DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: World Ecotourism in the developing countries

 


World Ecotourism in the developing countries giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

World Ecotourism in the developing countries

A

The Ecotourism Society defines ecotourism as “a responsible travel to natural areas which conserves the environment and improves the welfare of local people”. It is recognised as being particularly conducive to enriching and enhancing the standing of tourism, on the basis that this form of tourism respects the natural heritage and local populations and is in keeping with the carrying capacity of the sites.

Hiệp hội Du lịch Sinh thái định nghĩa du lịch sinh thái là “một chuyến du lịch có trách nhiệm tới các khu vực thiên nhiên nhằm bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi của người dân địa phương”. Nó được công nhận là đặc biệt có lợi cho việc làm phong phú và nâng cao vị thế của du lịch, trên cơ sở hình thức du lịch này tôn trọng di sản thiên nhiên và người dân địa phương và phù hợp với sức chứa của địa điểm.

standing (n): Vị trí; danh tiếng; địa vị; chức vụ (nhất là xã hội)

B

Cuba

Cuba is undoubtedly an obvious site for ecotourism, with its picturesque beaches, underwater beauty, countryside landscapes, and ecological reserves. An educated population and improved infrastructure of roads and communications add to the mix. In the Caribbean region, Cuba is now the second most popular tourist destination.

Cuba chắc chắn là một địa điểm du lịch sinh thái rõ ràng, với những bãi biển đẹp như tranh vẽ, vẻ đẹp dưới nước, cảnh quan nông thôn và khu bảo tồn sinh thái. Dân số có học thức và cơ sở hạ tầng đường sá và thông tin liên lạc được cải thiện. Tại khu vực Caribe, Cuba hiện là điểm đến du lịch nổi tiếng thứ hai.

Ecotourism is also seen as an environmental education opportunity to heighten both visitors’ and residents’ awareness of environmental and conservation issues, and even to inspire conservation action.

Du lịch sinh thái còn được coi là cơ hội giáo dục môi trường để nâng cao nhận thức của cả du khách và người dân về các vấn đề môi trường và bảo tồn, thậm chí còn truyền cảm hứng cho hành động bảo tồn.

Ecotourism has also been credited with promoting peace, by providing opportunities for educational and cultural exchange. Tourists’ safety and health are guaranteed.

Du lịch sinh thái cũng được ghi nhận là có tác dụng thúc đẩy hòa bình bằng cách tạo cơ hội trao đổi giáo dục và văn hóa. Sự an toàn và sức khoẻ của du khách được đảm bảo.

Raul Castro, brother of the Cuban president, started this initiative to rescue the Cuban tradition of herbal medicine and provide natural medicines for its healthcare system. The school at Las Terrazas Eco-Tourism Community teaches herbal healthcare and children learn not only how to use medicinal herbs, but also how to grow them in the school garden for teas, tinctures, ointments and creams.

Raul Castro, anh trai của chủ tịch Cuba, đã bắt đầu sáng kiến này để cứu vãn truyền thống dùng thuốc thảo dược của Cuba và cung cấp thuốc tự nhiên cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này. Trường học tại Cộng đồng Du lịch Sinh thái Las Terrazas dạy chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược và trẻ em không chỉ học cách sử dụng dược liệu mà còn học cách trồng chúng trong vườn trường để lấy trà, cồn thuốc, thuốc mỡ và kem.

In Cuba, ecotourism has the potential to alleviate poverty by bringing money into the economy and creating jobs. In addition to the environmental impacts of these efforts, the area works on developing community employment opportunities for locals, in conjunction with ecotourism.

Ở Cuba, du lịch sinh thái có tiềm năng xóa đói giảm nghèo bằng cách đưa tiền vào nền kinh tế và tạo việc làm. Ngoài những tác động đến môi trường của những nỗ lực này, lĩnh vực này còn hoạt động nhằm phát triển các cơ hội việc làm cộng đồng cho người dân địa phương, kết hợp với du lịch sinh thái.

C

South America

In terms of South America, it might be the place which shows the shortcoming of ecotourism. Histoplasma capsulatum (see chapter “Histoplasmosis and HIV”), a dimorphic fungus, is the most common endemic mycosis the United States,(12) and is associated with exposure to a bat or bird droppings. Most recently, outbreaks have been reported in healthy travelers who returned from Central and South America after engaging in recreational activities associated with spelunking, adventure tourism, and ecotourism. It is quite often to see tourists neglect sanitation while travelling. After engaging in high-risk activities, boots should be hosed off and clothing placed in airtight plastic bags for laundering. HIV-infected travelers should avoid risky behaviors or environments, such as exploring caves, particularly those that contain bat droppings.

