 7 năm 1994 chứng kiến nhiều sự quan tâm của cộng đồng thiên văn và công chúng về vụ va chạm của sao chổi Shoemaker-Levy 9 với Sao Mộc. Sao chổi được phát hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 1993 bởi Eugene, Carolyn Shoemaker và David Levy, sử dụng máy ảnh Schmidt 450 mm tại Đài thiên văn Mount Palomar. Phát hiện này dựa trên một tấm ảnh được phơi bày hai ngày trước đó. Những người thợ đóng giày là những thợ săn sao chổi đặc biệt có kinh nghiệm với 61 khám phá được ghi nhận. Kỹ thuật của họ dựa vào chuyển động riêng của sao chổi để xác định vật thể đó là vật thể không phải sao. Họ chụp những vùng trời rộng lớn, thường phơi sáng trong 8 phút và lặp lại bức ảnh đó 45 phút sau. So sánh hai bức ảnh bằng kính hiển vi soi nổi cho thấy bất kỳ vật thể nào chuyển động trên nền của các ngôi sao cố định.

B

As so often in science, serendipity played a large part in the discovery of the Shoemaker-Levy 9. The weather on the night of 23 March was so poor that the observers would not normally have bothered putting films into their cameras. However, they had a box of old film to hand which had been partially exposed by accident some days previously, so decided to insert it into the camera rather than waste good film. Fortunately, two of the film plates, despite being fogged round the edges captured the first image of a very strange, bar-shaped object. This object, which Carolyn Shoemaker first described as a squashed comet, later became known as comet Shoemaker-Levy 9.

Như thường lệ trong khoa học, sự tình cờ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra Shoemaker-Levy 9. Thời tiết vào đêm ngày 23 tháng 3 tồi tệ đến mức những người quan sát thường không thèm bỏ phim vào máy ảnh của họ. Tuy nhiên, họ có trong tay một hộp phim cũ vô tình bị lộ ra một phần nên quyết định nhét nó vào máy ảnh chứ không lãng phí phim tốt. May mắn thay, hai trong số các tấm phim dù bị mờ xung quanh các cạnh đã ghi lại được hình ảnh đầu tiên về một vật thể hình thanh rất kỳ lạ. Vật thể này, được Carolyn Shoemaker mô tả lần đầu tiên là một sao chổi bị nén, sau đó được gọi là sao chổi Shoemaker-Levy 9.

C

Other, more powerful, telescopes revealed that the comet was in fact composed of 21 cemetery fragments, strung out in a line, which accounted for the unusual shape. The term string of pearls was soon coined. Some graphic proofs obtained by the Hubble Space Telescope show the main fragments which at that time spanned a linear distance of approximately 600,000 km. Initially the fragments were surrounded by extensive dust clouds in the line of the nuclei but these later disappeared. Some of the nuclei also faded out, while others split into multiple fragments.

Các kính thiên văn khác, mạnh hơn, tiết lộ rằng sao chổi trên thực tế bao gồm 21 mảnh nghĩa trang, xâu chuỗi thành một đường, tạo nên hình dạng bất thường. Thuật ngữ chuỗi ngọc trai đã sớm được đặt ra. Một số bằng chứng đồ họa mà Kính viễn vọng Không gian Hubble thu được cho thấy các mảnh vỡ chính vào thời điểm đó trải dài một khoảng cách tuyến tính khoảng 600.000 km. Ban đầu các mảnh vỡ được bao quanh bởi những đám mây bụi rộng lớn theo đường hạt nhân nhưng sau đó chúng biến mất. Một số hạt nhân cũng mờ dần, trong khi một số khác tách thành nhiều mảnh.

D

The size of the original comet and each of the fragments was, and still is, something of a mystery. The first analysis of the orbital dynamics of the fragments suggested that the comet was originally some 2.5 km in diameter with an average fragment diameter of 0.75 km. Later work gave corresponding diameters of approximately 10 km and 2 km and these values are now considered more likely. There was considerable variation in the diameters of different fragments.

Kích thước của sao chổi ban đầu và từng mảnh vỡ vẫn còn là một điều bí ẩn. Phân tích đầu tiên về động lực quỹ đạo của các mảnh vỡ cho thấy sao chổi ban đầu có đường kính khoảng 2,5 km với đường kính mảnh trung bình là 0,75 km. Công việc sau này đưa ra đường kính tương ứng là khoảng 10 km và 2 km và những giá trị này hiện được coi là có khả năng xảy ra hơn. Có sự khác biệt đáng kể về đường kính của các mảnh khác nhau.

E

Further calculations revealed that the cemetery fragments were on course to collide with Jupiter during July 1994, and that each fragment could deliver an energy equivalent to approximately 500,000 million tons of TNT. The prospect of celestial fireworks on such a grand scale immediately captured the attention of astronomers worldwide!

