Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  Sand Dunes

 

 

Sand Dunes giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Sand Dunes

A

One of the main problems posed by sand dunes is their encroachment on human habitats. Sand dunes move by different means, all of them aided by the wind. Sand dunes threaten buildings and crops in Africa, the Middle East, and China. Preventing sand dunes from overwhelming cities and agricultural areas has become a priority for the United Nations Environment Program. On the other hand, dune habitats provide niches for highly specialized plants and animals, including numerous rare and endangered species.

Một trong những vấn đề chính do cồn cát gây ra là sự xâm lấn của chúng vào môi trường sống của con người. Cồn cát di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, tất cả chúng đều được hỗ trợ bởi gió. Cồn cát đe dọa các tòa nhà và mùa màng ở Châu Phi, Trung Đông và Trung Quốc. Ngăn chặn cồn cát lấn át các thành phố và khu vực nông nghiệp đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Mặt khác, môi trường sống trên cồn cát cung cấp các hốc cho các loài thực vật và động vật chuyên biệt, bao gồm nhiều loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

 

B

Sand is usually composed of hard minerals such as quartz that cannot be broken down into silt or clay. Yellow, brown and reddish shades of sand indicate their presence of iron compounds. Red sand is composed of quartz coated by a layer of iron oxide. White sands are nearly pure gypsum. Sand with a high percentage of silicate can be used in glassmaking. Sandstone is created by sand, mixed with lime, chalk or some other material that acts as a binding agent, that is deposited in layers at the bottom of a sea or other area and pressed together into rock by the great pressure of sediments that are deposited on top of it over thousands or millions of years.

Cát thường bao gồm các khoáng chất cứng như thạch anh không thể phân hủy thành bùn hoặc đất sét. Màu vàng, nâu và đỏ của cát cho thấy sự hiện diện của các hợp chất sắt. Cát đỏ bao gồm thạch anh được bao phủ bởi một lớp oxit sắt. Cát trắng là thạch cao gần như tinh khiết. Cát có tỷ lệ silicat cao có thể được sử dụng trong sản xuất thủy tinh. Đá sa thạch được tạo ra bởi cát, trộn với vôi, phấn hoặc một số vật liệu khác hoạt động như một chất kết dính, được lắng đọng thành lớp dưới đáy biển hoặc khu vực khác và ép lại với nhau thành đá bởi áp lực lớn của trầm tích được lắng đọng trên đỉnh của nó trong hàng ngàn hoặc hàng triệu năm.

 

C

The most common dune form on Earth and on Mars is crescentic. Crescent-shaped mounds are generally wider than they are long. The slipfaces are on the concave sides of the dunes. These dunes form under winds that blow consistently from one direction, and they also are known as barchans or transverse dunes. Some types of crescentic dunes move more quickly over desert surfaces than any other type of dune. A group of dunes moved more than 100 metres per year between 1954 and 1959 the China’s Ningxia Province, and similar speeds have been recorded in the Western Desert of Egypt. The largest crescentic dunes on Earth, with mean crest-to-crest widths of more than 3 kilometres, are in China’s Taklamakan Desert.

Dạng cồn cát phổ biến nhất trên Trái đất và trên Sao Hỏa là hình lưỡi liềm. Các gò hình lưỡi liềm thường rộng hơn dài. Các mặt trượt nằm trên các mặt lõm của đụn cát. Những cồn cát này hình thành dưới tác động của những cơn gió thổi liên tục từ một hướng và chúng còn được gọi là cồn cát barchans hoặc cồn cát ngang. Một số loại cồn cát lưỡi liềm di chuyển nhanh hơn trên bề mặt sa mạc hơn bất kỳ loại cồn cát nào khác. Một nhóm cồn cát di chuyển hơn 100 mét mỗi năm từ năm 1954 đến năm 1959 ở tỉnh Ninh Hạ của Trung Quốc, và tốc độ tương tự đã được ghi nhận ở sa mạc phía Tây của Ai Cập. Các cồn cát hình lưỡi liềm lớn nhất trên Trái đất, với chiều rộng trung bình từ đỉnh này sang đỉnh khác là hơn 3 km, nằm ở sa mạc Taklamakan của Trung Quốc.

 

D

Radially symmetrical, star dunes are pyramidal sand mounds with slipfaces on there or more arms that radiate from the high center of the mound. They tend to accumulate in areas with multidirectional wind regimes. Star dunes grow upward rather than laterally. They dominate the Grand Erg Oriental of the Sahara. In other deserts, they occur around the margins of the sand seas, particularly near topographic barriers. In the southeast Badain Jaran Desert of China, the star dunes are up to 500 metres tall and may be the tallest dunes on Earth. Straight or slightly sinuous sand ridges typically much longer than they are wide are known as linear dunes. They may be more than 160 kilometres (99 mi) long. Some linear dunes merge to form Y-shaped compound dunes. Many forms in bidirectional wind regimes. The long axes of these dunes extend in the resultant direction of sand movement. Linear loess hills known as pahas are superficially similar.

