DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Spider silk 

 

 

Spider silk giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Spider silk 

 

 

A strong, light bio-material made by genes from spiders could transform construction and industry.

Vật liệu sinh học bền, nhẹ do gen của nhện tạo ra có thể chuyển đổi ngành xây dựng và công nghiệp

A

Scientists have succeeded in copying the silk-producing genes of the Golden Orb Weaver spider and are using them to create a synthetic material which they believe is the model for a new generation of advanced bio-materials. The new material, biosilk, which has been spun for the first time by researchers at DuPont, has an enormous range of potential uses in construction and manufacturing.

Các nhà khoa học đã thành công trong việc sao chép các gen tạo tơ của loài nhện Golden Orb Weaver và đang sử dụng chúng để tạo ra một vật liệu tổng hợp mà họ tin là kiểu mẫu cho một thế hệ vật liệu sinh học tiên tiến mới. Vật liệu mới, tơ sinh học, lần đầu tiên được các nhà nghiên cứu tại DuPont kéo thành sợi, có rất nhiều ứng dụng tiềm năng trong xây dựng và sản xuất.

B

The attraction of the silk spun by the spider is a combination of great strength and enormous elasticity, which man-made fibres have been unable to replicate. On an equal-weight basis, spider silk is far stronger than steel and it is estimated that if a single strand could be made about 10m in diameter, it would be strong enough to stop a jumbo jet in flight. A third important factor is that it is extremely light. Army scientists are already looking at the possibilities of using it for lightweight, bulletproof vests and parachutes.

Sức hấp dẫn của tơ do nhện kéo là sự kết hợp giữa độ bền và độ đàn hồi cực lớn, điều mà các loại sợi nhân tạo không thể tái tạo được. Trên cơ sở cân bằng trọng lượng cân, tơ nhện bền hơn nhiều so với thép và người ta ước tính rằng nếu có thể tạo ra một sợi đơn lẻ có đường kính khoảng 10m, thì nó sẽ đủ mạnh để ngăn chặn một chiếc máy bay phản lực khổng lồ đang bay. Một yếu tố quan trọng thứ ba là nó cực kỳ nhẹ. Các nhà khoa học quân đội đang xem xét khả năng sử dụng nó cho áo khoác và dù nhẹ, chống đạn.

 

C

For some time, biochemists have been trying to synthesise the drag-line silk of the Golden Orb Weaver. The drag-line silk, which forms the radial arms of the web, is stronger than the other parts of the web and some biochemists believe a synthetic version could prove to be as important a material as nylon, which has been around for 50 years, since the discoveries of Wallace Carothers and his team ushered in the age of polymers.

Trong một thời gian, các nhà hóa sinh đã cố gắng tổng hợp tơ kéo của Golden Orb Weaver. Tơ kéo, tạo thành các nhánh xuyên tâm của mạng nhện, bền hơn các phần khác của mạng nhện và một số nhà hóa sinh tin rằng một phiên bản tổng hợp có thể chứng minh là một vật liệu quan trọng như nylon, đã tồn tại được 50 năm. kể từ những khám phá của Wallace Carothers và nhóm của ông đã mở ra thời đại của polyme.

 

D

To recreate the material, scientists, including Randolph Lewis at the University of Wyoming, first examined the silk-producing gland of the spider. ‘We took out the glands that produce the silk and looked at the coding for the protein material they make, which is spun into a web. We then went looking for clones with the right DNA,’ he says.

Để tái tạo vật liệu, các nhà khoa học, trong đó có Randolph Lewis tại Đại học Wyoming, lần đầu tiên kiểm tra tuyến sản xuất tơ của nhện. “Chúng tôi đã loại bỏ các tuyến tạo ra tơ và xem xét quá trình mã hóa vật liệu protein mà chúng tạo ra, thứ được kéo thành mạng. Sau đó, chúng tôi tìm kiếm các bản sao có DNA phù hợp', ông nói

 

E

At DuPont, researchers have used both yeast and bacteria as hosts to grow the raw material, which they have spun into fibres. Robert Dorsch, DuPont’s director of biochemical development, says the globules of protein, comparable with marbles in an egg, are harvested and processed. ‘We break open the bacteria, separate out the globules of protein and use them as the raw starting material. With yeast, the gene system can be designed so that the material excretes the protein outside the yeast for better access,’ he says.

Tại DuPont, các nhà nghiên cứu đã sử dụng cả nấm men và vi khuẩn làm vật chủ để phát triển nguyên liệu thô mà chúng kéo thành sợi. Robert Dorsch, giám đốc phát triển sinh hóa của DuPont, cho biết các hạt protein, có thể so sánh với những viên bi trong quả trứng, được thu hoạch và xử lý. ‘Chúng tôi phá vỡ vi khuẩn, tách các hạt protein ra và sử dụng chúng làm nguyên liệu ban đầu. Với men, hệ thống gen có thể được thiết kế sao cho vật liệu bài tiết protein bên ngoài men để tiếp cận tốt hơn,” ông nói.

