DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Memory and Age


Memory and Age giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

 Memory and Age

 A

Aging, it is now clear, is part of an ongoing maturation process that all our organs go through. “In a sense, aging is keyed to the level of the vigor of the body and the continuous interaction between levels of body activity and levels of mental activity,” reports Arnold B. Scheibel, M.D., whose very academic title reflects how once far-flung domains now converge on the mind and the brain. Scheibel is a professor of anatomy, cell biology, psychiatry, and behavioral sciences at the University of California at Los Angeles, and director of the university’s Brain Research Institute. Experimental evidence has backed up popular assumptions that the aging mind undergoes decay analogous to that of the aging body. Younger monkeys, chimps, and lower animals consistently outperform their older colleagues on memory tests. In humans, psychologists concluded, memory and other mental functions deteriorate over time because of inevitable organic changes in the brain as neurons die off. The mental decline after young adulthood appeared inevitable.

Lão hóa, hiện đã rõ ràng, là một phần của quá trình trưởng thành đang diễn ra mà tất cả các cơ quan của chúng ta đều phải trải qua. Arnold B. Scheibel, M.D., người có chức danh học thuật phản ánh rằng đã từng có thời các lĩnh vực ít người biết đến hội tụ về tâm trí và bộ não. “Theo một nghĩa nào đó, sự lão hóa đi liền với mức độ sinh lực của cơ thể và sự tương tác liên tục giữa mức độ hoạt động của cơ thể và mức độ hoạt động tinh thần,”. Scheibel là giáo sư giải phẫu, sinh học tế bào, tâm thần học và khoa học hành vi tại Đại học California ở Los Angeles, đồng thời là giám đốc Viện nghiên cứu não bộ của trường đại học. Bằng chứng thực nghiệm đã ủng hộ những giả định phổ biến rằng tâm trí già đi cũng trải qua quá trình suy tàn tương tự như sự suy tàn của lão hóa cơ thể. Những con khỉ, tinh tinh và động vật bậc thấp hơn luôn thể hiện tốt hơn những đồng loại lớn tuổi hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ. Ở con người, các nhà tâm lý học kết luận, trí nhớ và các chức năng tâm thần khác suy giảm theo thời gian do những thay đổi hữu cơ không thể tránh khỏi trong não khi các tế bào thần kinh chết đi. Sự suy giảm tinh thần sau tuổi trưởng thành là điều không thể tránh khỏi.

Key to something: To make sure that something matches or is consistent with something else. A noun or pronoun can be used between "key" and "to."
If you don't key your expectations to your students' actual abilities, you'll just end up disappointed.

 

B

Equipped with imaging techniques that capture the brain in action, Stanley Rapoport, Ph.D., at the National Institutes of Health, measured the flow of blood in the brains of old and young people as they went through the task of matching photos of faces. Since blood flow reflects neuronal activity, Rapoport could compare networks of neurons being used by different subjects. “Even when the reaction times of older and younger subjects were the same, the neural networks they used were significantly different. The older subjects were using different internal strategies to accomplish the same result at the same time,” Rapoport says. Either the task required greater effort on the part of the older subjects or the work of neurons originally involved in tasks of that type had been taken over by other neurons, creating different networks.

Được trang bị các kỹ thuật hình ảnh ghi lại não đang hoạt động, Tiến sĩ Stanley Rapoport tại Viện Y tế Quốc gia đã đo lưu lượng máu trong não của người già và người trẻ khi họ thực hiện nhiệm vụ ghép các bức ảnh khuôn mặt. Vì lưu lượng máu phản ánh hoạt động của tế bào thần kinh nên Rapoport có thể so sánh với mạng lưới tế bào thần kinh đang được các đối tượng khác nhau sử dụng. “Ngay cả khi thời gian phản ứng của các đối tượng lớn tuổi và trẻ tuổi là như nhau, mạng lưới thần kinh mà họ sử dụng vẫn khác nhau đáng kể. Những đối tượng lớn tuổi hơn đang sử dụng các chiến lược nội tại khác nhau để đạt được cùng một kết quả trong cùng một thời điểm,” Rapoport nói. Hoặc nhiệm vụ đòi hỏi nỗ lực lớn hơn từ phía các đối tượng lớn tuổi hơn hoặc hoạt động của các nơ-ron ban đầu tham gia vào các nhiệm vụ thuộc loại đó đã được các nơ-ron khác đảm nhận, tạo ra các mạng lưới khác nhau.

