Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Efficacy of Hypnotherapy

 

 

The Efficacy of Hypnotherapy giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Efficacy of Hypnotherapy

 

In the 1840s Scottish neurosurgeon, James Braid coined ‘Hypnotherapy’. At that time, in India, British surgeon, James Esdaile, practiced hundreds of scrotal and abdominal operations, adopting hypnosis as the only anaesthetic. It was unfortunate timing that he reported his research dissertation on hypnosis to London Royal Society just as chemical anaesthetics were discovered. The technique was not agreed on by the medical establishment. ĐOẠN 1

Vào những năm 1840, nhà giải phẫu thần kinh người Scotland, James Braid đã đặt ra 'Liệu pháp thôi miên'. Vào thời điểm đó, ở Ấn Độ, bác sĩ phẫu thuật người Anh, James Esdaile, đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật vùng bìu và bụng, sử dụng thôi miên như là phương pháp gây mê duy nhất. Thật không may đúng lúc ông báo cáo luận án nghiên cứu về thôi miên của mình cho Hiệp hội Hoàng gia Luân Đôn thì thuốc gây mê hóa học được phát hiện. Kỹ thuật này không được sự đồng ý của cơ sở y tế.

 

These days, whilst an increasing number of people are asking about private practitioners, the level of studies within the hypnotherapy field is meaningful enough that it remains on the fringes of medicine. In a report on alternative and complementary medicine in 2000, the Science and Technology Committee of the UK’s House of Lords has given hypnosis a bad reputation by putting it in the “poor research/regulation” category. In other words, the therapies were unlikely to enter mainstream medicine without substantial changes. ĐOẠN 2

Ngày nay, trong khi ngày càng có nhiều người hỏi về những người hành nghề tư nhân, thì mức độ nghiên cứu trong lĩnh vực liệu pháp thôi miên đủ ý nghĩa để nó vẫn nằm ngoài lề của y học. Trong một báo cáo về y học thay thế và bổ sung vào năm 2000, Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Vương quốc Anh đã mang tiếng xấu cho thôi miên bằng cách xếp nó vào danh mục "nghiên cứu/quy định kém". Nói cách khác, các liệu pháp này khó có thể đi vào y học chính thống nếu không có những thay đổi đáng kể.

 

If you research the PubMed database using the term “hypnotherapy,” you find 11,518 hit-words, so there are plenty of studies out there. However, most of the researchers are not satisfied with the gold standard of a Randomised Controlled Trial (RCT) instead of taking the frame of reviews or case studies. Only 91 relevant RCTs conducted in the world have worked in the past four years. The researchers propose that hypnotherapy can be an effective treatment for pain control, irritable bowel syndrome, anxiety disorders and smoking cessation. ĐOẠN 3

Nếu bạn nghiên cứu cơ sở dữ liệu PubMed bằng cách sử dụng thuật ngữ “liệu ​​pháp thôi miên”, bạn sẽ tìm thấy 11.518 từ vì vậy có rất nhiều nghiên cứu ngoài kia. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu không hài lòng với tiêu chuẩn vàng của Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (RCT) thay vì lấy khung đánh giá hoặc nghiên cứu điển hình. Chỉ có 91 RCT có liên quan được thực hiện trên thế giới đã hoạt động trong bốn năm qua. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng liệu pháp thôi miên có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả để kiểm soát cơn đau, hội chứng ruột kích thích, rối loạn lo âu và cai thuốc lá.

 

There is clear evidence that hypnosis has psychological and physiological effects. That’s why Peter Whorwell at the University of Manchester has researched the efficacy of IBS (irritable bowel syndrome) surgery for gastrointestinal modulation with hypnotherapy and possible immune function support. But even though IBS is one of the best-covered areas, the action mechanism is not clear and the Cochrane Collaboration from assessing clinical trials has criticised the size and quality of the studies. ĐOẠN 4

Có bằng chứng rõ ràng rằng thôi miên có tác dụng tâm lý và sinh lý. Đó là lý do tại sao Peter Whorwell tại Đại học Manchester đã nghiên cứu hiệu quả của phẫu thuật IBS (hội chứng ruột kích thích) để điều chỉnh đường tiêu hóa bằng liệu pháp thôi miên và khả năng hỗ trợ chức năng miễn dịch. Nhưng ngay cả khi IBS là một trong những lĩnh vực được đề cập nhiều nhất, cơ chế hoạt động không rõ ràng và Cochrane Collaboration từ việc đánh giá các thử nghiệm lâm sàng đã chỉ trích quy mô và chất lượng của các nghiên cứu.

