Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: ​​​​​​​The Persuaders

 


The Persuaders giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Persuaders

 A

We have long lived in an age where powerful images, catchy soundbites, and too-good-to-miss offers to bombard us from every quarter. All around us, the persuaders are at work. Occasionally their methods are unsubtle –the planting kiss on a baby’s head by a wannabe political leader, or a liquidation sale in a shop that has been “closing down” for well over a year, but generally the persuaders know what they are about and are highly capable. Be they politicians, supermarket chains, salespeople or advertisers, they know exactly what to do to sell us their images, ideas or produce. When it comes to persuasion, these giants rule supreme. They employ the most skilled image-makers and use the best psychological tricks to guarantee that even the most cautious among us are open to manipulation.

Chúng ta đã sống từ lâu trong một thời đại mà những hình ảnh mạnh mẽ, những đoạn âm thanh hấp dẫn và những lời đề nghị hấp dẫn đến mức không thể bỏ lỡ đang tấn công chúng ta từ mọi phía. Xung quanh chúng ta, những người thuyết phục đang làm việc. Đôi khi phương pháp của họ không tinh tế – trao nụ hôn lên đầu một em bé bởi một nhà lãnh đạo chính trị có triển vọng trở thành lãnh đạo chính trị, hoặc bán thanh lý một cửa hàng đã “đóng cửa” hơn một năm, nhưng nhìn chung những người thuyết phục đều biết họ nói gì và đang nói gì. có năng lực cao. Dù họ là chính trị gia, chuỗi siêu thị, nhân viên bán hàng hay nhà quảng cáo, họ đều biết chính xác phải làm gì để bán cho chúng ta hình ảnh, ý tưởng hoặc sản phẩm của họ. Khi nói đến khả năng thuyết phục, những người khổng lồ này thống trị tối cao. Họ tuyển dụng những người tạo hình ảnh lành nghề nhất và sử dụng những thủ thuật tâm lý tốt nhất để đảm bảo rằng ngay cả những người thận trọng nhất trong chúng ta cũng có thể bị thao túng.

*** To plant something means you hope it will grow or spread in future. So plant a kiss here means a person thinks kissing should grow and spread to more people and that person is starting on that mission by kissing one or more people

 

B

We spend more time in them than we mean to, we buy 75 percent of our food from them and end up with products that we did not realize we wanted. Right from the start, supermarkets have been ahead of the game. For example, when Sainsbury introduced shopping baskets into its 1950s stores, it was a stroke of marketing genius. Now shoppers could browse and pick up items they previously would have ignored. Soon after came trolleys, and just as new roads attract more traffic, the same applied to trolley space. Pro Merlin Stone, IBM Professor of Relationship Marketing at Bristol Business School, says aisles are laid out to maximize profits. Stores pander to our money-rich, time-poor lifestyle. Low-turnover products —clothes and electrical goods—are stocked at the back while high—turnover items command position at the front.

Chúng ta dành nhiều thời gian cho họ hơn dự định, chúng ta mua 75% thực phẩm từ họ và cuối cùng mua được những sản phẩm mà chúng ta không nhận ra là mình muốn. Ngay từ đầu, các siêu thị đã dẫn đầu cuộc chơi. Ví dụ, khi Sainsbury giới thiệu giỏ mua hàng vào các cửa hàng của mình vào những năm 1950, đó là một bước đi tiếp thị thiên tài. Giờ đây, người mua hàng có thể duyệt qua và chọn các mặt hàng mà trước đây họ đã bỏ qua. Ngay sau đó xe đẩy xuất hiện, và cũng giống như những con đường mới thu hút nhiều xe cộ hơn, điều tương tự cũng được áp dụng cho không gian dành cho xe đẩy. Pro Merlin Stone, Giáo sư Tiếp thị Quan hệ của IBM tại Trường Kinh doanh Bristol, cho biết các lối đi được bố trí để tối đa hóa lợi nhuận. Các cửa hàng chiều theo lối sống giàu tiền nhưng thiếu thời gian của chúng ta. Những sản phẩm có doanh thu thấp - quần áo và đồ điện tử - được trữ ở phía sau trong khi những mặt hàng có doanh thu cao lại được đặt ở phía trước.

