DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Mungo Man

 


Mungo Man giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Mungo Man

A

Fifty thousand years ago, a lush landscape greeted the first Australians making their way towards the south-east of the continent. Temperatures were cooler than now. Megafauna – giant prehistoric animals such as marsupial lions, goannas and the rhinoceros-sized diprotodon – were abundant. The Lake Mungo remains are three prominent sets of fossils which tell the archeologists the story: Mungo Man lived around the shores of Lake Mungo with his family. When he was young Mungo Man lost his two lower canine teeth, possibly knocked out in a ritual. He grew into a man nearly 1.7m in height. Over the years his molar teeth became worn and scratched, possibly from eating a gritty diet or stripping the long leaves of water reeds with his teeth to make twine. As Mungo Man grew older his bones ached with arthritis, especially his right elbow, which was so damaged that bits of bone were completely worn out or broken away. Such wear and tear are typical of people who have used a woomera to throw spears over many years. Mungo Man reached a good age for the hard life of a hunter-gatherer and died when he was about 50. His family mourned for him, and carefully buried him in the lunette, on his back with his hands crossed in his lap, and sprinkled with red ochre. Mungo Man is the oldest known example in the world of such a ritual.

Năm mươi nghìn năm trước, một cảnh quan tươi tốt đã chào đón những người Úc đầu tiên tiến về phía đông nam của lục địa. Nhiệt độ đã mát hơn bây giờ. Megafauna - những động vật khổng lồ thời tiền sử như sư tử có túi, goannas và diprotodon cỡ tê giác - rất phong phú. Di tích Hồ Mungo là ba bộ hóa thạch nổi bật kể cho các nhà khảo cổ câu chuyện: Người đàn ông Mungo sống quanh bờ hồ Mungo cùng gia đình. Khi còn trẻ, Mungo Man bị mất hai chiếc răng nanh dưới, có thể bị nhổ trong một nghi lễ. Anh lớn lên thành một người đàn ông cao gần 1,7m. Qua nhiều năm, răng hàm của anh ta bị mòn và trầy xước, có thể do ăn chế độ ăn đồ cứng hoặc dùng răng tước những chiếc lá sậy dài để làm dây bện. Khi Mungo Man lớn lên, xương của anh ấy bị đau do viêm khớp, đặc biệt là khuỷu tay phải, bị tổn thương đến mức các mảnh xương bị mòn hoặc gãy hoàn toàn. Sự hao mòn như vậy là điển hình của những người đã sử dụng một chiếc woomera để ném giáo trong nhiều năm. Mungo Man đã đến một độ tuổi phù hợp với cuộc sống khó khăn của một người săn bắn hái lượm và qua đời khi ông khoảng 50 tuổi. Gia đình ông để tang ông và cẩn thận chôn cất ông trong lunette, nằm ngửa, khoanh tay trong lòng và rắc nước với đất son đỏ. Mungo Man là ví dụ lâu đời nhất được biết đến trên thế giới về nghi lễ như vậy.

 

B

This treasure trove of history was found by the University of Melbourne geologist Professor Jim Bowler in 1969. He was searching for ancient lakes and came across the charred remains of Mungo Lady, who had been cremated. And in 1974, he found a second complete skeleton, Mungo Man, buried 300 metres away. Using carbon-dating, a technique only reliable to around 40,000 years old, the skeleton was first estimated at 28,000 to 32,000 years old. The comprehensive study of 25 different sediment layers at Mungo concludes that both graves are 40,000 years old.

Kho báu lịch sử này được tìm thấy bởi nhà địa chất học Giáo sư Jim Bowler của Đại học Melbourne vào năm 1969. Ông đang tìm kiếm những hồ nước cổ đại và tình cờ thấy hài cốt cháy đen của Mungo Lady, người đã được hỏa táng. Và đến năm 1974, ông tìm thấy một bộ xương hoàn chỉnh thứ hai, Mungo Man, được chôn cách đó 300m. Sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon, một kỹ thuật chỉ đáng tin cậy với khoảng 40.000 năm tuổi, bộ xương lần đầu tiên được ước tính là từ 28.000 đến 32.000 năm tuổi. Nghiên cứu toàn diện về 25 lớp trầm tích khác nhau tại Mungo kết luận rằng cả hai ngôi mộ đều 40.000 năm tuổi.

