Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The History of building Telegraph lines

 

 

 The History of building Telegraph lines giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The History of building Telegraph lines

 

A

The idea of electrical communication seems to have begun as long ago as 1746 when about 200 monks at a monastery in Paris arranged themselves in a line over a mile long, each holding ends of 25 ft iron wires. The abbot, also a scientist, discharged a primitive electrical battery into the wire, giving all the monks a simultaneous electrical shock. “This all sounds very silly, but is in fact extremely important because, firstly, they all said ‘ow’ which showed that you were sending a signal right along the line; and, secondly, they all said ‘ow’ at the same time, and that meant that you were sending the signal very quickly, “explains Tom Standage, author of the Victorian Internet and technology editon at the Economist. Given a more humane detection system, this could be a way of signaling over long distances.

Ý tưởng về truyền thông tin điện tử dường như đã bắt đầu từ năm 1746 khi khoảng 200 tu sĩ tại một tu viện ở Paris xếp thành một hàng dài hơn một dặm, mỗi người giữ đầu dây sắt dài 25 ft. Vị sư trụ trì, cũng là một nhà khoa học, đã phóng một cục pin điện nguyên thủy vào dây điện, khiến tất cả các nhà sư bị điện giật đồng thời. “Tất cả những điều này nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng trên thực tế lại cực kỳ quan trọng bởi vì, trước tiên, tất cả họ đều nói 'ồ', điều này cho thấy rằng bạn đang gửi tín hiệu ngay trên đường đi; và, thứ hai, tất cả họ đều nói 'ow' cùng một lúc, và điều đó có nghĩa là bạn đang gửi tín hiệu rất nhanh, "Tom Standage, tác giả của ấn bản Internet và công nghệ thời Victoria tại Economist giải thích. Với một hệ thống phát hiện nhân đạo hơn, đây có thể là một cách báo hiệu trong khoảng cách xa.

B

With wars in Europe and colonies beyond, such a signaling system was urgently needed. All sorts of electrical possibilities were proposed, some of them quite ridiculous. Two Englishmen, William Cooke and Charles Wheatstone came up with a system in which dials were made to point at different letters, but that involved five wires and would have been expensive to construct.

Với các cuộc chiến tranh ở châu Âu và các cuộc xâm lược xa hơn, một hệ thống tín hiệu như vậy là rất cần thiết. Tất cả tình trạng có thể có điện đã được đưa ra, một số trong số chúng khá nực cười. Hai người Anh, William Cooke và Charles Wheatstone đã nghĩ ra một hệ thống trong đó các mặt số được tạo ra để hướng vào các chữ cái khác nhau, nhưng hệ thống đó liên quan đến năm dây và sẽ rất tốn kém để chế tạo.

 

C

Much simpler was that of an American, Samuel Morse, whose system only required a single wire to send a code of dots and dashes. At first, it was imagined that only a few highly skilled encoders would be able to use it but it soon became clear that many people could become proficient in Morse code. A system of lines strung on telegraph poles began to spread in Europe and America.

Đơn giản hơn nhiều là loại của một người Mỹ, Samuel Morse, người có hệ thống chỉ yêu cầu một sợi dây duy nhất để gửi mã gồm các dấu chấm và gạch ngang. Lúc đầu, người ta tưởng rằng chỉ một số người mã hóa có kỹ năng cao mới có thể sử dụng nó, nhưng rõ ràng là nhiều người có thể trở nên thành thạo mã Morse. Hệ thống đường dây căng trên các cột điện báo bắt đầu lan rộng ở Châu Âu và Châu Mỹ.

 

D

The next problem was to cross the sea. Britain, as an island with an empire, led the way. Any such cable to be insulated and the first breakthrough came with the discovery that a rubber-like latex from a tropical tree on the Malay peninsula could do the trick. It was called gutta-percha. The first attempt at a cross-channel cable came in 1850. With thin wire and thick installation, it floated and had to be weighed down with a lead pipe.

Vấn đề tiếp theo là vượt biển. Anh với tư cách là một hòn đảo với một đế chế đã dẫn đầu. Bất kỳ loại cáp nào như vậy đều được cách điện và bước đột phá đầu tiên đến với việc phát hiện ra rằng một loại mủ giống như cao su từ một loại cây nhiệt đới trên bán đảo Mã Lai có thể thực hiện được điều đó. Nó được gọi là gutta-percha. Nỗ lực đầu tiên về cáp xuyên kênh diễn ra vào năm 1850. Với dây mỏng và cách lắp đặt dày, nó nổi và phải được đè bằng một ống chì.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E

It never worked well as the effect of water on its electrical properties was not understood, and it is reputed that a French fisherman hooked out a section and took it home as a strange new form of seaweed. The cable was too big for a single boat so two had to start in the middle of the Atlantic, join their cables and sail in opposite directions. Amazingly, they succeeded in 1858, and this enabled Queen Victoria to send a telegraph message to President Buchanan. However, the 98-word message took more than 19 hours to send and a misguided attempt to increase the speed by increasing the voltage resulted in the failure of the line a week later.

Nó không bao giờ hoạt động tốt vì người ta chưa hiểu rõ ảnh hưởng của nước đối với các đặc tính điện của nó, và người ta cho rằng một ngư dân người Pháp đã móc một đoạn và mang về nhà như một dạng rong biển mới lạ. Dây cáp quá lớn đối với một chiếc thuyền nên hai chiếc phải bắt đầu ở giữa Đại Tây Dương, nối dây cáp của họ và đi ngược chiều nhau. Thật ngạc nhiên, họ đã thành công vào năm 1858, và điều này đã giúp Nữ hoàng Victoria gửi một thông điệp điện báo tới Tổng thống Buchanan. Tuy nhiên, tin nhắn 98 từ mất hơn 19 giờ để gửi và một nỗ lực sai lầm nhằm tăng tốc độ bằng cách tăng điện áp đã dẫn đến sự cố đường dây một tuần sau đó.

