DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Designed to Last

 

 

Designed to Last giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Designed to Last

 

Could better design cure our throwaway culture?

Thiết kế tốt hơn có thể chữa lành văn hóa vứt bỏ của chúng ta không?

 

A

Jonathan Chapman, a senior lecturer at the University of Brighton, UK, is one of a new breed of ‘sustainable designers’. Like many of us, they are concerned about the huge waste associated with Western consumer culture and the damage this does to the environment. Some, like Chapman, aim to create objects we will want to keep rather than discard. Others are working to create more efficient or durable consumer goods or goods designed with recycling in mind. The waste entailed in our fleeting relationships with consumer durables is colossal.

Jonathan Chapman, giảng viên cao cấp tại Đại học Brighton, Vương quốc Anh, là một trong những kiểu 'nhà thiết kế bền vững' mới. Giống như nhiều người trong chúng ta, họ lo ngại về lượng rác thải khổng lồ liên quan đến văn hóa tiêu dùng phương Tây và tác hại của việc này đối với môi trường. Một số người, như Chapman, nhằm mục đích tạo ra các đồ vật mà chúng ta sẽ muốn giữ lại hơn là loại bỏ. Những người khác đang làm việc để tạo ra hàng tiêu dùng bền hơn hoặc hiệu quả hơn hoặc hàng hóa được thiết kế có tính đến tái chế. Sự lãng phí kéo theo trong các mối quan hệ nhanh chóng của chúng ta với hàng tiêu dùng lâu bền là rất lớn.

durables: Hàng xài lâu bền

B

Domestic power tools, such as electric drills, are a typical example of such waste. However much DIY the purchaser plans to do, the truth is that these things are thrown away having been used, on average, for just ten minutes. Most will serve ‘conscience time’ gathering dust on a shelf in the garage; people are reluctant to admit that they have wasted their money. However, the end is inevitable; thousands of years in landfill waste sites. In its design, manufacture, packaging, transportation and disposal, a power tool consumes many times its own weight in resources, all for a shorter active lifespan than that of the average small insect.

Các dụng cụ điện gia dụng, chẳng hạn như máy khoan điện, là một ví dụ điển hình cho sự lãng phí đó. Tuy nhiên, người mua dự định làm bao nhiêu đồ tự làm, sự thật là những thứ này bị vứt đi sau khi được sử dụng trung bình chỉ trong mười phút. Hầu hết sẽ phục vụ 'thời gian lương tâm' tích tụ bụi trên kệ trong nhà để xe; mọi người miễn cưỡng thừa nhận rằng họ đã lãng phí tiền của họ. Tuy nhiên, kết cục vẫn không thể tránh khỏi; hàng ngàn năm trong các bãi rác. Trong quá trình thiết kế, sản xuất, đóng gói, vận chuyển và thải bỏ, một dụng cụ điện tiêu thụ tài nguyên gấp nhiều lần trọng lượng của chính nó, tất cả đều có tuổi thọ hoạt động ngắn hơn so với tuổi thọ của côn trùng nhỏ trung bình.

 

C

To understand why we have become so wasteful, we should look to the underlying motivation of consumers. ‘People own things to give expression to who they are, and to show what group of people they feel they belong to,’ Chapman says. In a world of mass production, however, that symbolism has lost much of its potency. For most of human history, people had an intimate relationship with objects they used or treasured. Often they made the objects themselves, or family members passed them on. For more specialist objects, people relied on expert manufacturers living close by, whom they probably knew personally. Chapman points out that all these factors gave objects a history – a narrative – and an emotional connection that today’s mass production can not match. Without these personal connections, consumerist culture instead idolizes novelty. We know we can’t buy happiness, but the chance to remake ourselves with glossy, box-fresh products seems irresistible. When the novelty fades we simply renew the excitement by buying more new stuff: what John Thackara of Doors of Perception, a network for sharing ideas about the future of design, calls the “schlock of the new”.