 

In spite of the evidence that hypnotherapy reduces pain, anxiety and stress, there are a couple of reasons why few trials have been done. From these stages, hypnosis’s usage doesn’t aid its image. Also, it has the same problems as other “talking” therapies. Alternative funding should be built up, as the drug companies do not benefit from funding expensive studies. ĐOẠN 5

Mặc dù có bằng chứng cho thấy liệu pháp thôi miên làm giảm đau đớn, lo lắng và căng thẳng, nhưng có một số lý do khiến ít thử nghiệm được thực hiện. Từ những giai đoạn này, việc sử dụng thôi miên không hỗ trợ hình ảnh của nó. Ngoài ra, nó có những vấn đề tương tự như các liệu pháp "nói chuyện" khác. Nguồn tài trợ thay thế nên được xây dựng, vì các công ty dược phẩm không được hưởng lợi từ việc tài trợ cho các nghiên cứu tốn kém.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

But, one of the biggest obstacles to hypnosis being considered on a more scientific basis is the therapists themselves. Its effects are a result of a unique interaction between the practitioner and the patient. The expectation is similar to that of a drug and therefore should follow the same trial testing criteria. However, this argument is not helpful. ĐOẠN 6

Nhưng, một trong những trở ngại lớn nhất khiến thôi miên được xem xét trên cơ sở khoa học hơn chính là bản thân nhà trị liệu. Tác dụng của nó là kết quả của sự tương tác độc đáo giữa người hành nghề và bệnh nhân. Kỳ vọng tương tự như kỳ vọng của một loại thuốc và do đó phải tuân theo cùng tiêu chí thử nghiệm thử nghiệm. Tuy nhiên, lập luận này không hữu ích.

 

I strongly believe that whilst meeting with a living, breathing person, it is hard to decrease the process of clinical hypnosis and to receive YES or NO responses that are able to be reliably repeated in other conditions. However, for hypnosis to be considered medical, it should be measurable, replicable and vigorous. Actually, we need to model a body of clinical evidence in order to adapt to the medical profession. ĐOẠN 7

Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng khi gặp một người đang sống, đang thở, thật khó để giảm quá trình thôi miên lâm sàng và nhận được các câu trả lời CÓ hoặc KHÔNG có thể lặp lại một cách đáng tin cậy trong các điều kiện khác. Tuy nhiên, để thôi miên được coi là y học, nó phải đo lường được, có thể nhân rộng và mạnh mẽ. Trên thực tế, chúng ta cần lập mô hình bằng chứng lâm sàng để thích ứng với ngành y.

 

With standardising protocol used, we demand quantitative measures of the effects on the patient, so studies can be compared. Ideally, researchers would have access to state-of-the-art brain scanning equipment. In reality, we are able to get simple biochemical markets of hypnosis and after-effects under suitable usage. ĐOẠN 8

Với giao thức tiêu chuẩn hóa được sử dụng, chúng ta yêu cầu các biện pháp định lượng về tác động đối với bệnh nhân, để các nghiên cứu có thể được so sánh. Lý tưởng nhất là các nhà nghiên cứu sẽ tiếp cận thiết bị quét não hiện đại. Trên thực tế, chúng ta có thể có được các thị trường sinh hóa đơn giản của thôi miên và hậu quả khi sử dụng phù hợp.

 

Coming out of such studies in England, Ursula James founded the Medical School Hypnosis Association with her colleagues. According to Complementary Therapies in Clinical Practice, she explains schemes to bring medical professors and students together with hypnotherapists to operate coordinated national trials and build up a large body of evidence from research replicated at multiple locations. Most of all, one of the first questions is whether clinical hypnosis is able to decrease stress. That is an important component potentially in an illness. We work towards using standardised questionnaires to calculate lifestyle, stress and depression and to measure various stress hormone levels in saliva samples taken from case applicants. ĐOẠN 9