F

‘The bacteria and the yeast produce the same protein, equivalent to that which the spider uses in the draglines of the web. The spider mixes the protein into a water-based solution and then spins it into a solid fibre in one go. Since we are not as clever as the spider and we are not using such sophisticated organisms, we substituted man-made approaches and dissolved the protein in chemical solvents, which are then spun to push the material through small holes to form the solid fibre.’

‘Vi khuẩn và nấm men tạo ra cùng một loại protein, tương đương với loại mà con nhện sử dụng trong các đường kéo của mạng. Con nhện trộn protein vào một dung dịch gốc nước và sau đó quay nó thành một sợi rắn trong một lần. Vì chúng tôi không thông minh như nhện và chúng tôi không sử dụng những sinh vật phức tạp như vậy nên chúng tôi đã thay thế các phương pháp nhân tạo và hòa tan protein trong dung môi hóa học, sau đó được kéo thành sợi để đẩy vật liệu qua các lỗ nhỏ để tạo thành sợi rắn.'

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

G

Researchers at DuPont say they envisage many possible uses for a new biosilk material. They say that earthquake-resistant suspension bridges hung from cables of synthetic spider silk fibres may become a reality. Stronger ropes, safer seat belts, shoe soles that do not wear out so quickly and tough new clothing are among the other applications. Biochemists such as Lewis see the potential range of uses of biosilk as almost limitless. ‘It is very strong and retains elasticity: there are no man-made materials that can mimic both these properties. It is also a biological material with all the advantages that have over petrochemicals,’ he says.

Các nhà nghiên cứu tại DuPont cho biết họ dự tính nhiều khả năng sử dụng vật liệu tơ sinh học mới. Họ nói rằng những cây cầu treo chống động đất được treo bằng dây cáp bằng sợi tơ nhện tổng hợp có thể trở thành hiện thực. Những sợi dây bền hơn, dây an toàn an toàn hơn, đế giày không bị mòn quá nhanh và quần áo mới cứng cáp nằm trong số những ứng dụng khác. Các nhà hóa sinh như Lewis nhận thấy tiềm năng sử dụng của tơ sinh học là gần như vô hạn. ‘Nó rất bền và giữ được tính đàn hồi: không có vật liệu nhân tạo nào có thể bắt chước cả hai đặc tính này. Nó cũng là một vật liệu sinh học với tất cả những ưu điểm vượt trội so với hóa dầu,” ông nói.

 

H

At DuPont’s laboratories, Dorsch is excited by the prospect of new super-strong materials but he warns they are many years away. ‘We are at an early stage but theoretical predictions are that we will wind up with a very strong, tough material, with an ability to absorb shock, which is stronger and tougher than the man-made materials that are conventionally available to us,’ he says.

Tại các phòng thí nghiệm của DuPont, Dorsch rất phấn khích trước viễn cảnh về những vật liệu siêu bền mới nhưng ông thận trọng chúng còn nhiều năm nữa mới có. 'Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu nhưng các dự đoán về mặt lý thuyết là chúng tôi sẽ tạo ra một loại vật liệu rất bền, cứng, có khả năng hấp thụ sốc, mạnh hơn và cứng hơn các vật liệu nhân tạo thông thường có sẵn cho chúng tôi' ông nói.

 

I

The spider is not the only creature that has aroused the interest of material scientists. They have also become envious of the natural adhesive secreted by the sea mussel. It produces a protein adhesive to attach itself to rocks. It is tedious and expensive to extract the protein from the mussel, so researchers have already produced a synthetic gene for use in surrogate bacteria.

Con nhện không phải là sinh vật duy nhất thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học vật liệu. Họ cũng trở nên ghen tị với chất kết dính tự nhiên do trai biển tiết ra. Nó tạo ra một chất kết dính protein để tự gắn vào đá. Việc chiết xuất protein từ vẹm rất tẻ nhạt và tốn kém, vì vậy các nhà nghiên cứu đã tạo ra một gen tổng hợp để sử dụng trong vi khuẩn thay thế.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-5

Reading Passage 1 has nine paragraphs, A-I

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-I, in boxes 1-5 on your answer sheet.

 

1   a comparison of the ways two materials are used to replace silk-producing glands

2   predictions regarding the availability of the synthetic silk

3   ongoing research into other synthetic materials

4   the research into the part of the spider that manufactures silk

5   the possible application of the silk in civil engineering

Questions 6-10

Complete the flow-chart below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-10 on your answer sheet.

Synthetic gene grown in 6 ……………… or 7…………………..

globules of ……………….

dissolved in 9 ………………..

passed through 10 …………………

to produce a solid fibre

Questions 11-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 11-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

11   Biosilk has already replaced nylon in parachute manufacture.

12   The spider produces silk of varying strengths.

13   Lewis and Dorsch co-operated in the synthetic production of silk

 

 

 

ĐÁP ÁN

1. E

2. H

3. I

4. D

5. G

6. yeast

7. bacteria

8. protein

9. chemical

10. holes

11. FALSE

12. TRUE

13. NOT GIVEN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status