Để hiểu tại sao chúng ta lại trở nên lãng phí như vậy, chúng ta nên nhìn vào động cơ đằng sau của người tiêu dùng. Chapman nói: “Mọi người sở hữu những thứ để thể hiện họ là ai và để cho thấy họ cảm thấy mình thuộc về nhóm người nào. Tuy nhiên, trong một thế giới sản xuất hàng loạt, biểu tượng đó đã mất đi phần lớn tiềm năng của nó. Trong phần lớn lịch sử loài người, con người có mối quan hệ mật thiết với những đồ vật mà họ sử dụng hoặc trân trọng. Thường thì họ tự làm đồ vật hoặc các thành viên trong gia đình truyền lại. Đối với các đối tượng chuyên dụng hơn, mọi người nhờ vào những người chế tạo thành thạo sống gần đó, những người mà họ bản thân họ biết rõ. Chapman chỉ ra rằng tất cả những yếu tố này đã mang lại cho đồ vật một lịch sử - một câu chuyện - và một mối liên hệ cảm xúc mà sản xuất hàng loạt ngày nay không thể sánh được. Không có những kết nối cá nhân này, thay vào đó, văn hóa tiêu dùng thần tượng hóa sự mới lạ. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể mua được hạnh phúc, nhưng cơ hội làm mới bản thân với những sản phẩm tươi mới, bóng bẩy dường như không thể cưỡng lại được. Khi sự mới lạ phai nhạt, chúng ta chỉ đơn giản là làm mới lại sự phấn khích bằng cách mua thêm nhiều thứ mới: cái mà John Thackara của Doors of Perception, một mạng lưới để chia sẻ ý tưởng về tương lai của thiết kế, gọi là “sự phá cách của cái mới”.

box-fresh (adj): (usually used about clothing) new and not used, or looking clean and fresh and in very good condition 
 

D

As a sustainable designer, Chapman’s solution is what he calls “emotionally durable design”. Think about your favorite old jeans. They just don’t have the right feel until they have been worn and washed a hundred times, do they? It is like they are sharing your life story. You can fake that look, but it isn’t the same. Chapman says the gradual unfolding of a relationship like this transforms our interactions with objects into something richer than simple utility. Swiss industrial analyst Walter Stahel, visiting professor at the University of Surrey, calls it the “teddy-bear factor”. No matter how ragged and worn a favorite teddy becomes, we don’t rush out and buy another one. As adults, our teddy bear connects us to our childhoods, and this protects it from obsolescence. Stahel says this is what sustainable design needs to do.

Là một nhà thiết kế bền vững, giải pháp của Chapman là cái mà ông gọi là "thiết kế lâu bền về mặt cảm xúc". Hãy nghĩ về chiếc quần jean cũ yêu thích của bạn. Chúng chỉ không có cảm giác thích hợp cho đến khi chúng được mặc và giặt hàng trăm lần, phải không? Nó giống như chúng đang chia sẻ câu chuyện cuộc sống của bạn. Bạn có thể giả mạo vẻ ngoài đó, nhưng nó không giống nhau. Chapman nói rằng sự phát triển dần dần của một mối quan hệ như thế này sẽ biến các tương tác của chúng ta với các vật thể thành một thứ gì đó phong phú hơn là tiện ích đơn giản. Nhà phân tích công nghiệp Thụy Sĩ Walter Stahel, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Surrey, gọi đó là “yếu tố gấu bông”. Cho dù con gấu bông yêu thích có rách nát và sờn rách đến đâu, chúng ta cũng không vội vã mua một con khác. Khi trưởng thành, chú gấu bông của chúng ta kết nối chúng ta với thời thơ ấu và điều này giúp nó không bị lỗi thời. Stahel nói đây là điều mà thiết kế bền vững cần phải làm.

 

E

It is not simply about making durable items that people want to keep. Sustainable design is a matter of properly costing the whole process of production, energy use and disposal. “It is about the design of systems, the design of culture,” says Tim Cooper from the Centre for Sustainable Consumption at Sheffield Hallam University in Britain. He thinks sustainable design has been “surprisingly slow to take off” but says looming environmental crises and resource depletion are pushing it to the top of the agenda.