C

Stone believes supermarkets work hard to “stall” us because the more time we spend in them, the more we buy. Thus, great efforts are made to make the environment pleasant. Stores play music to relax us and some even pipe air from the in-store bakery around the shop. In the USA, fake aromas are sometimes used. The smell is both the most evocative and subliminal sense. In experiments, pleasant smells are effective in increasing our spending. A casino that fragranced only half its premise saw profit soar in the aroma—filled areas. The other success story from the supermarkets’ perspective is the loyalty card. Punters may assume that they are being rewarded for their fidelity, but all the while they are trading information about their shopping habits. Loyal shoppers could be paying 30% more by sticking to their favourite shops for essential cosmetics.

Stone tin rằng các siêu thị đang cố gắng hết sức để “nhốt” chúng ta vì chúng ta càng dành nhiều thời gian ở đó thì chúng ta càng mua nhiều. Vì vậy, những nỗ lực lớn đã được thực hiện để làm cho môi trường trở nên dễ chịu. Các cửa hàng phát nhạc để giúp chúng ta thư giãn và thậm chí còn có một số luồng không khí từ tiệm bánh trong cửa hàng xung quanh cửa hàng. Ở Mỹ, hương liệu giả đôi khi được sử dụng. Mùi hương vừa là giác quan gợi cảm vừa thăng hoa nhất. Trong các thí nghiệm, mùi dễ chịu có tác dụng làm tăng chi tiêu của chúng ta. Một sòng bạc chỉ tỏa hương thơm bằng một nửa cơ sở đã chứng kiến lợi nhuận tăng vọt ở những khu vực tràn ngập hương thơm. Câu chuyện thành công khác từ góc nhìn của siêu thị là thẻ khách hàng thân thiết. Những người thiếu suy nghĩ có thể cho rằng họ đang được khen thưởng vì lòng trung thành của mình, nhưng đồng thời họ cũng đang trao đổi thông tin về thói quen mua sắm của mình. Những người mua sắm trung thành có thể phải trả nhiều hơn 30% nếu gắn bó với các cửa hàng mỹ phẩm thiết yếu yêu thích của họ.

pipe (v): Đặt ống dẫn (ở nơi nào); dẫn (nước, dầu...) bằng ống

Punters (n): người thiếu suy nghĩ

 

D

Research has shown that 75 percent of profit comes from just 30 percent of customers. Ultimately, reward cards could be used to identify and better accommodate these “elite” shoppers. It could also be used to make adverts more relevant to individual consumers – rather like Spielberg’s futuristic thriller Minority Report, in which Tom Cruise’s character is bombarded with interactive personalized ads. If this sounds far-fetched, the data-gathering revolution has already seen the introduction of radio–frequency identification – a way to electronically tag products to see who is buying what, FRID means they can follow the product into people's homes.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 75% lợi nhuận chỉ đến từ 30% khách hàng. Cuối cùng, thẻ thưởng có thể được sử dụng để xác định và làm cho phù hợp hơn với những người mua sắm “ưu tú” này. Nó cũng có thể được sử dụng để làm cho các quảng cáo phù hợp hơn với người tiêu dùng cá nhân – giống như Minority Report, bộ phim kinh dị tương lai của Spielberg, trong đó nhân vật của Tom Cruise bị tấn công dồn dập bởi các quảng cáo tương tác được cá nhân hóa. Nếu điều này nghe có vẻ xa vời, thì cuộc cách mạng thu thập dữ liệu đã chứng kiến sự ra đời của công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến - để gắn thẻ điện tử cho các sản phẩm để xem ai đang mua gì, FRID có nghĩa là họ có thể theo dõi sản phẩm đến tận nhà mọi người.

accommodate (v) Điều tiết, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp

 

E

No matter how savvy we think we are to their ploys, the ad industry still wins. Adverts focus on what products do or on how they make us feel. Researcher Laurette Dube, in the Journal of Advertising Research, says when attitudes are based on “cognitive foundations” (logical reasoning), advertisers use informative appeals. This works for products with a little emotional draw but high functionality, such as bleach. Where attitude is based on effect (i.e, emotions), ad teams try to tap into our feelings. Researchers at the University of Florida recently concluded that our emotional responses to adverts dominate over “cognition”.

