Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Beginning of Football

 


The Beginning of Football giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Beginning of Football!

A

Football as we now know it developed in Britain in the 19th century, but the game is far older than this. In fact, the term has historically been applied to games played on foot, as opposed to those played on horseback, so ‘football’ hasn’t always involved kicking a ball. It has generally been played by men, though at the end of the 17th century, games were played between married and single women in a town in Scotland. The married women regularly won.

Bóng đá như chúng ta biết bây giờ đã phát triển ở Anh vào thế kỷ 19, nhưng trò chơi này lâu đời hơn thế này rất nhiều. Trên thực tế, thuật ngữ này trong lịch sử đã được áp dụng cho các trò chơi được chơi bằng chân, trái ngược với các trò chơi được chơi trên lưng ngựa, vì vậy 'bóng đá' không phải lúc nào cũng liên quan đến việc đá bóng. Nó thường được chơi bởi đàn ông, mặc dù vào cuối thế kỷ 17, trò chơi được chơi giữa phụ nữ đã kết hôn và độc thân tại một thị trấn ở Scotland. Những người phụ nữ đã có gia đình thường xuyên giành chiến thắng.

 

B

The very earliest form of football for which we have evidence is the ‘tsu’chu’, which was played in China and may date back 3,000 years. It was performed in front of the Emperor during festivities to mark his birthday. It involved kicking a leather ball through a 30-40 cm opening into a small net fixed onto long bamboo canes – a feat that demanded great skill and excellent technique.

Hình thức bóng đá sớm nhất mà chúng tôi có bằng chứng là 'tsu'chu', được chơi ở Trung Quốc và có thể có từ 3.000 năm trước. Nó được biểu diễn trước mặt Hoàng đế trong các lễ hội đánh dấu sinh nhật của ông. Nó liên quan đến việc đá một quả bóng da qua lỗ hở 30-40 cm vào một tấm lưới nhỏ được cố định trên các thanh tre dài - một kỳ tích đòi hỏi kỹ năng tuyệt vời và kỹ thuật xuất sắc.

 

C

Another form of the game, also originating from the Far East, was the Japanese ‘kemari’ which dates from about the fifth century and is still played today. This is a type of circular football game, a more dignified and ceremonious experience requiring certain skills, but not competitive in the way the Chinese game was, nor is there the slightest sign of struggle for possession of the ball. The players had to pass the ball to each other, in a relatively small space, trying not to let it touch the ground.

Một hình thức khác của trò chơi này, cũng có nguồn gốc từ Viễn Đông, là 'kemari' của Nhật Bản có từ khoảng thế kỷ thứ năm và vẫn được chơi cho đến ngày nay. Đây là một loại trò chơi bóng đá vòng tròn, một trải nghiệm trang nghiêm và trang trọng hơn đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, nhưng không mang tính cạnh tranh như cách chơi của Trung Quốc, cũng như không có dấu hiệu tranh giành quyền sở hữu bóng dù là nhỏ nhất. Các cầu thủ phải chuyền bóng cho nhau, trong một không gian tương đối nhỏ, cố gắng không để bóng chạm đất.

 

D

The Romans had a much livelier game, ‘harpastum’. Each team member had his own specific tactical assignment and took a noisy interest in the proceedings and the score. The role of the feet was so small as scarcely to be of consequence. The game remained popular for 700 or 800 years, but, although it was taken to England, it is doubtful whether it can be considered as a forerunner of contemporary football.

Người La Mã có một trò chơi sống động hơn nhiều, ‘harpastum’. Mỗi thành viên trong đội đều có nhiệm vụ chiến thuật cụ thể của riêng mình và rất quan tâm đến diễn biến cũng như tỷ số. Vai trò của bàn chân quá nhỏ  bé nên hầu như không có tác dụng gì. Trò chơi này vẫn phổ biến trong 700 hoặc 800 năm, nhưng mặc dù nó đã được đưa đến Anh nhưng vẫn còn nghi ngờ liệu nó có thể được coi là tiền thân của bóng đá đương đại hay không.

take an interest: to be interested

 

E

The game that flourished in Britain from the 8th to the 19th centuries was substantially different from all the previously known forms – more disorganised, more violent, more spontaneous and usually played by an indefinite number of players. Frequently, the games took the form of a heated contest between whole villages. Kicking opponents was allowed, as in fact was almost everything else.