C

At the Georgia Institute of Technology, psychologist Timothy Salthouse, Ph.D., compared a group of very fast and accurate typists of college-age with another group in their 60s. since reaction time is faster in younger people and most people’s fingers grow less nimble with age, younger typists might be expected to tap right along while the older one’s fumble. But both typed 60 words a minute. The older typists, it turned out, achieved their speed with cunning little strategies that made them far more efficient than their younger counterparts: They made fewer finger movements, saving a fraction of a second here and there. They also read ahead in the text. The neural networks involved in typing appear to have been reshaped to compensate for losses in motor skills or other age changes.

Tại Viện Công nghệ Georgia, Tiến sĩ tâm lý học Timothy Salthouse đã so sánh một nhóm người đánh máy rất nhanh và chính xác ở độ tuổi đại học với một nhóm khác ở độ tuổi 60. vì thời gian phản ứng nhanh hơn ở những người trẻ tuổi và ngón tay của hầu hết mọi người trở nên kém linh hoạt hơn theo tuổi tác, những người đánh máy trẻ tuổi hơn có thể sẽ gõ ngay trong khi người lớn tuổi hơn dò dẫm. Nhưng cả hai đều gõ 60 từ một phút. Hóa ra, những người đánh máy lớn tuổi hơn đã đạt được tốc độ của mình bằng những chiến lược nhỏ khôn ngoan giúp họ làm việc hiệu quả hơn nhiều so với những người trẻ tuổi hơn: Họ thực hiện ít cử động ngón tay hơn, tiết kiệm được một phần giây ở chỗ này chỗ kia. Họ cũng đọc trước trong văn bản. Mạng lưới thần kinh liên quan đến việc đánh máy dường như đã được định hình lại để bù đắp cho những mất mát về kỹ năng vận động hoặc những thay đổi khác về tuổi tác.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


D

“When a rat is kept in isolation without playmates or objects to interact with, the animal’s brain shrinks, but if we put that rat with 11 other rats in a large cage and give them an assortment of wheels, ladders, and other toys, we can show—after four days—significant differences in its brain,” says Diamond, professor of integrative biology. Proliferating dendrites first appear in the visual association areas. After a month in the enriched environment, the whole cerebral cortex has expanded and has its blood supply. Even in the enriched environment, rats get bored unless the toys are varied. “Animals are just like we are. They need stimulation,” says Diamond.

“Khi một con chuột bị nhốt biệt lập mà không có bạn cùng chơi hoặc đồ vật để tương tác, não của con vật sẽ co lại, nhưng nếu chúng ta nhốt con chuột đó cùng với 11 con chuột khác vào một cái lồng lớn và đưa cho chúng đủ loại bánh xe, thang và các đồ chơi khác, chúng ta sẽ Diamond, giáo sư sinh học tích hợp, cho biết sau bốn ngày có thể cho thấy những khác biệt đáng kể trong não của nó. Các sợi nhánh tăng sinh lần đầu tiên xuất hiện ở các vùng liên kết thị giác. Sau một tháng ở trong môi trường đa dạng, toàn bộ vỏ não đã giãn nở, được cung cấp máu. Ngay cả trong môi trường đa dạng, chuột cũng cảm thấy nhàm chán nếu đồ chơi không đa dạng. “Động vật cũng giống như chúng ta. Họ cần sự kích thích,” Diamond nói.

dendrites (n): sợi nhánh

enrich (v): vitaminh hóa, (y học) cho vitamin vào (thức ăn, bánh mì...)

 

One of the most profoundly important mental functions is memory - notorious for its failure with age. So important is a memory that the Charles A. Dana Foundation recently spent $8.4 million to set up a consortium of leading medical centers to measure memory loss and aging through brain-imaging technology, neurochemical experiments, and cognitive and psychological tests. One thing, however, is already fairly clear—many aspects of memory are not a function of age at all but of education. Memory exists in more than one form. What we call knowledge—facts—is what psychologists such as Harry P. Bahrick, Ph.D., of Ohio Wesleyan University call semantic memory. Events, conversations, and occurrences in time and space, on the other hand, make up episodic or event memory, which is triggered by cues from the context. If you were around in 1963 you don’t need to be reminded of the circumstances surrounding the moment you heard that JFK had been assassinated. That event is etched into your episodic memory.

