DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Magnetic Therapy

 

 

Magnetic Therapy giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Magnetic Therapy

A

Magnetic therapy, which is a $5-billion market worldwide, is a form of alternative medicine which claims that magnetic fields have healing powers. Magnetic devices that are claimed to be therapeutic include magnetic bracelets, insoles, wrist and knee bands, back and neck braces, and even pillows and mattresses. Their annual sales are estimated at $300 million in the United States and more than a billion dollars globally. They have been advertised to cure a vast array of ills, particularly pain.

Liệu pháp từ tính, thị trường trị giá 5 tỷ đô la trên toàn thế giới, là một dạng thuốc thay thế tuyên bố rằng từ trường từ tính có khả năng chữa bệnh. Các thiết bị từ tính được cho là có tác dụng chữa bệnh bao gồm vòng đeo tay từ tính, miếng lót giày, dây đeo cổ tay và đầu gối, nẹp lưng và cổ, thậm chí cả gối và nệm. Doanh thu hàng năm của họ ước tính khoảng 300 triệu đô la tại Hoa Kỳ và hơn một tỷ đô la trên toàn cầu. Chúng đã được quảng cáo là có thể chữa được rất nhiều bệnh, đặc biệt là chứng đau.

 

B

The therapy works on the principle of balancing electrical energy in the body by pulsating magnetic waves through different parts of the body. The electrical currents generated by magnets increase the blood flow and oxygen which helps to heal many of the ailments. The natural effects of the Earth’s magnetic field are considered to play an essential role in the health of humans and animals. It is generally accepted that our body draws some benefit from the Earth’s magnetic field. To restore the balance within our body allows us to function at our optimum level. For example, when the first astronauts returned to Earth sick, NASA concluded that their illness resulted from the lack of a planetary magnetic field in outer space. To resolve the problem, NASA placed magnets in the astronauts’ space suits and space travel vehicles, and astronauts have returned to Earth healthy ever since.

Liệu pháp này hoạt động trên nguyên tắc cân bằng năng lượng điện trong cơ thể bằng cách tạo xung sóng từ trường qua các bộ phận khác nhau của cơ thể. Các dòng điện được tạo ra bởi nam châm làm tăng lưu lượng máu và oxy giúp chữa lành nhiều bệnh tật. Các hiệu ứng tự nhiên của từ trường Trái đất được coi là đóng một vai trò thiết yếu đối với sức khỏe của con người và động vật. Người ta thường chấp nhận rằng cơ thể chúng ta thu được một số lợi ích từ từ trường của Trái đất. Phục hồi cân bằng trong cơ thể cho phép chúng ta hoạt động ở mức tối ưu. Ví dụ, khi các phi hành gia đầu tiên trở về trái đất bị ốm, NASA đã kết luận rằng căn bệnh của họ là do thiếu từ trường hành tinh ngoài vũ trụ. Để giải quyết vấn đề, NASA đã đặt nam châm trong bộ quần áo phi hành gia và phương tiện du hành vũ trụ, và các phi hành gia đã trở về Trái đất khỏe mạnh kể từ đó.

 

C

Historically it is reported that magnets have been around for an extremely long time. The therapeutic power of magnets was known to physicians in ancient Greece, Egypt and China over 4000 years ago, who used naturally magnetic rock – lodestone – to treat a variety of physical and psychological ailments. Cleopatra the beautiful Egyptian queen was probably the first celebrity to use magnets. It is documented that in order to prevent from aging, she slept on a Lodestone to keep her skin youthful. Ancient Romans also used magnet therapy to treat eye disease.