Xét ở góc độ Nam Mỹ, đây có thể là nơi bộc lộ những hạn chế của du lịch sinh thái. Histoplasmacapsulatum (xem chương “Histoplasmosis và HIV”), một loại nấm lưỡng hình, là bệnh nấm đặc hữu phổ biến nhất ở Hoa Kỳ,(12) và có liên quan đến việc tiếp xúc với phân dơi hoặc chim. Gần đây nhất, các đợt bùng phát đã được báo cáo ở những du khách khỏe mạnh trở về từ Trung và Nam Mỹ sau khi tham gia các hoạt động giải trí liên quan đến khám phá hang động, du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái. Khá thường xuyên thấy khách du lịch bỏ bê vệ sinh khi đi du lịch. Sau khi tham gia vào các hoạt động có nguy cơ cao, nên rửa sạch ủng bằng vòi nước và cho quần áo vào túi nhựa kín khí để giặt. Những du khách bị nhiễm HIV nên tránh các hành vi hoặc môi trường nguy hiểm, chẳng hạn như khám phá hang động, đặc biệt là những hang động có chứa phân dơi.

hose off (v): to clean something with water

D

Nowhere is the keen eye and intimate knowledge of ecotourism more amidst this fantastic biodiversity, as we explore remote realms rich in wildlife rather than a nature adventure. A sustainable tour is significant for ecotourism, one in which we can grow hand in hand with nature and our community, respecting everything that makes us privileged. Travelers get great joy from every step that takes forward on this endless but exciting journey towards sustainability. The primary threats to South American’s tropical forests are deforestation caused by agricultural expansion, cattle ranching, logging, oil extraction and spills, mining, illegal coca farming, and colonization initiatives. Deforestation has shrunk territories belonging to indigenous peoples and wiped out more than 90% of the population. Many are taking leading roles in sustainable tourism even as they introduce protected regions to more travelers.

Không nơi nào có con mắt tinh tường và kiến thức sâu sắc về du lịch sinh thái hơn trong bối cảnh đa dạng sinh học tuyệt vời này, khi chúng ta khám phá những vùng đất xa xôi với nhiều động vật hoang dã hơn là một cuộc phiêu lưu thiên nhiên. Một chuyến du lịch bền vững có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch sinh thái, một chuyến du lịch trong đó chúng ta có thể phát triển song hành với thiên nhiên và cộng đồng của mình, tôn trọng mọi thứ khiến chúng ta có đặc quyền. Khách du lịch có được niềm vui lớn từ mỗi bước đi trên hành trình vô tận nhưng thú vị hướng tới sự bền vững này. Các mối đe dọa chính đối với các khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ là nạn phá rừng do mở rộng nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, khai thác gỗ, khai thác và tràn dầu, khai thác mỏ, trồng coca bất hợp pháp và các sáng kiến định cư. Phá rừng đã thu hẹp lãnh thổ của người dân bản địa và xóa sổ hơn 90% dân số. Nhiều người đang đảm nhận vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch bền vững ngay cả khi họ giới thiệu các khu vực được bảo vệ cho nhiều du khách hơn.

intimate (adj): sâu sắc

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


E

East Africa

In East Africa, significantly reducing such illegal hunting and allowing wildlife populations to recover would allow the generation of significant economic benefits through trophy hunting and potentially ecotourism. “Illegal hunting is an extremely inefficient use of wildlife resources because it fails to capture the value of wildlife achievable through alternative forms of use such as trophy hunting and ecotourism,” said Peter Lindsey, author of the new study. Most residents believed that ecotourism could solve this circumstance. They have a passion for local community empowerment, love photography, and write to laud current local conservation efforts, create environmental awareness and promote ecotourism.

