Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Plain English Campaign

 

 

Plain English Campaign giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

 

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Plain English Campaign

 

Plain (n): đơn giản, dễ hiểu

A

We launched Plain English Campaign in 1979 with a ritual shredding of appalling government and municipal council forms in Parliament Square, London. We had become so fed up of people visiting our advice centre in Salford, Greater Manchester, to complain about incomprehensible forms that we thought we ought to take action. At the time the shredding seemed like merely throwing sand in the eyes of the charging lion, but it briefly caught the public imagination and left an impression on government and business. Although we’re pleased with the new plain English awareness in government departments, many local councils and businesses maintain a stout resistance to change. One council began a letter to its tenants about a rent increase with two sentences averaging 95 words, full of bizarre housing finance jargon and waffle about Acts of Parliament. The London Borough of Ealing sent such an incomprehensible letter to ISO residents that 40 of them wrote or telephoned to complain and ask for clarification. Many were upset and frightened that the council was planning to imprison them if they didn’t fill in the accompanying form. In fact, the letter meant nothing of the sort, and the council had to send another letter to explain.

Chúng tôi đã phát động Chiến dịch tiếng Anh thuần túy vào năm 1979 với một nghi thức xé vụn các biểu mẫu kinh hãi của hội đồng thành phố và chính phủ ở Quảng trường Quốc hội, Luân Đôn. Chúng tôi đã quá chán cảnh những người đến trung tâm tư vấn của chúng tôi ở Salford, Greater Manchester, để phàn nàn về những biểu mẫu khó hiểu đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng mình phải hành động. Vào thời điểm đó, việc xé vụn dường như chỉ là ném cát vào mắt con sư tử đang xông tới, nhưng nó đã nhanh chóng thu hút sự hào hứng của công chúng và để lại ấn tượng đối với chính phủ và doanh nghiệp. Mặc dù chúng tôi hài lòng với nhận thức mới về tiếng Anh đơn giản trong các cơ quan chính phủ, nhưng nhiều hội đồng địa phương và doanh nghiệp vẫn kiên quyết chống lại sự thay đổi. Một hội đồng đã bắt đầu một lá thư gửi cho những người thuê nhà về việc tăng tiền thuê nhà bằng hai câu dài trung bình 95 từ, chứa đầy những biệt ngữ kỳ quái về tài chính nhà ở và sự dông dài về Đạo luật của Quốc hội. London Borough of Ealing đã gửi một lá thư khó hiểu đến các cư dân ISO đến nỗi 40 người trong số họ đã viết thư hoặc gọi điện để khiếu nại và yêu cầu làm rõ. Nhiều người tỏ ra khó chịu và lo sợ rằng hội đồng có kế hoạch bỏ tù họ nếu họ không điền vào mẫu đơn kèm theo.Thực tế, bức thư chẳng có ý nghĩa gì, và hội đồng đã phải gửi một lá thư khác để giải thích.

 

B

Plain legal English can be used as a marketing tactic. Provincial Insurance issued their plain English Home Cover policy in 1983 and sold it heavily as such. In the first 18 months, its sales rocketed, drawing in about an extra £1.5 million of business. Recently, the Eagle Star Group launched a plain English policy to a chorus of congratulatory letters from policyholders. People, it seems, prefer to buy a policy they can understand.

Tiếng Anh pháp lý dễ hiểu có thể được sử dụng như một chiến thuật tiếp thị. Bảo hiểm tỉnh đã ban hành chính sách Bảo hiểm tại nhà bằng tiếng Anh dễ hiểu của họ vào năm 1983 và theo đúng nghĩa bán nó rất nhiều. Trong 18 tháng đầu tiên, doanh số bán hàng của nó tăng vọt, thu về thêm khoảng 1,5 triệu bảng Anh doanh thu. Gần đây, Tập đoàn Eagle Star đã đưa ra một chính sách bằng tiếng Anh dễ hiểu trước đối với một loạt thư chúc mừng từ các chủ hợp đồng. Dường như mọi người thích mua một chính sách mà họ có thể hiểu được.

as such: in the true or exact meaning of the word or phrase ( đúng nghĩa)


There wasn't much vegetarian food as such, although there were several different types of cheese.
We don't have a secretary as such, but we do have a student who comes in to do some filing.