 

F

By 1870, a submarine cable was heading towards Australia. It seemed likely that it would come ashore at the northern port of Darwin from where it might connect around the coast to Queensland and New South Wales. It was an undertaking more ambitious than spanning an ocean. Flocks of sheep had to be driven with the 400 workers to provide food. They needed horses and bullock carts and, for the parched interior, camels. In the north, tropical rains left the teams flooded. In the centre, it seemed that they would die of thirst. One critical section in the red heart of Australia involved finding a route through the McDonnell mountain range and finding water on the other side.

Đến năm 1870, một tuyến cáp ngầm hướng tới Australia. Có vẻ như nó sẽ cập bờ tại cảng phía bắc Darwin, từ đó nó có thể kết nối quanh bờ biển đến Queensland và New South Wales. Đó là một công việc đầy tham vọng hơn là trải dài trên một đại dương. Đàn cừu phải được lùa đi cùng với 400 công nhân để cung cấp thức ăn. Họ cần ngựa và xe bò kéo, và lạc đà đối với vùng khô cằn. Ở miền Bắc, mưa nhiệt đới khiến các đội bị ngập trong nước. Ở miền trung, dường như họ sẽ chết khát. Một phần quan trọng ở trung tâm đỏ của Úc liên quan đến việc tìm đường xuyên qua dãy núi McDonnell và tìm nguồn nước ở phía bên kia.

 

G

The water was not only essential for the construction team. There had to be telegraph repeater stations every few hundred miles to boost the signal and the staff obviously had to have a supply of water. Just as one mapping team was about to give up and resort to drinking brackish water, some aboriginals took pity on them. Altogether, 40,000 telegraph poles were used in the Australian overland wire. Some were cut from trees. Where there were no trees, or where termites ate the wood, steel poles were imported.

Nước không chỉ cần thiết cho đội xây dựng. Phải có các trạm lặp điện báo cứ sau vài trăm dặm để tăng cường tín hiệu và các nhân viên rõ ràng là phải có nguồn cung cấp nước. Ngay khi một nhóm lập bản đồ sắp bỏ cuộc và chuyển sang uống nước lợ, một số thổ dân đã thương hại họ. Tổng cộng, 40.000 cột điện báo đã được sử dụng trong đường dây trên đất liền của Úc. Một số trụ đã được lấy từ cây. Ở những nơi không có cây cối, hoặc những nơi mối mọt ăn gỗ, người ta nhập khẩu các cột thép.

 

H

On Thursday, August 22, 1872, the overland line was completed and the first messages could be sent across the continent; and within a few months, Australia was at last in direct contact with England via the submarine cable, too. The line remained in service to bring news of the Japanese attack on Darwin in 1942. It could cost several pounds to send a message and it might take several hours for it to reach its destination on the other side of the globe, but the world would never be the same again. Governments could be in touch with their colonies. Traders could send cargoes based on demand and the latest prices. Newspapers could publish news that had just happened and was not many months old.

 

Vào thứ Năm, ngày 22 tháng 8 năm 1872, đường dây trên bộ hoàn thành và những thông điệp đầu tiên có thể được gửi xuyên lục địa; và trong vòng vài tháng, Úc cuối cùng cũng liên lạc trực tiếp với Anh qua cáp ngầm. Đường dây vẫn hoạt động để đưa tin tức về cuộc tấn công của Nhật Bản vào Darwin vào năm 1942. Gửi một tin nhắn có thể tốn vài bảng Anh và có thể mất vài giờ để đến đích ở bên kia địa cầu, nhưng thế giới sẽ không bao giờ được như cũ một lần nữa. Chính phủ có thể liên lạc với các thuộc địa của họ. Thương nhân có thể gửi hàng hóa dựa trên nhu cầu và giá cả mới nhất. Báo chí có thể đăng những tin tức mới xảy ra và chưa được nhiều tháng.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

27   In the research of French scientists, the metal lines were used to send a message.

28   Abbots gave the monks an electrical shock at the same time, which constitutes the exploration of the long-distance signaling.

29   Using Morse Code to send message need to simplify the message firstly.

30   Morse was a famous inventor before he invented the code

31   The water is significant to early telegraph repeater on the continent.

32   US Government offered fund to the 1st overland line across the continent.

 

Questions 33-40

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/ OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 33-40 on your answer sheet.

 

33   Why is the disadvantage for Charles Wheatstone’s telegraph system to fail in the beginning?

34   What material was used for insulating cable across the sea?

35   What was used by British pioneers to increase the weight of the cable in the sea?

36   What dis Fisherman mistakenly take the cable as?

37   Who was the message firstly sent to across the Atlantic by the Queen?

38   What giant animals were used to carry the cable through the desert?

39   What weather condition did it delay the construction in north Australia?

40   How long did it take to send a telegraph message from Australia to England

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

27. TRUE

28. TRUE

29. NOT GIVEN

30. NOT GIVEN

31. TRUE

32. NOT GIVEN

33. It’s expensive

34. (rubber-like) latex

35. lead pipe

36. Unusual Seaweed

37. President Buchanan

38. camels

39. tropical rain

40. several hours

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status