 

C

This is much younger than the 62,000 years Mungo Man was attributed within 1999 by a team led by Professor Alan Thorne, of the Australian National University. The modern-day story of the science of Mungo also has its fair share of rivalry. Because Thorne is the country’s leading opponent of the Out of Africa theory – that Homo sapiens had a single place of origin. “Dr Alan Thorne supports the multi-regional explanation (that modern humans arose simultaneously in Africa, Europe and Asia from one of our predecessors, Homo erectus, who left Africa more than 1.5 million years ago). If Mungo Man was descended from a person who had left Africa in the past 200,000 years, Thorne argues, then his mitochondrial DNA should have looked like that of the other samples.”

Con số này trẻ hơn nhiều so với Người đàn ông Mungo 62.000 năm được cho là vào năm 1999 bởi một nhóm do Giáo sư Alan Thorne, thuộc Đại học Quốc gia Úc, đứng đầu. Câu chuyện thời hiện đại về khoa học Mungo cũng có phần cạnh tranh. Bởi vì Thorne là đối thủ hàng đầu của đất nước đối với lý thuyết từ châu Phi - rằng Homo sapiens có một nơi xuất phát duy nhất. “Tiến sĩ Alan Thorne ủng hộ cách giải thích đa khu vực (rằng người hiện đại xuất hiện đồng thời ở Châu Phi, Châu Âu và Châu Á từ một trong những tổ tiên của chúng ta, Homo erectus, người đã rời Châu Phi hơn 1,5 triệu năm trước.) Thorne lập luận rằng, nếu Mungo Man là hậu duệ của một người người đã rời châu Phi trong 200.000 năm trước, thì DNA ty thể của anh ta lẽ ra phải giống DNA của các mẫu khác.”

 

D

However, "out-of-Africa" supporters are not about to let go of their beliefs because of the Australian research, Professor Chris Stringer, from the Natural History Museum in London, UK, said that the research community would want to see the work repeated in other labs before major conclusions were drawn from the Australian research. But even assuming the DNA sequences were correct, Professor Stringer said it could just mean that there was much more genetic diversity in the past than was previously realised. There is no evidence here that the ancestry of these Australian fossils goes back a million or two million years. It’s much more likely that modern humans came out of Africa.” For Bowler, these debates are irritating speculative distractions from the study’s main findings. At 40,000 years old, Mungo Man and Mungo Lady remain Australian’s oldest human burials and the earliest evidence on Earth of cultural sophistication, he says. Modern humans had not even reached North America by this time. In 1997, Pddbo’s research group recovered an mtDNA fingerprint from the Feldholer Neanderthal skeleton uncovered in Germany in 1865 – the first Neanderthal remains ever found.

Tuy nhiên, những người ủng hộ lý thuyết từ châu Phi sẽ không từ bỏ niềm tin của họ vì nghiên cứu của Úc, Giáo sư Chris Stringer, từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Vương quốc Anh, nói rằng cộng đồng nghiên cứu sẽ muốn thấy công việc được lặp lại trong các phòng thí nghiệm khác trước khi kết luận chính được rút ra từ nghiên cứu của Úc. Nhưng ngay cả khi giả định rằng trình tự DNA là chính xác, Giáo sư Stringer cho biết điều đó có thể chỉ có nghĩa là trong quá khứ có nhiều sự đa dạng di truyền hơn so với những gì được nhận ra trước đây. Không có bằng chứng nào ở đây cho thấy tổ tiên của những hóa thạch Úc này có từ một triệu hoặc hai triệu năm trước. Có nhiều khả năng là người hiện đại đã xuất phát từ châu Phi." Đối với Bowler, những cuộc tranh luận này gây ra sự xao nhãng mang tính suy đoán bực bội khỏi những phát hiện chính của nghiên cứu. Ông cho biết, ở tuổi 40.000, Mungo Man và Mungo Lady vẫn là nơi chôn cất con người lâu đời nhất ở Úc và là bằng chứng sớm nhất trên Trái đất về sự tinh tế về văn hóa. Con người hiện đại thậm chí còn chưa đến Bắc Mỹ vào thời điểm này. Năm 1997, nhóm nghiên cứu của Pddbo đã khôi phục được dấu vân tay mtDNA từ bộ xương Feldholer Neanderthal được phát hiện ở Đức vào năm 1865 - hài cốt đầu tiên của người Neanderthal từng được tìm thấy.

