DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Human Guinea Pig

 

 

Human Guinea Pig giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Human Guinea Pig

 

There are 50 million people in the world being used as guinea pigs in clinical trials testing experimental drugs. Apart from potentially risking part of their lives, applicants must pass a severe series of tests just to be able to participate in some trials. However, acceptance means more tests, negative side effects and a considerable disturbance to their daily lives. So what’s in it for them? As journalist Alex O’Meara explains in Chasing Medical Miracles, some participate out of genuine altruism, whilst some are looking for cures for their own disorders. O’Meara having diabetes himself volunteered for a risky transplant of insulin-producing cells from the liver, and his story spread through the book. ĐOẠN 1

Có 50 triệu người trên thế giới bị dùng làm chuột lang trong các thử nghiệm lâm sàng thử nghiệm các loại thuốc thử nghiệm. Ngoài khả năng mạo hiểm một phần cuộc sống của họ, các ứng viên phải vượt qua một loạt các bài kiểm tra nghiêm ngặt để có thể tham gia vào một số thử nghiệm. Tuy nhiên, chấp nhận có nghĩa là nhiều thử nghiệm hơn, tác dụng phụ tiêu cực và sự xáo trộn đáng kể đối với cuộc sống hàng ngày của họ. Vì vậy, trong đó có gì cho họ? Như nhà báo Alex O'Meara giải thích trong Chasing Medical Miracles, một số tham gia vì lòng vị tha thực sự, trong khi một số đang tìm cách chữa trị chứng rối loạn của chính họ. Bản thân O'Meara mắc bệnh tiểu đường đã tình nguyện thực hiện ca cấy ghép tế bào sản xuất insulin đầy rủi ro từ gan, và câu chuyện của anh đã lan truyền trong cuốn sách.

 

O’Meara knows people choose to participate for life’s great motivator: money. Clinical trials are a huge business, making up to $24 billion annually, and the cash they offer as compensation has become a sought-after way to make extra money. This exchange of money often involves people who are sick and vulnerable and emphasises the dark ethical waters in which current clinical trials are mired. ĐOẠN 2

O'Meara biết mọi người chọn tham gia vì động lực lớn trong cuộc sống: tiền. Các thử nghiệm lâm sàng là một ngành kinh doanh khổng lồ, kiếm được tới 24 tỷ đô la hàng năm và số tiền mà họ cung cấp dưới dạng thù lao đã trở thành một cách kiếm thêm tiền được nhiều người tìm kiếm. Việc trao đổi tiền bạc này thường liên quan đến những người bị bệnh và dễ bị tổn thương, đồng thời nhấn mạnh đến vùng nước đạo đức đen tối mà các thử nghiệm lâm sàng hiện tại đang bị sa lầy.

sought-after : được săn đón, được ưa thích

At intervals, the ill feel compelled to join a trial to get medical care. Some unethical researchers, desperate to recruit the large numbers needed to make their researchers statistically valid, take advantage of this. It can be difficult for ill people to take that, at best, they are taking experimental medicine and at worst they are taking nothing at all. ĐOẠN 3

Thỉnh thoảng, người bệnh cảm thấy bắt buộc phải tham gia thử nghiệm để được chăm sóc y tế. Một số nhà nghiên cứu vô đạo đức, mong muốn tuyển dụng số lượng lớn cần thiết để làm cho các nhà nghiên cứu của họ có giá trị thống kê, đã lợi dụng điều này. Người bệnh có thể khó chấp nhận điều đó, tốt nhất là họ đang dùng thuốc thử nghiệm và tệ nhất là họ không dùng gì cả.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

Desperation for money or medicine is never a basis for unbiased decision-making. How can a researcher be sure a person is giving their true consent? And if a person gets better as a result of taking an experimental drug, what happens when their drug supply finishes after the trial? ĐOẠN 4

Tuyệt vọng về tiền bạc hoặc thuốc men không bao giờ là cơ sở để đưa ra quyết định không thiên vị. Làm thế nào một nhà nghiên cứu có thể chắc chắn rằng một người đang đưa ra sự đồng ý thực sự của họ? Và nếu một người trở nên tốt hơn nhờ dùng một loại thuốc thử nghiệm, điều gì sẽ xảy ra khi nguồn cung cấp thuốc của họ hết sau khi dùng thử?