Các tính toán sâu hơn cho thấy các mảnh nghĩa trang đang trên đường va chạm với Sao Mộc vào tháng 7 năm 1994 và mỗi mảnh có thể cung cấp năng lượng tương đương với khoảng 500.000 triệu tấn TNT. Viễn cảnh về pháo hoa thiên thể với quy mô lớn như vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học trên toàn thế giới!

F

Each fragment was assigned an identity letter A-W and a coordinated program of observations was put in place worldwide to track their progress towards impact with Jupiter. As the cemetery fragments reached the cloud tops of Jupiter, they were travelling at approximately 30,000,000 km. The impacts occurred during 16-22 July. All took place at a latitude of approximately 48 degrees south which nominally placed them in the SSS Temperate Region, however visually they appeared close to the Jovian polar region. The impacts all occurred some 10-15 degrees round the limb in the far side of the planet as seen from Earth. However the rapid rotation of the planet soon carried the impact sites into the view of Earth-based telescopes. The collisions lived up to all but the wildest expectations and provided a truly impressive spectacle.

Mỗi mảnh được gán một ký tự nhận dạng A-W và một chương trình quan sát phối hợp đã được thực hiện trên toàn thế giới để theo dõi tiến trình của chúng đối với tác động với Sao Mộc. Khi các mảnh vỡ của nghĩa trang chạm tới đỉnh mây của Sao Mộc, chúng đã di chuyển với tốc độ khoảng 30.000.000 km. Các tác động xảy ra trong thời gian từ 16 đến 22 tháng 7. Tất cả đều diễn ra ở vĩ độ khoảng 48 độ nam, trên danh nghĩa đặt chúng ở Vùng ôn đới SSS, tuy nhiên về mặt hình ảnh chúng có vẻ gần với vùng cực Sao Mộc. Tất cả các tác động đều xảy ra ở khoảng 10-15 độ xung quanh chi ở phía xa của hành tinh khi nhìn từ Trái đất. Tuy nhiên, sự quay nhanh chóng của hành tinh đã sớm đưa các vị trí va chạm vào tầm quan sát của các kính viễn vọng trên Trái đất. Các vụ va chạm đã đáp ứng được tất cả những kỳ vọng lớn nhất và mang đến một cảnh tượng thực sự ấn tượng.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

G

Jupiter is composed of a relatively small core of iron and silicates surrounded by hydrogen. In the depths of the planet the hydrogen is so compressed that it is metallic in form; further from the center, the pressure is lower and the hydrogen is in its normal molecular form. The Jovian cloud tops visible from Earth consist primarily of methane and ammonia. There are other elements and compounds lurking in the cloud tops and below which are thought to be responsible for the colors seen in the atmosphere.

Sao Mộc bao gồm một lõi tương đối nhỏ bằng sắt và silicat được bao quanh bởi hydro. Ở độ sâu của hành tinh, hydro bị nén đến mức nó có dạng kim loại; càng xa trung tâm, áp suất càng thấp và hydro ở dạng phân tử bình thường. Các đám mây trên sao Mộc có thể nhìn thấy từ Trái đất bao gồm chủ yếu là khí mê-tan và amoniac. Có những nguyên tố và hợp chất khác ẩn nấp trong các đám mây phía trên và bên dưới được cho là nguyên nhân tạo nên màu sắc nhìn thấy trong khí quyển.

H

The smaller cemetery fragments plunged into Jupiter, rapidly disintegrated and left little trace; three of the smallest fragments, namely T, U and V left no discernible traces whatsoever. However, many of the cemetery fragments were sufficiently large to produce a spectacular display. Each large fragment punched through the cloud tops, heated the surrounding gases to some 20,000 K on the way, and caused a massive plume or fireball up to 2,000 km in diameter to rise above the cloud tops. Before encountering thicker layers of the atmosphere and disintegrating in a mammoth shock wave, the large fragments raised dark dust particles and ultra violet absorbing gases high into the Jovian cloud tops. The dark particles and ultra violet absorbing gases manifested themselves as a dark scar surrounding the impact site in visible light.

Những mảnh nghĩa trang nhỏ hơn lao vào Sao Mộc, nhanh chóng tan rã và để lại rất ít dấu vết; ba mảnh nhỏ nhất là T, U và V không để lại dấu vết rõ ràng nào. Tuy nhiên, nhiều mảnh nghĩa trang đủ lớn để tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục. Mỗi mảnh lớn xuyên qua các đỉnh đám mây, làm nóng các khí xung quanh lên khoảng 20.000 K trên đường đi và gây ra một chùm hoặc quả cầu lửa khổng lồ có đường kính lên tới 2.000 km bay lên trên các đỉnh mây. Trước khi gặp những lớp khí quyển dày hơn và tan rã thành một làn sóng xung kích khổng lồ, những mảnh vỡ lớn đã tạo ra các hạt bụi đen và khí hấp thụ tia cực tím lên cao trên đỉnh các đám mây của Sao Mộc. Các hạt tối màu và khí hấp thụ tia cực tím biểu hiện dưới dạng vết sẹo đen bao quanh vị trí va chạm dưới ánh sáng khả kiến.