Ở Đông Phi, việc giảm đáng kể tình trạng săn bắt trái phép và cho phép quần thể động vật hoang dã phục hồi sẽ cho phép tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể thông qua hoạt động săn bắn lấy chiến lợi phẩm và  du lịch sinh thái tiềm năng. Peter Lindsey, tác giả của nghiên cứu mới cho biết: “Săn bắn trái phép là cách sử dụng tài nguyên động vật hoang dã cực kỳ kém hiệu quả vì nó không nắm bắt được giá trị của động vật hoang dã có thể đạt được thông qua các hình thức sử dụng thay thế như săn bắn lấy chiến lợi phẩm và du lịch sinh thái”. Hầu hết người dân tin rằng du lịch sinh thái có thể giải quyết được tình trạng này. Họ có niềm đam mê trao quyền cho cộng đồng địa phương, yêu thích nhiếp ảnh và viết bài để ca ngợi những nỗ lực bảo tồn hiện tại của địa phương, nâng cao nhận thức về môi trường và thúc đẩy du lịch sinh thái.

 

*** Trophy hunting is a form of hunting for sport in which parts of the hunted wild animals are kept and displayed as trophies. Trophy hunting has been practiced in Africa for centuries. Probably popularized by British White hunters and conservationists such as Frederick Selous, Walter Bell or Samuel Baker, who hunted and collected animals for natural history museums in British colonies in Africa and India, resulting in the development of a new form of tourism industry that generates many millions of revenue for Africa per yea

 

F

Indonesia

In Indonesia, ecotourism started to become an important concept from 1995, in order to strengthen the domestic travelling movement, the local government targeting the right markets is a prerequisite for successful ecotourism. The market segment for Indonesian ecotourism consists of: (i) “The silent generation”, 55-64 year-old people who are wealthy enough, generally well-educated and have no dependent children, and can travel for four weeks; (ii) “The baby boom generation”, junior successful executives aged 35-54 years, who are likely to be travelling with their family and children (spending 2-3 weeks on travel) – travelling for them is a stress reliever; and (iii) the “X generation”, aged 18-29 years, who love to do ecotours as backpackers – they are generally students who can travel for 3-12 months with monthly expenditure of US$300-500. It is suggested that the promotion of Indonesian ecotourism products should aim to reach these various cohorts of tourists. The country welcomes diverse levels of travelers.

Tại Indonesia, du lịch sinh thái bắt đầu trở thành một khái niệm quan trọng từ năm 1995, nhằm đẩy mạnh phong trào du lịch nội địa, việc chính quyền địa phương nhắm đúng thị trường là điều kiện tiên quyết để du lịch sinh thái thành công. Phân khúc thị trường du lịch sinh thái Indonesia bao gồm: (i) “Thế hệ im lặng”, những người 55-64 tuổi đủ giàu, nhìn chung có trình độ học vấn tốt và không có con cái phụ thuộc và có thể đi du lịch trong bốn tuần; (ii) “Thế hệ bùng nổ trẻ em”, những giám đốc điều hành cấp dưới thành đạt ở độ tuổi 35-54, có xu hướng đi du lịch cùng gia đình và con cái (dành 2-3 tuần để đi du lịch) – đối với họ, đi du lịch là một cách giảm bớt căng thẳng; và (iii) “thế hệ X”, độ tuổi 18-29, thích du lịch sinh thái với tư cách là du khách bụi – họ thường là những sinh viên có thể đi du lịch 3-12 tháng với mức chi tiêu hàng tháng là 300-500 USD. Có ý kiến ​​cho rằng việc quảng bá các sản phẩm du lịch sinh thái của Indonesia nên nhằm mục đích tiếp cận các nhóm khách du lịch khác nhau. Đất nước này chào đón nhiều cấp độ du khách khác nhau.

G

On the other hand, ecotourism provides as many services as traditional tourism. Nestled between Mexico, Guatemala and the Caribbean Sea is the country of Belize. It is a wonderful place for Hamanasi honeymoon, with a bottle of champagne upon arrival, three meals daily, private service on one night of your stay and a choice of adventures depending on the length of your stay. It also offers six-night and seven-night honeymoon packages. A variety of specially tailored tours, including the Brimstone Hill Fortress, and a trip to a neighboring island. Guided tours include rainforest, volcano and off-road plantation tours. Gregory Pereira, an extremely knowledgeable and outgoing hiking and tour guide, says the following about his tours: “All of our tours on St.Kitts include transportation by specially modified Land Rovers, a picnic of island pastries and local fruit, fresh tropical juices, CSR, a qualified island guide and a full liability insurance coverage for participants.