 

C

Two kinds of instructions give us a lot of concern – medical labels and do-it-yourself products. With medical labels, there is a serious gap between what the professionals think is clear and what is really clear to patients. A survey by pharmacists Raynor and Sillito found that 31% of patients misunderstood the instruction on eye drops ‘To be instilled’, while 33% misunderstood ‘Use sparingly’. The instruction ‘Take two tablets 4 hourly’ is so prone to misunderstanding (for example, as 8 tablets an hour) that we think it should be banned. Unclear instructions on do-it-yourself products cause expense and frustration to customers. Writing the necessary instructions for these products is usually entrusted to someone who knows the product inside out, yet the best qualification for writing instructions is ignorance. The writer is then like a first-time user, discovering how to use the product in a step-by-step way. Instructions never seem to be tested with first-time users before being issued. So vital steps are missed out or components are mislabeled or not labelled at all. For example, the instructions for assembling a sliding door gear say: ‘The pendant bolt centres are fixed and should be at an equal distance from the centre of the door.’ This neglects to explain who should do the fixing and how the bolt centres will get into the correct position. By using an imperative and an active verb the instruction becomes much clearer: ‘Make sure you fix the centres of the pendant bolts at an equal distance from the centre of the door.’

Hai loại hướng dẫn khiến chúng tôi rất lo lắng - nhãn thuốc y tế và sản phẩm tự làm. Với các nhãn thuốc y tế, có một khoảng cách nghiêm trọng giữa những gì các chuyên gia nghĩ là rõ ràng và những gì thực sự rõ ràng đối với bệnh nhân. Một cuộc khảo sát của dược sĩ Raynor và Sillito cho thấy 31% bệnh nhân hiểu sai hướng dẫn về thuốc nhỏ mắt là 'Được nhỏ thuốc', trong khi 33% hiểu nhầm 'Sử dụng ít'. Hướng dẫn 'Uống hai viên mỗi 4 giờ' rất dễ bị hiểu nhầm (ví dụ, uống 8 viên một giờ) đến mức chúng tôi nghĩ rằng nên cấm. Hướng dẫn không rõ ràng về sản phẩm tự làm gây tốn kém và bực bội cho khách hàng. Việc viết các hướng dẫn cần thiết cho những sản phẩm này thường được giao cho người hiểu rõ sản phẩm từ trong ra ngoài, tuy nhiên trình độ tốt nhất để viết hướng dẫn là thì không biết. Sau đó, người viết giống như một người dùng lần đầu, khám phá cách sử dụng sản phẩm theo cách từng bước. Hướng dẫn dường như không bao giờ được thử nghiệm với người dùng lần đầu trước khi ban hành. Vì vậy, các bước quan trọng bị bỏ sót hoặc các thành phần bị dán nhãn sai hoặc hoàn toàn không được dán nhãn.Ví dụ: hướng dẫn lắp ráp thiết bị cửa trượt có ghi: 'Các tâm chốt treo được cố định và phải cách tâm cửa một khoảng bằng nhau. ' Điều này bỏ qua việc giải thích ai sẽ thực hiện việc cố định và làm thế nào các tâm bu-lông sẽ vào đúng vị trí. Bằng cách sử dụng động từ mệnh lệnh và động từ chủ động, hướng dẫn trở nên rõ ràng hơn nhiều: 'Đảm bảo rằng bạn cố định tâm của chốt treo ở một khoảng cách bằng nhau tính từ tâm cửa.'

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


D

Effectively, the Plain English movement in the US began with President Jimmy Carter’s Executive Order 12044 of 23 March 1978, that required regulations to be written in plain language. There were earlier government efforts to inform consumers about their rights and obligations, such as the Truth in Lending Act (1969) and the Fair Credit Billing Act (1975), which emphasized a body of information that consumers need in simple language. But President Carter’s executive order gave the prestige and force of a president to the movement. All over the country isolated revolts or efforts against legalistic gobbledygook at the federal, state and corporate levels seemed to grow into a small revolution. These efforts and advances between the years 1978 and 1985 are described in the panel ‘The Plain English Scorecard’.

Trên thực tế, phong trào tiếng Anh dễ hiểu ở Hoa Kỳ bắt đầu với Sắc lệnh hành pháp 12044 ngày 23 tháng 3 năm 1978 của Tổng thống Jimmy Carter, yêu cầu các quy định phải được viết bằng ngôn ngữ đơn giản. Chính phủ đã có những nỗ lực trước đó để thông báo cho người tiêu dùng về các quyền và nghĩa vụ của họ, chẳng hạn như Đạo luật cho vay trung thực (1969) và Đạo luật thanh toán tín dụng công bằng (1975), trong đó nhấn mạnh đến phần thông tin mà người tiêu dùng cần bằng ngôn ngữ đơn giản. Nhưng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Carter đã mang lại uy tín và sức mạnh của một tổng thống cho phong trào. Trên khắp đất nước, các cuộc nổi dậy hoặc nỗ lực riêng lẻ chống lại những kẻ ngỗ ngược hợp pháp ở cấp liên bang, tiểu bang và công ty dường như phát triển thành một cuộc cách mạng nhỏ. Những nỗ lực và tiến bộ này giữa những năm 1978 và 1985 được mô tả trong bảng 'Thẻ điểm tiếng Anh đơn giản'.