 

E

In its 1999 study, Thorne’s team used three techniques to date Mungo Man at 62,000 years old, and it stands by its figures. It dated bone, teeth enamel and some sand. Bowler has strongly challenged the results ever since. Dating human bones is “notoriously unreliable”, he says. As well, the sand sample Thorne’s group dated was taken hundreds of metres from the burial site. “You don’t have to be a gravedigger … to realize the age of the sand is not the same as the age of the grave,” says Bowler.

Trong nghiên cứu năm 1999, nhóm của Thorne đã sử dụng ba kỹ thuật để xác định niên đại của Mungo Man ở tuổi 62.000 và họ kiên định với những con số của họ. Nghiên cứu đã xác định niên đại của xương, men răng và một ít cát. Kể từ đó Bowler đã không thừa nhận kết quả . Ông nói: “Việc xác định niên đại của xương người là điều “nổi tiếng không đáng tin cậy”. Đồng thời, mẫu cát có niên đại của nhóm Thorne đã được lấy cách khu chôn cất hàng trăm mét. Bowler nói: "Bạn không cần phải là một người đào mộ ... để nhận ra tuổi của cát không giống với tuổi của ngôi mộ".

stand by something: 
- to continue doing what you said you would when you made a decision, agreement, or promise:
Despite its financial problems, the company is standing by the no-redundancy agreement.
 
- to continue to believe that something you have said before is still true:
I stand by the statement I made earlier - there is no reason for the minister to resign.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.  Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

F

Thorne counters that Bowler’s team used one dating technique, while he used three. The best practice is to have at least two methods produce the same result. A Thorne team member, Professor Rainer Grün, says the fact that the latest results were consistent between laboratories doesn’t mean they are absolutely correct. We now have two data sets that are contradictory. I do not have a plausible explanation.” Now, however, Thorne says the age of Mungo Man is irrelevant to this origins debate. Recent fossils found show modern humans were in China 110,000 years ago. “So he has got a long time to turn up in Australia. It doesn’t matter if he is 40,000 or 60,000 years old.

Thorne phản bác rằng nhóm của Bowler đã sử dụng một kỹ thuật hẹn hò, trong khi anh ấy sử dụng ba kỹ thuật. Cách thực hành tốt nhất là có ít nhất hai phương pháp tạo ra cùng một kết quả. Một thành viên của nhóm Thorne, Giáo sư Rainer Grün, nói rằng thực tế là các kết quả mới nhất nhất quán giữa các phòng thí nghiệm không có nghĩa là chúng hoàn toàn chính xác. Bây giờ chúng tôi có hai bộ dữ liệu trái ngược nhau. Tôi không có lời giải thích hợp lý." Tuy nhiên, bây giờ, Thorne nói rằng tuổi của Mungo Man không liên quan đến cuộc tranh luận về nguồn gốc này. Hóa thạch gần đây được tìm thấy cho thấy con người hiện đại đã ở Trung Quốc 110.000 năm trước “Vì vậy, anh ấy đã có một thời gian dài để xuất hiện ở Úc. Không quan trọng anh ta 40.000 hay 60.000 tuổi.

 

G

Dr Tim Flannery, a proponent of the controversial theory that Australia’s megafauna were wiped out 46,000 years ago in a “blitzkrieg” of hunting by the arriving people, also claims the new Mungo dates support this view. In 2001 a member of Bowler’s team, Dr Richard Roberts of Wollongong University, along with Flannery, director of the South Australian Museum, published research on their blitzkrieg theory. They dated 28 sites across the continent, arguing their analysis showed the megafauna died out suddenly 46,000 years ago. Flannery praises the Bowler team’s research on Mungo Man as “the most thorough and rigorous dating” of ancient human remains. He says the finding that humans arrived at Lake Mungo between 46,000 and 50,000 years ago was a critical time in Australia’s history. There is no evidence of a dramatic climatic change then, he says. “It’s my view that humans arrived and extinction took place in almost the same geological instant.”