Mặt khác, du lịch sinh thái cung cấp nhiều dịch vụ như du lịch truyền thống. Ẩn mình giữa Mexico, Guatemala và biển Caribe là đất nước Belize. Đây là nơi tuyệt vời cho tuần trăng mật ở Hamanasi, một chai rượu sâm panh khi đến nơi, ba bữa ăn mỗi ngày, dịch vụ riêng cho một đêm lưu trú và lựa chọn các chuyến phiêu lưu tùy thuộc vào thời gian lưu trú của bạn. Nó cũng cung cấp các gói trăng mật sáu đêm và bảy đêm. Một loạt các chuyến tham quan được thiết kế riêng, bao gồm Pháo đài Đồi Brimstone và chuyến đi đến hòn đảo lân cận. Các chuyến tham quan có hướng dẫn viên bao gồm các chuyến tham quan rừng nhiệt đới, núi lửa và đồn điền địa hình. Gregory Pereira, một hướng dẫn viên du lịch và đi bộ đường dài cực kỳ am hiểu và cởi mở, nói như sau về các chuyến tham quan của mình: “Tất cả các chuyến tham quan của chúng tôi trên St.Kitts đều bao gồm phương tiện di chuyển bằng những chiếc Land Rover được cải tiến đặc biệt, một chuyến dã ngoại với bánh ngọt trên đảo và trái cây địa phương, nước trái cây nhiệt đới tươi, CSR, hướng dẫn viên đảo đủ tiêu chuẩn và bảo hiểm trách nhiệm đầy đủ cho người tham gia.

upon (adv): lúc, vào lúc, trong khong, trong lúc

Off-road là đi vào những khu vực không có đường lớn, thường chỉ có đường mòn dành cho người đi bộ với địa hình gập ghềnh, hiểm hóc.

guide (n): người chỉ dẫn; người chỉ đường, người hướng dẫn (cho khách du lịch)

 

H

Kodai is an ultimate splendor spot for those who love being close to mother nature. They say every bird must sing its own throat while we say every traveler should find his own way out of variegated and unblemished paths of deep valleys and steep mountains. The cheese factory here exports a great quantity of cheese to various countries across the globe. It is located in the center of the forest. Many travelers are attracted by the delicious cheese. Ecotourism is very famous for this different eating experience.

Kodai là một địa điểm tuyệt đẹp dành cho những ai yêu thích sự gần gũi với mẹ thiên nhiên. Người ta nói mỗi con chim đều phải hót bằng chính cổ họng của mình trong khi chúng tôi nói rằng mỗi du khách nên tìm đường đi riêng cho mình để thoát khỏi những con đường loang lổ và không tì vết của những thung lũng sâu và những ngọn núi dốc. Nhà máy sản xuất phô mai ở đây xuất khẩu một lượng lớn phô mai sang nhiều nước khác nhau trên toàn cầu. Nó nằm ở trung tâm của khu rừng. Nhiều du khách bị thu hút bởi món phô mai thơm ngon. Khu du lịch sinh thái rất nổi tiếng với trải nghiệm ăn uống khác biệt này.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-5

 

Use the information in the passage to match the place (listed A-D) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-D in boxes 1-5 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

A  Cuba
B  East Africa
C  South America
D  Indonesia

 

1   a place to improve local education to help tourists

2   a place suitable for both rich and poor travelers

3   a place where could easily get fungus

4   a place taking a method to stop unlawful poaching

5   a place where the healthcare system is developed

 

 

Questions 6-9

 

Use the information in the passage to match the companies (listed A-D) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters ABC or D in boxes 6-9 on your answer sheet.

A  eating the local fruits at the same time
B  find job opportunities in the community
C  which is situated in the heart of the jungle
D  with private and comfortable service

 

6   Visiting the cheese factory

7   Enjoying the honeymoon

8   Having the picnic while

9   The residents in Cuba could

 

 

Questions 10-13

Summary
Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet. 

 

Ecotourism is not a nature 10…………………………….but a 11…………………………tour. The reason why South America promotes ecotourism is due to the destruction of 12……………………. In addition, East Africa also encourages this kind of tourism for cutting the 13…………………….. in order to save wild animals.

 

ĐÁP ÁN

1. A

2. D

3. C

4. B

5. A

6. C

7. D

8. A

9. B

10. adventure

11. sustainable

12. tropical forest

13. illegal killing

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status