DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Impact of Environment to Children

 

The Impact of Environment to Children giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Impact of Environment to Children

 

A

What determines how a child develops? In reality, it would be impossible to account for each and every influence that ultimately determines who a child becomes. What we can look at are some of the most apparent influences such as genetics, parenting, experiences, friends, family relationships and school to help us understand the influences that help contribute to a child’s growth.

Điều gì quyết định cách một đứa trẻ phát triển? Trên thực tế, sẽ không thể giải thích được từng và mọi ảnh hưởng cuối cùng quyết định đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào. Những gì chúng ta có thể xem xét là một số ảnh hưởng rõ ràng nhất như di truyền, cách nuôi dạy con cái, kinh nghiệm, bạn bè, mối quan hệ gia đình và trường học để giúp chúng ta hiểu những ảnh hưởng góp phần vào sự phát triển của trẻ.

B

Think of these influences as building blocks. While roost people tend to have the same basic building blocks, these components can be put together in an infinite number of ways. Consider your own overall personality. How much of who you are today was shaped by your genetic inheritance, and how much is a result of your lifetime of experiences? This question has puzzled philosophers, psychologists and educators for hundreds of years and is frequently referred to as the nature versus nurture debate. Generally, the given rate of influence on children is 40 % to 50%. It may refer to all of siblings of a family. Are we the result of nature (our genetic background) or nurture (our environment)? Today, most researchers agree that child development involves a complex interaction of both nature and nurture, while some aspects of development may be strongly influenced by biology, environmental influences may also play a role. For example, the timing of when the onset of puberty occurs is largely the results of heredity, but environmental factors such as nutrition can also have an effect.

Hãy nghĩ về những ảnh hưởng này như những khối lắp ghép. Mặc dù những người sống chung dưới một mái nhà có xu hướng có các khối lắp ghép cơ bản giống nhau, nhưng các thành phần này có thể được kết hợp với nhau theo vô số cách. Xem xét tính cách tổng thể của riêng bạn. Bao nhiêu phần con người bạn ngày nay được hình thành do di truyền của bạn, và bao nhiêu phần là kết quả của những trải nghiệm trong đời bạn? Câu hỏi này đã làm bối rối các nhà triết học, tâm lý học và giáo dục trong hàng trăm năm và thường được gọi là cuộc tranh luận về bản chất và nuôi dưỡng. Nói chung, tỷ lệ ảnh hưởng nhất định đối với trẻ em là 40% đến 50%. Nó có thể đề cập đến tất cả các anh chị em trong một gia đình. Chúng ta là kết quả của tự nhiên (nền tảng di truyền của chúng ta) hay sự nuôi dưỡng (môi trường của chúng ta)? Ngày nay, hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng sự phát triển của trẻ liên quan đến sự tương tác phức tạp của cả tự nhiên và nuôi dưỡng, trong khi một số khía cạnh của sự phát triển có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sinh học, thì ảnh hưởng của môi trường cũng có thể đóng một vai trò nào đó. Ví dụ, thời điểm bắt đầu dậy thì phần lớn là do di truyền, nhưng các yếu tố môi trường như dinh dưỡng cũng có thể có ảnh hưởng.

 

C

From the earliest moments of life, the interaction of heredity and the environment works to shape who children are and who they will become. While the genetic instructions a child inherits from his parents may set out a road map for development, the environment can impact how these directions are expressed, shaped or event silenced. The complex interaction of nature and nurture does not just occur at certain moments or at certain periods of time; it is persistent and lifelong.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, sự tương tác giữa di truyền và môi trường có tác dụng định hình con người của chúng và chúng sẽ trở thành người như thế nào. Mặc dù các hướng dẫn di truyền mà một đứa trẻ thừa hưởng từ cha mẹ có thể vạch ra một bản đồ lộ trình phát triển, nhưng môi trường có thể tác động đến các định hướng này được thể hiện, định hình hoặc biến mất như thế nào. Sự tương tác phức tạp giữa tự nhiên và nuôi dưỡng không chỉ xảy ra vào những thời điểm nhất định hoặc trong những khoảng thời gian nhất định; nó dai dẳng và suốt đời.

 

D

The shared environment (also called common environment) refers to environmental influences that have the effect of making siblings more similar to one another. Shared environmental influences can include shared family experiences, shared peer groups, and sharing the same school and community. In general, there has not been strong evidence for shared environmental effects on many behaviors, particularly those measured in adults. Possible reasons for this are discussed. Shared environmental effects are evident in children and adolescents, but these effects generally decrease across the lifespan. New developments in behavior genetic methods have made it possible to specify shared environments of importance and to tease apart familial and nonfamilial sources of shared environmental influence. It may also refer to all of siblings of a family, but the rate of influence is less than 10 per cent.