Cho dù chúng ta có nghĩ rằng mình hiểu biết đến mức nào về thủ đoạn của họ thì ngành quảng cáo vẫn chiến thắng. Quảng cáo tập trung vào tác dụng của sản phẩm hoặc cảm giác của chúng ta. Nhà nghiên cứu Laurette Dube, trên Tạp chí Nghiên cứu Quảng cáo, cho biết khi thái độ dựa trên “nền tảng nhận thức” (lý luận logic), các nhà quảng cáo sẽ sử dụng những lời kêu gọi mang tính thông tin. Điều này phù hợp với những sản phẩm có chút sức hút cảm xúc nhưng có tính năng cao, chẳng hạn như thuốc tẩy. Khi thái độ dựa trên hiệu quả (tức là cảm xúc), các nhóm quảng cáo sẽ cố gắng khai thác cảm xúc của chúng ta. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida gần đây đã kết luận rằng phản ứng cảm xúc của chúng ta đối với quảng cáo chiếm ưu thế hơn “nhận thức”.

F

Advertisers play on our need to be safe (commercials for insurance), to belong (make a customer feel they are in the group in fashion ads) and for self-esteem (aspirational adverts). With time and space at a premium, celebrities are often used as a quick way of meeting these needs – either because the celeb epitomizes success or because they seem familiar and so make the product seem “safe”. A survey of 4,000 campaigns found ads with celebs were 10 percent more effective than without. Humor also stimulates a rapid emotional response. Heiman Chung, writing in the International Journal of Advertising, found that funny ads were remembered for longer than straight ones. Combine humor with sexual imagery – as in Wonderbra’s “Hello Boys” ads—and you are on to a winner.

Các nhà quảng cáo lợi dụng nhu cầu được an toàn của chúng ta (quảng cáo bảo hiểm), được thuộc về (khiến khách hàng cảm thấy họ thuộc nhóm trong quảng cáo thời trang) và lòng tự trọng (quảng cáo đầy khát vọng). Với thời gian và không gian ở mức cao, những người nổi tiếng thường được sử dụng như một cách nhanh chóng để đáp ứng những nhu cầu này - vì người nổi tiếng là hình ảnh thu nhỏ của sự thành công hoặc vì họ có vẻ quen thuộc và do đó làm cho sản phẩm có vẻ “an toàn”. Một cuộc khảo sát với 4.000 chiến dịch cho thấy quảng cáo có người nổi tiếng hiệu quả hơn 10% so với không có. Sự hài hước cũng kích thích phản ứng cảm xúc nhanh chóng. Heiman Chung, viết trên Tạp chí Quảng cáo Quốc tế, nhận thấy rằng những quảng cáo hài hước được ghi nhớ lâu hơn những quảng cáo thẳng thắn. Kết hợp sự hài hước với hình ảnh gợi dục – như trong quảng cáo “Xin chào các chàng trai” của Wonderbra – và bạn sẽ là người chiến thắng.

G

Slice-of-life ads are another tried and tested method—they paint a picture of life as you would like it, but still, one that feels familiar. Abhilasha Mehta, in the Journal of Advertising Research, noted that the more one’s self-image tallies with the brand being advertised, the stronger the commercial. Ad makers also use behaviorist theories, recognizing that the more sensation we receive from an object, the better we know it. If an advert for a chocolate bar fails to cause salivation, it has probably failed. No wonder advertisements have been dubbed the “nervous system of the business world”.

Quảng cáo lát cắt cuộc sống là một phương pháp đã được thử nghiệm và thử nghiệm khác—chúng vẽ nên một bức tranh về cuộc sống như bạn mong muốn, nhưng vẫn mang lại cảm giác quen thuộc. Abhilasha Mehta, trên Tạp chí Nghiên cứu Quảng cáo, lưu ý rằng hình ảnh bản thân của một người càng phù hợp với thương hiệu được quảng cáo thì quảng cáo càng mạnh. Những người làm quảng cáo cũng sử dụng các lý thuyết hành vi, nhận ra rằng chúng ta càng nhận được nhiều cảm giác từ một vật thể thì chúng ta càng hiểu rõ về nó. Nếu một quảng cáo về một thanh sô-cô-la không gây tiết nước bọt thì có lẽ quảng cáo đó đã thất bại. Không có gì ngạc nhiên khi quảng cáo được mệnh danh là “hệ thống thần kinh của thế giới kinh doanh”.