Trong lịch sử, người ta cho rằng nam châm đã xuất hiện từ rất lâu. Sức mạnh trị liệu của nam châm đã được các bác sĩ ở Hy Lạp, Ai Cập và Trung Quốc cổ đại biết đến hơn 4000 năm trước, họ đã sử dụng đá từ tính tự nhiên - đá nam châm - để điều trị nhiều loại bệnh về thể chất và tâm lý. Nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp Cleopatra có lẽ là người nổi tiếng đầu tiên sử dụng nam châm. Có tài liệu ghi lại rằng để ngăn ngừa lão hóa, cô đã ngủ trên một viên đá nam châm để giữ cho làn da luôn trẻ trung. Người La Mã cổ đại cũng sử dụng liệu pháp nam châm để điều trị bệnh về mắt.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

D

The popularity of magnet therapy in the United States began to rise during the 1800s and soared in the post-Civil War era. Sears-Roebuck advertised magnetic jewelry in its catalog for the healing of virtually any ailment. An Austrian psychoanalyst by the name of Wilhelm Reich immigrated to the United States in 1939 and researched the effects of electromagnetism on humans. Today, Germany, Japan, Israel, Russia and at least 45 other countries consider magnetic therapy to be an official medical procedure for the treatment of numerous ailments, including various inflammatory and neurological problems.

Sự phổ biến của liệu pháp nam châm ở Hoa Kỳ bắt đầu tăng lên trong những năm 1800 và tăng vọt trong thời kỳ hậu Nội chiến. Sears-Roebuck đã quảng cáo đồ trang sức từ tính trong danh mục của mình để chữa lành hầu hết mọi bệnh tật. Một nhà phân tâm học người Áo tên là Wilhelm Reich đã di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1939 và nghiên cứu tác động của điện từ đối với con người. Ngày nay, Đức, Nhật Bản, Israel, Nga và ít nhất 45 quốc gia khác coi liệu pháp từ tính là một thủ thuật y tế chính thức để điều trị nhiều bệnh, bao gồm các vấn đề về viêm nhiễm và thần kinh.

 

E

For those who practice magnetic therapy, strongly believe that certain ailments can be treated if the patient is exposed to magnetic fields while at the same time there is a strong resentment from the medical establishment and critics claim that most magnets don’t have the strength to affect the various organs and tissues within the body and it is a product of Pseudoscience and is not based on proper research and analysis. There are few reported complications of magnetic therapy and the World Health Organization says a low level of magnetic energy is not harmful. Documented side effects are not life-threatening and include pain, nausea and dizziness that disappeared when the magnets were removed. If considering magnet therapy, as with any medical treatment, it is always advisable to consult one’s regular physician first. Magnet therapy is gaining popularity; however, scientific evidence to support the success of this therapy is lacking. More scientifically sound studies are needed in order to fully understand the effects that magnets can have on the body and the possible benefits or dangers that could result from their use.

Đối với những người thực hành liệu pháp từ tính, tin tưởng mạnh mẽ rằng một số bệnh có thể được điều trị nếu bệnh nhân tiếp xúc với từ trường, đồng thời có sự phản đối mạnh mẽ từ cơ sở y tế và các nhà phê bình cho rằng hầu hết nam châm không có sức mạnh để tác động lên các cơ quan và mô khác nhau trong cơ thể và nó là sản phẩm ngụy khoa học và không dựa trên nghiên cứu và phân tích thích hợp. Có rất ít biến chứng được báo cáo về liệu pháp từ tính và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết mức năng lượng từ tính thấp không gây hại. Các tác dụng phụ được ghi nhận không đe dọa đến tính mạng và bao gồm đau, buồn nôn và chóng mặt đã biến mất khi tháo nam châm. Nếu xem xét liệu pháp nam châm, cũng như với bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào, bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ thường xuyên trước. Liệu pháp nam châm đang trở nên phổ biến; tuy nhiên, còn thiếu bằng chứng khoa học chứng minh sự thành công của liệu pháp này. Cần có nhiều nghiên cứu khoa học hơn để hiểu đầy đủ các tác động mà nam châm có thể gây ra cho cơ thể và những lợi ích hoặc nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng chúng.

