DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: How Well Do We Concentrate

How Well Do We Concentrate giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

How Well Do We Concentrate?

A

Do you read while listening to music? Do you like to watch TV while finishing your homework? People who have these kinds of habits are called multi-taskers. Multitaskers are able to complete two tasks at the same time by dividing their focus. However, Thomas Lehman, a researcher in Psychology, believes people never really do multiple things simultaneously. Maybe a person is reading while listening to music, but in reality, the brain can only focus on one task. Reading the words in a book will cause you to ignore some of the words of the music. When people think they are accomplishing two different tasks efficiently, what they are really doing is dividing their focus. While listening to music, people become less able to focus on their surroundings. For example, we all have experienced times when we talk with friends and they are not responding properly. Maybe they are listening to someone else talk, or maybe they are reading a text on their smart phone and don’t hear what you are saying. Lehman called this phenomenon “email voice”

Bạn có đọc trong khi nghe nhạc không? Bạn có thích xem TV trong khi làm bài tập về nhà không? Những người có những thói quen này được gọi là người đa nhiệm. Người đa nhiệm có thể hoàn thành hai nhiệm vụ cùng lúc bằng cách phân chia trọng tâm của họ. Tuy nhiên, Thomas Lehman, một nhà nghiên cứu về Tâm lý học, tin rằng con người không bao giờ thực sự làm được nhiều việc cùng một lúc. Có thể một người vừa đọc sách vừa nghe nhạc nhưng trên thực tế, bộ não chỉ có thể tập trung vào một nhiệm vụ. Đọc lời trong sách sẽ khiến bạn bỏ qua một số lời của bản nhạc. Khi mọi người nghĩ rằng họ đang hoàn thành hai nhiệm vụ khác nhau một cách hiệu quả thì điều họ thực sự đang làm là phân chia trọng tâm của mình. Trong khi nghe nhạc, mọi người ít có khả năng tập trung vào môi trường xung quanh. Ví dụ, tất cả chúng ta đều từng trải qua những lúc chúng ta nói chuyện với bạn bè và họ không phản hồi tích cực. Có thể họ đang nghe người khác nói chuyện hoặc có thể họ đang đọc tin nhắn trên điện thoại thông minh và không nghe thấy bạn đang nói gì. Lehman gọi hiện tượng này là “giọng nói email”

B

The world has been changed by computers and its spin-offs like smart-phones or cellphones. Now that most individuals have a personal device, like a smart-phone or a laptop, they are frequently reading, watching or listening to virtual information. This raises the occurrence of multitasking in our day-to-day life. Now when you work, you work with your typewriter, your cellphone, and some colleagues who may drop by at any time to speak with you. In professional meetings, when one normally focuses and listens to one another, people are more likely to have a cell phone in their lap, reading or communicating silently with more people than ever. Liven inventions such as the cordless phone have increased multitasking. In the old days, a traditional wall phone would ring, and then the housewife would have to stop her activities to answer it. When it rings, the housewife will sit down with her legs up and chat with, no laundry or sweeping or answering the door. In the modern era, our technology is convenient enough to not interrupt our daily tasks.

thế giới đã được thay đổi bởi máy tính và các sản phẩm phụ của nó như điện thoại thông minh hoặc điện thoại di động. Ngày nay, hầu hết mọi người đều có thiết bị cá nhân, như điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay, họ thường xuyên đọc, xem hoặc nghe thông tin ảo. Điều này làm tăng sự xuất hiện của đa nhiệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ, khi làm việc, bạn làm việc với máy đánh chữ, điện thoại di động và một số đồng nghiệp có thể ghé qua để nói chuyện với bạn bất cứ lúc nào. Trong các cuộc họp chuyên môn, khi một người thường tập trung và lắng nghe lẫn nhau, mọi người thường có điện thoại di động trong lòng, đọc hoặc giao tiếp thầm lặng với nhiều người hơn bao giờ hết, những phát minh sinh động như điện thoại không dây đã làm tăng khả năng đa nhiệm. Ngày xưa, một chiếc điện thoại treo tường truyền thống sẽ đổ chuông và khi đó người nội trợ sẽ phải dừng hoạt động của mình để trả lời. Khi chuông reo, bà nội trợ sẽ ngồi kiễng chân lên. và trò chuyện, không cần giặt giũ, quét dọn hay mở cửa. Trong thời đại hiện đại, công nghệ của chúng ta đủ tiện lợi để không làm gián đoạn công việc hàng ngày của chúng ta.