Môi trường chung (còn gọi là môi trường chung) đề cập đến những ảnh hưởng của môi trường có tác động làm cho anh chị em ruột trở nên giống nhau hơn. Những ảnh hưởng môi trường được chia sẻ có thể bao gồm trải nghiệm chung trong gia đình, các nhóm bạn chung đồng trang lứa và có cùng trường học và cộng đồng. Nhìn chung, không có bằng chứng chắc chắn về tác động chung của môi trường đối với nhiều hành vi, đặc biệt là những hành vi được đo lường ở người lớn. Lý do có thể cho điều này được thảo luận. Những tác động chung của môi trường là rõ ràng ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng những tác động này thường giảm dần trong suốt cuộc đời. Những phát triển mới trong các phương pháp di truyền hành vi đã giúp xác định tầm quan trọng của môi trường chung và tách biệt các nguồn ảnh hưởng môi trường chung có tính chất gia đình và không có tính chất gia đình. Nó cũng có thể đề cập đến tất cả anh chị em trong một gia đình, nhưng tỷ lệ ảnh hưởng là dưới 10 phần trăm.

 

E

The importance of non-shared environment lay hidden within quantitative genetic studies since they began nearly a century ago. Quantitative genetic methods, such as twin and adoption methods, were designed to tease apart nature and nurture in order to explain family resemblance. For nearly all complex phenotypes, it has emerged that the answer to the question of the origins of family resemblance is nature - things run in families primarily for genetic reasons. However, the best available evidence for the importance of environmental influence comes from this same quantitative genetic research because genetic influence never explains all of the variances for complex phenotypes, and the remaining variance must be ascribed to environmental influences. Non-shared environment, it may refer to the part of siblings of a family, the rate of influence to children is 18 % to 50%.

Tầm quan trọng của môi trường không giống nhau nằm ẩn trong các nghiên cứu di truyền định lượng kể từ khi chúng bắt đầu cách đây gần một thế kỷ. Các phương pháp di truyền định lượng, chẳng hạn như phương pháp sinh đôi và nhận con nuôi, được thiết kế để tách biệt tự nhiên và nuôi dưỡng nhằm giải thích sự giống nhau trong gia đình. Đối với gần như tất cả các hiện tượng phức tạp, câu trả lời cho câu hỏi về nguồn gốc của sự giống nhau trong gia đình là do bản chất tự nhiên – những thứ di truyền trong trong gia đình chủ yếu vì lý do di truyền. Tuy nhiên, bằng chứng tốt nhất hiện có về tầm quan trọng của ảnh hưởng môi trường đến từ nghiên cứu di truyền định lượng tương tự này vì ảnh hưởng di truyền không bao giờ giải thích được tất cả các khác biệt đối với các hiện tượng phức tạp và khác biệt còn lại là do các ảnh hưởng của môi trường. Môi trường không giống nhau có thể nói đến một phần anh chị em trong một gia đình, tỷ lệ ảnh hưởng đến con cái là 18% đến 50%.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

F

Yet it took many decades for the full meaning of these findings to emerge. If genetics explains why siblings growing up in the same family are similar, but the environment is important, then it must be the case that the salient environmental effects do not make siblings similar. That is, they are not shared by children growing up in the same family-they must be ‘non-shared’. This implication about non-shared environmental import lay fallow in the field of quantitative genetics because the field’s attention was then firmly on the nature-nurture debate. ‘Nurture’ in the nature-nurture debate was implicitly taken to mean shared environment because, from Freud onwards, theories of socialization had assumed that children’s environments are doled out on a family-by-family basis. In contrast, the point of the non-shared environment is that environments are doled out on a child-by-child basis. Note that the phrase ‘non-shared environment’ is shorthand for a component of phenotypic variance - it refers to ‘effects’ rather than ‘events’, as discussed later. Research in recent years suggested that the impact from parents will be easy to be interrupted by the influence from the children of the same age. That also showed that variations of knowledge that children get from other cultures are increasing. A number of interests between, whatever, fathers and mothers or parents and their children are conflicting.