 

These ethical quandaries have influenced healthcare in developed countries where clinical trials are a prospering industry. According to Adriana Petryna in When Experiments Travel, in spite of the fact that drug companies are moving their trials to developing countries, only 10% of drug research addresses disorders that influence the world’s poor. Such diseases make up to 90% of the global disease burden. Establishing ethical and legal responsibilities is also becoming harder, she reports. With an increased number of subcontractors included in trials, it is clear that no one is overly concerned about patient welfare. ĐOẠN 5

Những tình huống khó xử về đạo đức này đã ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển, nơi các thử nghiệm lâm sàng đang là một ngành thịnh vượng. Theo Adriana Petryna trong When Experiments Travel, mặc dù thực tế là các công ty dược phẩm đang chuyển các thử nghiệm của họ sang các nước đang phát triển, nhưng chỉ có 10% nghiên cứu về thuốc đề cập đến các rối loạn ảnh hưởng đến người nghèo trên thế giới. Những bệnh như vậy chiếm tới 90% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Cô ấy báo cáo rằng việc thiết lập các trách nhiệm đạo đức và pháp lý cũng trở nên khó khăn hơn. Với số lượng nhà thầu phụ tham gia thử nghiệm ngày càng tăng, rõ ràng là không ai quá lo lắng về phúc lợi của bệnh nhân.

 

From this theory, international human rights frameworks such as the Nuremberg Code should ensure that participants are not taking any positive effect. In reality, largely poor and illiterate populations are being exploited. Besides, ethical regulations in poor countries are rarely strict, therefore researchers can get away with recruiting people into HIV trials knowing that they will die without the experimental drug. ĐOẠN 6

Từ lý thuyết này, các khuôn khổ nhân quyền quốc tế như Bộ luật Nuremberg phải đảm bảo rằng những người tham gia không nhận bất kỳ tác động rõ ràng nào. Trên thực tế, phần lớn dân số nghèo và mù chữ đang bị bóc lột. Bên cạnh đó, các quy định về đạo đức ở các nước nghèo hiếm khi nghiêm ngặt, do đó các nhà nghiên cứu có thể bỏ qua việc tuyển người vào các cuộc thử nghiệm HIV khi biết rằng họ sẽ chết nếu không có thuốc thử nghiệm.

O’ Meara also reports about drug company’s greed and the inability of regulators to control the rapidly increasing number of trials. The US Food and Drug Administration inspects less than 1% of the 350,000 registered trial sites. Drug firms are managing non-profit organizations that are undertaking just 30% of trials. However, in spite of their faults, clinical trials are still an essential tool of modern medicine. ĐOẠN 7

 

O'Meara cũng báo cáo về lòng tham của công ty dược phẩm và sự bất lực của các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát số lượng thử nghiệm ngày càng tăng nhanh chóng. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kiểm tra chưa đầy 1% trong số 350.000 địa điểm thử nghiệm đã đăng ký. Các công ty dược phẩm đang quản lý các tổ chức phi lợi nhuận chỉ thực hiện 30% thử nghiệm. Tuy nhiên, bất chấp những sai sót của chúng, các thử nghiệm lâm sàng vẫn là một công cụ thiết yếu của y học hiện đại.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 29-36

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 29-36 on your answer sheet.

 

For testing experimental 29………………………., there are 50 million people being used as guinea pigs looking for remedies to 30……………………… in clinical trials in spite of the risks throughout the world. Actually, that means people are both eager for life’s considerable milestone of 31……………………… to make up insufficient labour pay in their lives and 32……………………….. to participate in a trial. These ethical dilemmas have influenced health problems in 33………………………. where drug companies encouraged their trials.

From these situations between 34……………………… and …………………….., international human rights frameworks like 35………………………. should inform people of poverty of the poor countries which have a lack of 36……………………….. ethical regulations.

 

Questions 37-39

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 37-39 on your answer sheet.

 

37   Whilst some choose to cure themselves, some participated due to……………………..

38   Hopelessness for either ……………………… or ……………………… does not work for fair decision-making.

39   Drug companies invest a lot of money in developing countries, causing……………………..

 

Question 40

Choose the correct letter, A, BC or D.

Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage 3?

  to warn the guinea pigs are likely to have financial problems

B   to describe how clinical trials were rapidly increasing and how serious they were

C   to suggest that the Nuremberg Code is needed in other countries

D   to examine how drug companies promoted the use of guinea pigs

 

 

ĐÁP ÁN:

29. drugs

30. their own disorders

31. money

32. illness

33. developing countries

34. ethical, legal responsibilities

35. (the) Nuremberg Code

36. strict

37. genuine altruism

38. money, medicine

39. ethical quandaries

40. B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status