C

Earl Miller, an expert at the Massachusetts Institute of Technology, studied the prefrontal cortex, which controls the brain while a person is multitasking. According to his studies, the size of this cortex varies between species. He found that for humans, the size of this part constitutes one third of the brain, while it is only 4 to 5 percent in dogs, and about 15% in monkeys. Given that this cortex is larger on a human, it allows a human to be more flexible and accurate in his or her multitasking. However, Miller wanted to look further into whether the cortex was truly processing information about two different tasks simultaneously. He designed an experiment where he presented visual stimulants to his subjects in a way that mimics multi-tasking. Miller then attached sensors to the patients's heads to pick up the electric patterns of the brain. This sensor would show if the brain particles, called neurons, were truly processing two different tasks. What he found is that the brain neurons only lit up in singular areas one at a time, and never simultaneously.

Earl Miller, một chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachusetts, đã nghiên cứu vỏ não trước trán, nơi điều khiển não bộ khi một người làm nhiều việc cùng một lúc. Theo nghiên cứu của ông, kích thước của vỏ não này khác nhau giữa các loài. Ông nhận thấy đối với con người, kích thước của phần này chiếm 1/3 bộ não, trong khi ở chó chỉ là 4 đến 5% và ở khỉ là khoảng 15%. Vì vỏ não này lớn hơn ở con người nên nó cho phép con người linh hoạt và chính xác hơn trong việc đa nhiệm của mình. Tuy nhiên, Miller muốn xem xét sâu hơn liệu vỏ não có thực sự xử lý thông tin về hai nhiệm vụ khác nhau cùng một lúc hay không. Anh ấy đã thiết kế một thí nghiệm trong đó anh ấy đưa ra các chất kích thích thị giác cho đối tượng của mình bằng một loại sáp mô phỏng đa tác vụ. Miller sau đó gắn các cảm biến vào đầu bệnh nhân để thu thập các mẫu điện của não. Cảm biến này sẽ hiển thị liệu các hạt trong não, được gọi là tế bào thần kinh, có thực sự xử lý hai nhiệm vụ khác nhau hay không. Những gì ông phát hiện ra là các tế bào thần kinh não chỉ sáng lên từng khu vực riêng lẻ một lần và không bao giờ đồng thời.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


D

Davis Meyer, a professor of University of Michigan, studied young adults in a similar experiment. He instructed them to simultaneously do math problems and classify simple words into different categories. For this experiment, Meyer found that when you think you are doing several jobs at the same time, you are actually switching between jobs. Even though the people tried to do the tasks at the same time, and both tasks were eventually accomplished, overall, the task took more time than if the person focused on a single task one at a time.

Davis Meyer, giáo sư của Đại học Michigan, đã nghiên cứu những người trẻ tuổi trong một thí nghiệm tương tự. Ông hướng dẫn các em đồng thời làm các bài toán và phân loại các từ đơn giản thành các loại khác nhau. Đối với thí nghiệm này. Meyer phát hiện ra rằng khi bạn nghĩ rằng mình đang làm nhiều công việc cùng một lúc thì thực tế là bạn đang chuyển đổi giữa các công việc. Mặc dù mọi người đã cố gắng thực hiện các nhiệm vụ cùng một lúc và cả hai nhiệm vụ cuối cùng đều được hoàn thành, nhưng nhìn chung, nhiệm vụ đó có vẻ tốn nhiều thời gian hơn so với việc người đó tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất tại một thời điểm.

E

People sacrifice efficiency when multitasking, Gloria Mark set office workers as his subjects. He found that they were constantly multitasking. He observed that nearly every 11 minutes people at work were disrupted. He found that doing different jobs at the same time may actually save time. However, despite the fact that they are faster, it does not mean they are more efficient. And we are equally likely to self-interrupt as be interrupted by outside sources. He found that in office nearly every 12 minutes an employee would stop and with no reason at all, check a website on their computer, call someone or write an email. If they concentrated for more than 20 minutes, they would feel distressed. He suggested that the average person may suffer from a short concentration span. This short attention span might be natural, but others suggest that new technology may be the problem. With cellphones and computers at our sides at all times, people will never run out of distractions. The format of media, such as advertisements, music, news articles and TV shows is also shortening, so people are used to paying attention to information for a very short time