Nó không chỉ đơn giản là làm ra những món đồ lâu bền mà người ta muốn lưu giữ. Thiết kế bền vững là vấn đề tính toán chi phí phù hợp cho toàn bộ quá trình sản xuất, sử dụng và thải bỏ năng lượng. Tim Cooper từ Trung tâm Tiêu dùng Bền vững tại Đại học Sheffield Hallam ở Anh cho biết: “Đó là về thiết kế hệ thống, thiết kế văn hóa. Ông cho rằng thiết kế bền vững đã “phát triển chậm một cách đáng ngạc nhiên” nhưng nói rằng các cuộc khủng hoảng môi trường đang rình rập và sự cạn kiệt tài nguyên đang đẩy nó lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

 

F

Thackara agrees. For him, the roots of impending environmental collapse can be summarized in two words: weight and speed. We are making more stuff than the planet can sustain and using vast amounts of energy moving more and more of it around ever faster. The Information Age was supposed to lighten our economies and reduce our impact on the environment, but the reverse seems to be happening. We have simply added information technology to the industrial era and hastened the developed world’s metabolism, Thackara argues.

Thackara đồng ý. Đối với ông, gốc rễ của sự sụp đổ môi trường sắp xảy ra có thể được tóm tắt trong hai từ: trọng lượng và tốc độ. Chúng ta đang tạo ra nhiều thứ hơn khả năng chịu đựng của hành tinh và sử dụng lượng năng lượng khổng lồ để di chuyển ngày càng nhiều năng lượng xung quanh nhanh hơn bao giờ hết. Thời đại Thông tin được cho là sẽ làm nhẹ nền kinh tế của chúng ta và giảm tác động của chúng ta đối với môi trường, nhưng điều ngược lại dường như đang xảy ra. Thackara lập luận rằng chúng ta chỉ đơn giản là bổ sung công nghệ thông tin vào kỷ nguyên công nghiệp và đẩy nhanh quá trình chuyển hóa của thế giới phát triển.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

G

Once you grasp that, the cure is hardly rocket science: minimize waste and energy use, stop moving stuff around so much and use people more. EZIO MANZINI, PROFESSOR of industrial design at Politecnico di Milano University, Italy, describes the process of moving to a post-throwaway society as like “changing the engine of an aircraft in mid-flight”. Even so, he believes it can be done, and he is not alone.

Một khi bạn nắm bắt được điều đó, cách xử lý khó có thể là khoa học tên lửa: giảm thiểu lãng phí và sử dụng năng lượng, ngừng di chuyển đồ đạc quá nhiều và sử dụng con người nhiều hơn. EZIO MANZINI, GIÁO SƯ thiết kế công nghiệp tại Đại học Politecnico di Milano, Ý, mô tả quá trình chuyển sang một xã hội hậu vứt bỏ giống như “thay động cơ máy bay giữa chuyến bay”. Mặc dù vậy, anh ấy tin rằng điều đó có thể làm được, và anh ấy không đơn độc.

 

H

Manzini says a crucial step would be to redesign our globalized world into what he calls the “multi-local society”. His vision is that every resource, from food to electricity generation, should as far as possible be sourced and distributed locally. These local hubs would then be connected to national and global networks to allow the most efficient use and flow of materials.

Manzini nói rằng một bước quan trọng sẽ là thiết kế lại thế giới toàn cầu hóa của chúng ta thành cái mà ông gọi là “xã hội đa địa phương”. Tầm nhìn của ông là mọi nguồn tài nguyên, từ thực phẩm đến sản xuất điện, nên được tìm nguồn gốc và phân phối tại địa phương càng nhiều càng tốt. Các trung tâm cục bộ này sau đó sẽ được kết nối với các mạng quốc gia và toàn cầu để cho phép sử dụng và lưu chuyển vật liệu hiệu quả nhất.

 

I

So what will post-throwaway consumerism look like? For a start, we will increasingly buy sustainably designed products. This might be as simple as installing energy-saving light bulbs, more efficient washing machines, or choosing locally produced groceries with less packaging.