Những cồn sao, đối xứng hoàn toàn là những gò cát hình chóp với các mặt trượt trên đó hoặc nhiều nhánh tỏa ra từ trung tâm cao của gò đất. Chúng có xu hướng tích tụ ở những vùng có chế độ gió đa hướng. Cồn sao mọc lên chứ không phải ngang. Chúng thống trị Grand Erg Oriental của Sahara. Ở các sa mạc khác, chúng xuất hiện xung quanh rìa của biển cát, đặc biệt là gần các rào cản địa hình. Ở phía đông nam sa mạc Badain Jaran của Trung Quốc, cồn cát sao cao tới 500 mét và có thể là cồn cát cao nhất trên Trái đất. Các cồn cát thẳng hoặc hơi uốn khúc thường dài hơn nhiều so với chiều rộng được gọi là cồn cát thẳng. Chúng có thể dài hơn 160 kilômét (99 mi). Một số cồn cát tuyến tính hợp nhất để tạo thành cồn cát hỗn hợp hình chữ Y. Nhiều dạng trong chế độ gió hai chiều. Các trục dài của những đụn cát này kéo dài theo hướng chuyển động của cát. Những ngọn đồi hoàng thổ thẳng được gọi là pahas bề ngoài giống nhau.

 

E

Once sand begins to pile up, ripples and dunes can form. Wind continues to move sand up to the top of the pile until the pile is so steep that it collapses under its own weight. The collapsing sand comes to rest when it reaches just the right steepness to keep the dune stable. This angle, usually about 30-34°, is called the angle of repose. Every pile of loose particles has a unique angle of repose, depending upon the properties of the material it’s made of, such as the grain size and roundness. Ripples grow into dunes with the increase of wind and sand input.

Khi cát bắt đầu chất đống, các gợn sóng và cồn cát có thể hình thành. Gió tiếp tục di chuyển cát lên đỉnh đống cho đến khi đống dốc đến mức có thể sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Cát sụp đổ sẽ dừng lại khi nó đạt đến độ dốc vừa phải để giữ cho cồn cát ổn định. Góc này, thường khoảng 30-34°, được gọi là góc nghỉ. Mỗi đống hạt rời rạc có một góc nghỉ duy nhất, tùy thuộc vào đặc tính của vật liệu làm nên nó, chẳng hạn như kích thước và độ tròn của hạt. Gợn sóng phát triển thành cồn cát với sự gia tăng của gió và cát.

 

F

The repeating cycle of sand inching up the windward side to the dune crest, then slipping down the dune’s slip face allows the dune to inch forward, migrating in the direction the wind blows. As you might guess, all of this climbing then slipping leaves its mark on the internal structure of the dune. The image on the right shows fossil sand dune structure preserved in the Merced Formation at Fort Funston, Golden Gate National Recreation Area. The sloping lines or laminations you see are the preserved slip faces of a migrating sand dune. This structure is called cross-bedding and can be the result of either wind or water currents. The larger the cross-bedded structure, however, the more likely it is to be formed by wind, rather than water.

Chu kỳ lặp đi lặp lại của cát nhích lên phía đón gió đến đỉnh cồn cát, sau đó trượt xuống mặt trượt của cồn cát cho phép cồn cát nhích dần về phía trước, di chuyển theo hướng gió thổi. Như bạn có thể đoán, tất cả quá trình leo lên rồi trượt xuống này đều để lại dấu vết trên cấu trúc bên trong của cồn cát. Hình ảnh bên phải cho thấy cấu trúc cồn cát hóa thạch được bảo tồn trong Hệ tầng Merced tại Fort Funston, Khu giải trí Quốc gia Golden Gate. Các đường dốc hoặc các lớp mà bạn nhìn thấy là các mặt trượt được bảo tồn của cồn cát di chuyển. Cấu trúc này được gọi là phân lớp xiên chéo và có thể là kết quả của gió hoặc dòng nước. Tuy nhiên, cấu trúc có nhiều lớp chéo càng lớn thì càng có nhiều khả năng nó được hình thành bởi gió hơn là nước.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

G

Sand dunes can “sing” at a level up to 115 decibels and generate sounds in different notes. The dunes at Sand Mountain in Nevada usually sing in a low C but can also sing in B and C sharp. The La Mar de Dunas in Chile hum in F while those at the Ghord Lahmar in Morocco howl in G sharp. The sounds are produced by avalanches of sand generated by blowing winds. For a while, it was thought that the avalanches caused the entire dune to resonate like a flute or violin but if that were true then different size dunes would produce different notes. In the mid 2000s, American, French and Moroccan scientists visiting sand dunes in Morocco, Chile, China and Oman published a paper in the Physical Review Letters that determined the sounds were produced by collisions between grains of sand that caused the motions of the grains to become synchronized, causing the outer layer of a dune to vibrate like the cone of a loudspeaker, producing sound. The tone of the sounds depended primarily on the size of the grains.