 

Một trong những chức năng tinh thần vô cùng quan trọng là trí nhớ - nổi tiếng là suy giảm theo tuổi tác. Ký ức quan trọng đến mức quỹ Charles A. Dana gần đây đã chi 8,4 triệu đô la để thành lập một tập đoàn gồm các trung tâm y tế hàng đầu nhằm đo lường tình trạng mất trí nhớ và lão hóa thông qua công nghệ hình ảnh não, thí nghiệm hóa học thần kinh cũng như các bài kiểm tra nhận thức và tâm lý. Tuy nhiên, có một điều khá rõ ràng – nhiều khía cạnh của trí nhớ không phải là kết quả của tuổi tác gì cả mà là kết quả của trình độ học vấn. Trí nhớ tồn tại ở nhiều dạng. Cái mà chúng ta gọi là kiến thức—sự việc—là cái mà các nhà tâm lý học như Tiến sĩ Harry P. Bahrick của Đại học Ohio Wesleyan gọi là trí nhớ ngữ nghĩa. Mặt khác, các sự kiện, cuộc trò chuyện và các sự kiện xảy ra trong thời gian và không gian tạo nên trí nhớ theo từng giai đoạn hoặc sự kiện, được kích hoạt bởi các tín hiệu từ ngữ cảnh. Nếu bạn ở vào khoảng năm 1963, bạn không cần phải nhớ lại những tình huống xung quanh thời điểm bạn nghe tin JFK bị ám sát. Sự kiện đó được khắc sâu vào trí nhớ từng giai đoạn của bạn.

consortium(n): liên doanh, tập đoàn

episodic (adj): chia ra từng đoạn, chia ra từng hồi

Trí nhớ ngữ nghĩa (Semantic memory)Được dùng để lưu trữ thông tin liên quan đến kiến thức, ý nghĩa và ngữ nghĩa của các khái niệm, sự kiện, đối tượng, người

E

When you forget a less vivid item, like buying a roll of paper towels at the supermarket, you may blame it on your aging memory. It’s true that episodic memory begins to decline when most people are in their 50s, but it’s never perfect at any age. “Every memory begins as an event,” says Bahrick. “Through repetition, certain events leave behind a residue of knowledge or semantic memory. On a specific day in the past, somebody taught you that two and two are four, but you’ve been over that information so often you don’t remember where you learned it. What started as an episodic memory has become a permanent part of your knowledge base.” You remember the content, not the context. Our language knowledge, our knowledge of the world and of people, is largely that permanent or semi-permanent residue.

Khi bạn quên một món đồ kém sinh động hơn, chẳng hạn như mua một cuộn khăn giấy ở siêu thị, bạn có thể đổ lỗi cho trí nhớ già nua của mình. Đúng là trí nhớ từng giai đoạn bắt đầu suy giảm khi hầu hết mọi người ở độ tuổi 50, nhưng nó không bao giờ hoàn hảo ở mọi lứa tuổi. Bahrick nói: “Mọi ký ức đều bắt đầu như một sự kiện. “Qua sự lặp lại, một số sự kiện nhất định sẽ để lại dư lượng kiến thức hoặc trí nhớ ngữ nghĩa. Vào một ngày cụ thể trong quá khứ, có người đã dạy bạn rằng hai và hai là bốn, nhưng bạn đã xem qua thông tin đó nhiều đến mức không nhớ mình đã học nó ở đâu. Những gì bắt đầu như một ký ức từng phần đã trở thành một phần vĩnh viễn trong nền tảng kiến thức của bạn.” Bạn nhớ nội dung chứ không phải bối cảnh. Kiến thức ngôn ngữ của chúng ta, kiến thức của chúng ta về thế giới và con người, phần lớn là những điều còn lại vĩnh viễn hoặc bán vĩnh viễn .

F

Probing the longevity of knowledge, Bahrick tested 1,000 high school graduates to see how well they recalled their algebra. Some had completed the course as recently as a month before, others as long as 50 years earlier. He also determined how long each person had studied algebra, the grade received, and how much the skill was used over the course of adulthood. Surprisingly, a person’s grasp of algebra at the time of testing did not depend on how long ago he’d taken the course—the determining factor was the duration of instruction. Those who had spent only a few months learning algebra forgot most of it within two or three years.