Bước ra từ nghiên cứu như vậy ở Anh, Ursula James đã thành lập Hiệp hội thôi miên trường y với các đồng nghiệp của mình. Theo Liệu pháp bổ sung trong thực hành lâm sàng, cô ấy giải thích các kế hoạch đưa các giáo sư và sinh viên y khoa cùng với các nhà thôi miên điều hành các thử nghiệm phối hợp quốc gia và xây dựng một lượng lớn bằng chứng từ nghiên cứu được nhân rộng ở nhiều địa điểm. Trên hết, một trong những câu hỏi đầu tiên là liệu thôi miên lâm sàng có thể làm giảm căng thẳng hay không. Đó là một thành phần quan trọng có khả năng gây bệnh. Chúng tôi hướng tới việc sử dụng các bảng câu hỏi tiêu chuẩn hóa để tính toán lối sống, căng thẳng và trầm cảm cũng như để đo lường các mức độ hormone gây căng thẳng khác nhau trong các mẫu nước bọt lấy từ những người nộp hồ sơ.

 

If we are able to present that there is a decrease in stress, we hope that hypnosis will be supplied to patients to treat their condition. With a wide range of usages, it could open up study into other areas including decreasing the thoughts of pain and improving recovery times. ĐOẠN 10

Nếu chúng tôi có thể trình bày rằng có sự giảm căng thẳng, chúng tôi hy vọng rằng thôi miên sẽ được cung cấp cho bệnh nhân để điều trị tình trạng của họ. Với nhiều cách sử dụng, nó có thể mở ra nghiên cứu về các lĩnh vực khác bao gồm giảm suy nghĩ về cơn đau và cải thiện thời gian phục hồi.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 14-16

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 14-16 on your answer sheet.

 

14   According to information in the text, hypnotherapy

A   was created by British surgeon James Esdaile in 1840.

B   has already been used during an operation by James Braid.

C   originated from the work of Scottish neurosurgeon James Braid in the 1840s.

D   was created by James Esdaile and James Braid in the 1840s.

 

15   According to information in the text, the recent perception on hypnotherapy among private practitioners

A   maintains plenty of research within alternative medicine.

B   is on the fringes of mainstream medicine because there hasn’t been enough research.

C   means there is a neutral attitude within alternative medicine.

D   demands non-practical, but has potential.

 

16   According to a randomised controlled trial (RCT), hypnotherapy

A   works in a variety of cases.

B   supplied research and development in advance.

C   works in cold.

D   was found to be an antidote against irritable bowel syndrome (IBS).

 

Questions 17-21

Complete the summary.

Choose ONE OR TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 17-21 on your answer sheet.

 

To show evidence of hypnosis, researchers have proved physiological and 17……………………….. as well. They discovered that hypnotherapy presumes to assist modulate gastrointestinal and immune function whilst operated 18………………………. The mechanism of action is not justified, also, what assesses clinical trials, the 19 ……………………….. has underestimated the value and scale of studies. Despite having several effects, drug companies deny the therapy due to 20……………………… it should be demanded as a substitute investment. However, an outstanding barrier is 21…………………………

Questions 22-23

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 22 and 23 on your answer sheet.

 

22   How many relevant RCTs were there in the past four years?

23   Who reported that hypnotherapy aids gastrointestinal modulation and supports immune function?

 

 

Questions 24-27

Look at the following people and the list of statements below.

Match each name with the correct statement.

Write the correct letter, A-E, in boxes 24-27 on your answer sheet.

 

24   James Braid

25   James Esdaile

26   Peter Whorwell

27   Ursula James

List of Statements

A     founded the Medical School Hypnosis Association.

B     discovered hypnotherapy suppose to aid gastrointestinal modulation and support immune function.

    created a new term, hypnotherapy, in the 1840s.

    implemented over several hundred abdominal and scrotal operations.

    criticised the quality and size of hypnotherapy. 

 

Question 28

Choose the appropriate letter A-D and write it in box 28 on your answer sheet.

Which of the following statements best describes the writer’s main purpose in Reading Passage 2?

A     to inform the reader relative not to mimic during operating of hypnotherapy

B     to encourage the reader to act against misinformation regarding hypnotherapy

    to make the reader spread the right perception of hypnotherapy

D     to make readers encourage a randomised controlled trial (RCT)

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

14. C

15. B

16. A

17. psychological effects

18. IBS

19. Cochrane Collaboration

20. expensive studies

21. therapists themselves

22. 91

23. Peter Whorwell

24. C

25. D

26. B

27. A

28. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status