DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Improving Patient Safety

 

Improving Patient Safety giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

 Improving Patient Safety

 

 

Packaging

One of the most prominent design issues in pharmacy is that of drag packaging and patient information leaflets (Pits). Many letters have appeared in The Journal’s letters pages over the years from pharmacists dismayed at the designs of packaging that are “accidents waiting to happen”. ĐOẠN 1

Một trong những vấn đề thiết kế nổi bật nhất trong ngành dược là bao bì kéo và tờ rơi thông tin bệnh nhân (Pits). Nhiều bức thư đã xuất hiện trên các trang thư của The Journal trong nhiều năm qua từ các dược sĩ thất vọng trước những thiết kế bao bì “tai nạn chực chờ xảy ra”.

Packaging design in the pharmaceutical industry is handled by either in-house teams or design agencies. Designs for over-the-counter medicines, where characteristics such as attractiveness and distinguish-ability are regarded as significant, are usually commissioned from design agencies. A marketing team will prepare a brief and the designers will come up with perhaps six or seven designs. These are whittled down to two or three that might be tested on a consumer group. In contrast, most designs for prescription-only products are created in-house. In some cases, this may simply involve applying a company’s house design (i.e., logo, colour, font, etc). The chosen design is then handed over to design engineers who work out how the packaging will be produced. ĐOẠN 2

Thiết kế bao bì trong ngành dược phẩm được xử lý bởi các nhóm nội bộ hoặc các cơ quan thiết kế. Các thiết kế thuốc không kê đơn, trong đó các đặc điểm như tính hấp dẫn và khả năng phân biệt được coi là quan trọng, thường được ủy quyền từ các cơ quan thiết kế. Đội ngũ tiếp thị sẽ chuẩn bị một bản tóm tắt và các nhà thiết kế sẽ đưa ra khoảng sáu hoặc bảy mẫu thiết kế. Chúng được giảm xuống còn hai hoặc ba có thể được thử nghiệm trên một nhóm người tiêu dùng. Ngược lại, hầu hết các thiết kế dành cho sản phẩm chỉ kê đơn đều được tạo ra trong hãng. Trong một số trường hợp, điều này có thể chỉ đơn giản liên quan đến việc áp dụng thiết kế nội thất của công ty (ví dụ: logo, màu sắc, phông chữ, v.v.). Sau đó, thiết kế đã chọn sẽ được bàn giao cho các kỹ sư thiết kế, những người tìm ra cách sản xuất bao bì.

Design considerations

The author of the recently published “Information design for patient safety,” Thea Swayne, tracked the journey of a medicine from manufacturing plant, through distribution warehouses, pharmacies and hospital wards, to patients’ homes. Her book highlights a multitude of design problems with current packaging, such as look-alikes and sound-alikes, small type sizes and glare on blister foils. Situations in which medicines are used include a parent giving a cough medicine to a child in the middle of the night and a busy pharmacist selecting one box from hundreds. It is argued that packaging should be designed for moments such as these. “Manufacturers are not aware of the complex situations into which products go. As designers, we are interested in not what is supposed to happen in hospital wards, but what happens in the real world,” Ms Swayne said. ĐOẠN 3

Tác giả của cuốn sách “Thiết kế thông tin vì sự an toàn của bệnh nhân” được xuất bản gần đây, Thea Swayne, đã theo dõi hành trình của một loại thuốc từ nhà máy sản xuất, qua kho phân phối, hiệu thuốc và khu bệnh viện, đến nhà bệnh nhân. Cuốn sách của cô nêu bật vô số vấn đề về thiết kế với bao bì hiện tại, chẳng hạn như hình thức giống nhau và âm thanh giống nhau, kích thước chữ nhỏ và độ chói trên lá vỉ. Các tình huống sử dụng thuốc bao gồm cha mẹ cho trẻ uống thuốc ho vào lúc nửa đêm và dược sĩ bận rộn chọn một hộp từ hàng trăm hộp. Người ta lập luận rằng bao bì nên được thiết kế cho những thời điểm như thế này. “Các nhà sản xuất không nhận thức được những tình huống phức tạp mà sản phẩm gặp phải. Với tư cách là nhà thiết kế, chúng tôi không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra trong khu bệnh viện mà là những gì xảy ra trong thế giới thực,” bà Swayne nói

Incidents where vein has been injected intrathecally instead of spine are a classic example of how poor design can contribute to harm. Investigations following these tragedies have attributed some blame to poor typescript. ĐOẠN 4

Những sự cố trong đó tĩnh mạch được tiêm vào trong vỏ thay vì cột sống là một ví dụ kinh điển về việc thiết kế kém có thể góp phần gây hại. Các cuộc điều tra sau những thảm kịch này đã cho rằng một số nguyên nhân là do lỗi đánh máy kém.