 

F

Researchers at Baylor University Medical Center recently conducted a double-blind study on the use of concentric-circle magnets to relieve chronic pain in 50 post-polio patients. A static magnetic device or a placebo device was applied to the patient’s skin for 45 minutes. The patients were asked to rate how much pain they experienced when a “trigger point was touched.” The researchers reported that the 29 patients exposed to the magnetic device achieved lower pain scores than did the 21 who were exposed to the placebo device. However, this study had significant flaws in their design. Although the groups were said to be selected randomly, the ratio of women to men in the experimental group was twice that of the control group; the age of the placebo group was four years higher than that of the control group; there were just one brief exposure and no systematic follow-up of patients.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor gần đây đã tiến hành một nghiên cứu mù đôi về việc sử dụng nam châm vòng tròn đồng tâm để giảm đau mãn tính ở 50 bệnh nhân sau bệnh bại liệt. Một thiết bị từ tính tĩnh hoặc một thiết bị giả dược được áp vào da của bệnh nhân trong 45 phút. Các bệnh nhân được yêu cầu đánh giá mức độ đau mà họ trải qua khi chạm vào “điểm kích hoạt”. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng 29 bệnh nhân tiếp xúc với thiết bị từ tính đạt được điểm đau thấp hơn so với 21 bệnh nhân tiếp xúc với thiết bị giả dược. Tuy nhiên, nghiên cứu này có những sai sót đáng kể trong cách dàn dựng. Mặc dù các nhóm được cho là được chọn ngẫu nhiên, nhưng tỷ lệ phụ nữ so với nam giới trong nhóm thử nghiệm cao gấp đôi so với nhóm đối chứng; tuổi của nhóm giả dược cao hơn bốn tuổi so với nhóm đối chứng; chỉ có một lần tiếp xúc ngắn và không theo dõi bệnh nhân một cách có hệ thống.

Phương pháp nghiên cứu mù đôi (double-blind study) là một phương pháp nghiên cứu mà trong đó cả đối tượng được nghiên cứu và cả các nhà khoa học đều được “làm mù”. Cả thuốc thật và giả dược có hình dạng y hệt nhau (về màu sắc và hương vị) được phát cho các nhóm đối tượng.

 

G

Magnet therapy is gaining popularity; however, scientific evidence to support the success of this therapy is lacking. More scientifically sound studies are needed in order to fully understand the effects that magnets can have on the body and the possible benefits or dangers that could result from their use.

Liệu pháp nam châm đang trở nên phổ biến; tuy nhiên, còn thiếu bằng chứng khoa học chứng minh sự thành công của liệu pháp này. Cần có nhiều nghiên cứu khoa học hơn để hiểu đầy đủ các tác động mà nam châm có thể gây ra cho cơ thể và những lợi ích hoặc nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng chúng.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-6

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list of headings below.

Write the correct number, i-x, in boxes 1-6 on your answer sheet.

List of headings

i           Earth itself as the biggest magnet

ii          The commercial magnetic products

iii         Utilize the power from the natural magnetic field

iv         Early application of the magnet

v          Brief introduction of how the magnetic therapy works

vi         pain-reducing effect

vii        Arguments for and against the therapy

viii       An experiment on post-polio patients

ix         Conditions of magnet use today

1   Paragraph A

2   Paragraph B

3   Paragraph C

4   Paragraph D

5   Paragraph E

6   Paragraph F

 

Questions 7-8

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 7-8 on your answer sheet.

Which TWO of the lodestone benefits in ancient times are mentioned by the writer in the text?

  make a facial mask

B   diminish the energy

C   improve eyesight

D   keep a younger appearance

E   remove dizziness 

 

Questions 9-10

Choose TWO letters, A-E.

Write the correct letters in boxes 9-10 on your answer sheet.

Which TWO weakness of the Baylor research does the writer present?

A   The number of subjects involved was not enough.

B   There was so further evidence to support.

C   The patients were at the same age.

D   The device used in the experiment did not work properly.

E   The gender ratio was not in proportion

 

 

Questions 11-13

Complete each sentence with the correct ending, A-F, below.

Write the correct letters, A-F, in boxes 11-13 on your answer sheet.

11   The first NASA astronauts’ sickness

12   According to the WHO, under the physician’s instruction, a small amount of magnetic energy

13   The author holds that in order to fully understand the magnetic effects, we

A          has no negative side effect.

B          resulted from physical ailment.

C          should have more sophisticated studies

D         is exposed to the placebo device.

E          must select the subjects randomly.

F          came from the absence of a magnetic field.

 

 

ĐÁP ÁN

1. ii

2. v

3. iv

4. ix

5. vii

6. viii

7. C

8. D

9. B

10. E

11. F

12. A

13. C

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status