Tiến sĩ Tim Flannery, một người ủng hộ giả thuyết gây tranh cãi rằng các loài động vật lớn của Úc đã bị xóa sổ 46.000 năm trước trong một cuộc săn lùng "blitzkrieg" của những người xuất hiện, cũng tuyên bố niên đại Mungo mới ủng hộ quan điểm này. Năm 2001, một thành viên trong nhóm của Bowler, Tiến sĩ Richard Roberts của Đại học Wollongong, cùng với Flannery, giám đốc Bảo tàng Nam Úc, đã công bố nghiên cứu về lý thuyết chớp nhoáng của họ. Họ xác định niên đại của 28 địa điểm trên khắp lục địa, lập luận rằng phân tích của họ cho thấy các loài động vật lớn đã chết đột ngột cách đây 46.000 năm. Flannery ca ngợi nghiên cứu của nhóm Bowler về Người đàn ông Mungo là "việc xác định niên đại kỹ lưỡng và nghiêm ngặt nhất" đối với hài cốt người cổ đại. Ông nói rằng phát hiện rằng con người đã đến Hồ Mungo từ 46.000 đến 50.000 năm trước là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Úc. Ông nói, không có bằng chứng về sự thay đổi khí hậu đột ngột. "Theo quan điểm của tôi, con người đến và sự tuyệt chủng diễn ra gần như cùng một thời điểm địa chất."

 

H

Bowler, however, is skeptical of Flannery’s theory and says the Mungo study provides no definitive new evidence to support it. He argues that climate change at 40,000 years ago was more intense than had been previously realized and could have played a role in the megafauna’s demise. “To blame the earliest Australians for their complete extinction is drawing a longbow.”

Tuy nhiên, Bowler hoài nghi về lý thuyết của Flannery và nói rằng nghiên cứu của Mungo không cung cấp bằng chứng mới rõ ràng nào để hỗ trợ nó. Ông lập luận rằng biến đổi khí hậu vào 40.000 năm trước dữ dội hơn so với những gì đã nhận ra trước đây và có thể đóng một vai trò nào đó trong sự diệt vong của các loài động vật lớn. "Đổ lỗi cho những người Úc đầu tiên về sự tuyệt chủng hoàn toàn của họ là nói quá."

draw a longbow; to exaggerate in telling stories; overstate something

"Draw a long bow" = kéo cung dài -> nghĩa là thổi phồng, cường điệu, nói quá, thường dùng trong chính trị.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-8

Use the information in the passage to match the people (listed A-F) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-F in boxes 1-8 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

A     Jim Bowler

B     Alan Thorne

C     Pddbo

D     Tim Flannery

E     Chris Stringer

F     Rainer Grün

 

1   He was searching for ancient lakes and came across the charred remains of Mungo Lady, who had been cremated.

2   Professor who hold a skeptical attitude towards reliability for DNA analysis on some fossils.

3   Professor whose determination of the age of Mungo Man to be much younger than the former result which is older than the 62,000 years.

4   determining the age of Mungo Man has little to do with controversy for the origins of Australians.

5   research group who recovered a biological proof of the first Neanderthal found in Europe.

6   a supporter of the idea that Australia’s megafauna was extinct due to the hunting by the ancient human beings.

7   Instead of keep arguing a single source origin, multi-regional explanation has been raised.

8   Climate change rather than prehistoric human activities resulted in megafauna’s extinction.

Questions 9-14

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 9-14 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

9   The Lake Mungo remains offer the archeologists the evidence of graphic illustration of human activities around.

10   In Lake Mungo remains, weapons were found used by the Mungo.

11   Mungo Man is one of the oldest known archeological evidence in the world of cultural sophistication such as a burying ritual.

12   Mungo Man and woman’s skeletons were uncovered in the same year.

13   There is controversy among scientists about the origin of the oldest Homo sapiens.

14   Out of Africa supporters have criticised Australian professors for using an outmoded research method.

 

 

 

ĐÁP ÁN

1. A

2. E

3. A

4. B

5. C

6. D

7. B

8. A

9. TRUE

10. NOT GIVEN

11. TRUE

12. FALSE

13. TRUE

14. NOT GIVEN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status