Safety and compliance

Child protection is another area that gives designers opportunities to improve safety. According to the Child Accident Prevention Trust, seven out of 10 children admitted to hospital with suspected poisoning have swallowed medicines. Although child-resistant closures have reduced the number of incidents, they are not: fully child-proof. The definition of such a closure is one that not more than 15 percent of children aged between 42 and 51 months can open within five minutes. There is scope for improving what is currently available, according to Richard Mawle, a freelance product designer. “Many child-resistant packs are based on strength. They do not necessarily prevent a child from access, but may prevent people with a disability,” he told The Journal. “The legal requirements are there for a good reason, but they are not good enough in terms of the users,” he said. “Older people, especially those with arthritis, may have the same level of strength as a child,” he explained, and suggested that better designs could rely on cognitive skills (eg, making the opening of a container a three-step process) or be based on the physical size of hands. ĐOẠN 5

Bảo vệ trẻ em là một lĩnh vực khác mang lại cho các nhà thiết kế cơ hội cải thiện sự an toàn. Theo Tổ chức Phòng chống Tai nạn Trẻ em, cứ 10 trẻ nhập viện thì có 7 trẻ bị nghi ngộ độc đã nuốt phải thuốc. Mặc dù việc đóng cửa chống trẻ em đã làm giảm số lượng sự cố nhưng chúng không: hoàn toàn chống trẻ em. Định nghĩa về việc đóng cửa như vậy là không quá 15% trẻ em từ 42 đến 51 tháng tuổi có thể mở cửa trong vòng năm phút. Theo Richard Mawle, một nhà thiết kế sản phẩm tự do, vẫn còn cơ hội để cải thiện những gì hiện có. “Nhiều gói chống trẻ em dựa trên độ bền. Chúng không nhất thiết ngăn cản trẻ em tiếp cận nhưng có thể ngăn cản người khuyết tật,” ông nói với The Journal. Ông nói: “Các yêu cầu pháp lý có lý do chính đáng, nhưng chúng chưa đủ tốt đối với người dùng”. Ông giải thích: “Những người lớn tuổi, đặc biệt là những người bị viêm khớp, có thể có mức độ sức khỏe tương đương với một đứa trẻ,” ông giải thích và gợi ý rằng những thiết kế tốt hơn có thể dựa vào kỹ năng nhận thức (ví dụ: biến việc mở hộp đựng thành một quy trình gồm ba bước) hoặc dựa trên kích thước vật lý của bàn tay.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

Mr. Mawle worked with GlaxoSmithKline on a project to improve compliance through design, which involved applying his skills to packaging and PILs. Commenting on the information presented, he said: “There can be an awful lot of junk at the beginning of PILs. For example, why are company details listed towards the beginning of a leaflet when what might be more important for the patient is that the medicine should not be taken with alcohol?” ĐOẠN 6

Ông Mawle đã làm việc với GlaxoSmithKline trong một dự án nhằm cải thiện sự tuân thủ thông qua thiết kế, bao gồm việc áp dụng các kỹ năng của ông vào việc đóng gói và PIL. Bình luận về những thông tin được trình bày, ông nói: “Có thể có rất nhiều điều lộn xộn ở phần đầu của PIL. Ví dụ, tại sao thông tin chi tiết của công ty lại được liệt kê ở phần đầu của tờ rơi khi điều quan trọng hơn đối với bệnh nhân là không nên uống thuốc cùng với rượu?”