Con người hy sinh hiệu quả khi làm nhiều việc cùng một lúc, Gloria Mark lấy nhân viên văn phòng làm đối tượng của mình. Anh ấy thấy rằng họ liên tục làm nhiều việc cùng một lúc. Ông quan sát thấy gần như cứ 11 phút mọi người ở nơi làm việc lại bị gián đoạn. Ông nhận thấy rằng làm nhiều công việc khác nhau cùng lúc thực sự có thể tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, mặc dù thực tế là chúng nhanh hơn nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hiệu quả hơn. Và chúng ta cũng có khả năng tự gián đoạn như bị gián đoạn bởi các nguồn bên ngoài. Ông phát hiện ra rằng ở văn phòng, gần như cứ 12 phút lại có một nhân viên dừng lại mà không có lý do gì, truy cập một trang web trên máy tính, gọi điện cho ai đó hoặc viết email. Nếu họ tập trung hơn 20 phút, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ông cho rằng một người bình thường có thể có khoảng thời gian tập trung ngắn. Khoảng chú ý ngắn này có thể là điều tự nhiên, nhưng những người khác cho rằng công nghệ mới có thể là vấn đề. Với điện thoại di động và máy tính luôn ở bên cạnh, mọi người sẽ không bao giờ hết phiền nhiễu. Định dạng của các phương tiện truyền thông như quảng cáo, âm nhạc, tin tức và chương trình truyền hình cũng đang được rút ngắn lại, khiến mọi người quen với việc chú ý đến thông tin trong một thời gian rất ngắn.

F

So even though focusing on one single task is the most efficient way for our brains to work, it is not practical to use this method in real life. According to human nature, people feel more comfortable and efficient in environments with a variety of tasks, Edward Hallowell said that people are losing a lot of efficiency in the workplace due to multitasking, outside distractions and self-distractions. As it matter of fact, the changes made to the workplace do not have to be dramatic. No one is suggesting we ban e-mail or make employees focus on only one task. However, certain common workplace tasks, such as group meetings, would be more efficient if we banned cell-phones, a common distraction. A person can also apply these tips to prevent self-distraction. Instead of arriving at your office and checking all of your e-mails for new tasks, a common workplace ritual, a person could dedicate an hour to a single task first thing in the morning. Self-timing is a great way to reduce distraction and efficiently finish tasks one by one, instead of slowing ourselves down with multi-tasking.

  Vì vậy, mặc dù tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất là cách hiệu quả nhất để bộ não của chúng ta hoạt động, nhưng việc sử dụng phương pháp này trong cuộc sống thực là không thực tế. Theo bản chất con người, mọi người cảm thấy thoải mái và hiệu quả hơn trong môi trường với nhiều nhiệm vụ khác nhau, Edward Hallowell nói rằng mọi người đang mất đi rất nhiều hiệu quả ở nơi làm việc do làm nhiều việc cùng một lúc, những phiền nhiễu bên ngoài và sự tự phân tâm. Trên thực tế, những thay đổi ở nơi làm việc không nhất thiết phải quá lớn. Không ai đề nghị chúng ta cấm gửi email hoặc bắt nhân viên chỉ tập trung vào một nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thông thường ở nơi làm việc, chẳng hạn như họp nhóm, sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta cấm sử dụng điện thoại di động, một nguyên nhân gây xao lãng phổ biến. Một người cũng có thể áp dụng những lời khuyên này để ngăn chặn sự phân tâm của bản thân. Thay vì đến văn phòng của bạn và kiểm tra tất cả các e-mail của bạn để tìm nhiệm vụ mới, một nghi thức thông thường ở nơi làm việc, một người có thể dành một giờ cho một nhiệm vụ duy nhất vào buổi sáng. Tự tính thời gian là một cách tuyệt vời để giảm bớt sự phân tâm và hoàn thành từng nhiệm vụ một cách hiệu quả, thay vì làm bản thân chậm lại vì làm nhiều việc cùng một lúc.

 

 

 

 

Questions 14-18

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter, A-F, in boxes 14-18 on your answer sheet.

 

14   a reference to a domestic situation that does not require multitasking

15   a possible explanation of why we always do multitask together

16   a practical solution to multitask in work environment

17   relating multitasking to the size of prefrontal cortex

18   longer time spent doing two tasks at the same time than one at a time

 

Questions 19-23

Look at the following statements (Questions 19-23) and the list of scientists below.
Match each statement with the correct scientist, A-E.
Write the correct letter, A-E, in boxes 19-23 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

List of Scientists

A          Thomas Lehman
B          Earl Miller
C          David Meyer
D          Gloria Mark
E          Edward Hallowell

 

19   When faced multiple visual stimulants, one can only concentrate on one of them.

20   Doing two things together may be faster but not better.

21   People never really do two things together even if you think you do.

22   The causes of multitask lie in the environment.

23   Even minor changes in the workplace will improve work efficiency.

 

 

Questions 24-26

Complete the sentences below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

24   A term used to refer to a situation when you are reading a text and cannot focus on your surroundings is …………………………..

25   The ……………………… part of the brain controls multitasking.

26   The practical solution of multitask in work is not to allow use of cellphone in …………………….

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


ĐÁP ÁN

14. B

15. E

16. F

17. C

18. D

19. B

20. D

21. A

22. E

23. E

24. email voice

25. prefrontal cortex

26. group meetings

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status