 

E

The Bastille has not fallen yet. The forces of resistance are strong, as one can see from the case of Pennsylvania as cited in the Scorecard. In addition, President Ronald Reagan’s executive order of 19 February 1981, revoking President Carter’s earlier executive order, has definitely slowed the pace of plain English legislation in the United States. There are three main objections to the idea of plain English. They are given below, with the campaign’s answer to them:

Bastille vẫn chưa sụp đổ. Các lực lượng kháng cự rất mạnh, như người ta có thể thấy từ trường hợp của Pennsylvania được trích dẫn trong Thẻ điểm. Ngoài ra, sắc lệnh hành pháp ngày 19 tháng 2 năm 1981 của Tổng thống Ronald Reagan, thu hồi sắc lệnh hành pháp trước đó của Tổng thống Carter, chắc chắn đã làm chậm tốc độ ban hành luật tiếng Anh dễ hiểu tại Hoa Kỳ. Có ba phản đối chính đối với ý tưởng về tiếng Anh đơn giản. Chúng được đưa ra dưới đây, với câu trả lời của chiến dịch cho chúng:

 

F

The statute would cause unending litigation and clog the courts. Simply not true in all the ten states with plain English laws for consumer contracts and the 34 states with laws or regulations for insurance policies. Since 1978 when plain English law went into effect in New York there have been only four litigations and only two decisions. Massachusetts had zero cases. The cost of compliance would be enormous. Translation of legal contracts into non-legal everyday language would be a waster of time and money. The experience of several corporations has proved that the cost of compliance is often outweighed by solid benefits and litigation savings. Citibank of New York made history in 1975 by introducing a simplified promissory note and afterwards simplified all their forms. Citibank counsel Carl Falsenfield says: ‘We have lost no money and there has been no litigation as a result of simplification.’ The cost-effectiveness of clarity is demonstrable. A satisfied customer more readily signs on the bottom line and thus contributes to the corporation’s bottom line. Some documents simply can’t be simplified. The only legal language that has been tested for centuries in the courts is precise enough to deal with a mortgage, a deed, a lease, or an insurance policy. Here, too, the experience of several corporations and insurance companies has proved that contracts and policies can be made more understandable without sacrificing legal effectiveness.

Quy chế này sẽ gây ra những vụ kiện tụng không hồi kết và làm tắc nghẽn các tòa án. Điều này đơn giản là không đúng ở tất cả mười tiểu bang có luật bằng tiếng Anh đơn giản về hợp đồng tiêu dùng và 34 tiểu bang có luật hoặc quy định về hợp đồng bảo hiểm. Kể từ năm 1978 khi luật đơn giản của Anh có hiệu lực ở New York, chỉ có bốn vụ kiện tụng và chỉ có hai quyết định. Massachusetts không có trường hợp nào. Chi phí tuân thủ theo sẽ rất lớn. Việc dịch các hợp đồng pháp lý sang ngôn ngữ hàng ngày không hợp pháp sẽ rất lãng phí thời gian và tiền bạc. Kinh nghiệm của một số tập đoàn đã chứng minh rằng chi phí tuân thủ thường lớn hơn lợi ích thực sự và các khoản tiết kiệm kiện tụng. Citibank của New York đã làm nên lịch sử vào năm 1975 bằng cách giới thiệu một kỳ phiếu đơn giản hóa và sau đó đơn giản hóa tất cả các đơn, phiếu điền của nó. Cố vấn của Citibank, Carl Falsenfield nói: 'Chúng tôi không mất tiền và không có vụ kiện tụng nào nhờ việc đơn giản hóa.' Có thể chứng minh được hiệu quả chi phí của sự rõ ràng, dễ hiểu. Một khách hàng hài lòng sẽ dễ dàng ký vào dòng dưới cùng hơn và do đó đóng góp vào kết quả kinh doanh sau thuế  của công ty. Một số tài liệu đơn giản là không thể đơn giản hóa được. Ngôn ngữ pháp lý duy nhất đã được thử nghiệm trong nhiều thế kỷ tại các tòa án là đủ chính xác để xử lý một khoản thế chấp, chứng thư, hợp đồng thuê hoặc hợp đồng bảo hiểm. Ở đây cũng vậy, kinh nghiệm của một số tập đoàn và công ty bảo hiểm đã chứng minh rằng các hợp đồng và chính sách có thể được thực hiện dễ hiểu hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý.

bottom line ( nghĩa đen): dóng dưới cùng chỗ ký tên

(nghĩa bóng): dóng cuối cùng trong bảng báo cáo lợi nhuận, tức là dòng lãi lỗ

G

What does the future hold for the Plain English movement? Today, American consumers are buffeted by an assortment of pressures. Never before have consumers had as many choices in areas like financial services, travel, telephone services, and supermarket products. There are about 300 long-distance phone companies in the US. Not long ago, the average supermarket carried 9,000 items; today, it carries 22,000. More importantly, this expansion of options – according to a recent report – is faced by a staggering 30 million Americans lacking the reading skills to handle the minimal demands of daily living. The consumer’s need, therefore, for information expressed in plain English is more critical than ever.