Design principles and guidelines

Look-alike boxes present a potential for picking errors and an obvious solution would be to use colours to highlight different strengths. However, according to Ms.Swayne, colour differentiation needs to be approached with care. Not only should strong colour contrasts be used, but designating a colour to a particular strength (colour coding) is not recommended because this could lead to the user not reading the text on a box. ĐOẠN 7

Các hộp trông giống nhau có khả năng xảy ra lỗi khi chọn hàng và một giải pháp rõ ràng là sử dụng màu sắc để làm nổi bật các điểm mạnh khác nhau. Tuy nhiên, theo bà Swayne, việc phân biệt màu sắc cần phải được tiếp cận một cách cẩn thận. Không chỉ nên sử dụng độ tương phản màu mạnh mà còn không nên chỉ định màu theo cường độ cụ thể (mã màu) vì điều này có thể khiến người dùng không đọc được văn bản trên hộp.

Design features can provide the basis for lengthy debates. For example, one argument is that if all packaging is white with black lettering, people would have no choice but to read every box carefully. The problem is that trials of drug packaging design are few—common studies of legibility and comprehensibility concern road traffic signs and visual display units. Although some designers take results from such studies into account, proving that a particular feature is beneficial can be difficult. For example, EU legislation requires that packaging must now include the name of the medicine in Braille but, according to Karel van der Waarde, a design consultant to the pharmaceutical industry, “it is not known how much visually impaired patients will benefit nor how much the reading of visually able patients will be impaired”. ĐOẠN 8

Các đặc điểm thiết kế có thể cung cấp cơ sở cho các cuộc tranh luận kéo dài. Ví dụ, một lập luận cho rằng nếu tất cả bao bì đều có màu trắng với chữ đen, mọi người sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đọc kỹ từng hộp. Vấn đề là rất ít thử nghiệm về thiết kế bao bì thuốc—các nghiên cứu phổ biến về mức độ dễ đọc và dễ hiểu liên quan đến các biển báo giao thông đường bộ và các đơn vị hiển thị trực quan. Mặc dù một số nhà thiết kế tính đến kết quả từ những nghiên cứu như vậy nhưng việc chứng minh rằng một tính năng cụ thể là có lợi có thể khó khăn. Ví dụ, luật pháp EU yêu cầu bao bì phải có tên thuốc bằng chữ nổi Braille, nhưng theo Karel van der Waarde, nhà tư vấn thiết kế cho ngành dược phẩm, “không biết bệnh nhân khiếm thị sẽ được hưởng lợi bao nhiêu cũng như không biết bệnh nhân khiếm thị sẽ được hưởng lợi bao nhiêu”. khả năng đọc của bệnh nhân có khả năng thị giác sẽ bị suy giảm”.

More evidence might, however, soon be available. EU legislation requires PILs to reflect consultations with target patient groups to ensure they are legible, clear and easy to use. This implies that the industry will have to start conducting tests. Dr. van der Waarde has performed readability studies on boxes and PILs for industry. A typical study involves showing a leaflet or package to a small group and asking them questions to test understanding. Results and comments are used to modify the material, which is then tested on a larger group. A third group is used to show that any further changes made are an improvement. Dr. van der Waarde is, however, sceptical about the legal requirements and says that many regulatory authorities do not have the resources to handle packaging information properly. “They do not look at the use of packaging in a practical context—they only see one box at a time and not several together as pharmacists would do,” he said. ĐOẠN 9

Tuy nhiên, có thể sớm có thêm bằng chứng. Pháp luật của EU yêu cầu PIL phản ánh việc tham vấn với các nhóm bệnh nhân mục tiêu để đảm bảo chúng dễ đọc, rõ ràng và dễ sử dụng. Điều này ngụ ý rằng ngành công nghiệp sẽ phải bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Tiến sĩ van der Waarde đã thực hiện các nghiên cứu về khả năng đọc trên hộp và PIL cho ngành công nghiệp. Một nghiên cứu điển hình bao gồm việc đưa tờ rơi hoặc gói hàng cho một nhóm nhỏ và đặt câu hỏi cho họ để kiểm tra mức độ hiểu. Các kết quả và nhận xét được sử dụng để sửa đổi tài liệu, sau đó tài liệu này sẽ được thử nghiệm trên một nhóm lớn hơn. Nhóm thứ ba được sử dụng để chỉ ra rằng bất kỳ thay đổi nào được thực hiện thêm đều là sự cải tiến. Tuy nhiên, Tiến sĩ van der Waarde tỏ ra nghi ngờ về các yêu cầu pháp lý và nói rằng nhiều cơ quan quản lý không có đủ nguồn lực để xử lý thông tin đóng gói một cách hợp lý. Ông nói: “Họ không xem xét việc sử dụng bao bì trong bối cảnh thực tế - họ chỉ nhìn thấy từng hộp một chứ không nhìn thấy nhiều hộp cùng nhau như các dược sĩ thường làm”.