I

Somedays after collision the impact sites began to evolve and fade as they became subject to the dynamics of Jupiter’s atmosphere. No one knows how long they will remain visible from Earth, but it is thought that the larger scars may persist for a year or more. The interest of professional astronomers in Jupiter is now waning and valuable work can therefore be performed by amateurs in tracking the evolution of the collision scars. The scars are easily visible in a modest telescope, and a large reflector will show them in some detail. There is scope for valuable observing work from now until Jupiter reaches conjunction with the Sun in November 2004.

Một ngày nào đó sau vụ va chạm, các vị trí va chạm bắt đầu tiến triển và mờ dần khi chúng chịu tác động của động lực học của bầu khí quyển Sao Mộc. Không ai biết chúng sẽ còn nhìn thấy được từ Trái đất trong bao lâu, nhưng người ta cho rằng những vết sẹo lớn hơn có thể tồn tại trong một năm hoặc hơn. Sự quan tâm của các nhà thiên văn học chuyên nghiệp đối với Sao Mộc hiện đang giảm dần và do đó công việc có giá trị có thể được thực hiện bởi những người nghiệp dư trong việc theo dõi sự tiến hóa của các vết sẹo va chạm. Những vết sẹo có thể dễ dàng nhìn thấy bằng kính thiên văn khiêm tốn và một tấm phản xạ lớn sẽ hiển thị chúng một cách chi tiết. Có phạm vi cho công việc quan sát có giá trị từ bây giờ cho đến khi Sao Mộc giao hội với Mặt trời vào tháng 11 năm 2004.

J

Astronomers and archivists are now searching old records for possible previously unrecognized impacts on Jupiter. Several spots were reported from 1690 to 1872 by observers including William Herschel and Giovanni Cassini. The records of the BAA in 1927 and 1948 contain drawings of Jupiter with black dots or spots visible. It may be possible that comet impacts have been observed before, without their identity being realized, but no one can be sure.

Các nhà thiên văn học và nhà lưu trữ hiện đang tìm kiếm các hồ sơ cũ về những tác động có thể xảy ra trước đây chưa được công nhận đối với Sao Mộc. Một số điểm đã được báo cáo từ năm 1690 đến năm 1872 bởi các nhà quan sát bao gồm William Herschel và Giovanni Cassini. Hồ sơ của BAA năm 1927 và 1948 có chứa các hình vẽ về Sao Mộc với các chấm hoặc đốm đen có thể nhìn thấy được. Có thể các tác động của sao chổi đã được quan sát trước đây mà không xác định được danh tính của chúng, nhưng không ai có thể chắc chắn.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-31

Choose the most suitable headings for paragraphs B-F from the list of headings below

Write appropriate numbers (i-x) in boxes 27-31 on your answer sheet.

NB   There are more headings than paragraphs, so you will not use them all.

List of Headings

i        Camera settings for observation

ii       Collisions on stage

iii      Size of comet

iv      String of pearls

v       Scientific explanations

vi      Hubble Space Telescope

vii     First discovery of the squashed comet

viii    Power generated from the collisions

ix      Calculations, expectations and predictions

x       Change of the fragment’s shape

27   Paragraph B

28   Paragraph C

29   Paragraph D

30   Paragraph E

31   Paragraph F

 

 

Questions 32 -35

Reading Passage 3 contains 10 paragraphs A-J.

Which paragraphs state the following information?

Write the appropriate letters A-J in boxes 32-35 on your answer sheet.

 

32   Shoemaker-Levy 9 comets had been accidentally detected.

33   The collision caused a spectacular vision on Jupiter.

34   Every single element of Shoemaker-Levy 9 was labeled.

35   Visual evidence explains the structure of Shoemaker-Levy 9.

 

 

Questions 36 -40

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

 

The core of Jupiter, which is enclosed by hydrogen, consists of 36 _________ and 37 _________. Hydrogen is in metallic form as it is squeezed by pressure generated from the depths of the planet. The pressure is gradually reduced from the center to the outside layers, where hydrogen is in normal form of 38 _________. Far from the ground, methane and ammonia structures the 39 _________, which can be observed from earth. Colors seen in the atmosphere is largely due to other particles 40 _________ in the cloud.

 

ĐÁP ÁN

27. vii

28. iv

29. iii

30. viii

31. ii

32. B

33. H

34. F

35. C

36. iron

37. silicates

38. molecule

39. Jovian cloud tops

40. lurking

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status