Tuy nhiên, phải mất nhiều thập kỷ để ý nghĩa đầy đủ của những phát hiện này xuất hiện. Nếu di truyền học giải thích tại sao anh chị em lớn lên trong cùng một gia đình giống nhau, nhưng môi trường lại quan trọng, thì đó hẳn là những tác động nổi bật của môi trường không khiến anh chị em giống nhau. Tức là, những đứa trẻ lớn lên trong cùng một gia đình không có chung chúng  - chúng phải là 'không được chia sẻ'. Hàm ý này về việc đưa vào môi trường không chia sẻ đã bị bỏ hoang trong lĩnh vực di truyền số lượng vì sự chú ý của lĩnh vực này lúc đó tập trung vào cuộc tranh luận về tự nhiên-nuôi dưỡng. 'Nuôi dưỡng' trong cuộc tranh luận về tự nhiên-nuôi dưỡng được ngầm hiểu là môi trường chung bởi vì, từ Freud trở đi, các lý thuyết về xã hội hóa đã giả định rằng môi trường của trẻ em được chia sẻ trên cơ sở từng gia đình. Ngược lại, quan điểm về môi trường không chia sẻ là các môi trường được chia nhỏ trên cơ sở từng đứa trẻ. Lưu ý rằng cụm từ 'môi trường không chia sẻ' là cách viết tắt của một thành phần của phương sai phức tạp-nó đề cập đến 'hiệu ứng' chứ không phải 'sự kiện', như sẽ được thảo luận sau. Nghiên cứu trong những năm gần đây cho rằng tác động từ cha mẹ sẽ dễ bị gián đoạn bởi ảnh hưởng từ những đứa trẻ cùng trang lứa. Điều đó cũng cho thấy rằng sự khác nhau trong kiến ​​thức mà trẻ em có được từ các nền văn hóa khác đang gia tăng. Dù thế nào đi nữa, một số lợi ích giữa cha và mẹ hoặc cha mẹ và con cái của họ xung đột nhau.

dole out: to give or deliver in small portions

G

Because siblings living in the same home share some but not all of the potential genetic and environmental factors that influence their behaviors, teasing apart the potential influences of genetic and non-genetic factors that differentiate siblings is very difficult. Turkheimer and Waldron (2000) have noted that non-shared environmental influences——which include all of the random measurement error——may not be systematic, but instead may operate idiosyncratically and in ways that cannot be ascertained. Thus, the question is whether or not quasi-experimental behavioral genetic designs can be used to actually identify systematic non-shared environmental mechanisms cross-sectionally and longitudinally. This is the impetus for the current study.

Bởi vì anh chị em sống cùng nhà có chung một số chứ không phải tất cả các yếu tố di truyền và môi trường tiềm ẩn ảnh hưởng đến hành vi của họ, nên rất khó phân biệt những ảnh hưởng tiềm ẩn của các yếu tố di truyền và không di truyền để phân biệt anh chị em. Turkheimer và Waldron (2000) đã lưu ý rằng các ảnh hưởng môi trường không chia sẻ——bao gồm tất cả các sai số đo lường ngẫu nhiên——có thể không mang tính hệ thống, mà thay vào đó có thể hoạt động theo phong cách riêng và theo những cách không thể xác định chắc chắn. Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu các thiết kế di truyền hành vi bán thử nghiệm có thể được sử dụng để thực sự xác định các cơ chế môi trường không chia sẻ có hệ thống theo mặt cắt ngang và dọc hay không. Đây là động lực cho nghiên cứu hiện tại.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-18

Complete the table now.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage for each answer.

Type of Impact to Children

Range of Reference to Siblings

Rate of Influence

14………………… background from parents and family

Including to all of siblings

40%-50%

Shared Environment

to 15…………………

less than 16……………..

17…………………

to part of siblings

18 -50%

 

 

Questions 19-21

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage.

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 19-21 on your answer sheet.

 

Research in recent years illuminated that the impact from parents will frequently be 19……………………. by the peer’s pressure. It was also indicated that 20…………………….. of knowledge that children learned from other culture is increasing. The study has found quantities of competing 21………………….. between parents and children or even between parents themselves.

Questions 22-25

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?

In boxes 22-25 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

22   The more children there are in a family, the more impacts of environment it is.

23   Methods based on twin studies still meet unexpected differences that cannot be ascribed to be a purely genetic explanation.

24   Children prefer to speak the language from the children of the same age to the language spoken by their parents.

25   The Study of non-shared environment influence can be a generally agreed idea among researchers in the field.

Question 26

Choose the correct letter, ABC, or D.

Write your answers in box 26 on your answer sheet

According to this passage, which comment is TURE about the current Study of non-shared environment influence to children?

A     a little biased in nature

    not sufficiently proved

    very systematic

D     can be workable

 

 

ĐÁP ÁN

14. Genetic

15. all of siblings

16. 10% (10 percent)

17. Non-shared environment

18. 40%

19. interrupted

20. variations

21. interests

22. NOT GIVEN

23. YES

24. NOT GIVEN

25. NO

26. B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status