Trò chơi phát triển mạnh ở Anh từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 19 về cơ bản khác với tất cả các hình thức đã biết trước đây - vô tổ chức hơn, bạo lực hơn, tự phát hơn và thường được chơi bởi một số lượng người chơi không xác định. Thông thường, các trò chơi diễn ra dưới hình thức một cuộc thi sôi nổi giữa cả làng. Đá đối thủ được cho phép, vì trên thực tế hầu hết mọi thứ khác đều được cho phép.

 

F

There was tremendous enthusiasm for football, even though the authorities repeatedly intervened to restrict it, as a public nuisance. In the 14th and 15th centuries, England, Scotland and France all made football punishable by law, because of the disorder that commonly accompanied it, or because the well-loved recreation prevented subjects from practicing more useful military disciplines. None of these efforts had much effect.

Có một sự nhiệt tình to lớn đối với bóng đá, mặc dù các nhà chức trách đã nhiều lần can thiệp để hạn chế nó, như một sự gây rối xã hội. Vào thế kỷ 14 và 15, Anh, Scotland và Pháp đều quy định bóng đá là đối tượng bị pháp luật trừng phạt, vì tình trạng rối loạn thường đi kèm với nó, hoặc vì trò giải trí được yêu thích đã ngăn cản các đối tượng thực hành các kỷ luật quân sự hữu ích hơn. Không có nỗ lực nào trong số này có nhiều tác dụng.

 

G

The English passion for football was particularly strong in the 16th century, influenced by the popularity of the rather better-organised Italian game of ‘calcio’. English football was as rough as ever, but it found a prominent supporter in the school headmaster Richard Mulcaster. He pointed out that it had positive educational value and promoted health and strength. Mulcaster claimed that all that was needed was to refine it a little, limit the number of participants in each team and, more importantly, have a referee to oversee the game.

Niềm đam mê bóng đá của người Anh đặc biệt mạnh mẽ vào thế kỷ 16, bị ảnh hưởng bởi sự phổ biến của trò chơi 'calcio' có tổ chức của Ý . Bóng đá Anh vẫn khắc nghiệt hơn bao giờ hết, nhưng nó đã tìm thấy một người ủng hộ nổi bật là hiệu trưởng Richard Mulcaster của trường. Ông chỉ ra rằng nó có giá trị giáo dục tích cực và tăng cường sức khỏe và sức mạnh. Mulcaster tuyên bố rằng tất cả những gì cần thiết là tinh chỉnh nó một chút, giới hạn số lượng người tham gia trong mỗi đội và quan trọng hơn là có trọng tài giám sát trận đấu.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

H

The game persisted in a disorganised form until the early 19th century, when a number of influential English schools developed their own adaptations. In some, including Rugby School, the ball could be touched with the hands or carried; opponents could be tripped up and even kicked. It was recognised in educational circles that, as a team game, football helped to develop such fine qualities as loyalty, selflessness, cooperation, subordination and deference to the team spirit. A ‘games cult’ developed in schools and some form of football became an obligatory part of the curriculum.

Trò chơi vẫn tồn tại ở dạng vô tổ chức cho đến đầu thế kỷ 19, khi một số trường học có ảnh hưởng ở Anh phát triển các phiên bản của riêng họ. Ở một số nơi, bao gồm cả Rugby School, bóng có thể được chạm bằng tay hoặc mang theo; đối thủ có thể bị ngán chân và thậm chí bị đá. Trong giới giáo dục, người ta đã công nhận rằng, với tư cách là một trò chơi đồng đội, bóng đá giúp phát triển những phẩm chất tốt đẹp như lòng trung thành, vị tha, hợp tác, phục tùng và tôn trọng tinh thần đồng đội. Một 'sự sùng bái trò chơi' đã phát triển trong trường học và một số hình thức bóng đá đã trở thành một phần bắt buộc của chương trình giảng dạy.

trip (v): Ngáng, ngoéo (chân), làm cho vấp ngã

I

In 1863, developments reached a climax. At Cambridge University, an initiative began to establish some uniform standards and rules that would be accepted by everyone, but there were essentially two camps: the minority – Rugby School and some others – wished to continue with their own form of the game, in particular allowing players to carry the ball. In October of the same year, eleven London clubs and schools sent representatives to establish a set of fundamental rules to govern the matches played amongst them. This meeting marked the birth of the Football Association.