Tương lai nắm giữ gì cho phong trào tiếng Anh dễ hiểu? Ngày nay, người tiêu dùng Mỹ đang phải vật lộn với đủ loại áp lực. Chưa bao giờ người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, du lịch, dịch vụ điện thoại và sản phẩm siêu thị. Có khoảng 300 công ty điện thoại đường dài ở Mỹ. Cách đây không lâu, trung bình mỗi siêu thị tích trữ 9.000 mặt hàng; ngày nay, nó tích trữ 22.000. Quan trọng hơn, việc mở rộng các lựa chọn này - theo một báo cáo gần đây - đang phải đối mặt với tình trạng đáng kinh ngạc là 30 triệu người Mỹ thiếu kỹ năng đọc để giải quyết những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, nhu cầu thông tin được thể hiện bằng tiếng Anh đơn giản của người tiêu dùng là quan trọng hơn bao giờ hết.

assortment of = kind of

buffet (v): chống chọi, vật lộn

carry (v): Đem theo, đeo, mang theo; tích trữ (hàng hoá để bán); nhớ được

H

What is needed today is not a brake on the movement’s momentum but another push toward plain English contracts from consumers. I still hear plain English on the TV and in the streets, and read plain English in popular magazines and best-sellers, but not yet in many functional documents. Despite some victories, the war against gobbledygook is not over yet. We do well to remember, the warning of Chrissie Maher, organizer of Plain English Campaign in the UK: ‘People are not just injured when medical labels are written in gobbledygook – they die. Drivers are not just hurt when their medicines don’t tell them they could fall asleep at the wheel – they are killed.’

Điều cần thiết ngày nay không phải là một cú hãm đà của phong trào mà là một cú hích khác đối với các hợp đồng bằng tiếng Anh đơn giản từ người tiêu dùng. Tôi vẫn nghe thấy tiếng Anh đơn giản trên TV và trên đường phố, đọc tiếng Anh đơn giản trên các tạp chí nổi tiếng và sách bán chạy nhất, nhưng chưa có trong nhiều tài liệu thiết thực. Mặc dù có một số chiến thắng, trận đấu với những từ vô nghĩa, khó hiểu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi rất nhớ lời cảnh báo của Chrissie Maher, người tổ chức Chiến dịch tiếng Anh thuần túy ở Anh: 'Mọi người không chỉ bị thương khi nhãn y tế được viết bằng những từ vô nghĩa, khó hiểu - họ còn chết. Những người lái xe không chỉ bị tổn thương khi thuốc của họ không báo cho họ biết họ có thể ngủ gật khi lái xe - họ còn bị thiệt mạng.'

functional (adj): hữu dụng, thiết thực

 

gobbledygook: Xuất xứ từ tiếng Anh Mỹ, từ này được tạo ra những năm 1940 ám chỉ những từ vô nghĩa hoặc chẳng có nghĩa gì. Ngày nay, từ này được dùng khi miêu tả một người dùng quá nhiều từ ngữ kỹ thuật, cao siêu khiến người khác không hiểu nổi họ đang nói gì.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

1   In marketing area, the spread of Plain English can generate economic benefit.

2   Because doctors tend to use jargon when they talk with patients, thereafter many patients usually get confused with medicine dose.

3   After successive election over U.S president Jimmy Carter, the effect of Plain English Campaign is less distinctive than that of the previous one.

4   The Plain English campaigner has a problem of talking with the officials.

5   Work check is made regularly by the judge in the court scenario.

6   Compared with the situation of the past, consumers are now facing less intensity of label reading pressure in a supermarket in America.

 

Questions 7-14

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage.

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet.

 

Campaigners experienced a council renting document full of strange 7……………………… of housing in terms of an Act. They are anxious in some other field, for instance, when reading a label of medicine, there was an obvious 8……………………… for patients.

Another notable field was on 9………………………… products, it not only additionally cost buyers but caused 10………………………, thus writer should regard himself as a 11…………………….. However, oppositions against the Plain English Campaign under certain circumstances, e.g. 12……………………… language had been embellished as an accurate language used in the 13……………………… The author suggested that nowadays new compelling force is needed from 14………………………

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. TRUE

2. NOT GIVEN

3. TRUE

4. NOT GIVEN

5. NOT GIVEN

6. FALSE

7. jargon and waffle

8. Gap

9. do-it-yourself

10. frustration

11. first-time user

12. legal

13. courts

14. customers/ consumers

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status