H

Probably all of us could make a sale if the product was something we truly believed in, but professional salespeople are in a different league—the best of them can always sell different items to suitable customers in the best time. They do this by using very basic psychological techniques. Stripped to its simplest level, selling works by heightening the buyer’s perception of how much they need a product or service. Buyers normally have certain requirements by which they will judge the suitability of a product. The seller, therefore, attempts to tease out what these conditions are and then explains how their products’ benefits can meet these requirements.

Có lẽ tất cả chúng ta đều có thể bán được hàng nếu sản phẩm đó là thứ chúng ta thực sự tin tưởng, nhưng những người bán hàng chuyên nghiệp ở một đẳng cấp khác - những người giỏi nhất trong số họ luôn có thể bán những mặt hàng khác nhau cho những khách hàng phù hợp vào thời điểm tốt nhất. Họ làm điều này bằng cách sử dụng các kỹ thuật tâm lý rất cơ bản. Nói một cách đơn giản nhất, việc bán hàng có tác dụng nâng cao nhận thức của người mua về mức độ họ cần một sản phẩm hoặc dịch vụ. Người mua thường có những yêu cầu nhất định để họ đánh giá sự phù hợp của sản phẩm. Do đó, người bán cố gắng giải thích những điều kiện này là gì và sau đó giải thích lợi ích sản phẩm của họ có thể đáp ứng những yêu cầu này như thế nào.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

I

Richard Hession, author of Be a Great Salesperson says it is human nature to prefer to speak rather listen, and good salespeople pander to this. They ask punters about their needs and offer to work with them to achieve their objectives. As a result, the buyer feels they are receiving a “consultation” rather than a sales pitch. All the while, the salesperson presents with a demeanour that takes it for granted that the sale will be made. Never will the words “if you buy” be used, but rather “when you buy”.

Richard Hession, tác giả cuốn Trở thành một người bán hàng vĩ đại nói rằng bản chất của con người là thích nói hơn là lắng nghe, và những người bán hàng giỏi rất thích điều này. Họ hỏi những người ít suy nghĩ về nhu cầu của họ và đề nghị hợp tác với họ để đạt được mục tiêu của họ. Kết quả là, người mua cảm thấy họ đang nhận được một cuộc “tư vấn” hơn là một lời rao hàng. Trong khi đó, nhân viên bán hàng lại thể hiện với thái độ coi như việc bán hàng sẽ được thực hiện là điều hiển nhiên. Từ “nếu bạn mua” sẽ không bao giờ được sử dụng, mà thay vào đó là “khi bạn mua”.

Lời rao hàng (như) sales pitch

demeanour: Cách xử sự, cách ăn ở; cử chỉ, thái độ

 

J

Dr Rob Yeung, a senior consultant at business psychologists Kiddy and Partner, says most salespeople will build up a level of rapport by asking questions about hobbies, family and lifestyle. This has the double benefit of making the salesperson likable while furnishing him or her with more information about the client’s wants. Yeung says effective salespeople try as far as possible to match their style of presenting themselves to how the buyer comes across. If the buyer cracks jokes, the salespeople will respond in kind. If the buyer wants detail, the seller provides it, if they are more interested in the feel of the product, the seller will focus on this. At its most extreme, appearing empathetic can even include the salesperson attempting to “mirror” the hobby language of the buyer.