Innovations

The RCA innovation exhibition this year revealed designs for a number of innovative objects. “The popper”, by Hugo Glover, aims to help arthritis sufferers remove tablets from blister packs, and “pluspoint”, by James Cobb, is an adrenaline auto-injector that aims to overcome the fact that many patients do not carry their auto-injectors due to their prohibitive size. The aim of good design, according Roger Coleman, professor of inclusive design at the RCA, is to try to make things more user-friendly as well as safer. Surely, in a patient-centred health system, that can only be a good thing. “Information design for patient safety” is not intended to be mandatory. Rather, its purpose is to create a basic design standard and to stimulate innovation. The challenge for the pharmaceutical industry, as a whole, is to adopt such a standard. ĐOẠN 10

Triển lãm đổi mới RCA năm nay đã tiết lộ các thiết kế cho một số đối tượng sáng tạo. “The popper”, của Hugo Glover, nhằm mục đích giúp những người bị viêm khớp lấy viên thuốc ra khỏi vỉ, và “pluspoint”, của James Cobb, là một dụng cụ tiêm adrenaline tự động nhằm mục đích khắc phục thực tế là nhiều bệnh nhân không mang theo thuốc tự động của họ. kim phun do kích thước quá lớn của chúng. Theo Roger Coleman, giáo sư về thiết kế toàn diện tại RCA, mục đích của thiết kế tốt là cố gắng làm cho mọi thứ trở nên thân thiện hơn cũng như an toàn hơn với người dùng. Chắc chắn, trong một hệ thống y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm, đó chỉ có thể là một điều tốt. “Thiết kế thông tin vì an toàn bệnh nhân” không mang tính chất bắt buộc. Đúng hơn, mục đích của nó là tạo ra một tiêu chuẩn thiết kế cơ bản và kích thích sự đổi mới. Thách thức đối với toàn bộ ngành dược phẩm là áp dụng một tiêu chuẩn như vậy.

 

 

Questions 27-32

Look at the following statements (Questions 27-32) and the list of people or organisation below.
Match each statement with the correct person or organisation, A-D.
Write the correct letter, A-D, in boxes 27-32 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

   A   Thea Swayne
   B   Children Accident Prevention Trust
   C    Richard Mawle
   D    Karel van der Waarde

 

27   Elderly people may have the same problem with children if the lids of containers require too much strength to open.

28   Adapting packaging for the blind may disadvantage the sighted people.

29   Specially designed lids cannot eliminate the possibility of children swallowing pills accidentally.

30   Container design should consider situations, such as drug used at home.

31   Governing bodies should investigate many different container cases rather than individual ones.

32   Information on the list of a leaflet hasn’t been in the right order.

 

Questions 33-37

Complete the notes using the list of words, A-G, below.
Write the correct letter, A-G, in boxes 33-37 on your answer sheet.

 

Packaging in pharmaceutical industry

Designs for over-the-counter medicines

First, 33……………………. make the proposal, then pass them to the 34……………………. Finally, these designs will be tested by 35……………………….

Prescription-only

First, the design is made by 36………………………. and then subjected to 37……………………………

A          consumers
B          marketing teams
C          pharmaceutical industry
D          external designers
E          in-house designers
F          design engineers
G         pharmacist

 

Questions 38-40

Choose the correct letter, ABC or D.
Write the correct letter in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

38   What may cause the accident in “design container”?

A  a print error

B  style of print

C  wrong label

D  the shape of the bottle

 

39   What do people think about the black and white only print?

A  Consumers dislike these products.

B  People have to pay more attention to the information.

C  That makes all products looks alike.

D  Sighted people may feel it more helpful.

 

40   Why does the writer mention “popper” and “pluspoint”?

A  to show that container design has made some progress

B  to illustrate an example of inappropriate design which can lead to accidents

C  to show that the industry still needs more to improve

D  to point out that consumers should be more informed about the information

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

ĐÁP ÁN

27. C

28. D

29. B

30. A

31. D

32. C

33. B

34. D

35. A

36. E

37. F

38. B

39. B

40. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status