Vậy chủ nghĩa tiêu dùng sau khi vứt bỏ sẽ như thế nào? Ban đầu, chúng ta muốn ngày càng mua các sản phẩm được thiết kế bền vững. Điều này có thể đơn giản như lắp bóng đèn tiết kiệm năng lượng, máy giặt hiệu quả hơn hoặc chọn cửa hàng tạp hóa sản xuất trong nước với ít bao bì hơn.

 

J

We will spend less on material goods and more on services. Instead of buying a second car, for example, we might buy into a car-sharing network. We will also buy less and rent a whole lot more: why own things that you hardly use, especially things that are likely to be updated all the time? Consumer durables will be sold with plans already in place for their disposal. Electronic goods will be designed to be recyclable, with the extra cost added to the retail price as prepayment. As consumers become increasingly concerned about the environment, many big businesses are eagerly adopting sustainable design and brushing up their green credentials to please their customers and stay one step ahead of the competition.

Chúng tôi sẽ chi tiêu ít hơn cho hàng hóa vật chất và nhiều hơn nữa cho các dịch vụ. Ví dụ, thay vì mua một chiếc ô tô thứ hai, chúng ta có thể mua vào một mạng lưới chia sẻ ô tô. Chúng tôi cũng sẽ mua ít hơn và thuê nhiều hơn: tại sao lại sở hữu những thứ mà bạn hầu như không sử dụng, đặc biệt là những thứ có khả năng được cập nhật mọi lúc? Hàng tiêu dùng lâu bền sẽ được bán với các kế hoạch sẵn có để xử lý. Hàng điện tử sẽ được thiết kế để có thể tái chế, với chi phí bổ sung được cộng vào giá bán lẻ dưới dạng thanh toán trước. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường, nhiều doanh nghiệp lớn đang háo hức áp dụng thiết kế bền vững và nâng cao thông tin xanh để làm hài lòng khách hàng và đi trước đối thủ một bước.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 28-32

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 28-32 on your answer sheet.

 

28   What does ‘conscience time’ imply in paragraph 2?

A   People feel guilty when they throw things away easily.

B   The shelf in the garage needs cleaning.

C   The consumers are unaware of the waste problem.

D   The power tool should be placed in the right place after being used.

 

29   Prior to mass production, people own things to show

A   their quality

B   their status

C   their character

D   their history

 

30   The word ‘narrative’ in paragraph 3 refers to

A   the novelty culture pursued by the customers

B   the motivation of buying new products

C   object stories that relate personally and meaningfully to the owners

D   the image created by the manufacturers

 

31   Without a personal connection, people buy new stuff for

A   sharing

B   freshness

C   collection

D   family members

 

32   The writer quotes the old jeans and teddy bear to illustrate that

A   the products are used for simple utility.

B   producers should create more special stuff to attract consumers.

C   Chapman led a poor childhood life.

D   the emotional connections make us to keep the objects for longer.

 

Questions 33-36

Complete the summary using the list of words, A-H, below.

Write the correct letter, A-H, in boxes 33-26 on your answer sheet.

 

Tim Cooper claims that although sustainable design proceeds 33………………………, the coming problems are pushing the move. In accordance with Tim Cooper, Thackara believes that the origins of the looming environmental crises are weight and 34………………………. The technology which was assumed to have a positive effect on our society actually accelerates the world’s 35…………………… To cure this, Manzini proposes a ‘multi-local society’ which means every resource should be located and redeployed 36……………………..

 

A     properly               B     energy                  C     locally

D     economy              E     slowly                   F     speed

G     quickly                  H     metabolism

 

Questions 37-40

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 37-40 on your answer sheet, write

YES                  if the statement is true

NO                   if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

37   People often buy things that are seldom used and throw them away.

38   In a post-throwaway society, we will pay extra money after disposing of electronic goods.

39   Some businesses have jumped on the sustainability bandwagon.

40   Company will spend less on repairs in the future.

 

ĐÁP ÁN

28. A

29. B

30. C

31. B

32. D

33. E

34. F

35. H

36. C

37. YES

38. NO

39. YES

40. NOT GIVEN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status