Năm 1863, sự phát triển đạt đến cao trào. Tại Đại học Cambridge, một sáng kiến ​​bắt đầu thiết lập một số tiêu chuẩn và quy tắc thống nhất sẽ được mọi người chấp nhận, nhưng về cơ bản có hai phe: phe thiểu số - Trường bóng bầu dục và một số trường khác - đặc biệt muốn tiếp tục với hình thức trò chơi của riêng họ cho phép người chơi mang bóng. Vào tháng 10 cùng năm, 11 câu lạc bộ và trường học ở London đã cử đại diện đến lập nên một bộ quy tắc cơ bản để điều chỉnh các trận đấu diễn ra giữa họ. Cuộc họp này đánh dấu sự ra đời của Hiệp hội bóng đá.

 

J

The dispute concerning kicking and tripping opponents and carrying the ball was discussed thoroughly at this and subsequent meetings, until eventually, on 8 December, the die-hard exponents of the Rugby style withdrew, marking a final split between rugby and football. Within eight years, the Football Association already had 50 member clubs, and the first football competition in the world was started – the FA Cup.

Tranh chấp liên quan đến việc đá, làm vấp ngã đối thủ và mang bóng đã được thảo luận kỹ lưỡng tại cuộc họp này và các cuộc họp tiếp theo, cho đến cuối cùng, vào ngày 8 tháng 12, những người ủng hộ hết mình của phong cách bóng bầu dục đã rút lui, đánh dấu sự chia rẽ cuối cùng giữa bóng bầu dục và bóng đá. Trong vòng tám năm, Hiệp hội bóng đá đã có 50 câu lạc bộ thành viên và giải đấu bóng đá đầu tiên trên thế giới được bắt đầu – FA Cup.

die-hard: strongly or fanatically determined or devoted

exponents: Người trình bày, người dẫn giải, người giải thích (một luận điểm...); điều trình bày, điều dẫn giải, điều giải thích

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)


Questions 1-7

Reading Passage 1 has ten paragraphs A-J.

Choose the correct headings for paragraphs D-J from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 1-7 on your answer sheet.

List of Headings

i           Limited success in suppressing the game

ii          Opposition to the role of football in schools

iii         A way of developing moral values

iv         Football matches between countries

v          A game that has survived

vi         Separation into two sports

vii        Proposals for minor improvements

viii       Attempts to standardize the game

ix         Probably not an early version of football

x          A chaotic activity with virtually no rules

Example          Paragraph C                Answer v

1   Paragraph D

2   Paragraph E

3   Paragraph F

4   Paragraph G

5   Paragraph H

6   Paragraph I

7   Paragraph J

 

Questions 8-13

Complete each sentence with the correct ending A-L from the box below.

Write the correct letter A-F in boxes 8-13 on your answer sheet.

8   Tsu’chu

9   Kemari

10   Harpastum

11   From the 8th centuries, football in the British Isles

12   In the past, the authorities legitimately despised the football and acted on the belief that football.

13   When it was accepted in academic settings, football.

 

A   was seen as something to be encouraged in the young.

  involved individual players having different responsibilities.

C   was influenced by a game from another country.

  was a cooperative effort by all the players.

  distracted people from more important activities.

F   was played by teams of a fixed size.

G   was less popular than it later became.

  was often played by one community against another.

  formed part of a celebration.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

ĐÁP ÁN:

1. ix

2. x

3. i

4. vii

5. iii

6. viii

7. vi

8. I

9. D

10. B

11. H

12. E

13. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status