Tiến sĩ Rob Yeung, nhà tư vấn cấp cao tại nhà tâm lý học kinh doanh Kiddy and Partner, cho biết hầu hết nhân viên bán hàng sẽ xây dựng mối quan hệ ở mức độ nào đó bằng cách đặt câu hỏi về sở thích, gia đình và lối sống. Điều này có lợi ích gấp đôi là khiến nhân viên bán hàng trở nên dễ mến đồng thời cung cấp cho họ nhiều thông tin hơn về mong muốn của khách hàng. Yeung cho biết những người bán hàng hiệu quả sẽ cố gắng hết sức để phù hợp phong cách trình bày của họ với cách người mua tiếp cận. Nếu người mua nói đùa, nhân viên bán hàng sẽ đáp lại tương tự. Người mua muốn chi tiết thì người bán cung cấp, nếu họ quan tâm hơn đến cảm nhận về sản phẩm thì người bán sẽ tập trung vào việc này. Ở mức độ cao nhất, tỏ ra đồng cảm thậm chí có thể bao gồm việc nhân viên bán hàng cố gắng “bắt chước” ngôn ngữ sở thích của người mua.

rapport (n): Quan hệ, giao tiếp, hoà hợp

in kind: in the same way; with something similar.

 

K

Whatever the method used, all salespeople work towards one aim: “closing the deal”. In fact, they will be looking for “closing signals” through their dealings with potential clients. Once again the process works by assuming success. The buyer is not asked “are you interested?” as this can invite a negative response. Instead, the seller takes it for granted that the deal is effectively done: when the salesman asks you for a convenient delivery date or asks what color you want, you will probably respond accordingly. Only afterwards might you wonder why you proved such a pushover.

Dù sử dụng phương pháp nào, tất cả nhân viên bán hàng đều cố gắng hướng tới một mục tiêu: “chốt giao dịch”. Trên thực tế, họ sẽ tìm kiếm “tín hiệu kết thúc” thông qua giao dịch với khách hàng tiềm năng. Một lần nữa quá trình này hoạt động bằng cách giả định thành công. Người mua không được hỏi “bạn có quan tâm không?” vì điều này có thể gây ra phản ứng tiêu cực. Thay vào đó, người bán coi như đương nhiên rằng giao dịch đã được thực hiện một cách hiệu quả: khi nhân viên bán hàng hỏi bạn về ngày giao hàng thuận tiện hoặc hỏi bạn muốn màu gì, bạn có thể sẽ trả lời tương ứng. Chỉ sau đó bạn mới có thể thắc mắc tại sao mình lại tỏ ra dễ bị thuyết phục như vậy.

pushover (n): Người dễ lừa, người dễ dụ dỗ, người dễ thuyết phục

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-29

Choose the correct letter ABC or D.
Write your answer in boxes 27-29 on your answer sheet.

 

27   What is the supermarket’s purpose of using “basket” in paragraph B?

A   Create a convenient atmosphere of supermarket

B   Make customers spend more time on shopping

C   Relieve pressure on the supermarket’s traffic

D   More than half items bought need to be carried 

 

28   What is the quality of the best salesman possessed according to this passage?

A   Sell the right product to the right person

B   Clearly state the instruction of one product

C   Show professional background of one product

D   Persuade customers to buy the product they sell 

 

29   What’s the opinion of Richard Hession?

A   Pretend to be nice instead of selling goods

B   Prefer to speak a lot to customers

C   Help buyers to conclude their demands for ideal items

D   Show great interpersonal skill

 

Questions 30-35

Reading Passage 3 has 7 paragraphs A-K. which paragraph contains the following information?

Write your answers in boxes 30-35 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

 

30   how do supermarkets distract consumers

31   how to build a close relationship between salespeople and buyer

32   people would be impressed by the humor advertisement

33   methods for salespeople to get the order

34   how question work for salespeople

35   different customer groups bring different profits

 

Questions 36-40

Complete the notes below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage.
Write your answers in boxes 36-40 on your answer sheet.

 

Trolleys are born for the increasing traffic in the supermarket. The width of 36………………………..in supermarkets is broadened in order to generate the most profits. Research from 37…………………., satisfying aromas can motivate people to buy more products. Except for the effort of creating a comfortable surrounding, 38……………………….. is another card that supermarkets play to reward their regular customers. For example, loyal customers spend 30% more in their loved shops for everyday necessary 39………………………. Clothes shops use advertisements to make the buyer think they are belonging to part of a 40……………………; research from 4,000 campaigns reflect that humor advertisement received more emotional respect.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


ĐÁP ÁN

27. B

28. A

29. D

30. C

31. J

32. F

33. K

34. K

35. D

36. aisles

37. experiments

38. loyalty card

39. cosmetics

40. group

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status