Cồn cát có thể “hát” ở cường độ lên tới 115 decibel và tạo ra âm thanh ở các nốt khác nhau. Các cồn cát ở Sand Mountain n Nevada thường hát ở âm C thấp nhưng cũng có thể hát ở âm B và C thăng. La Mar de Dunas ở Chile ngân nga ở F trong khi những người ở Ghord Lahmar ở Maroc hú ở G thăng. Những âm thanh được tạo ra bởi trận lở cát được tạo ra bởi gió thổi. Trong một thời gian, người ta cho rằng những trận lở cát khiến toàn bộ cồn cát vang lên như tiếng sáo hoặc tiếng vĩ cầm nhưng nếu điều đó là đúng thì những cồn cát có kích thước khác nhau sẽ tạo ra những nốt nhạc khác nhau. Vào giữa những năm 2000, các nhà khoa học Mỹ, Pháp và Ma-rốc đến thăm các đụn cát ở Ma-rốc, Chi-lê, Trung Quốc và Oman đã công bố một bài báo trên tạp chí Physical Review Letters xác định âm thanh được tạo ra do sự va chạm giữa các hạt cát khiến chuyển động của các hạt trở nên đồng bộ, làm cho lớp bên ngoài của cồn cát rung động giống như hình nón của loa, tạo ra âm thanh. Âm sắc của âm thanh phụ thuộc chủ yếu vào kích thước của các hạt.

 

H

Scientists performed a computer simulation on patterns and dynamics of desert dunes in laboratory. Dune patterns observed in deserts were reproduced. From the initial random state, stars and linear dunes are produced, depending on the variability of the wind direction. The efficiency in sand transport is calculated through the course of development. Scientists found that the sand transport is the most efficient in the linear transverse dune. The efficiency in sand transport always increases through evolution, and the way it increases is stepwise. They also found that the shadow zone, the region where the sand wastes the chance to move, shrinks through the course of evolution, which greatly helps them build a model to simulate a sand move.

Các nhà khoa học đã thực hiện mô phỏng trên máy tính về mô hình và động lực học của cồn cát sa mạc trong phòng thí nghiệm. Các mô hình cồn cát quan sát được trong sa mạc đã được sao chép. Từ trạng thái ngẫu nhiên ban đầu, các ngôi sao và cồn cát tuyến tính được tạo ra, tùy thuộc vào sự thay đổi của hướng gió. Hiệu quả vận chuyển cát được tính toán qua quá trình phát triển. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng vận chuyển cát là hiệu quả nhất trong cồn cát tuyến tính ngang. Hiệu quả trong việc vận chuyển cát luôn tăng lên trong suốt quá trình phát triển và cách nó tăng lên từng bước. Họ cũng phát hiện ra rằng vùng bóng tối, khu vực mà cát lãng phí cơ hội di chuyển, sẽ co lại trong quá trình tiến triển, điều này giúp họ rất nhiều trong việc xây dựng một mô hình mô phỏng chuyển động của cát.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-34

Choose the correct heading for paragraphs A-H from the list below.

Write the correct number, i-x, in boxes 27-34 on your answer sheet.

List of Headings

i           potential threat to buildings and crops despite of benefit.

ii          the cycle of sand moving forward with wind

iii         protection method in various countries.

iv         scientists simulate sand move and build model in lab

v          sand composition explanation

vi         singing sand dunes

vii        other types of sand dunes

viii       the personal opinion on related issues.

ix         reasons why sand dunes form

x          the most common sand dune

 

27   Paragraph A

28   Paragraph B

29   Paragraph C

30   Paragraph D

31   Paragraph E

32   Paragraph F

33   Paragraph G

34   Paragraph H

Questions 35-36

Answer the questions 35-36 and choose correct letter ABC or D.

 

35   What is the main composition of white sand made of according to the passage?

A   Quartz

B   Gypsum

C   Lime

D   Iron

 

36   Which one is not mentioned as a sand type in this passage?

A   Linear

  Crescentic

C   Overlap

D   Star

Questions 37-40

Complete the summary using the list of words, A-J below.

Write the correct letter, A-J in boxes 37-40 on your answer sheet.

 

Crescentic is an ordinary 37……………………….. on both Earth and Mars, apart from which, there are also other types of sand dunes. Different color of the sand reflects different components, some of them are rich in 38………………………… that can not be easily broken into clay. Sand dunes can “sing” at a level up to 115 decibels and generate sounds in different notes. Sand dunes can be able to 39………………………. at a certain level of sound intensity, and the different size of grains creates different 40………………………… of the sounds.

A     quartz                  B     shape                   C     pressure

D     tone                     E     protection            F     category

G     minerals               H     sing                      I      lab

     direction

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

27. i

28. v

29. x

30. vii

31. ix

32. ii

33. vi

34. iv

35. B

36. C

37. B

38. G

39. H

40. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status