Để thăm dò tính lâu dài của kiến thức, Bahrick đã kiểm tra 1.000 học sinh tốt nghiệp trung học để xem họ nhớ đại số tốt đến mức nào. Một số đã hoàn thành khóa học chỉ mới một tháng trước đó, những người khác đã hoàn thành khóa học này từ 50 năm trước. Ông cũng xác định mỗi người đã học đại số trong bao lâu, điểm số đạt được và mức độ sử dụng kỹ năng đó trong suốt quá trình trưởng thành. Điều đáng ngạc nhiên là khả năng nắm bắt đại số của một người tại thời điểm kiểm tra không phụ thuộc vào việc anh ta đã tham gia khóa học đó bao lâu – yếu tố quyết định là thời lượng giảng dạy. Những người chỉ học đại số trong vài tháng sẽ quên hầu hết nội dung đó trong vòng hai hoặc ba năm.

G

In another study, Bahrick discovered that people who had taken several courses in Spanish, spread out over a couple of years, could recall, decades later, 60 per cent or more of the vocabulary they learned. Those who took just one course retained only a trace after three years. “This long-term residue of knowledge remains stable over the decades, independent of the age of the person and the age of the memory. No serious deficit appears until people get to their 50s and 60s, probably due to the degenerative processes of aging rather than a cognitive loss.”

Trong một nghiên cứu khác, Bahrick phát hiện ra rằng những người đã tham gia một số khóa học tiếng Tây Ban Nha, kéo dài trong vài năm, có thể nhớ lại, nhiều thập kỷ sau, 60% từ vựng trở lên mà họ đã học. Những người chỉ học một khóa chỉ giữ lại một chút sau ba năm. “Dư lượng kiến thức lâu dài này vẫn ổn định qua nhiều thập kỷ, không phụ thuộc vào độ tuổi của con người và độ tuổi của ký ức. Không có sự suy giảm nghiêm trọng nào xuất hiện cho đến khi con người bước sang tuổi 50 và 60, có thể là do quá trình thoái hóa của tuổi già chứ không phải do mất nhận thức.”

H

“You could say metamemory is a byproduct of going to school,” says psychologist Robert Kail, Ph.D., of Purdue University, who studies children from birth to 20 years, the time of life when mental development is most rapid. “The question-and-answer process, especially exam-taking, helps children learn—and also teaches them how their memory works. This may be one reason why, according to a broad range of studies in people over 60, the better educated a person is, the more likely they are to perform better in life and on psychological tests. A group of adult novice chess players were compared with a group of child experts at the game. In tests of their ability to remember a random series of numbers, the adults, as expected, outscored the children. But when asked to remember the patterns of chess pieces arranged on a board, the children won. “Because they’d played a lot of chess, their knowledge of chess was better organized than that of the adults, and their existing knowledge of chess served as a framework for new memory,” explains Kail.

“Bạn có thể nói siêu trí nhớ là sản phẩm phụ của việc đi học,” nhà tâm lý học Robert Kail, Tiến sĩ, thuộc Đại học Purdue, người nghiên cứu trẻ em từ sơ sinh đến 20 tuổi, thời điểm mà trí tuệ phát triển nhanh nhất trong cuộc đời, cho biết. “Quy trình hỏi đáp, đặc biệt là làm bài kiểm tra, giúp trẻ học tập và cũng dạy chúng cách hoạt động của trí nhớ. Đây có thể là một lý do tại sao, theo một loạt nghiên cứu ở những người trên 60 tuổi, một người càng được giáo dục tốt hơn thì họ càng có khả năng thực hiện tốt hơn trong cuộc sống và trong các bài kiểm tra tâm lý. Một nhóm người lớn mới tập chơi cờ được so sánh với một nhóm trẻ em chuyên gia chơi cờ. Trong các bài kiểm tra khả năng ghi nhớ một dãy số ngẫu nhiên, đúng như dự đoán, người lớn đã vượt qua trẻ em. Nhưng khi được yêu cầu nhớ lại các mẫu quân cờ được sắp xếp trên bàn cờ, các em đã thắng. Kail giải thích: “Bởi vì họ chơi cờ vua nhiều nên kiến thức về cờ vua của họ được tổ chức tốt hơn so với người lớn và kiến thức hiện có về cờ vua của họ đóng vai trò là nền tảng cho trí nhớ mới”.

I

Specialized knowledge is a mental resource that only improves with time. Crystallized intelligence about one’s occupation apparently does not decline at all until at least age 75, and if there is no disease or dementia, may remain even longer. Special knowledge is often organized by a process called “chunking.” If procedure A and procedure B are always done together, for example, the mind may merge them into a single command. When you apply yourself to a specific interest—say, cooking—you build increasingly elaborate knowledge structures that let you do more and do it better. This ability, which is tied to experience, is the essence of expertise. Vocabulary is one such specialized form of accrued knowledge. Research clearly shows that vocabulary improves with time. Retired professionals, especially teachers and journalists, consistently score higher on tests of vocabulary and general information than college students, who are supposed to be in their mental prime.

Kiến thức chuyên môn là nguồn trí tuệ chỉ được cải thiện theo thời gian. Trí tuệ kết tinh về nghề nghiệp của một người dường như không suy giảm chút nào cho đến ít nhất là 75 tuổi, và nếu không có bệnh tật hoặc chứng mất trí nhớ, thậm chí có thể tồn tại lâu hơn. Kiến thức đặc biệt thường được tổ chức theo một quá trình gọi là “phân chia”. Ví dụ: nếu quy trình A và quy trình B luôn được thực hiện cùng nhau, tâm trí có thể hợp nhất chúng thành một lệnh duy nhất. Khi bạn chuyên tâm vào một sở thích cụ thể—chẳng hạn như nấu ăn—bạn xây dựng được những cấu trúc kiến thức ngày càng phức tạp cho phép bạn làm được nhiều hơn và làm việc đó tốt hơn. Khả năng này, gắn liền với kinh nghiệm, là bản chất của chuyên môn. Từ vựng là một trong những dạng kiến thức được tích lũy chuyên biệt như vậy. Nghiên cứu cho thấy rõ ràng rằng vốn từ vựng được cải thiện theo thời gian. Các chuyên gia đã nghỉ hưu, đặc biệt là giáo viên và nhà báo, luôn đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra từ vựng và thông tin tổng quát so với sinh viên đại học, những người được cho là đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất.

  Trí tuệ kết tinh (Crystallized Intelligence – GC) là vốn kiến thức cá nhân thu được cùng với sự phát triển các khái niệm ngôn ngữ để tư duy. Trí tuệ kết tinh đồng nghĩa với kinh nghiệm sống của cá nhân thông qua con đường tiếp nhận hằng ngày.

prime (n): thời kỳ đẹp nhất, thời kỳ rực rỡ nhất, giai đoạn phát triển đầy đủ nhất

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 14-17

Choose the correct letter ABC or D.
Write your answers in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

14   What does the experiment of typist show in the passage?

A   Old people reading ability is superior

B   Losses of age is irreversible

C   Seasoned tactics made elders more efficient

D   Old people performed poorly in the driving test 

 

15   Which is correct about rat experiment?

A   Different toys have a different effect on rats

B   Rat’s brain weight increased in both cages.

C   Isolated rat’s brain grows new connections

D   Boring and complicated surroundings affect brain development 

 

16   What can be concluded in a chess game of children group?

A   They won a game with adults.

B   Their organization of chess knowledge is better

C   Their image memory is better than adults

D   They used a different part of the brain when playing chess 

 

17   What is the author’s purpose of using “vocabulary study” at the end of the passage?

A   Certain people are sensitive to vocabularies while others aren’t

B   Teachers and professionals won by their experience

C   Vocabulary memory as a crystallized intelligence is hard to decline

D   Old people use their special zone of the brain when the study

  

Question 18-23 

Summary
Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 18-23 on your answer sheet. 

 

It’s long been known that as one significant mental function, 18…………………….deteriorates with age. Charles A. Dana foundation invested millions of dollars to test memory decline. They used advanced technology, neurochemical experiments and ran several cognitive and 19…………………… experiments. Bahrick called one form “20………………………..”, which describes factual knowledge. Another one called “21………………………” contains events in time and space format. He conducted two experiments toward to knowledge memory’s longevity, he asked 1000 candidates some knowledge of 22……………………., some could even remember it decades ago. Second research of Spanish course found that multiple courses participants could remember more than half of 23………………………. They learned after decades, whereas single course taker only remembered as short as 3 years.

 

Questions 24-27

Use the information in the passage to match the people (listed A-F) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-F in boxes 24-27 on your answer sheet.

A  Harry P. Bahrick
B  Arnold B. Scheibel
C  Marion Diamond
D  Timothy Salthouse
E  Stanley Rapport
F  Robert Kail 

 

24   Examined both young and old’s blood circulation of the brain while testing.

25   Aging is a significant link between physical and mental activity.

26   Some semantic memory of an event would not fade away after repetition.

27   Rat’s brain developed when putting in a diverse environment.

 

ĐÁP ÁN

14. C

15. D

16. B

17. C

18. Memory

19. psychological

20. semantic memory

21. episodic memory/event memory

22. algebra

23. vocabulary

24. E

25. B

26. A

27. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status